TERENGGANU P2 2008

download TERENGGANU P2 2008

of 31

 • date post

  07-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  249
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TERENGGANU P2 2008

 • 8/6/2019 TERENGGANU P2 2008

  1/31

  SULIT NAMA

  Tirgkatan

  JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGAI\U

  PEPERIKSAAN PERCUBAANSIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2OO8MATHEMATICSKertas2Ogos/Septemer200827 jan

  1449t2

  Dua jam tiga puluh minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGADIBERITAHUTuliskan nzma dan tiDgkrta'n andapada ruang yang disediakan.Kertqs soala ini adalah dalamdwibahasa.Soalan dalam bahasa Inggerismendahului soalqn yang sepadan dalambahasa Melayu.Calon dibenarkan menjawabkeseluruhan atqu sebahagian soalansama ada dalarn bahese Inggeris ataubahasa Melayu.Calon dikehendaki membaca maklumatdi halaman belakang kErlas soalan ini.

  Kertas oalanni mengandungil halaman ercetak

  1449/2 ortz en 200s 2008Hak ipta nNT

  5 .

  3 .

  l .

  ^

  lLihat sebelrhSULIT

  Kod PemeliksaBahagian Soalan Ma*ahPenuh MarkahDiproleh

  I 32 43 44 35 56 67 58 69 6l 0u 4

  B

  I 2 t2t3 t2t4 l 2l 5 t2t6 1 t

  Iumlah

 • 8/6/2019 TERENGGANU P2 2008

  2/31

  SULITMATHEMATICAL FORMULAERUMASMATEMATIK

  The following formulae may be helpful in answering hequestions.The symbolsgiven arethe onescommonly used.Rumus-rumusberikut boleh membantuanda me jawdb soalan.Simbol-simbolyang diberiadaluh yang biasa diEunakan.

  RELATIONSPERKAITANI a^ xat = a^+n2 a^ +ao = a' - '3 1a^'1'= o^o

  - r f ) -h \4 A - t = i -

  " lad-bz:\-c a)

  5 Distance Jarak- 17- tz 1----- uri \xz - xr ) + \)z - !t )

  6 Midpoint / Tltik tengahG , ; = ( 4 * " , - v r " Y z )\ 2 2 )

  Averagespeed= distance travelledtime taken

  l0 PythagorasheoremTeorem ilhagorasc 2 = a 2 + b 211 P (A)=r z P ( A , ) = t - p ( A )1 3 m = l z - l t

  Y- interceDt14 m = - ---:-:---'-:r - rntercepaptntasan - ym = ^ - 'pmtasan- x.

  iarak vanpdilalui(ufatd ldtu = -:=---:--- masayang diambilsumof dataMean =

  Min=numberof data

  hasil tambahnilai databilangan data

  sumof (classmark frequency)sumof frequencies

  *.n- hasil ambah(nilai itik engah ctasxkekerapan)hasil tambahkekeraoan

  SULIT44912 ortz gYyzott

 • 8/6/2019 TERENGGANU P2 2008

  3/31

  SULIT

  SHAPFS AND SPACEBENTUK DAN RUANGtI Areaof trapeziun = T x sumof parallelsidesx heightILuas trapezium - ; x hasil tambah dua sisiselari x tinggi2 Circumference f circle = fi d = 2nrLilitan bulatan = rd = 2nj3 Area of circle = alLuas bulatan = tj24 Curvedsurfaceareaofcylinder = 2nrhLuas permukaan melengkungsilinder = ypi15 Surfacearea of sphere= 4nlLuas permukaan sfera = 4nj26 Volume of right prism = cross sectionalareax lengthIsipadu prisma tegak = luas keratan rentas x panjang7 Volume of cylinder = nPhIsipadu silinder = n 2t

  I8 Volume 01 s6ns= i nrzh' lt s tpadukon = jnJ- t

  9 Volume f sphsle ; nts3Isioadu sfera = - ni3

  l0 Volume of right pyramid = ] r tur" -"u x heightIIsipadu piramid teSak = 1 x luas tapak x tinggi

  I I Sumof interior anglesof a polygonHasil tambah sudut pedalamanpoligon= (n -2) x 18tr

  SULIT4J9l2ort:1rry :oos

 • 8/6/2019 TERENGGANU P2 2008

  4/31

  SULIT

  . - arc ength angle ubten&dat centre'- circumferencefcircle 3600panjdng lengkuk _ sudut p$atIilitanbulatan 3600

  l 3 aI eaoI sectof _ angle subtendedat centreareaofcircle 360oIuasseHor sudutDusatluasbulatan 3600

  PA'14 Scaleactor, = 7ZP,t lFaktorskala,k=;

  t5 Areaof image^=r2x areaof objectLuas imej = k! x luas objek

  SULIT449D ortz p4 zwe

 • 8/6/2019 TERENGGANU P2 2008

  5/31

  SULIT 5Sect ionA/BahagianA152marlcs / 152mmkahl

  Answer all questions n this section. /.Iawab semuasoalandalan bahagian ni.

