TINJAUAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI …€¦ · 2.2 Fungsi Kerja Amali 14 ... PTV - Pendidikan Teknik...

of 26 /26
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA AMALI DI BENGKEL BAGI PELAJAR PEREMPUAN ALIRAN VOKASIONAL DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH TEKNIK DI NEGERI SELANGOR. MOHD HAZRILIZAM BIN MOHD NOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Embed Size (px)

Transcript of TINJAUAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI …€¦ · 2.2 Fungsi Kerja Amali 14 ... PTV - Pendidikan Teknik...

 • FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN

  KERJA AMALI DI BENGKEL BAGI PELAJAR PEREMPUAN

  ALIRAN VOKASIONAL DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH

  TEKNIK DI NEGERI SELANGOR.

  MOHD HAZRILIZAM BIN MOHD NOR

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • i

  FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA AMALI DI

  BENGKEL BAGI PELAJAR PEREMPUAN ALIRAN VOKASIONAL DI SEKOLAH-

  SEKOLAH MENENGAH TEKNIK DI NEGERI SELANGOR

  MOHD HAZRILIZAM BIN MOHD NOR

  Laporan projek ini dikemukakan

  sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

  penganugerahan Ijazah Sarjana Muda

  Teknologi Serta Pendidikan (Elektrik)

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  APRIL, 2006

 • iii

  DEDIKASI

  Untuk abah dan emak tersayang,

  En Mohd Nor Umar dan Pn Sapiah Ahmad

  Terima kasih di atas pengorbanan, didikan dan kasih

  sayang kalian. Semoga kehidupan kalian diberkatiNya.

  Dan

  Adik-adik yang dikasihi

  Zuhair, Zuhairi, Zakwan, Siti Wardah dan Siti Wafiqah

 • iv

  PENGHARGAAN

  Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

  Syukur alhamdulillah kerana dengan limpah dan kurniaNya Laporan Projek

  Sarjana Muda ini dapat disiapkan. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda

  Rasulullah s.a.w, keluarga, sahabat serta pejuang Islam seluruhnya.

  Pertama sekali penulis ingin merakamkan penghargaan ikhlas kepada penyelia

  projek sarjana muda, En Azlan bin Abdul Latib di atas bimbingan yang telah diberikan

  sepanjang tempoh menyiapkan kajian ini. Berkat dedikasi serta kesungguhan beliau

  segala kerumitan dapat diatasi.

  Kerjasama daripada pelajar-pelajar perempuan aliran vokasional di sekolah-

  sekolah menengah teknik di Negeri Selangor amatlah dihargai.

  Penghargaan ini juga ditujukan kepada semua yang terlibat baik secara langsung

  mahupun tidak langsung dalam menghulur bantuan untuk menjayakan projek sarjana

  muda ini.

  Akhir kata semoga Allah s.w.t melimpahkan rahmat ke atas mereka yang telah

  menyumbangkan kerjasama untuk menyiapkan Laporan Projek Sarjana Muda ini.

 • v

  ABSTRAK

  Kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi

  kepuasan kerja amali bagi pelajar perempuan vokasional di bengkel. Kajian ini adalah

  berbentuk deskriptif. Instrumen yang digunakan di dalam kajian ini adalah borang soal

  selidik yang diedarkan kepada 52 orang pelajar perempuan aliran vokasional dari 4 buah

  SMT di Negeri Selangor. Skala Likert telah digunakan untuk mengukur jawapan

  responden. Data-data mentah telah dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS versi

  14.0 untuk mendapatkan nilai kekerapan, min dan peratusan. Hasil kajian mendapati

  faktor keadaan kerja amali, faktor hubungan dengan rakan sekelas, faktor persekitaran

  bengkel dan faktor bimbingan guru berada di tahap yang tinggi. Tahap kepuasan kerja

  amali yang baik akan memberikan faedah kepada para pelajar vokasional supaya

  terampil dalam kerja amali. Justeru itu, pihak guru dan sekolah berperanan memastikan

  agar kepuasan kerja amali para pelajar ini dipenuhi.

