teknik menjawab

Click here to load reader

 • date post

  16-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  74
 • download

  10

Embed Size (px)

Transcript of teknik menjawab

 • ANJURAN :BAHAGIAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DAN MORALJABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORALKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 • Tasawwur Islam SPM (5226)PendahuluanFormat SPM Kertas 2Contoh Soalan Kertas 1 2006Kelemahan CalonBentuk Soalan Kertas 2Kata Kunci SoalanPenutupContoh Soalan SPM Kertas 2 2006Pentaksiran & PeperiksaanFormat SPM Kertas 1Teknik menjawab yang baikRenungan

 • Pelajaran Tasawwur dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) adalah merupakan satu mata Pelajaran Elektif ( Pilihan) Pelajaran ini ditawarkan kepada pelajar sekolah menengah atas.

  Pelajaran ini selaras dengan matlamat Falsafah Fendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Islam yang menekankan perkembangan yang seimbang dan bersepadu dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi.

 • Mata pelajaran ini memberi peluang kepada pelajar untuk mendapatkan pengetahuan dan kefahaman yang lebih mendalam tentang Islam sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna.

  Kurikulum Tasawwur Islam ini bertujuan untuk memperkembangkan Ilmu pengetahuan yang menyeluruh dan bersepadu serta memperkembangkan kemahiran pelajar dari segi berfikir, berkomunikasi, berinteraksi dan melakukan sesuatu aktiviti yang berfaedah dan diredai oleh Allah Taala.

 • Penilaian Tasawwur Islam di peringkat sekolah dilaksanakan mengikut format Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) manakala peperiksaan awam mengikut format Sijil Pelajaran Malaysia yang diuruskan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia.Matlamat peperiksaan untuk menilai sejauh mana penguasaan pencapaian objektif mata pelajaran dan mentafsir pengetahuan serta kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis.

 • OP 1:Pengetahuan dan kefahaman tentang pandangan hidup Islam.OP 2:Pengetahuan dan kefahaman tentang perundangan Islam.OP 3:Pengetahuan dan kefahaman tentang kaedah penyelesaian masalah dalam Islam.OP 4:Pengetahuan dan kefahaman tentang cara hidup Islam.OP 5:Penghayatan tentang cara hidup Islam.OP 6:Mempunyai sikap bertanggungjawab kepada agama, bangsa dan negara.OP 7:Mempunyai sikap sedia berkorban untuk agama, bangsa dan negara. OBJEKTIF PENTAKSIRAN (OP) MATA PELAJARAN TASAWWUR ISLAMLEMBAGA PEPERIKSAAN

 • ARAS KESUKARAN ITEMItem-item yang dikemukakan mempunyai tiga arasAras RItem yang mempunyai aras kesukaran rendahAras SItem yang mempunyai aras kesukaran sederhana.Aras TItem yang mempunyai aras kesukaran yang tinggi.

 • Kertas 1 (5226/1)Kertas satu berbentuk ujian objektif berstrukturKertas 2 (5226/2)Kertas 2 berbentuk ujian subjektif

 • Item Soalan :Aneka PilihanBerstrukturMasa : 1jam 15 minit = 75 minit.Soalan mengenai semua topik yang telah dipelajari di tingkatan 4 dan 5Jenis InstrumenUjian Objektif2 Bahagian: A & BNombor kod 5226/1Markah : 40

 • Bahagian A20 Soalan dikemukakan = 20 MarkahSoalan Aneka Pilihan Pilihan A, B, C & DPilihan berdasarkan cadangan yang telah diberikanPilihan berdasarkan gabungan beberapa jawapan yang sesuai

  Kertas 1 Bahagian B

 • Bahagian B: ( 20 Markah Soalan 21 40 )1. Tulis Istilah Yang Sesuai2. Lengkapkan Pernyataan3. Lengkapkan Rajah / Carta / Jadual4. Tuliskan Hukum / Jenis Ibadat5. Benar atau salah6. Padanan Tip Untuk Kertas 1