  The Venn diagram n the answer spaceshowsset P, set0 and set R such hat the universal setI = PwQw R. On the diagram n the answerspace,shade he setofGambar rajah Yenn di ruang jmt'apan menunjukkan set P, set Q dan set R dengan keadaanSet semestq 1= PwQw R. Pada rajah di ruangjawapan, lorekkan set(a) Pw R,

  (b) P' r:(Q a R)[3 narks /3 markah]Answer I Jawapan :

  (a)

  (b)

  14492 orrzen zooa SULIT

  I.Jse

 • 8/6/2019 TERENGGANU P2 2008

  6/31

  2 Calculatehevalueof rr randofn that satisry he bllou'ing imultaneousinearequations:Hittmgkan nilai n dqn nilqi n yang menruaskanersamqqn inear serentQk etikut:

  x + 4 Y = 22x - 3y =- l

  11narks /4nnrkah)Atswer / Jtwapan -

  3 Using factorisation,solve the following quadraticequationMenggunakan pemfaktoran, selesaikanpersan(lqn ku{tdratik berikut i

  , 3 xx ' - - - = l2[4narks/4markahlAnswer Jowapan

  144912 nzcn zoot SULIT

 • 8/6/2019 TERENGGANU P2 2008

  7/31

  SUI,ITDiagram i shows a right-prisln with a horizontal rectangularbase PQRS . TrapeziumPQUTis the unifom cross-sectionof the prism. The rectanglQRYU is a vertical plane and therectatlgleUI/WT is an inclined plane.Raiah I nenunjukkon sebuahprisma tegak dengan lqP.rk mengufuk segiempat tepat PQRSh.apeziun PQIJT' ialah keratan rentas serqgqm prisma itu. Segiempat tepat QRVU ialahsatoh tegak dan segienlpat lepdt Urif'T iqlqh sqtah condong.

  V6 c m

  R

  Diagram l/ Rajah 1

  Identify and calculate he angle between he plane ttQR and the basePQRS.Kenal pasti dan hitungkan sudut di antara satqh II/QR dengan tapak PQRS.

  13marks 3 markahlAnswer / Jowapan .

  SULIT449/2 ort t 1vr1 tot

 • 8/6/2019 TERENGGANU P2 2008

  8/31

  SULITln Diagram2, the equation f straight ine TQI?,9s 2x + y: 6. Point S s on the t-axis nd hepoint0 is or thel,-axis.PointO is the origin .Dalam Rajah 2, persantaangaris lurus TQI

 • 8/6/2019 TERENGGANU P2 2008

  9/31

  SULITA'i,swer/Jatvapan.s (a)

  (b)

  (c)

  1'14912 l i : tt 't '; irur SULIT

  Ltse

 • 8/6/2019 TERENGGANU P2 2008

  10/31

  l0ULITDiagram 3 sho\.vs ector OSZ and semicirclePpR, bothwith centre O.Rajah 3 menunjukkan sektor bulqtan OST dqn semibulatqn PQR, yang kedua-duanyaberpusat O.

  ,sOS: 21cmandOP= 14cm.OS 2l cmdanOP : 14crn.

  . 2 2 _I use/ sunaz: - I7 'CalculateHitung

  PDiagram3 /Rajoh3

  a) the area, n cm 2, ofthe shaded egion.Iuas, dalam cm2 , kawasanyang berlorek.

  b) the perimeter in cm, of the whole diagram.perimeler , dalam cm, selunth rajah itu.