 • vi

  ABSTRACT

  The reason of this research was carried out factors that affects practical work

  satisfaction among vocational female student in the workshop. This study was

  descriptive in nature. Instrument used in this research is in questionnaire form that were

  distributed among 52 vocational female students from 4 technical schools in Selangor.

  Likert scale was used to evaluate the respondents answers. The raw data were analyzed

  using SPSS version 14.0 to get the frequency, mean and percentage. The result from this

  research showed that practical work condition factor, relationship with classmates factor,

  workshop environment factor and teachers teaching factor is in high level. High level of

  practical work satisfaction can give benefit for vocational students to motivate them to

  competence in practical work. Therefore, teachers and schools must make sure that the

  practical work satisfaction for this students are being fulfill.

 • vii

  KANDUNGAN

  BAB PERKARA MUKA

  SURAT

  HALAMAN PENGESAHAN

  HALAMAN JUDUL i

  PENGAKUAN ii

  DEDIKASI iii

  PENGHARGAAN iv

  ABSTRAK v

  ABSTRACT vi

  KANDUNGAN vii

  SENARAI JADUAL xi

  SENARAI RAJAH xii

  SENARAI LAMPIRAN xiii

  SENARAI SINGKATAN xiv

  PENDAHULUAN

  BAB I PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan 1

  1.2 Latar Belakang Masalah 3

 • viii

  1.3 Penyataan Masalah 7

  1.4 Objektif Kajian 7

  1.5 Persoalan Kajian 8

  1.6 Kepentingan Kajian 9

  1.7 Batasan Kajian 9

  1.8 Definisi Terminologi 10

  1.8.1 Kepuasan 10

  1.8.2 Kerja Amali 11

  1.8.3 Bengkel 12

  1.8.4 Aliran Vokasional 12

  1.8.5 Sekolah Menengah Teknik 13

  1.8.6 Persekitaran Bengkel 13

  SOROTAN KAJIAN

  BAB II SOROTAN KAJIAN

  2.1 Pengenalan 14

  2.2 Fungsi Kerja Amali 14

  2.3 Jenis-Jenis Teori Motivasi Dan Kepuasan Kerja 15

  2.3.1 Teori Kandungan 15

  2.3.1.1 Teori Hierarki keperluan 16

  2.3.1.2 Teori Jangkaan, hubungan dan

  Pertumbuhan 17

  2.3.1.3 Teori Dua Faktor 18

  2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja

  Amali. 19

  2.4.1 Persekitaran Bengkel. 19

  2.4.2 Rakan Sekelas. 20

  2.4.3 Bimbingan Dan Tunjuk Ajar Guru Di

 • ix

  Bengkel. 21

  2.4.4 Keadaan Kerja Amali . 21

  2.5 Pengukuran Kepuasan Kerja 22

  2.6 Kajian-Kajian Lepas Tentang Kepuasan Kerja 23

  METODOLOGI KAJIAN

  BAB III METODOLOGI KAJIAN

  3.1 Pengenalan 25

  3.2 Reka bentuk Kajian 25

  3.3 Tempat Kajian 26

  3.4 Populasi dan Sampel Kajian 26

  3.5 Instrumen Kajian 27

  3.4.1 Bahagian A 28

  3.4.2 Bahagian B 28

  3.6 Kajian Rintis 30

  3.7 Prosedur Kajian 30

  3.8 Analisis Data 31

  ANALISIS DATA

  BAB IV ANALISIS DATA

  4.1 Pengenalan 34

  4.2 Analisis Data Bahagian A 35

  4.2.1 Analisis Taburan Responden Mengikut

  Sekolah 35

 • x

  4.2.2 Analisis Taburan Responden Mengikut

  Bangsa 36

  4.2.3 Analisis Taburan Responden Mengikut

  Kursus 36

