Tatacara Kaedah Tender

download Tatacara Kaedah Tender

of 41

Embed Size (px)

Transcript of Tatacara Kaedah Tender

  • 1. 1 UNITDASAR, PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN BAHAGIAN PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA TATACARA PEROLEHAN SECARA TENDER SPPBIL. 5 TAHUN 2007 KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

2. 2 Nilai perolehan melebihi RM500,000 setahun bagi (had nilai dipinda melalui SPP 5/2009): - Bekalan (AP 171.1 (baru) dan SPP 5/2007) - Perkhidmatan (AP 190(c) (baru) dan SPP 5/2009) - Kerja (AP 181.(a) (baru) dan SPP 5/2007) Dilarang memecahkecilkan perolehan. Apakah had nilai perolehan secara tender? Apakah SPPberkaitan perolehan secara tender? TENDER 3. 3 KATEGORI PEROLEHAN Bekalan Perkhidmatan Kerja 4. 4 Peruntukan kewangan (AP 168). Barangan guna sama (AP 178.1). Kajian pasaran (AP 169.1). Tentukan jenis perolehan (B/P/K). Pendaftaran Kontraktor (AP 184). (SPKK/CIDB) Menyediakan carta/jadual proses. Penggunaan mata wang (SPP 5/2007 & SPP 8/98). PERANCANGAN TENDER (secara tahunan dan awal) 5. 5 Dasar-dasar khusus: - penggunaan bahan/barangan/perkhidmatan tempatan (AP 169.2a), SPP 7/2002); - keutamaan kepada syarikat Bumiputera (SPP 4/95); - perolehan secara percuma ke atas Kapal (FOB) (SPP 6/1996 dan SPP 7/2002); - pemindahan teknologi dan pengembangan industri tempatan (SPP 5/2007). Penggunaan borang-borang piawai. 6. 6 PERKARA-PERKARA YANG PERLU DIAMBIL PERHATIAN: - Semua proses tender hendaklah dirahsiakan; - Pegawai yang mempunyai kepentingan dengan petender perlu mengisytiharkan kepentingan dan menarik diri secara bertulis daripada menguruskannya. (banyak kebocoran) 7. 7 Jawatankuasa Spesifikasi Teknikal hendaklah sekurang kurangnya 3 orang pegawai mahir dan berkelayakan. Dilantik oleh Ketua Agensi. (Siapakah yang boleh lantik J/K Spesifikasi) Masa yang mencukupi. Butiran spesifikasi yang jelas. Tidak mengkhusus kepada jenama atau buatan tertentu, bagaimanapun jika tidak dapat dielakkan, guna ungkapan atau persamaan. (Bolehkah spesifikasi menjurus kepada model/negara tertentu? PENYEDIAAN SPESIFIKASI 8. 8 Berasaskan fungsi penggunaan dan sekurang- kurangnya memenuhi Standards Malaysia (MS) atau Standards Antarabangsa yang diiktiraf oleh Kerajaan. (ditandaaraskan dengan barang buatan tempatan) Kelulusan MAMPU bagi perolehan yang melibat teknologi maklumat (kecuali stand alo ne ). 9. 9 Lazimnya mempunyai ciri-ciri berikut: Jenis Warna Saiz Berat Bentuk/ukuran Kualiti Pembungkusan Cara penghantaran Nisbah kandungan BUTIR-BUTIRSPESIFIKASI 10. 10 Tempoh masa Bilangan yang diperlukan Perolehan secara pukal Jumlah tenaga manusia Tahap kepakaran/ kelulusan Keupayaan minimum Butir-butir lain yang berkaitan. 11. 11 Mempunyai dua ciri penting: - ciri-ciri wajib - ciri-ciri sampingan. Kriteria penilaian Borang-borang tender sesuaikan dengan kriteria 12. 12 Sediakan dokumen berasingan untuk teknikal dan harga. Syarat wajib nama syarikat dan harga tidak dicatat dalam dokumen tawaran teknikal. Tawaran berasingan bagi lawatan ke luar negara kerana tujuan pemeriksaan sebelum penerimaan (PDI), penilaian tender dan latihan (semua kos lawatan akan ditanggung oleh Kerajaan). SPP 11/95 dan Pindaan Pertama SPP 11/95. PENYEDIAAN DOKUMEN TENDER 13. 