Tatacara Kaedah Sebut Harga

download Tatacara Kaedah Sebut Harga

of 30

Embed Size (px)

Transcript of Tatacara Kaedah Sebut Harga

  • 1. 1 TATACARA PEROLEHAN SECARA SEBUT HARGA Seksyen Pembangunan Dasar Perolehan Bahagian Perolehan Kerajaan Kementerian Kewangan Malaysia KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

2. 2 DASARPEROLEHAN SECARA SEBUT HARGA (SPP5/2009) BEKALAN (AP170.1, SPP5/2009) Melebihi RM50,000 hingga RM500,000 setahun Setiap jenis item atau sesuatu kontrak. PERKHIDMATAN (AP190(b), SPP5/2009) Melebihi RM50,000 hingga RM500,000 setahun atau satu kontrak Perolehan Perkhidmatan Perunding tidak boleh diuruskan secara sebut harga. Apakah SPP berkaitan perolehan secara sebut harga? Apakah had nilai sebut harga untuk bekalan/perkhidmatan? 3. 3 KERJA (AP180.1, 180.2(d)/SPP5/2009) Kerja-kerja yang bernilai melebihi RM20,000 hingga RM500,000 setahun. Kerja-kerja yang tidak mengubah struktur bangunan. Tidak menggunakan Jadual Kadar Kerja Kejuruteraan Awam dan Bangunan. 4. 4 PELAWAAN SEBUT HARGA BORANG SEBUT HARGA - Borang Lampiran Q (AP 170.1) (Bekalan/Perkhidmatan) - Borang untuk Kerja Lampiran A3 SYARAT PELAWAAN SEBUT HARGA - BEKALAN/PERKHIDMATAN * Melebihi RM50,000 hingga RM100,000 dipelawa syarikat bertaraf Bumiputera. * Melebihi RM100,000 hingga RM500,000 terbuka kepada syarikat Bumiputera/Bukan Bumiputera. * Berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod bidang berkaitan. 5. 5 - Kerja * Bumiputera (bawah RM200 ribu) * Daftar dengan CIDB dalam Gred (G1)/(G2) BILANGAN KONTRAKTOR/PEMBEKAL - Sekurang-kurangnya 5 syarikat/pembekal. (pelupusan 10) Apakah bilangan minimum pembekal yang perlu dipelawa? Apakah bilangan tawaran minimum yang perlu diterima? 6. 6 PENDAFTARAN KONTRAKTORKERJA (mulai 15.10.2012) * Sistem Satu Pendaftaran Kontraktor (SSPK) SIJIL-SIJIL * Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) CIDB (untuk kontraktor swasta dan kerajaan) * Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) CIDB (untuk kontraktor yang ingin menyertai perolehan Kerajaan) * Sijil Taraf Bumiputera (STB) PKK (untuk kontraktor yang ingin taraf Bumiputera) 7. 7 NOTIS SEBUT HARGA - Dihantar terus kepada syarikat/pembekal yang layak. - Notis ditampal di papan kenyataan. - Tempoh minima 7 hari berturut-turut. - Dokumen dihantar dengan pos berdaftar atau serahan tangan. - Satu daftar perlu di sediakan bagi mencatat senarai edaran sebut harga. - Borang perlu diberi nombor siri. Apakah tempoh minimum notis sebut harga? 8. 8 - Notis perlu terkandung: * tarikh dan waktu tutup dan * alamat sebut harga perlu dihantar - Arahan kepada penyebut harga: * dokumen sebut harga hendaklah dimasukkan dalam sampul berlakri; * tulis nombor rujukan sebut harga. Senarai Semakan Apakah maklumat dalam notis sebut harga? 9. 9 DOKUMEN SEBUT HARGA - Arahan kepada penyebut harga - Syarat-syarat am/syarat-syarat khas yang jelas - Ringkasan Sebut Harga/Senarai Kuantiti - Format kontrak jika berkaitan - Spesifikasi - Pelan Tapak dan Lukisan Teknikal - Jadual Kadar harga - Pengalaman dan senarai kerja dalam tangan (sebahagian tawaran) Apakah kandungan/dokumen dalam dokumen sebut harga? 10. 