  4.3 Analisis Data Bahagian B 37

  4.3.1 Analisis Item Mengikut Persoalan Kajian 1 37

  4.3.2 Analisis Item Mengikut Persoalan Kajian 2 40

  4.3.3 Analisis Item Mengikut Persoalan Kajian 3 42

  4.3.4 Analisis Item Mengikut Persoalan Kajian 4 46

  4.3.5 Analisis Keseluruhan Persoalan Kajian 48

  RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN

  BAB V RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN

  5.1 Pengenalan 51

  5.2 Rumusan 51

  5.3 Perbincangan 54

  5.4 Cadangan 59

  5.4.1 Pelajar 60

  5.4.2 Guru 61

  5.4.3 Organisasi Bengkel 61

  5.5 Cadangan Kajian Lanjutan 62

  5.6 Penutup 63

  SENARAI DOKUMEN RUJUKAN

  RUJUKAN 64

  LAMPIRAN A - C 69

 • xi

  SENARAI JADUAL

  NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT

  1.1 Pengagihan Guna Tenaga Mengikut Pekerjaan Dan

  Gender, 1995 Dan 2000 4

  1.2 Senarai Kerja Amali Mengikut Kursus Vokasional 11

  3.1 Bilangan Pelajar Perempuan Aliran Vokasional di Negeri

  Selangor 27

  3.2 Senarai Item-Item Mengikut Persoalan Kajian 28

  3.3 Skala Likert 29

  3.4 Skala Pemeringkatan 5 Mata Kepada 3 Mata 31

  3.5 Tahap Penilaian Responden Berdasarkan Peratus 32

  3.6 Tahap Penilaian Responden Berdasarkan Min 32

  4.1 Taburan Responden Berdasarkan Sekolah 35

  4.2 Taburan Responden Berdasarkan Bangsa 36

  4.3 Taburan Responden Berdasarkan Kursus 37

  4.4 Analisis Responden Terhadap Faktor Keadaan Kerja Amali 38

  4.5 Analisis Responden Terhadap Faktor Rakan Sekelas 41

  4.6 Analisis Responden Terhadap Faktor Persekitaran Bengkel 43

  4.7 Analisis Responden Terhadap Faktor Bimbingan Guru Di

  Bengkel 46

  4.8 Analisis Keseluruhan Persoalan Kajian 49

 • xii

  SENARAI RAJAH

  NO. RAJAH TAJUK MUKA SURAT

  5.1 Turutan faktor-faktor yang mempengaruhi

  kepuasan kerja amali 59

 • xiii

  SENARAI LAMPIRAN

  LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT

  A Borang Soal Selidik 68

  B Surat Akuan Soal Selidik 1 72

  C Surat Akuan Soal Selidik 2 73

  D Surat Akaun Pelajar Fakulti Pendidikan 74

 • xiv

  SENARAI SINGKATAN

  SINGKATAN

  BPPDP - Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar

  Pendidikan

  JPNS - Jabatan Pendidikan Negeri Selangor

  KPM - Kementerian Pelajaran Malaysia

  PTV - Pendidikan Teknik dan Vokasional

  SMT - Sekolah Menengah Teknik

  SPSS - Statistical Package For Social Sciences

 • BAB I

  PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan

  Pendidikan di negara kita telah menempuhi pelbagai bentuk perubahan sejak

  kemerdekaan. Begitu jugalah dengan Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) yang

  turut mengalami perubahan seperti kenaikan taraf sekolah menengah vokasional ke

  sekolah menengah teknik. Perubahan ini membolehkan PTV berkembang bagi

  melahirkan bakal teknokrat dalam merealisasikan matlamat Wawasan 2020 untuk

  menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara perindustrian, sekali gus negara maju.