13 Bagi barangan import, tawaran harga perlu secara FOB kecuali bagi perolehan ubat-ubatan (SPP 18/2002) dan perolehan perisian ICT yang diimport (SPP 16/2001). Cadangan pemindahan teknologi bagi membantu industri tempatan mempertingkatkan kepakaran dalam pelbagai bidang terutama yang berteknologi baru dan terkini. Tawaran tender hendaklah dalam 2 sampul berlakri berasingan bagi tender bekalan dan perkhidmatan. (Peringatan mengenai rasuah) 14. 14 Bantahan spesifikasi boleh dibuat oleh petender dalam tempoh: - 14 hari bagi tender tempatan - 28 hari bagi tender antarabangsa - Dari tarikh dokumen tender mula dijual - Agensi perlu menubuhkan Jawatankuasa untuk menimbang bantahan (Pengerusi dari agensi, wakil Perbendaharan dan wakil agensi lain) 15. 15 Tajuk tender Arahan kepada petender Spesifikasi Borang tender Surat setuju terima Syarat-syarat tender (sebahagian) Terma-terma kontrak Senarai kuantiti/ringkasan tender Jadual kadar harga MAKLUMAT DOKUMEN TENDER 16. 16 Lukisan teknikal/pelan Tempat penghantaran Cadangan pemindahan teknologi Prestasi/trek rekod Profail dan kedudukan kewangan petender Perkara lain yang berkaitan. SENARAI SEMAKAN Apakah maklumat/dokumen dalam dokumen tender? 17. 17 Arahan Khusus TenderAntarabangsa Cadangan pembiayaan secara pinjaman dua hala, kredit pembekal atu kaedah pembiayaan perniagaan yang lain Cadangan pemindahan teknologi Harga FOB 18. 18 TenderTempatan - Sekurang-kurangnya 1 akhbar harian utama berbahasa Melayu. - Tempoh tender sekurang-kurangnya 21 hari. (digalakkan lebih lama)(mulai tarikh iklan/jual/lawatan/taklimat) - Sesalinan kenyataan tender dalam laman web agensi - portal MyGovernment/MyProcurement - laman web CIDB (www. te nde r. g o v. m y) - kerja sahaja IKLAN TENDER 19. 19 TenderAntarabangsa - Sekurang-kurangnya 2 akhbar harian tempatan utama (Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris). - Tempoh tender sekurang-kurangnya 56 hari. - Kenyataan tender dihantar kepada Kedutaan- Kedutaan Asing yang mana berkaitan. 20. 20 Kandungan iklan tender: - Jabatan yang memanggil tender - Tajuk tender - Syarat-syarat petender yang layak - Tempat, tarikh dan waktu lawatan tapak (jika ada) - Tempat, tarikh dan masa dokumen dijual - Harga, cara dan kepada siapa bayaran dokumen tender - Tempat, tarikh dan waktu tender diterima dan ditutup. (tarikh tutup 21 dari tarikh jualan dokumen tender atau 21 hari selepas tarikh lawatan tapak yang mana terkemudian) Apakah maklumat dalam iklan tender? 21. 21 Penjualan Borang Tender - Semak sijil pendaftaran ON-LINE (kod/sah laku) - Borang tender mempunyai nombor siri (satu petender satu borang sahaja dan boleh hantar satu tawaran sahaja - tawaran alternatif tidak dibenarkan) - Daftar penjualan borang tender - Bayaran mengikut kadar - minimum RM50 - soft copy RM10 * (tawaran dalam hard copy sahaja) Bolehkah dokumen tender dijal kepada pembekal yang akan tamat pendaftarannya? Apakah tindakan yang perlu diambil ketika menjual dokumen tender? INTEGRITY PACT 22. 22 TEMPOHSAHLAKU - minimum 90 hari dari tarikh tutup tender - pelanjutan sebelum tarikh tamat sah laku asal (dimaklumkan kepada semua yang membeli dokumen tender) - pelanjutan perlu mendapat kelulusan Pengerusi LPA - pembatalan tender perlu mendapat kelulusan Pengerusi LPA dan dimaklumkan kepada LPA sebab-sebabnya kemudian 23. 