10 Penjualan Borang Sebut Harga - tidakdigalakkan - Semak sijil pendaftaran secara on-line (kod/sah laku) - Borang s/harga mempunyai nombor siri (satu borang sahaja dan satu tawaran sahaja- tawaran alternatif tidak dibenarkan) - Daftar penghantaran borang sebut harga - Bayaran mengikut kadar - maksimum RM50 Apakah tindakan yang perlu diambil ketika mengedar notis sebut harga? 11. 11 TEMPOHSAHLAKU - maksimum 90 hari dari tarikh tutup sebut harga - pelanjutan tempoh tidak dibenarkan - sebut harga baru jika keputusan tidak dibuat dalam tempoh sah laku tawaran Apakah tempoh sah laku maksimum sebut harga? Bolehkah tempoh sah laku sebut harga dilanjutkan? 12. 12 PENERIMAAN SEBUT HARGA PETI TAWARAN - Dikunci dengan 2 kunci berasingan - Dilabel tajuk, tarikh dan waktu ditutup. TAWARAN LEWAT - Tidak boleh diterima. Bolehkah tawaran lewat diterima? 13. 13 TUGAS JAWATANKUASA PEMBUKA SEBUT HARGA - Buka peti tawaran pada tarikh dan waktu yang ditetapkan; - membuka dan memberi nombor kod bersiri bagi setiap tawaran; - menyempurnakan borang jadual sebut harga dengan mencatatkan: * nama penyebut harga; * amaun; * tempoh siap/tempoh penyerahan; - tandatangan ringkas setiap lembaran yang menyatakan harga dan apa-apa pindaan; 14. 14 PEMBUKAAN PETI TAWARAN - Dibuka secepat mungkin - Oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga: * sekurang-kurangnya 2 orang pegawai, seorang daripadanya Kumpulan Pengurusan dan Profesional; * dilantik oleh ketua jabatan secara bertulis. 15. 15 - menjadualkan dokumen tawaran harga dengan menggunakan nombor kod; - memadamkan tanda pengenalan penyebut harga pada dokumen tawaran teknikal. - Senarai Semakan (che cklist) Apakah tugas Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga? 16. 16 PENILAIAN SEBUT HARGA JAWATANKUASA TEKNIKAL JAWATANKUASA KEWANGAN Penilaian dalam tempoh 14 hari Garis Panduan Penilaian Tender 17. 17 Perkara yang perlu dinilai; - Harga - Tempoh bekalan/penghantaran/siap - Kekerapan perkhidmatan/ bekalan diperlukan - Pengalaman pembekal/kontraktor - Nasihat dari jabatan teknik diminta (sekiranya perlu) 18. 18 PENYEDIAAN KERTAS TAKLIMAT Perlu mempunyai maklumat/dokumen berikut: - salinan borang sebut harga - salinan spesifikasi sebut harga - jadual harga sebut harga - senarai syarikat yang dijemput dan syarikat yang menjawab/tidak menjawab - salinan sijil pendaftaran (sijil maya) - penilaian, syor dan perakuan - maklumat-maklumat lain yang berkaitan seperti harga pembelian lampau dan sebagainya. 19. 19 PERTIMBANGAN SEBUT HARGA - Dipertimbangkan oleh satu Jawatankuasa Sebut Harga: * dianggotai oleh 3 orang ahli; * dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal; * dipengerusikan oleh Pemegang Waran Peruntukan atau mana-mana Pegawai yang dilantik oleh Pegawai Pengawal. - Mempertimbangkan Sebut Harga yang paling menguntungkan (tidak semestinya tawaran terendah). - Keputusan sebulat suara. - Dalam had nilai yang dibenarkan. - Keputusan tidak sebulat suara/melebihi had nilai perakuan dirujuk kepada Lembaga Perolehan Agensi untuk keputusan. 20. 20 KEPUTUSAN SEBUT HARGA Pesanan Kerajaan/Inden boleh dikeluarkan kepada penyebut harga/pembekal yang berjaya. Jika perlu satu kontrak formal ditandatangani. 21. 