  PTV diwujudkan dengan tujuan menyediakan pelajar-pelajar untuk menceburi

  pekerjaan di dalam bidang kejuruteraan. Ia juga adalah merupakan satu langkah untuk

  menyokong dan mempergiatkan lagi usaha kerajaan memajukan bidang ekonomi dan

  perindustrian berasaskan pengetahuan teknik dan vokasional (Laporan Jawatankuasa

  Kabinet : Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran, 1979). Pendidikan yang mencukupi

  perlu diberikan kepada golongan muda untuk menghasilkan tenaga sumber manusia

  yang berpengetahuan dan mahir dalam bidang kejuruteraan. Apabila menyentuh tentang

  pendidikan, ia pastilah melibatkan jantina para pelajar iaitu lelaki dan perempuan.

 • 2

  Aishah (1998) berpendapat, anggapan ibu bapa di mana orang perempuan tidak

  perlu pandai, tetapi hanya layak menjadi isteri, menjaga anak dan menjadi suri rumah

  hingga akhir hayatnya adalah pendapat yang tidak bersesuaian lagi pada zaman

  sekarang. Beliau berpendapat bahawa golongan wanita turut memainkan peranan yang

  penting untuk menyumbang dalam pembangunan negara.

  Penghayatan dan perlaksanaan Islam tidak menghalang wanita daripada

  mengambil bahagian dalam pembangunan negara kerana peranan wanita turut

  diperlukan oleh masyarakat dan negara. Ruhana (1999) berpendapat, wanita sangat

  diperlukan dalam apa jua bidang, kerana itu Al-Quran menjelaskan tidak ada kurangnya

  antara wanita dengan lelaki di sisi Allah SWT, yang membezakan kedua-duanya adalah

  ketakwaan masing-masing. Di sini dapatlah disimpulkan bahawa tiada halangan dari

  segi agama Islam bagi golongan wanita untuk menyumbangkan tenaga ke arah

  pembangunan negara, sama seperti golongan lelaki.

  Perkembangan industri semasa memerlukan guna tenaga manusia yang banyak

  daripada golongan lelaki dan wanita. Manakala bidang teknik dan vokasional pula

  merupakan suatu bidang yang memberi cabaran hebat kepada kaum wanita dan ini

  memerlukan kebolehan yang berkaitan dengan faktor kreativiti, minat, penyesuaian diri,

  sikap bekerja dan disiplin (Ahmad Mahzan, 1993). Justeru itu adalah menjadi harapan

  negara khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) agar pelaksanaan mata

  pelajaran-mata pelajaran amali dapat dibekalkan bukan sahaja pelajar lelaki, bahkan

  kepada pelajar perempuan dengan pengetahuan dan kemahiran praktis dalam bidang

  teknologi. Pengetahuan dan kemahiran praktis yang dibekalkan ini perlu untuk

  melahirkan generasi yang berpengetahuan dan berkemahiran.

 • 3

  1.2 Latar belakang Masalah

  Bidang teknik dan vokasional merupakan suatu bidang yang memberi cabaran

  hebat kepada wanita. Ia merupakan suatu cabaran terhadap tugas dan peranan wanita

  yang menguji kebolehan dan ketabahan wanita dalam menangani pekerjaannya.

  Namun begitu, terdapat beberapa tanggapan yang negatif terhadap pembabitan

  wanita dalam bidang teknikal ini. Tanggapan ini mewujudkan persepsi kepada ciri-ciri

  kewanitaan yang dianggap tidak selari dengan kehendak bidang teknikal ini. Sifat wanita

  seperti patuh dan sensitif sering dianggap lemah berbanding dengan sifat lelaki yang

  dominan, tegas dan agresif. Turner dalam Feldman (1974) berpendapat bahawa wanita

  adalah kurang berazam berbanding lelaki. Ini membawa maksud bahawa wanita tidak

  bercita-cita tinggi dan mudah berpuas hati dengan apa yang telah ada berbanding dengan

  lelaki. Kaum wanita kurang kekuatan fizikalnya berbanding dengan kaum lelaki. Justeru

  itu kebanyakan pekerja wanita sering didiskriminasikan dalam melaksanakan kerja di

  bidang teknikal atau kejuruteraan dan keadaan ini berlaku di negara kita. Bagi mengatasi

  masalah ini, kaum wanita perlu bersama-sama merebut peluang dengan menimba

  seberapa banyak ilmu teknikal seiring dengan kaum lelaki. Jika kaum wanita masih tidak

  memulakannya, mereka akan terdedah kepada tanggapan prejudis yang bertitik tolak

  daripada yang bersifat tradisional, batasan nilai, fizikal dan budaya.

