Teknik Menjawab Moral Spm

download Teknik Menjawab Moral Spm

of 24

 • date post

  05-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Teknik Menjawab Moral Spm

 • 8/15/2019 Teknik Menjawab Moral Spm

  1/24

  TEKNIK MENJAWAB SOALAN KBAT

  PENDIDIKAN MORAL SPM

 • 8/15/2019 Teknik Menjawab Moral Spm

  2/24

  FORMAT UJIAN BERTULIS

  SPMPERKARA

  KERTAS 1 (Ujian Bertulis)

   Jenis Item Bahagian A - Struktur Bahagian B - Esei

  Bilangan Soalan Bahagian A  ! soalan "#a$a% semua& Bahagian B  ' soalan "(ilih )&

   Jumlah markah Bahagian A  !* markah Bahagian B  )* markah

   Jumlah -- +** markah  Tem(oh masa ) #am '* minit

 • 8/15/2019 Teknik Menjawab Moral Spm

  3/24

  ,AAN.AN PEN.A.I/AN MASA PERUNTUKAN MASA JUMLA MASA

  Bahagian A 0 Struktur

  ! soalan 1 +* minit "untuk setia(

  soalan&

  !* minit

  Bahagian B 2 Esei

  ) soalan 1 +3 minit "untuk setia( soalan&

  '* minit

  + soalan tam%ahan "esei&  4igalakkan

  Semak 5 Tam%ah Ja$a(an

  +3 minit

  )3 minit

   Tem(oh masa +3* minit ")½ jam)

 • 8/15/2019 Teknik Menjawab Moral Spm

  4/24

   TE6NI6 MENJA7ABSOALAN STRU6TUR

 • 8/15/2019 Teknik Menjawab Moral Spm

  5/24

  SOALAN TANYA NILAI (*SPM 2014 - LANGSUNG TIADA)

  Contoh soalan :

  a.Apakah nilai ……(1 m)

   b. Nyatakan dua nilai …….. (2 m)

  c.Beikan ti!a nilai ……… (" m) d.#enaaikan ti!a nilai ………..("m)

  Contoh ja$apan :

  a.Betan!!un!ja$ab  b.%emah tin!!i& ha!a dii

  c.'oleansi& kasih sayan!& asional

  d.Bedikai& kesedehanaan& keajinan

 • 8/15/2019 Teknik Menjawab Moral Spm

  6/24

  SOALAN TANYA MAKSUD/DEFINISI NILAI

  (* SPM 2014 – LANGSUNG TIADA)

  Contoh soalan :

  a.Beikan maksud salah satu nilai di 1(a) (2 m)

   b.Beikan maksud nilai …………………. (2 m)

  Contoh ja$apan :

   

  a. (Betan!!un!ja$ab ialah kesan!!upan seseoan! untuk memikul)  (dan melaksanakan ke$ajipannya den!an

  sempuna). (2m)

 • 8/15/2019 Teknik Menjawab Moral Spm

  7/24

  SOALAN TERANGKAN NILAI (*SPM 2014 – 4 SOALAN)

  Contoh #oalan :

  a. 'ean!kan dua nilai ……………………………. ( m)

    omat *a$apan : + N ,, %-C

  Contoh *a$apan :

  a. a/id (+) men!amalkan nilai betan!!un!ja$ab ( N).  ia melaksanakan tu!as (,.,.)  untuk belaja den!an

   besun!!uh0sun!!uh. (%-C) (2 m)

 • 8/15/2019 Teknik Menjawab Moral Spm

  8/24

  SOALAN TANYA FAKTA

  Contoh soalan :

  a.Beikan ti!a caa ……………………. (" m)

   b. Nyatakan dua kesan …………………..(2 m)

  c.*elaskan dua usaha ………………….. (2 m) d.%uaikan dua kebaikan ………..............(2 m)

  Contoh ja$apan :

  i.elapokan kepada pihak bekuasa tentan! pendeaan tesebut

  ii.enyelamatkan kanak0kanak bekenaan

  iii.enasihati ibu kanak0kanak a!a men!hentikan pendeaan 

 • 8/15/2019 Teknik Menjawab Moral Spm

  9/24

  SOALAN TANYA FAKTA SERTA HURAIAN LANJUTAN

  (* PERHATIKAN PERUNTUKAN MARKAH)

  Contoh soalan :

  a.%uaikan dua caa ……………………… ( m)

   b.'ean!kan ti!a manaat ………………….(3 m)

  c.*elaskan dua usaha ……………………… ( m)

  omat ja$apan : akta %uaian-Contoh

  Contoh ja$apan :

  i.(elapokan kepada pihak bekuasa) (supaya ibu tesebut ditan!kap dan

  dipenjaakan)

  ii.(enyelamatkan kanak0kanak bekenaan) (lalu men!hantanya ke 4umah

  ,ebajikan asyaakat)

 • 8/15/2019 Teknik Menjawab Moral Spm

  10/24

  SOALAN KBAT (* PERHATIKAN PERUNTUKAN MARKAH)

  Contoh #oalan :

  a. Apakah umusan yan! boleh dibuat daipada keseluuhan maklumat yan! dibei5

  …………………………………………….(1 m)

   b. 6ada pendapat anda& $ajakah tindakan beliau5

    ,emukakan ti!a alasan……………………………( m)

   

  c. Bolehkah kejadian tesebut dielakkan daipada teus beulan!5

    Bei hujah anda secaa tepeinci bedasakan nilai0nilai muni yan! dipelajai.

  …………………………………………( m)

  d. Nyatakan peasaan anda apabila kejadian tesebut melanda ne!aa.

