TUGASAN BERKUMPULAN

Click here to load reader

 • date post

  15-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  93
 • download

  8

Embed Size (px)

Transcript of TUGASAN BERKUMPULAN

 • 1

  JKP101 / 4

  JKP101TG1

  PENGANTAR SAINS POLITIK

  INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE

  Academic Session 2014/2015

  TUGASAN TG1

  Name ZULFAIZAL BIN ABD HALIM

  G/16714

  Matric No. JK/10556/14

  I.C No. G/16714

  Regional

  Centre. KUALA LUMPUR

  Phone No. House :

  H/P: 019-7516714

  Name NASRUL HAFZAN BIN MUHAMAD

  811114036255

  Matric No. JK/10404/14

  I.C No. 811114036255

  Regional

  Centre. KUALA LUMPUR

  Phone No. House :

  H/P: 012-9198397

  Name MOHD AZRI BIN MOHAMAD

  ANUAR

  RF/181894 Matric No. JK/10312/14

 • 2

  I.C No. RF/181894

  Regional

  Centre. KUALA LUMPUR

  Phone No. House :

  H/P: 017-2546695

  Name SYAFIQ BIN MOHD SALLEH

  870407295437

  Matric No. JK/10527/14

  I.C No. 870407295437

  Regional

  Centre. KUALA LUMPUR

  Phone No. House :

  H/P: 012-9678824

  Name NOR AZMIZAM BIN AHMAD

  NORDIN

  840604065123

  Matric No. JK/10422/14

  I.C No. 840604065123

  Regional

  Centre. KUALA LUMPUR

  Phone No. House :

  H/P: 010-3621148

  Name MOHD ZUHAIMI BIN AZAHA

  RF/134389

  Matric No. JK/10372/14

  I.C No. RF/134389

  Regional

  Centre. KUALA LUMPUR

  Phone No. House :

  H/P: 013-2821188

  NOTE :

 • 3

  1. Please use this form as the FRONT COVER of your assignment.

  AS : Please use blue colour cover

  LR : Please use yellow colour cover

  2. Complete all details.

  3. Without the barcode, your assignment cannot be recorded by the computer system.

 • 4

  JADUAL KANDUNGAN

  ISI KANDUNGAN MUKA

  SURAT

  1.1 PENGENALAN...1

  1.2 KEDAULATAN DAN RELEVANSI DI MALAYSIA....5

  1.3 KEDAULATAN DAN KETINGGIAN PERLEMBAGAAN..7

  1.4 KEDAULATAN DAN PENGIKTIRAFAN LUAR.8

  1.5 KEDAULATAN DAN PERPADUAN RAKYAT ..10

  1.6 KEDAULATAN DAN PENGEKALAN IDENTITI

  BUDAYA BANGSA 11

  1.7 KEDAULATAN DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA.. 12

  2.1 BAGAIMANA MENGEKALKAN KEDAULATAN RAKYAT.. 13

  2.1.1 Kedaulatan Dan Hubungan Antarabangsa. 14

  2.1.2 Kontrak Sosial Dalam Konteks Kedaulatan Rakyat.. 15

  2.1.3 Rukun Negara Sebagai Ideologi Kebangsaan 16

  2.1.4 Konsep Gagasan Satu Malaysia. 19

  3.1 NEGARA DEMOKRASI: SISTEM PEMERINTAHAN DAN

  PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA 20

  3.2 AMALAN DEMOKRASI BERPARLIMEN DI MALAYSIA ..22

  3.2.1 Perlembagaan......23

  3.2.2 Raja Berperlembagaan... 23

  3.2.3 Badan Perundangan: Parlimen-Proses Penggubal..24

  3.2.4 Badan Pelaksana: Jemaah Menteri Dan Kementerian. ..25

  3.2.5 Badan Kehakiman Mahkamah ..26

  3.2.6 Pemerintahan Rakyat Melalui Pilihan Raya... ..27

  3.2.7 Parti Politik.. .28

  3.2.8 Pilihanraya.28

  4.1 KEPENTINGAN PERLEMBAGAAN30

  5.1 KESIMPULAN...35

  BIBLIOGRAFI36

 • 5

  HURAIKAN MAKSUD KEDAULATAN RAKYAT. BINCANGKAN

  MANIFESTASI KEDAULATAN RAKYAT DALAM POLITIK DAN

  KEHIDUPAN HARIAN

  1.1 PENGENALAN

  Perkataan kedaulatan atau sovereignty bermaksud kuasa tertinggi yang dimiliki oleh

  sesebuah negara. Kemunculan konsep ini dipengaruhi oleh proses pertumbuhan negara

  moden. Secara umumnya kedaulatan merupakan kuasa tertinggi yang dimiliki oleh

  sesebuah institusi dalam masyarakat, politik untuk membuat keputusan tentang hal-hal

  yang berhubung dengan pentadbiran dan politik. Ahli falsafah pertama yang memberi

  pendapat tentang kedaulatan ialah John Bodin (1530-1596) dalam bukunya Six Books

  Cancerning The State menegaskan kedaulatan adalah kuasa tertinggi yang terdapat

  dalam sesuatu kesatuan negara iaitu kuasa tertinggi ke atas warganegara dan rakyat

  wilayah itu. Kuasa tertinggi menurut beliau dimiliki oleh golongan raja atau pemerintah

  yang memiliki kuasa daulat (mutlak) (Ainuddin, Izani dan Afifi, 2004).