  Kesan daripada sikap prejudis inilah, sumbangan wanita terhadap pembangunan

  jarang diakui (Zaiton, 1990). Seandainya kaum wanita dapat melatih diri dengan kerja

  amali atau pun praktikal, sudah pasti majikan tidak teragak-agak untuk mengambil

  mereka bekerja dalam bidang kejuruteraan. Wanita tidak boleh menjadikan alasan sifat

  lemah lembut mereka sebagai penghalang daripada berjaya sekiranya mereka ingin

  maju. Peluang wanita untuk mendapat pendidikan dan kerjaya di peringkat yang

  profesional terbuka luas di negara ini di mana wanita mendapat hak yang sama rata

  dengan kaum lelaki berbanding dengan beberapa negara membangun yang lain.

 • 4

  Dalam tempoh Rancangan Malaysia Ketujuh yang berlangsung dari tahun 1996

  sehingga tahun 2000, wanita terus memberi sumbangan yang ketara dalam berbagai-

  bagai bidang pembangunan negara melalui penyertaan yang lebih besar dalam ekonomi.

  Peningkatan ini telah dapat dicapai melalui pelaksanaan berterusan Dasar Wanita

  Negara dan Pelan Tindakan bagi Kemajuan Wanita yang mengandungi pelaksanaan

  program latihan bagi meningkatkan kepekaan dan kesedaran terhadap gender

  (Rancangan Malaysia Kelapan : Wanita Dan Pembangunan, 2001). Dalam tempoh ini,

  struktur pekerjaan telah berubah dengan lebih ramai wanita menceburi bidang pekerjaan

  yang berpendapatan lebih tinggi. Bahagian wanita dalam kategori pekerjaan profesional

  dan teknikal telah meningkat daripada 12.7 % pada tahun 1995 kepada 13.5 % pada

  tahun 2000 (rujuk Jadual 1.1). Ini jelas menunjukkan penyertaan wanita yang semakin

  menggalakkan di dalam bidang profesional dan teknikal.

  Manusia adalah makhluk yang dijadikan oleh Allah SWT yang mempunyai sifat-

  sifat yang istimewa berbanding haiwan. Namun begitu, manusia juga sebagai individu

  yang kompleks dari segi psikologinya. Ia mempunyai perasaan yang perlu dipuaskan

  sama ada keperluan intrinsik atau keperluan ekstrinsik. Malahan pakar-pakar psikologi

  manusia juga sependapat dalam hal ini. Maslow (1970) telah menyenaraikan keperluan

  manusia kepada dua bahagian, iaitu keperluan fisiologi dan keperluan psikologi.

  Keperluan intrinsik (psikologi) adalah berkaitan dengan penyempurnaan keperluan

  untuk perkembangan diri dan penyempurnaan diri. Antara keperluan intrinsik ini adalah

  kasih sayang, rasa dihargai dan harga diri. Sementara keperluan ekstrinsik pula adalah

  keperluan asas yang perlu dipenuhi untuk manusia hidup. Keperluan ini berkaitan

  dengan fisiologi, keselamatan dan kasih sayang.