23 Peti Tawaran - Dikunci dengan dua kunci berasingan - Dilabel tajuk, tarikh dan waktu tutup - Semua tender yang diterima hendaklah dimasukkan dalam peti tender. PENERIMAAN TENDER TAWARAN LEWAT Tidakboleh diterima Bolehkah tawaran lewat diterima? 24. 24 ANGGARAN HARGA JABATAN Anggaran Jabatan masukdalamPeti Tawaran Pada tarikh tutup tawaran/sebelumwaktu tutup Di mana sukarmasukharga lampau 25. 25 Pembukaan Peti Tawaran - Dibuka secepat mungkin - Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender * sekurang-kurangnya 2 pegawai, seorang daripadanya hendaklah pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional; * dilantik oleh Ketua Jabatan secara bertulis; * berlainan daripada Ahli Jawatankuasa Penilaian; * dilantik bila perlu MEMBUKA TENDER (AP197 DAN SPP5/2007) 26. 26 PEMBUKAAN TENDERDI HADAPAN AWAM Tenderbekalan/perkhidmatan melebihi RM30 juta Tenderkerja melebihi RM50 juta (di hadapan petenderyang membeli dokumen tenderdan masukkan tawaran sahaja) 27. 27 Tugas Jawatankuasa Pembuka Tender: - Buka peti tender pada tarikh dan waktu yang ditetapkan; - Membuka dan memberi nombor kod bersiri bagi setiap tawaran; - Menyempurnakan borang jadual tender dengan mencatatkan: * nama petender * amaun yang ditender * tempoh siap/tempoh penyerahan. - Tandatangan ringkas setiap lembaran yang menyatakan harga dan apa-apa pindaan; 28. 28 - Menjadualkan dokumen tawaran harga dengan menggunakan nombor kod; - Memadamkan tanda pengenalan petender pada dokumen tawaran teknikal. (XXXXXX) * SENARAI SEMAKAN Apakah tugas Jawatankuasa Pembuka Tender? 29. 29 Bekalan/Perkhidmatan Kerja (Turnkey/Design&Build) - Jawatankuasa Penilaian Teknikal - Jawatankuasa Penilaian Harga Kerja (Konvensional) - Jawatankuasa Penilaian GARIS PANDUAN PENILAI TENDER PENILAIAN TENDER (AP197.3 DAN SPP5/2007) 30. 30 Penilaian Teknikal (minimum 3 orang) - Jawatankuasa Penilaian Teknikal - Terdiri daripada pegawai-pegawai mahir, berpengalaman dan berkelayakan - seorang pegawai Kump P&P - Berasaskan spesifikasi teknikal yang disediakan dan syarat tender - Dibuat secara mesyuarat - Penilaian dalam 30 hari dari tarikh terima dokumen - Laporan ditandatangani oleh semua ahli jawatankuasa. 31. 31 Penilaian Harga - Jawatankuasa Penilaian Harga (minimum 2 orang) yang terdiri daripada pegawai yang mahir dan pengalaman (seorang Kump. P&P) - Penilaian meliputi syarat pembayaran, kadar pembayaran, tempoh, diskaun dan sebagainya. - Perbandingan di antara satu tender dengan tender yang lain berasaskan kepada faktor atau unsur yang sama. - Harga-harga tender matawang asing hendaklah ditukar kepada nilai Ringgit/gunakan kadar pertukaran pada tarikh tender ditutup. - Secara mesyuarat - Dalam tempoh 30 hari - Laporan penilaian hendaklah ditandatangani 32. 32 Jawatankuasa Penilaian TenderKerja - Jawatankuasa Penilaian (minimum 3 orang) - sekurang-kurangnya seorang Juruukur Bahan atau pegawai teknikal dalam bidang berkenaan - Dibuat secara mesyuarat - Penilaian dalam 30 hari dari tarikh terima dokumen - Laporan ditandatangani oleh semua ahli jawatankuasa. 33. 33 -Semua dokumen tenderadalah SULIT -Proses tenderperlu dirahsiakan -Syarat melarang pengiklanan atau publisiti -Penjelasan lanjut daripada petenderhanya dengan kebenaran bertulis Pengerusi LPA Urus Setia -Dilarang mengubah maklumat dalamdokumen tender 34. 34 Perlu mempunyai maklumat/dokumen berikut: - Salinan iklan surat khabar; - salinan spesifikas