 • Bahagian BLarangan

  BilKata KerjaTahun2004200520061Tulis Istilah / Hukum/ Jenis IbadatPPP2Lengkapkan PernyataanPP3Lengkapkan Carta / Rajah / JadualPPP4PadananP5Betul salahPPP

 • MasaCeraian SoalanJenis soalanJum SoalanSoalan dijawabTajuk soalan1 Jam 15 Minit (75 Minit)Bahagian ASoalan aneka pilihan

  20

  SemuaSukatan pelajaran di tingkatan 4 dan 5Bahagian BSoalan objektif berstruktur20SemuaSukatan pelajaran di tingkatan 4 dan 5

 • 1. Memberikan jawapan lebih daripada satu Contohnya i. Menghitamkan lebih daripada satu jawapan pada soalan yang sama ( A, B dan sebagainya ) ii. Memberikan jawapan lebih pada soalan bahagian B ( Objektif berstruktur )iii. Memberikan jawapan yang berpola contohnya 15 soalan ditanda A 15 soalan ditanda B

 • Jawapan BerpolaMenghitam lebih daripada 1 jawapan

 • Nombor kod 5226/2Item Soalan : Respon terhadMasa : 2jam 30 minit = 150 minit. Bilangan Soalan7 Soalan ditawarkan.Jawab 5 soalan sahaja.(Soalan 1 wajib dijawab dan pilih mana-mana 4 soalan lain)Soalan mengenai semua topik yang telah dipelajari di ting 4 & 5Markah : 100

 • Sila baca dan ambil perhatian terhadap info pintar dalam buku teks Ting 5 atau Info Bestari dalam buku teks Ting 4

  MasaCeraian SoalanJenis soalanJum SoalanTajuk soalan

  2Jam 30 Minit (150Minit)Bahagian ASoalan Respon terhad7 soalan ( Jawab 5 sahaja)Soalan 1 wajib dijawab dan pilh mana-mana 4 soalan lainSukatan pelajaran di tingkatan 4 dan 5

 • Kata Kunci Yang Selalu Digunakan Dalam Soalan SPMTerangkanHuraikanJelaskanBerikanApakahNyatakanCadangkanSenaraikanKemukakan Bagaimanakah

 • PernyataanPerbincanganHuraianPeneranganPengertianPerbandingan

 • Contoh kata kunci soalan penyataanMengapakahKemukakan SenaraikanNyatakan.ApakahBerikan

  Jawapan bagi soalan jenis pernyataan ini tidak perlu terlalu panjang. Ia memerlukan fakta yang tepat dan spesefik sahaja.

 • 1 Penyelesaian masalah secara Islam menghidupkan semangat daya juang kepada individu.Mengapakah semangat daya juang penting dalam mencapai kecemerlangan dalam akademik1. Sebab semangat daya juang penting dalam mencapai kecemerlangan akademik.

  Menguatkan semangat menghadapi pelajaranMemberi keyakinan kepada diri sendiri untuk berjaya.Sentiasa gigih memperbaiki kelemahan diri dalam pelajaran.Sentiasa konsisten mengikut jadual pembelajaran.

 • 2. Sumbang mahram merupakan perbuatan keji yang masih berlaku dikalangan masyarakat hari iniKemukakan tiga langkah menangani perbuatan tersebut2. Tiga langkah menangani perbuatan tersebut ialah

  1. Melaksanakan hukuman mengikut hukuman Islam / hukum hudud2. Memberi didikan agama yang sempurna3. Menjaga batasan aurat antara lelaki dan perempuan4. Mengamalkan akhlak mulia dalam rumahtangga dan pergaulan5. Menguatkuasakan undang-undang / tindakan tegas / membuat laporan6. Memberi kesedaran melalui kempen / ceramah / dakwah7. Memantapkan iman8. Melakukan amal soleh

 • 3. Islam melarang pencerobohan terhadap harta orang lainSenaraikan empat contoh pencerobohan tersebut 3. contoh pencerobohan terhadap harta

  1 - Mencuri7 - Menyamun2 - Monopoli8 - Meragut3 - Riba9 - Pecah amanah / mengambil 4 - Rasuah harta anak yatim5 - Menipu / Gharar10 - Enggan berzakat6 Merompak 11 - Manipulasi.

