Teknik menjawab spm 2014

download Teknik menjawab spm 2014

of 110

 • date post

  21-May-2015
 • Category

  Education

 • view

  1.257
 • download

  1

Embed Size (px)

description

TEKNIK MENJAWAB SOALAN SPM TASAWWUR ISLAM

Transcript of Teknik menjawab spm 2014

 • 1. Tasawwur Islam SPM (5226) Format SPM Kertas 1 Soalan SPM Kertas 2 2013 Format SPM Kertas 2 Soalan SPM K1 2013 Kelemahan Calon Bentuk Soalan Kertas 2 Analisis soalan Renungan Teknik menjawab yang baik Peperiksaan Format Pentaksiran Sukatan MP Ting 5 Penutup Sukatan MP Ting 4 Kata Kunci Soalan GemuruhGemuruh Kau BolehKau Boleh Soalan bengkelSoalan bengkel

2. Kertas 1 (5226/1) Kertas satu berbentuk ujian objektif berstruktur Kertas 2 (5226/2) Kertas 2 berbentuk ujian subjektif 3. BIL PERKARA KERTAS 1 KERTAS 2 1 Jenis Instrumen Ujian Objektif Ujian Subjektif 2 Jenis Instrumen Item Objektif : a) Aneka Pilihan mudah b) Aneka Pilihan Kompleks Item Subjektif : i. Item Respon Terhad ii. Item Berstrukrtur 3 Bilangan Soalan Jenis Soalan (Jawab Semua) i. Bahagaian A : 20 soalan Objektif (Aneka Pilihan ) ii. Bahagian B : Soalan-Soalan Objektif Berstruktur 7 Soalan ( Jawab lima soalan sahaja, Soalan 1 wajib dijawab dan pilih mana-mana 4 soalan yang lain ) 4. BIL PERKARA KERTAS 1 KERTAS 2 4 Jumlah Markah 40 Markah ( 29% ) 100 Markah ( 71%) 5 Tempoh Ujian 1 Jam 15 Minit 2 Jam 30 Minit 6 Wajaran Konstruk Pengetahuan - 50 % Pemahaman 50 % Pengetahuan 20 % Pemahaman 40 % Kemahiran 40 % 7 Cakupan Konteks Mengcakupi semua bidang pembelajaran tingkatan 4 dan 5 Mengcakupi semua bidang pembelajaran tingkatan 4 dan 5 8 Aras kesukaran Rendah R Sederhana S Tinggi T R : 50 % S : 30 % T : 20 % R : 50 % S : 30 % T : 20 % 5. Item Soalan : a) Aneka Pilihan b) Berstruktur Masa : 1 jam 15 minit = 75 minit. Soalan mengenai semua topik yang telah dipelajari di ting 4 & 5 Jenis Instrumen Ujian Objektif 2 Bahagian: A & B Nombor kod 5226/1 Markah : 40 6. Bahagian A 20 Soalan dikemukakan = 20 Markah 1. Soalan Aneka Pilihan A, B, C & D 2. Pilihan berdasarkan cadangan yang telah diberikan 3. Pilihan berdasarkan gabungan beberapa jawapan yang Kertas 1 Bahagian B 7. Bahagian B: ( 20 Markah Soalan 21 40 ) 1. Tulis Istilah Yang Sesuai 2. Lengkapkan Pernyataan 3. Lengkapkan Rajah / Carta / Jadual 4. Tuliskan Hukum / Jenis Ibadat 5. Betul atau salah 6. Padanan Tip Untuk Kertas 1Tip Untuk Kertas 1 8. Bahagian B Larangan Bil Kata Kerja TAHUN 05 06 07 08 09 10 11 12 13 1 Tulis Istilah 2 Lengkapkan Pernyataan 3 Lengkapkan Carta / Rajah / Jadual 4 Padanan ( X , Y ) ( P , Q ) 5 Betul salah 6 Tulis Hukum /Jenis Ibadat 9. Masa Ceraian Soalan Jenis soalan Jum Soalan Soalan dijawab Tajuk soalan 1 Jam 15 Minit (75 Minit) Bahagian A Soalan aneka pilihan 20 Semua Sukatan pelajaran di tingkatan 4 dan 5 Bahagian B Soalan objektif berstruk tur 20 Semua Sukatan pelajaran di tingkatan 4 dan 5 10. 