 • 5

  Jadual 1.1 : Pengagihan Guna Tenaga Mengikut Pekerjaan Dan Gender,

  1995 Dan 2000

  1995 2000

  Kategori Pekerjaan Lelaki %

  Perempuan

  %

  Lelaki

  %

  Perempuan

  %

  Pekerja Profesional Teknikal &

  Pengurusan

  8.4 12.7 8.9 13.5

  Pekerja Pentadbiran &

  Pengurusan

  3.9 1.8 4.7 2.2

  Pekerja Perkeranian & Berkaitan

  7.5 17.5 7.1 17.5

  Pekerja Jualan & Berkaitan

  10.5 11.6 11.1 12.1

  Pekerja Perkhidmatan

  9.4 14.4 9.5 17.4

  Pekerja Pertanian

  21.9 16.6 20.4 14.8

  Pekerja Pengeluaran &

  Berkaitan

  38.3 25.4 38.4 22.6

  Jumlah 100.0 100.0 100.0 100.0

  Kategori Pekerjaan

  Sumber : Rancangan Malaysia Kelapan, 2001

  Dalam konteks pekerjaan, kepuasan kerja amat diperlukan dan seandainya segala

  keperluan dapat dipenuhi, individu akan berasa selesa dengan tugas yang diberi.

  Menurut Herzberg (1974), seseorang individu itu akan mencapai kepuasan kerja yang

  maksimum jika pihak majikan dapat memenuhi keperluan fisiologi, keselamatan, sosial,

  maruah diri, status dan sebagainya. Beliau juga menggariskan faktor-faktor kepuasan

  kerja dan ketidakpuasan di dalam pekerjaan. Pencapaian, pengukuhan, tanggungjawab,

  kemajuan dan perkembangan merupakan faktor-faktor kepuasan kerja. Dasar

  pentadbiran, penyeliaan, keadaan tempat kerja, gaji, hubungan rakan sekerja, kehidupan

 • 6

  personal, status dan keselamatan merupakan faktor-faktor ketidakpuasan di dalam

  pekerjaan.

  Pelbagai masalah akan timbul hasil daripada ketidakpuasan kerja di kalangan

  para pekerja. Mahmood (1993), menegaskan bahawa sikap positif terhadap pekerjaan

  akan membawa kepada peningkatan prestasi kerja, manakala ketidakpuasan kerja akan

  menyebabkan merosotnya kualiti kerja yang mereka lakukan, ketidakhadiran kerja,

  peralihan kerja dan mewujudkan suasana tegang di tempat kerja. Kepuasan kerja di

  kalangan para pekerja amat penting kerana ia akan mempengaruhi prestasi kerja mereka.

  Begitu juga dengan kerja amali yang dilakukan di bengkel sekolah. Kepuasan yang

  dirasai semasa melakukan kerja amali akan mempengaruhi prestasi kerja amali pelajar.

  Pembelajaran amali di sekolah menengah teknik adalah jauh berbeza dengan

  pembelajaran akademik di Sekolah Menengah Akademik (SMA). Mata pelajaran amali

  banyak melibatkan kemahiran psikomotor dan aplikasi teori secara hand on. Kemahiran

  psikomotor ialah penggunaan koordinasi otot-otot dan pengawalan pergerakan anggota

  tubuh badan melakukan sesuatu kerja yang digunakan semasa kerja amali adalah

  berbeza dengan pembelajaran akademik di dalam kelas. Sebagai contoh, bagi pelajar

  kursus Binaan Bangunan, mereka mesti mempelajari prinsip-prinsip ikatan, teknik-

  teknik membancuh mortar, teknik-teknik menyusun dan mengikat bata.

  Berpandukan kenyataan di atas pengkaji melihat, kerja amali yang dilakukan

  oleh pelajar-pelajar di sekolah menengah teknik aliran vokasional menuntut penglibatan

  pelajar-pelajar yang lebih aktif dari segi penggunaan tenaga, fizikal dan mental.

  Persoalan yang timbul ialah adakah tugas-tugas atau aktiviti-aktiviti ini sesuai dilakukan

  oleh pelajar perempuan. Apatah lagi untuk menghasilkan sesuatu proses pengajaran dan

  pembelajaran yang berkesan dan sistematik. Bolehkah bidang vokasional ini yang

  merupakan masculine field boleh memberi kepuasan kepada pelajar-pelajar perempuan?

