Tugasan 1 kbk 3073

download Tugasan 1 kbk 3073

of 73

 • date post

  30-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  7.692
 • download

  9

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Tugasan 1 kbk 3073

 • 1. 1.0 KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS1.1 PENGENALANPerbezaan kognitif, sosial emosi, fizikal dan rohani dalam kalangan kanak-kanak didalam sebuah bilik darjah merupakan perkara biasa. Namun, kadang kala kita akanberjumpa dengan kanak-kanak yang perbezaannya agak ketara dan tidak mengikutinorma-norma perkembangan seperti kanak-kanak lain. Kanak-kanak ini menunjukkanciri-ciri perkembangan yang berbeza daripada kanak-kanak biasa seperti keupayaankognitif, fizikal yang terhad, kesukaran berinteraksi dan berkomunikasi. Kanak-kanak inijuga mungkin menghadapi masalah tertentu seperti masalah fizikal, masalahpenglihatan, pendengaran, pertuturan, tingkah laku, masalah pembelajaran, terencatakal dan pintar cerdas. Kanak-kanak ini dikategorikan sebagai kanak-kanakberkeperluan khas. Di Malaysia, pendidikan untuk kanak-kanak ini terletak di bawah kendalianKementerian Pelajaran Malaysia dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga danMasyarakat. Menurut dasar pendidikan khas di Malaysia, murid- murid berkeperluankhas merujuk kepadamurid-muridyang mengalamikecacatanpenglihatan,pendengaran dan masalah pembelajaran. Masalah kanak-kanak berkeperluan khas inimungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti perkembangan prenatal yang tidaksempurna kerana penyakit, kekurangan zat ataupun dadah. Disebabkan masalah yangdihadapi oleh kanak-kanak ini, mereka memerlukan perhatian, penjagaan yang khusus,kasih sayang dan perhatian, yang menuntut kesabaran serta komitmen guru dalammendidik mereka.