1. Memberikan jawapan lebih daripada satu Contohnya Menghitamkan lebih daripada satu jawapan pada soalan yang sama ( A, B dan sebagainya) 2. Memberikan jawapan lebih pada soalan bahagian B ( Objektif berstruktur ) 3. Memberikan jawapan yang berpola contohnya 15 soalan ditanda A 15 soalan ditanda B 11. Jawapan Berpola Menghitam lebih daripada 1 jawapan 12. Nombor kod 5226/2 Item Soalan : Respon terhad Masa : 2 jam 30 minit = 150 minit. Bilangan Soalan 7 Soalan ditawarkan. Jawab 5 soalan sahaja. (Soalan 1 wajib dijawab dan pilih mana-mana 4 soalan lain) Soalan mengenai semua topik yang telah dipelajari di ting 4 & 5 Markah : 100 13. Masa Ceraian Soalan Jenis soalan Jum Soalan Tajuk soalan 2Jam 30 Minit (150Minit) Bahagian A Soalan Respon terhad 7 soalan ( Jawab 5 sahaja) Soalan 1 wajib dijawab dan pilh mana- mana 4 soalan lain Sukatan pelajaran di tingkatan 4 dan 5 Sila baca dan ambil perhatian terhadap info pintar dalam buku teks Ting 5 atau 14. Kata Kunci Yang Selalu Digunakan Dalam Soalan SPM Terangkan Huraikan Jelaskan Berikan Apakah Nyatakan Cadangkan Senaraikan Kemukakan Bagaimana kah Namakan Kata Kunci 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201 2 2013 Terangkan 10 13 9 9 9 14 12 12 6 Huraikan 3 4 7 7 3 2 4 4 7 Jelaskan 6 1 9 6 8 7 7 9 12 Berikan 1 1 - - - - - - - Apakah 1 2 1 3 2 - 2 2 1 Nyatakan 2 6 5 5 4 10 9 2 5 Senaraikan 2 5 4 5 5 2 4 4 5 Kemukakan 4 - - - 2 - - - Bagaimanakah 1 - - 1 1 - - - Cadangkan - 1 - 1 3 2 2 - Namakan - - - - - - - 1 - Jumlah 30 33 35 37 37 37 38 36 36 15. Pernyataan Perbincangan Huraian Penerangan Pengertian Perbandingan 16. Contoh kata kunci soalan penyataan Mengapakah Kemukakan Senaraikan Nyatakan. Apakah Berikan Namakan Jawapan bagi soalan jenis pernyataan ini tidak perlu terlalu panjang. Ia memerlukan fakta yang tepat dan spesefik sahaja. 17. 1(c)(i) Penyelesaian masalah secara Islam menghidupkan semangat daya juang kepada individu. Mengapakah semangat daya juang penting dalam mencapai kecemerlangan dalam akademik [ 4 markah ] 1. (c)(i) Sebab semangat daya juang penting dalam mencapai kecemerlangan akademik. 1. Untuk menguatkan semangat dalam menghadapi pelajaran 2. Memberi keyakinan kepada diri sendiri untuk berjaya. 3. Supaya sentiasa gigih memperbaiki kelemahan diri dalam pelajaran. 4. Supaya sentiasa konsisten mengikut jadual pembelajaran yang telah disediakan. 4 18. 3b(ii). Islam melarang pencerobohan terhadap harta orang lain Senaraikan empat contoh pencerobohan tersebut [ 4 markah ] 3b(ii). Contoh pencerobohan terhadap harta 1 - Mencuri 7 - Menyamun 2 - Monopoli 8 - Meragut 3 - Riba 9 - Pecah amanah / mengambil 4 - Rasuah harta anak yatim 5 - Menipu / Gharar 10 - Enggan berzakat 6 Merompak 11 - Manipulasi. 4 19. 4.a(i) Nyatakan persoalan yang tidak mampu difikirkan oleh manusia tanpa bimbingan wahyu [ 4 markah ] 4.a(i) Persoalan yang tidak mampu difikirkan oleh akal manusia tanpa bimbingan wahyu ialah : 1. Akal manusia tidak mampu memahami perkara ghaib seperti malaikat, jin dan sebagainya 2. Akal manusia tidak mampu memahami perkara akidah seperti kewujudan Allah SWT dengan cara yang betul 3. Akal manusia tidak mampu memahami perkara samiyyat seperti azab kubur 4. Akal manusia tidak mampu memahami hukum agama dengan betul seperti hukum wajib, haram dan sebagainya 4 20. 5c(ii). Iman yang kukuh hasil penyelesaian masalah secara Islam memberi kesan kepada jiwa dan perlakuan seseorang. Apakah kesan tersebut ? [ 4 markah ] 5c(ii) . Kesan penyelesaian masalah secara Islam kepada jiwa dan perlakuan seseorang ialah : 1. Menambah keyakinan dan kepercayaan seseorang kepada Allah SWT dan Rasul SAW 2. Dapat memberi ketenangan jiwa kepada manusia kerana masalah dapat diselesaikan dengan tepat dan baik 3. Dapat menanamkan sifat ikhlas dalam jiwa kerana bergantung harap kepada Allah semasa menyelesaikan masalah 4. Sentiasa reda dengan qada dan qadar daripada Allah SWT 4 21. 