21 BAYARAN PENDAHULUAN Kerja - Jumlah pembayaran sehingga 25% daripada nilai kerja pembina (builde rs wo rks ) sahaja atau maksimum RM100,000 mengikut mana yang lebih rendah. Apakah kadar bayaran wang pendahuluan untuk kerja yang diuruskan melalui sebut harga? 22. 22 Bekalan dan Perkhidmatan a) Dibayar kepada pembuat/pembekal bekalan, perkhidmatan b) Jumlah pembayaran sehingga 25% daripada nilai keseluruhan kontrak atau maksimum RM100,000 mengikut mana yang lebih rendah bagi bekalan c) Jumlah pembayaran sehingga 15% daripada nilai kontrak atau maksimum RM50,000 mengikut mana yang lebih rendah bagi pembekal pekhidmatan Apakah kadar bayaran wang pendahuluan untuk bekalan/perkhidmatan yang diuruskan melalui sebut harga? 23. 23 Sebelum bayaran pendahuluan boleh dibayar: i. Bagi kontrak melebihi RM200,000 hingga RM500,000 ii. Inden kerja/pesanan Kerajaan telah ditandatangani dan dikeluarkan iii. Bon pelaksanaan telah dikemukakan iv. Polisi-polisi insurans seperti yang ditetapkan dalamsyarat-syarat kontraktelah dikemukakan. v. Jaminan banksama dengan nilai wang pendahuluan vi. Dipohon dalamtempoh satu bulan (tidakdibenarkan jika tempoh tidakmelebihi 3 bulan) 24. 24 Bayaran Balik Pendahuluan Agensi hendaklah mendapatkan bayaran balik pendahuluan melalui potongan bayaran kemajuan peringkat bekalan/ perkhidmatan. Tempoh pembayaran balik tidak boleh melebihi 75% tahap projek/bekalan/perkhidmatan SUDAHKAH AGENSI ANDA MENGUTIP BAYARAN PENDAHULUAN? 25. 25 Bayaran Kemajuan Kontraktor boleh dibayar bayaran interim/kemajuan 26. 26 Perubahan Dan Perlanjutan Tempoh KontrakBagi KontrakBekalan dan Perkhidmatan (SEBUT HARGA) - hanya terpakai apabila kontrakdicadang dilanjutkan) a) Perubahan atau perlanjutan tempoh sesuatu kontrak bekalan dan perkhidmatan hendaklah diluluskan oleh pihak berkuasa yang meluluskan sebut harga asal dengan syarat berikut:- i. Perubahan atau perlanjutan tempoh kontrak tidak melibatkan perubahan harga; 27. 27 ii. Perlanjutan tempoh kontrak hanya diberi sekali sahaja dan tempoh maksimum adalah sehingga dua (2) tahun; dan iii. Tambahan kuantiti atau nilai tidak melebihi 50% daripada kontrak asal tertakluk kepada maksimum RM250 ribu dengan syarat jumlah tambahan ini dan nilai kontrak asal tidak melebihi RM750 ribu. (AP 201 baru) (Kontrak yang diuruskan melalui Sebut Harga boleh dilanjutkan) Apakah syarat-syarat pelanjutan kontrak untuk perolehan yang diuruskan melalui sebut harga? 28. 28 CIRI-CIRI SPPBIL.5/2009 SEBUT HARGA o Had nilai dinaikkan dari RM50 ribu hingga RM200 ribu kepada RM50 ribu hingga RM500 ribu (Bekalan/Perkhidmatan/Kerja) o Had nilai kuasa Jawatankuasa Sebut Harga dinaikkan daripada RM200 ribu kepada RM500 ribu o RM20 ribu hingga RM200 ribu, kontraktor Gred G1 o Melebihi RM 200 ribu hingga RM500 ribu, kontraktor Gred G2 o Tempoh sah laku tawaran maksimum 90 hari, pelanjutan tidak dibenarkan 29. 29 CIRI-CIRI SPPBIL.5/2009 SEBUT HARGA o Boleh diberi Wang Pendahuluan o Boleh dibayar Bayaran Kemajuan o Kontrak melalui Sebut Harga boleh dilanjutkan (melebihi RM200 ribu) o Boleh beri Arahan Perubahan Kerja tidak melebihi 20% nilai kontrak atau tidak melebihi RM 100,000 mengikut mana yang lebih rendah dengan kelulusan Jawatankuasa Sebut Harga terlebih dahulu o Tempoh sah laku tawaran maksimum 90 hari, pelanjutan tidak dibenarkan 30. 30