    Bei alasan. ………………………..........................(" m)

   

 • 8/15/2019 Teknik Menjawab Moral Spm

  11/24

  Contoh soalan ,BA' :

  a.6ada pendapat anda& apakah yan! akan belaku sekianya pihak bekuasa

  tidak membanteas ke!iatan pemeda!an!an manusia. ,emukakan hujah

  anda.

    (" makah)

  Contoh ja$apan :

    #ekianya pihak bekuasa tidak membanteas ke!iatan pemeda!an!an

  manusia& (keselamatan dan keamanan ne!aa akan teancam). (asalah

  sosial dan !ejala ne!ati akan menin!kat& contohnya ke!iatan pelacuan).

  (7ejala ini jika tidak dibendun! pasti akan mencemakan imej ne!aa dimata dunia).

 • 8/15/2019 Teknik Menjawab Moral Spm

  12/24

  Contoh soalan:

  1. #emasa pehimpunan& Al/in dan bebeapa oan! pelaja telah ditahan

  oleh pen!a$as keana becakap semasa upacaa menyanyi la!u Ne!aaku dan

  tidak membaca ika 4ukun Ne!aa.

  a. Adakah anda besetuju den!an tindakan Al/in dan pelaja0pelaja tesebut5

  Beikan dua alasan.

    [3 markah]

  Contoh *a$apan :

    #aya (tidak besetuju) den!an tindakan meeka. 8ni disebabkan Al/in dan

  akan0akannya (tidak men!homati la!u Ne!aaku dan 4ukun Ne!aa)&

  ( becakap ketika beada dalam pehimpunan) dan (tidak mematuhi peatuan dalam majlis pehimpunan).

 • 8/15/2019 Teknik Menjawab Moral Spm

  13/24

  ANUGERAH KANAK-KANAK TERBAIK KEBANGSAAN

  SEMPENA HARI KANAK-KANAK SEDUNIA 2015

   

  Anugerah Tunas Jaya Keangsaan

   

  Anugerah Kana!-!ana! Khas Tera"! Keangsaan

  a. Bedasakan maklumat di atas& men!apa Anu!eah tesebut pelu diadakan

  setiap tahun5

    93 markah

   b.Apakah umusan yan! boleh dibuat daipada ja$apan di (a)5

  91markah

 • 8/15/2019 Teknik Menjawab Moral Spm

  14/24

  #$n%$h Ja&a'an (

  a.Anu!eah tesebut diadakan pada setiap tahun keana (ia dapat membei

  moti/asi kepada kanak0kanak untuk mencapai kejayaan dalam apa jua bidan!

  yan! dicebui). (8a ju!a telah membei pesain!an sihat di kalan!an kanak0

  kanak supaya meeka beusaha !i!ih untuk mencapai kecemelan!an).

  (Anu!eah meupakan satu pen!iktiaan di atas bakat yan! telah meeka

  sumban!kan kepada dunia pekemban!an kanak0kanak dan ne!aa).

   b.#umban!an kanak0kanak pelu diiktia keana meeka adalah aset ne!aa

  yan! pelu diha!ai-yan! tidak tenilai.

 • 8/15/2019 Teknik Menjawab Moral Spm

  15/24

   TE6NI6 MENJA7AB

  SOALAN ESEI

  (FORMAT SOALAN YANG DIBERI BERDASARKAN

  KERTAS SPM 201 ! 2014)

 • 8/15/2019 Teknik Menjawab Moral Spm

  16/24

  BENTUK SOALAN 1 " MENGANALISIS SITUASI BERDASARKAN NILAI

  8su : 6onten! sekolah

  Bedasakan situasi tesebut& bei pendapat anda tentan! tindakan Ah ,o$

   bedasakan ti!a nilai muni.

  (1;

  makah)

   

  'eknik menja$ab :

  +atak : Ah ,o$-ia-Beliau

   Nilai : N1-N2-N"

  omat : Nilai-%uaian-Contoh (N%C)

 • 8/15/2019 Teknik Menjawab Moral Spm

  17/24

 • 8/15/2019 Teknik Menjawab Moral Spm

  18/24

  BENTUK SOALAN 2 " MENGANALISIS SITUASI TANPA NILAI

  Contoh soalan

  Bedasakan penyataan di atas& huaikan lima kebaikan sekianya kita

  men!eluakan pendapat dan kitikan men!ikut saluan yan! betul.

    (10 markah)

  KEBAIKAN URAIAN!"ONTO

  1. asalah diselesaikan secaa baik enja!a sensiti/iti sesebuah kaum .

  2. 8mej ne!aa tepelihaa ,eselamatan dan kedaulatan ne!aa dikekalkan

 • 8/15/2019 Teknik Menjawab Moral Spm

  19/24

  KEBAIKAN URAIAN!"ONTO

  ". 6ebalahan dan kekacauandapat dielakkan 6epaduan kaum dapat dikekalkan

  . emuaskan hati semua pihak 6easaan oan! lain tidak tesin!!un!

  =. ,ehidupan masyaakat aman dan hamoni

  en!elak peasaan takut dan teancam

  Masu!!an n"+a" ,a+a* hura"an .Ma/ (  N

  Keeasan ersuaraT$+erans"H",u' ersa*a se3ara

  a*aner%anggung4a&aras"$na+*e*a%uh" 'era%uran

  ,an un,ang-un,ang

 • 8/15/2019 Teknik Menjawab Moral Spm

  20/24

  BENTUK SOALAN  " MEMBUAT KEPUTUSAN DAN MENILAI

  Ma!+u*a% er"!u% er!a"%an Shan%h" yang *engha,a'"

  ,"+e*a %en%ang !er4aya *asa ,e'annya

    M$n$+$g Shan%h" (

  6Saya na! 4a," guru Te%a'" "u 'u+a

  *ahu saya 4a