 • 4. Nyatakan persoalan yang tidak mampu difikirkan oleh manusia tanpa bimbingan wahyu 4. Persoalan yang tidak mampu difikirkan oleh akal manusia tanpa bimbingan wahyu ialah :1. Akal manusia tidak mampu memahami perkara ghaib2. Akal manusia tidak mampu memahami perkara akidah3. Akal manusia tidak mampu memahami perkara samiyyat4. Akal manusia tidak mampu memahami hukum agama

 • 5. Iman yang kukuh hasil penyelesaian masalah secara Islam memberi kesan kepada jiwa dan perlakuan seseorang. Apakah kesan tersebut ? 5. Kesan penyelesaian masalah secara Islam kepada jiwa dan perlakuan seseorang ialah : Menambah keyakinan dan kepercayaannya kepada Allah s.w.t. dan RasulDapat memberi ketenangan jiwa.Dapat menanamkan sifat ikhlas dalam jiwa.Sentiasa reda dengan qada dan qadar daripada Allah s.w.t.

 • 6. Fahaman anti hadis boleh menggugat kesucian agama IslamBerikan dua hujjah anda6. Dua Hujjah fahaman anti hadis boleh menggugat kesucian agama Islam

  1.Fahaman tersebut boleh menyebabkan hilangnya rasa hormat terhadap Rasulullah s.a.w2.Fahaman tersebut boleh menyebabkan umat Islam akan berpecah kerana perbezaan pendapat3. Fahaman tersebut boleh menyebabkan umat Islam tidak dapat memahami ajaran al-Quran dengan terperinci4. Penolakan hadis membawa kepada penolakan al-Quran.5.Fahaman tersebut boleh membawa kepada ajaran sesat / menyeleweng/rosak akidah / murtad

 • Contoh Kata kunciBincangkan CadangkanBagaimanakah

  PerbincanganJawapan bagi soalan jenis ini memerlukan anda memberikan pandangan tentang sesuatu isu. Anda mesti memberikan fakta serta hujah yang menyokong pendapat anda

 • 1. Salah satu daripada matlamat perundangan Islam ialah memelihara nyawa manusia. Bincangkan1. Perundangan Islam memelihara nyawa manusia kerana1. Nyawa merupakan anugerah manusia kepada manusia yang sangat bernilai. Islam menjamin hak seseorang untuk hidup dan menjaga anggota tubuh badan mereka.2. Islam telah mensyariatkan hukum Qisas bagi kesalahan yang melibatkan nyawa dan anggota tubuh badan.3. Islam telah mengharamkan perbuatan membunuh diri.

 • 2. Anda sebagai seorang pelajar sekolah. Setiap bulan ibu bapa anda memberikan wang untuk menampung perbelanjaan sekolah sebanyak RM 50.00.Cadangkan cara anda memanfaatkan wang tersebut. 2. Cara memanfaatkan wang tersebut untuk menampung perbelanjaan sekolahMembeli keperluan pembelajaran seperti pen, buku dan sebagainyaMembayar yuran kelas tambahan.Membeli makanan dan minuman semasa di sekolah.Menabung untuk kegunaan masa hadapan.

 • 3. Perpecahan dan persengketaan di kalangan masyarakat akan mengakibatkan huru hara dan ekonomi negara menjadi mundur. Bagaimanakah masalah di atas dapat dielakkan daripada berlaku ?. 3 . Masalah di atas dapat dielakkan daripada berlaku dengan cara anggota masyarakat mestilah : 1 Saling hormat menghormati antara satu sama lain2 Sentiasa bekerjasama dalam menjayakan sesuatu aktiviti masyarakat seperti gotong-royong / bantu membantu / tolong menolong3 Sentiasa mengamalkan toleransi di kalangan masyarakat yang tidak menjejaskan akidah / bersikap terbuk