6.d(i) Fahaman anti hadis boleh menggugat kesucian agama Islam. Berikan dua hujjah anda [ 4 markah ] 6d(i). Dua Hujjah fahaman anti hadis boleh menggugat kesucian agama Islam 1. Fahaman tersebut boleh menyebabkan hilangnya rasa hormat terhadap Rasulullah s.a.w kerana tidak mempercayai hadis Rasulullah s.a.w 2. Fahaman tersebut boleh menyebabkan umat Islam akan berpecah kerana perbezaan pendapat 3. Fahaman tersebut boleh menyebabkan umat Islam tidak dapat memahami ajaran al-Quran dengan terperinci. 4. Penolakan hadis membawa kepada penolakan al-Quran yang menjadi sumber perundangan Islam yang utama. 5. Fahaman tersebut boleh membawa kepada ajaran sesat yang merosakkan akidah sesorang 4 22. Contoh Kata kunci Bincangkan Cadangkan Bagaimanakah Perbincangan Jawapan bagi soalan jenis ini memerlukan anda memberikan pandangan tentang sesuatu isu. Anda mesti memberikan fakta serta hujah ( Contoh ) yang menyokong pendapat anda 23. 5(a). Salah satu daripada matlamat perundangan Islam ialah memelihara nyawa manusia. Bincangkan [ 4 markah ] 5(a). Perundangan Islam memelihara nyawa manusia kerana 1. Nyawa merupakan anugerah Allah s.w.t kepada manusia yang sangat bernilai. 2. Islam menjamin hak seseorang untuk hidup dan menjaga anggota tubuh badan mereka. 3. Islam telah mensyariatkan hukum Qisas bagi kesalahan yang melibatkan nyawa dan anggota tubuh badan bagi menjaga nyawa manusia. 4. Islam telah mengharamkan perbuatan membunuh diri sendiri dan nyawa orang lain. 4 24. 4(a). Anda sebagai seorang pelajar sekolah. Setiap bulan ibu bapa anda memberikan wang untuk menampung perbelanjaan sekolah sebanyak RM 50.00. Cadangkan dua cara anda memanfaatkan wang tersebut. (4 markah ) 4.(a) Cara saya memanfaatkan wang tersebut untuk menampung perbelanjaan sekolah 1. Membeli keperluan pembelajaran seperti pen, buku dan sebagainya 2. Membayar yuran kelas tambahan atau tusyen. 3. Membeli makanan dan minuman semasa di sekolah. 4. Menabung untuk kegunaan masa hadapan. [ 4 markah ] 4 25. 7.b(iii) Perpecahan dan persengketaan di kalangan masyarakat akan mengakibatkan huru hara dan ekonomi negara menjadi mundur. Bagaimanakah masalah di atas dapat dielakkan daripada berlaku ?. 7b(iii) . Masalah di atas dapat dielakkan daripada berlaku dengan cara anggota masyarakat mestilah : 1. Saling hormat menghormati antara satu sama lain dalam semua keadaan 2. Sentiasa bekerjasama dalam menjayakan sesuatu aktiviti yang berfaedah kepada masyarakat seperti gotong-royong / bantu membantu / tolong menolong 3. Sentiasa mengamalkan toleransi di kalangan masyarakat yang tidak menjejaskan akidah / bersikap terbuka 4. Sentiasa mengamalkan kebebasan beragama tanpa menganggu ketenteraman orang lain 5. Mengadakan aktiviti berbentuk kempen / ceramah / media berkaitan perpaduan seperti menerbitkan rencana di akhbar [ 4 markah ] 4 26. Contoh kata kunci Buktikan Huraikan Penyelesaian masalah Jawapan hendaklah mengandungi fakta dan huraian. Huraiannya mestilah tepat dan ringkas 27. 1(b). Islam merupakan satu-satunya agama yang diterima oleh Allah s.w.t yang mempunyai keunggulannya yang tersendiri. Buktikan Islam adalah agama yang unggul. [ 4 markah ] 1(b). Bukti keunggulan Islam ialah : 1. Ajaran Islam bersifat Rabaniyyah iaitu datangnya daripada Allah SWT melalui al-quran dan hadis rasulullah SAW 2. Ajaran Islam bersifat syumuliyyah ia