  Answer / Jawapan :(a)

  [6 marks/6 markah]

  (b)

  144912orrz rpnzwt SULIT

 • 8/6/2019 TERENGGANU P2 2008

  11/31

  SULIT II

  7 (a) Write down two implicationsbasedon the following statement;P e t Q : P i f a n d o n l Yf P c Q

  Tuliskan dua implikctsi berdasarkan pernyqtaan berikut'P.,Q = P jika da n hanYaika Pc Q

  (b) Complete the premise n the following argument:Lengkapkan prcmis dalon hujah berikul:

  Premise I : If m is an evennumber, henm + I is an odd number'Premis | .Jikam ialch satunombot genap' maka + | ialah satu nombor

  Caniil'Premise / Premk 2 : ........"" """" '

  Conclusion : z is not an evennumber'Kesimpulan m bukan satu nombot genap'

  (c) Make a general onclusion y inductionforalistofnumbetsl'7'l'1'31' ' whichfollows the following Pattern.Buat satu kesimpulanumumsecaraaruhanbagi senarai nombor 1' 7 l7 ' 3l ' " 'yang mengikut Pola berikut

  l =2 ( lF'1 =2(4Yt1 :z(eY31 =2( l6F

  Answer/ Jawapan:(a ) Implicalion l InPlikasi 1

  15marksl5mmkahl

  lmplication 2/ ImPlikasi2 :

  (b) Premise Premis2 :

  (c) Conclusion KesimPulan:

  SULIT144912ortz en ztot

  Use

 • 8/6/2019 TERENGGANU P2 2008

  12/31

  Use

  SULIT8 Suriaand Chongwill be attending ear I in 2009, heyhave hechoiceofchosingschool

  or schoolB. The probability hat Suria hoose chool,l is 3, andChongchoose chooll isJI4Calculate he probability thatSuria dan Chong akan memasuki Tahun I pada talun 2009, mereka diberi pilihan untuknemilih sana ada sekolah A atau sekolah B. Kebarangkalian Surie menilih sekolah A iqlah2 1I dan Chong nemilih sekolah A ialah - . Hitungkan kebctrangk ian bahawa1 " 4 "(a) Suria chooseschoolB.Suria memilih sekolah B.(b ) Suriachoose chooll andChongchoose choolB.Suria memilih sekolah A dan Chong nenilih sekolah B.(c ) Both ofthem choose he same chool.

  Kedw-dtn memilih sekolah yang ,samo.[6 marksl 6 markahl

  Answet l.Jaunpen '.(aJ

  12

  (b )

  (c J

  SULIT449i2 ortz rrpt :x,ut

 • 8/6/2019 TERENGGANU P2 2008

  13/31

  e M isa2x2matr ixwhere*f t)=f t o lt 2 6 / \ 0 l JM irttah torriks ,2 di n,nro M( | 2) - f I 0)12 6J l0 r l(a ) Find hematrixM

  Cari maniksM(b) Write he ollowingsimultaneousinearequationssa matrixequation:

  Tuliskanpersarnaaninear serentakberikutdalambentukpersamoanmatriks:x + 2 y : I

  2 x + 6 Y : 4Hence, singmatrices,alculatehe valueof.r andofy thatsatisfy heequations.Seterusnyq enganmenggunakanaedahmatrilcs, ihmg nilai x dan nilai y yangmemuas an pe samaan tu.

  16marks/6narkah)Answer Jawapan.(a)

  (b )

  144912orrz opt zoot SULIT

 • 8/6/2019 TERENGGANU P2 2008

  14/31

  UseSULITl0

  l 4

  Diagram 4 shorvs the speed-timegraph for a car which left torvn I for town .8, within 4.5hoursjoumeyRajah 4 menunjukkan graf laju-masa bogi sebrnh kerelct yqng bertolak dqri bandar A kebandar B yang menganbil masa 4.5 jam.

  Speedkmh ' )LaJu \KmJ )

  Time hour)Masa Qam

  (a)

  (b)

  Diagram4lRajah4Calculate he time, in hour, the car travelled with uniform speed.Hitungkan masa dalamjam, kereta iu bergerak dengan laju serogam.Calculate he rate ofchange ofspeed, in kmh J, ofthe car during the last 0.3 hour.Kira kadar perubahan laju, dalan kmh -2, kereta itu dalqn tempoh 0.3 jamyangakhir.Givn that the distancebetween own I and own -B s 380 km, find the value ofv.Diberi bahtwajarak antara botdqr A dan bandqr B ialah 380 km, hitung nilai v.

  [6marksl6markah]

  (c)

  Answer I Jawapan :(a)

  (b)

  (c)

  SULIT44912onz twt zoot