  Oleh itu, kajian tentang kepuasan kerja amali pelajar perempuan adalah perlu bagi

  mendapat gambaran tentang penerimaan mereka terhadap aktiviti amali di bengkel.

 • 7

  1.3 Pernyataan Masalah

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibincangkan, pengkaji ingin

  meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja amali bagi pelajar

  perempuan aliran vokasional di sekolah menengah teknik di Negeri Selangor. Faktor-

  faktor kepuasan kerja yang dikaji ialah keadaan kerja amali, hubungan dengan rakan

  sekelas, persekitaran bengkel dan bimbingan guru di bengkel.

  1.4 Objektif Kajian

  Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk meninjau sejauh mana tahap kepuasan

  kerja amali di bengkel bagi pelajar perempuan yang mengikuti kursus aliran vokasional

  di sekolah menengah teknik di Negeri Selangor. Aspek-aspek yang dilihat dalam kajian

  secara khususnya adalah seperti:

  i. Mengenal pasti sama ada faktor keadaan kerja amali mempengaruhi kepuasan

  kerja amali bagi pelajar perempuan aliran vokasional di sekolah menengah

  teknik di Negeri Selangor.

  ii. Mengenal pasti sama ada faktor hubungan rakan sekelas mempengaruhi

  kepuasan kerja amali bagi pelajar perempuan aliran vokasional di sekolah

  menengah teknik di Negeri Selangor.

 • 8

  iii. Mengenal pasti sama ada faktor persekitaran bengkel mempengaruhi kepuasan

  kerja amali bagi pelajar perempuan aliran vokasional di sekolah menengah

  teknik di Negeri Selangor.

  iv. Mengenal pasti sama ada faktor bimbingan guru di bengkel mempengaruhi

  kepuasan kerja amali pelajar perempuan aliran vokasional di sekolah menengah

  teknik di Negeri Selangor.

  1.5 Persoalan Kajian

  Di dalam kajian ini, penyelidik ingin mencari jawapan berpandukan kepada

  persoalan kajian yang timbul iaitu :

  i. Adakah faktor keadaan kerja amali mempengaruhi kepuasan kerja amali bagi

  pelajar perempuan aliran vokasional di sekolah menengah teknik di Negeri

  Selangor?

  ii. Adakah faktor hubungan dengan rakan sekelas mempengaruhi kepuasan

  kerja amali bagi pelajar perempuan aliran vokasional di sekolah menengah

  teknik di Negeri Selangor?

  iii. Adakah faktor persekitaran bengkel mempengaruhi kepuasan kerja amali

  bagi pelajar perempuan aliran vokasional di sekolah menengah teknik di

  Negeri Selangor?

 • 9

  iv. Adakah faktor bimbingan guru di bengkel, mempengaruhi kepuasan kerja

  amali pelajar perempuan aliran vokasional di sekolah menengah teknik di

  Negeri Selangor?

  1.6 Kepentingan Kajian

  Daripada dapatan, kajian ini amat berguna untuk :

  i. membantu pelajar perempuan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang

  mempengaruhi kepuasan kerja amali mereka di bengkel;

  ii. membantu guru mempertingkatkan lagi kualiti pengajaran amali kepada pelajar

  perempuan sama ada dari segi bimbingan dan dorongan dan sebagainya supaya

  mereka puas dengan pembelajaran amali dan menguasai kemahiran kerja amali

  dengan baik;

  iii. membantu pihak sekolah menyediakan persekitaran bengkel yang sesuai dan

  selesa untuk pelajar perempuan; dan

  iv. membantu pihak KPM menentukan sama ada sukatan pelajaran kerja amali yang

  ada sekarang adalah sesuai untuk pelajar perempuan aliran vokasional.