  John Bodin dan Thomas Hobbes menegaskan betapa perlunya satu kuasa yang padu

  yang harus diterima oleh semua pihak dan tiada sesiapa pun yang harus melanggar

  kedaulatan sebuah negara namun, perlu diterima dan dihormati oleh semua orang. Di

  samping itu, tidak ada kumpulan atau individu yang boleh mempersoal atau

  membangkang kuasa tertinggi ini kerana dengan tersebut, hak untuk kebebasan atau hak

  sebagai rakyat akan ditetapkan. Kedaulatan negara hanya boleh kuasai secara holistic

  oleh kuasa Tuhan yang sentiasa lebih berkuasa ke atas pemerintah. (Katni Kamsono

  Kibat,1986 ). Apabila membincangkan tentang soal kedaulatan negara, ia secara tidak

 • 6

  langsung mempunyai kaitan dengan soal keselamatan negara. Sebagai unit-unit dalam

  konteks negara, peranan rakyat dalam erti mempertahankan kedaulatan negara amat

  penting kerana ia akan membawa implikasi terhadap memperkasa soal ketaatan yang

  tak berbelah demi menjamin keselamatan terhadap negara. Peranan ini penting dalam

  usaha membawa konsep perpaduan yang lebih jitu ke arah pembentukan sebuah

  negarabangsa yang benar-benar utuh. Proses ke arah satu bangsa atau nation melibatkan

  pembentukan sikap dan perasaan affinity, persetujuan untuk ke arah perkongsian,

  kesayangan yang tulen atau apa-apa peranan dalam konteks membina sahsiah jatidiri

  yang kuat.

  Teori ini menyatakan bahawa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Pemerintah

  harus menjalankan kehendak rakyat. Ciri-cirinya adalah kedaulatan tertinggi berada di

  tangan rakyat (teori ajaran demokrasi) dan konstitusi harus menjamin hak asasi

  manusia. Beberapa pandangan pelopor teori kedaulatan rakyat J.J. Rousseau

  menyatakan bahawa kedaulatan itu wujud dari kehendak umum dari suatu bangsa

  merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat (social contract). Johanes Althuisiss

  menyatakan bahawa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian

  masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh

  rakyat. John Locke menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari

  raja. Menurut beliau, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat

  kepada pemerintah dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajipan asasi kepada

  rakyat melalui peraturan perundang. Montesquieu yang membahagi kekuasaan negara

  menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif (Trias Politica).

 • 7

  Namun, pengertian kedaulatan rakyat berhubungan erat dengan pengertian perjanjian

  masyarakat dalam pembentukan asal mula negara. Negara terbentuk disebabkan adanya

  perjanjian masyarakat. Perjanjian masyarakat disebut juga dengan istilah kontrak sosial.

  Ada beberapa ahli yang telah mempelajari kontrak sosial, antara lain Thomas Hobbes,

  John Locke, dan Jean Jaques Rousseau. Kedaulatan rakyat bermaksud yang terbaik

  dalam masyarakat ialah yang dianggap baik oleh semua orang yang merupakan rakyat.

  Perkara yang membimbangkan pada masa kini ialah berkenaan dengan ancaman

  globalisasi. Dunia mengalami gelombang perubahan yang ketara dalam dimensi

  persekitaran ekonomi mahupun sosiopolitik. Konsep globalisasi agak sukar ditakrifkan

  terutama dari segi kandungan ideologinya. Globalisasi merupakan satu fenomena yang

  multidimensi yang banyak dipengaruhi oleh lanskap kapitalisme satu konotasi idealisme

  yang telah lama wujud sejak berkembangnya era teknologi penciptaan terutamanya

  dalam aspek pelayaran sekitar abad ke-14 yang membawa kepada implikasi

  kolonialisme. Perkembangan yang pesat dalam pasaran bebas akhirnya membawa

  kepada sistem pengeluaran global pada pertengahan abad ke-20 yang memperlihatkan

  pengeluaran dalam kapasiti yang besar didominasi oleh perbadanan transnasional.

  Walaupun terdapat pelbagai perspektif dalam menghuraikan tentang konsep dan

  definasi globalisasi.

  Giddens (1999) mengklasifikasikan globalisasi pada dua tahap dalam meneliti proses

  globalisasi. Pertama, tempoh globalisasi meliputi awal kurun ke-16 hingga pertengahan

  kurun ke-20. Dalam peringkat ini, proses modenisasi berkembang seterusnya

  membentuk satu bangsa Eropah yang berkembang di seluruh dunia. Di samping itu,

  perkembangan institusi negara bangsa seperti kapitalisma, industralisasi, keupayaan

 • 8

  kawalan negara serta kuasa ketenteraan turut menyokong kepada penyebaran dominasi

  kuasa barat ke seluruh dunia. Dalam fasa kedua yakni penghujung abad ke-20,

  globalisasi tidak sekadar berada dalam prisma ekonomi semata-mata tetapi ia telah

  menular dalam institusi politik, teknologi dan budaya. Antara perubahan yang penting

  dalam fasa kedua ini adalah impak globalisasi dalam konteks negarabangsa (nation-

  states). Secara umumnya ungkapan globalisasi tidak mempunyai beza dengan terma

  neo-kolonialisme yang bersifat menjajah dalam konsep yang baru. Apa yang

  membimbangkan, globalisasi merupakan satu agenda pensejagatan manusia mengikut

  terma dan norma kebaratan yang tiada batasan. Bangsa yang lemah dalam mental dan

  spiritual akan mudah terjerumus dalam kancah kebinasaan. Manusia tiada lagi nilai-

  nilai kesantunan dan keperibadian yang tinggi. Singnifikasinya membawa kepada

  kelenyapan ketamadunan sebuah bangsa d