2. 2.0 DEFINISI KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS MENGIKUT KATEGORIKanak-kanak khas didefinisikan sebagai kanak-kanak yang berbeza daripada kanak-kanak biasa dalam aspek ciri-ciri mental, keupayaan sensori, keupayaan komunikasi,tingkah laku sosial, ataupun ciri-ciri fizikal. Secara lebih terperinci lagi kanak-kanakberkeperluan khas boleh dikenalpasti dengan merujuk kepada gambar rajah 1.0 dibawah: Kanak-kanak BerkeperluanKhasMasalah Masalah Masalah MasalahPembelajaranPendengaranKesihatan atauPenglihatan FizikalMasalahDesleksia Komunikasi:Attention/Deficit Hiperactivity Disorder Bahasa dan(ADD/ADHD) PertuturanBermasalah Emosi dan Tingkah LakuLembam (Slow Leaner)Terencat AkalSindrom DownAutismePintar CerdasPalsi Serebrum (Cerebral Palsy)Rajah 1.0: Kategori Kanak-kanak Berkeperluan Khas 3. Setelah melihat gambar rajah 1.0 kita dapat menganalisis secara keseluruhan bahawakanak-kanak berkeperluan khas terdiri daripada Masalah Pembelajaran, MasalahPenglihatan, Masalah Pendengaran, Masalah komunikasi: Bahasa dan Pertuturan, danMasalah Kesihatan atau Fizikal. Namun, dalam aspek masalah pembelajaran terdapatpelbagai jenis masalah yang dipecahkan kepada sembilan kategori lagi seperti yangterdapat dalam rajah tersebut.Sebelum merungkai lebih jauh lagi mengenai kanak-kanak berkeperluan khas ini,adalah penting kepada kita untuk mengetahui definisi setiap kategori ini untuk melihatperbezaan dan memahaminya dengan lebih mendalam. Perlu diingatkan bahawasebagai bakal pendidik yang akan berkhidmat secara khusus dalam bidang ini ataulebih sinonim sebagai guru Pendidikan Khas, menghayati definisi setiap kategori kanak-kanak berkeperluan khas adalah sangat penting. Hal ini perlu diambil berat bagimencari corak pembelajaran, intervensi dan sebagainya yang sesuai bagi setiap kanak-kanak yang dikenalpasti dalam mana-mana kategori ini.Samuel Kirk (1963) mendefinisikan masalah pembelajaran sebagai kelewatanperkembangan dalam satu atau lebih daripada proses pertuturan, pembacaan,penulisan, pengiraan atau mata pelajaran sekolah lain. Ianya bukanlah kesan daripadakerencatan mental, halangan sensori (buta atau pekak) atau faktor budaya danpersekitaran. Pencapaian kemahiran membaca, menulis dan mengira individubermasalah pembelajaran adalah pada tahap dibawah purata kebangsaan. Terdapatperbezaan yang nyata di antara kanak-kanak yang diklasifikasikan sebagai bermasalahpembelajaran. Antaranya ialah kanak-kanak Desleksia, Attention/Deficit HiperactivityDisorder (ADD/ADHD), Bermasalah Emosi dan Tingkah Laku, Lembam (Slow Leaner),Terencat Akal, Sindrom Down, Autisme , Pintar Cerdas, dan Palsi Serebrum (CerebralPalsy).Seterusnya ialah Masalah Kesihatan atau Kecacatan Fizikal yang merujukkepada kanak-kanak yang mengalami ketidakupayaan fizikal, dan memerlukanpengubatan atau peralatan khas seperti pendakap (braces) atau kerusi roda. Iatermasuk ketidakupayaan berbentuk neurologi yang melibatkan otak dan urat saraf 4. yang rosak (Mohd. Sharani, 2006) serta kecederaan ortopedik yang melibatkan tulang,sendi dan otot.Kanak-kanak yang dikategorikan sebagai mempunyai masalah penglihatan jikakerosakanpenglihatan tersebut tidak dapat diperbetulkan dan menganggupembelajaran. Kanak-kanak yang bermasalah penglihatan berkemungkinan mempunyaipenglihatan yang terbatas atau buta. Masalah penglihatan terbatas bermaksud tahappenglihatan kanak-kanak berada di antara 20/70 dan 20/200 dengan penggunaanlensa. Kanak-kanak yang dikategorikan sebagai buta tidak dapat menggunakanpenglihatan untuk pembelajaran. Mereka bergantung kepada pendengaran dansentuhan. Kanak-kanak yang buta juga kadang kala mempunyai masalah pendengarandan perkembangan psikomotor mereka agak terhad. Keupayaan motor merekasebenarnya tidak terjejas dari segi neurologi tetapi dipengaruhi oleh pergerakan merekayang terhad.Kanak-kanak bermasalah pendengaran pula dikategorikan kepada dua iaitusepara pekak dan pekak. Separa pekak bermaksud penggunaan alat pendengaranakan membolehkan kanak-kanak ini menerima pendidikan secara audio. Tahapkehilangan keupayaan mendengar diukur dengan audiometer dalam unit decibel.Seseorang dikategorikan sebagai pekak jika tahap kehilangan keupayaan mendengarlebih daripada 70 decibel. Mereka yang tergolong sebagai separa pekak mempunyaitahap kehilangan keupayaan mendengar antara 20 hingga 60 decibel.Kategori kanak-kanak berkeperluan khas yang seterusnya ialah MasalahKomunikasi yang merangkumi dua kategori iaitu masalah bahasa dan pertuturan.Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), USA, telah mendefinisikan masalahbahasa dan pertuturan sebagai suatu masalah komunikasi seperti gagap dan masalahpenyebutan, masalah bahasa. Lebih spesifik lagi, masalah bahasa didefinisikansebagai kelemahan dalam pemahaman, lisan dan tulisan. Masalah ini mungkinkelemahan dalam bentuk bahasa, kandunga bahasa, dan pragmatik. Masalahpertuturan pula merupakan kecacatan suara, penyebutan bunyi-bunyi pertuturan,dan/atau kelancaran. Kecacatan ini dapat dilihat dalam penyampaian dan penggunaansimbol-simbol lisan. 5. 2.1 MASALAH KECACATAN FIZIKAL ATAU KESIHATANMasalahkecacatanfizikal merujukkepadakanak-kanak yangmengalamiketidakupayaan fizikal, dan memerlukan pengubatan atau peralatan khas sepertipendakap (braces) atau kerusi roda. Ia termasuk ketidakupayaan berbentuk neurologiyang melibatkan otak dan urat saraf yang rosak (Mohd. Sharani, 2006) sertakecederaan ortopedik yang melibatkan tulang, sendi dan otot. Antara masalah yangboleh dikategorikan sebagai kecacatan fizikal ialah: Kecacatan fizikalCerebral Palsy Kesukaran bergerak kerana tidak dapat mengkoordinasi badan. Ia disebabkan oleh neurologi motor yang tidak dapat berfungsi dengan baik kerana kecederaan di otak. Kecederaan ini mungkin berlaku sebelum, semasa atau selepas kelahiran. Pada umumnya kanak-kanak ini juga mungkin mempunyai kecacatan lain seperti masalah penglihatan, pertuturan atau terencat akal.Epilepsi Penyakit sawan yang disebabkan oleh masalah neurologi yang menyebabkan kanak-kanak menggeleter.Spina bifida Kecacatan pada tulang belakang yang boleh menyebabkan kelumpuhan pada bahagian badan. Ia adalah satu keadaan yang berlaku sejak kelahiran tetapi boleh dibantu dengan pembedahan.Muscular dystrophy Kemerosotan kekuatan otot secara progresif sehingga kanak- kanak akan memerlukan kerusi roda. Kecerdasan kanak-kanak tersebut tidak terjejas.Limb deficienciesKanak-kanak yang anggota badannya tidak sempurna. Ini mungkin disebabkan oleh kemalangan atau kecacatan semasa 6. kelahiran. Kanak-kanak ini boleh dilatih menggunakan anggotapalsu.AsthmaMasalah pernafasan yang berlaku apabila tiub bronchialdaripada saluran pernafasan kerongkong menjadi sempit.Masalah ini boleh dibantu dengan dadah dan penggunaannebulisec.DiabetesKencing manis ialah penyakit yang disebabkan oleh pancreasyang tidak dapat berfungsi untuk menghalang peningkatan guladalam darah manusia. Seperti asthma, penyakit ini boleh dikawaldengan dadah serta pemakanan yang betul.LeukemiaSatu bentuk kanser yang agak biasa dikalangan kanak-kanak.Penyakit ini menyebabkan peningkatan secara mendadak selputih dalam tulang sum-sum. Kimoterapi merupakan satu carayang digunakan untuk membantu mengawalnya.Jadual 1.0: Kategori masalah yang dihadapi oleh individu dengan kecacatan fizikal.2.1.1 CARA MENGATASIPendekatan secara berkumpulan bagi mengatasi masalah yang kompleks berkaitankeperluan perubatan, pendidikan, terapi, vokasional dan sosial di kalangan individuyang mempunyai masalah fizikal dan kesihatan sangat relevan. Kerjasama antarapelbagai disiplin dilihat sebagai dapat membantu menyelesaikan isu dalam pendidikandan perubatan dan memberikan manfaat kepada golongan ini. Terdapat dua kumpulanpenting dalam menjayakan pendekatan kumpulan pelbagai disiplin iaitu ahli terapi fizikaldan ahli terapi carakerja. 7. Ahli terapi fizikal bertanggungjawab dalam perkembangan dan mengekalkankemahiran motor, pergerakan dan postur badan. Mereka selalunya menyarankanlatihan yang sesuai untuk meningkatkan kawalan otot dan keperluan penggunaan alatbantuan seperti penyokong secara berkesan. Prosedur yang sering digunakan adalahseperti urutan dan memasukkan aktiviti lain selain berenang, rawatan pemanasan sertapanduan kedudukan makan yang betul.Ahli patologi bahasa-pertuturan adalah salah satu daripada pakar lain yangturut terlibat dalam kumpulan pelbagai disiplin. Mereka menyediakan terapi pertuturan,intervensi bahasa, koordinasi motor oral seperti mengunyah dan menelan sertakomunikasi argumentatif dan alterna