Tugasan BM

download Tugasan BM

of 42

 • date post

  01-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  42
 • download

  0

Embed Size (px)

description

AMALAN 5P

Transcript of Tugasan BM

INSTITUT PENDIDIKAN KAMPUS KOTA BHARU

JABATAN PENGAJIAN MELAYUNAMA PELAJAR / ANGKA GILIRAN / NOMBOR KAD PENGENALAN

AZLAN HAFITH BIN BAHARUDIN / D20M-1206-0485 / 821016-08-5335 AZLIYATI BINTI ZAINOL /D20M-1206-0490 / 710618-02-5864KUMPULAN / UNIT

BAHASA MELAYU (SM)

PROGRAM KDPM-SABK AMBILAN JUN 2012

KOD / NAMA KURSUS/ MATA PELAJARAN

PM 1241 / PENGKAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH MENENGAH / BAHASA MELAYUNAMA PENSYARAHPUAN HAJAH NIK NORAINI BINTI RAJA ABDULLAHTARIKH HANTAR

18 OKTOBER 2013

HALAMAN PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan :

Nama Penulis 1 : AZLAN HAFITH BIN BAHARUDINNo K/P : 821016-08-5335Tandatangan : Nama Penulis 2 : AZLIYATI BINTI ZAINOL No K/P : 710618-02-5864

PENGHARGAAN

Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurniaNya dapatlah kami menyiapkan kerja kursus ini dengan jayanya.Sekalung penghargaan diucapkan kepada pensyarah kami iaitu Puan Hajah Nik Noraini Bt Raja Abdullah kerana telah banyak memberi tunjuk ajar dan bimbingan tentang Pengkajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah.

Terima kasih diucapkan kepada rakan seperjuangan yang banyak membantu dari segi sumbangan idea,maklumat dan pendapat dalam melaksanakan kerja kursus ini.

Seterusnya, tidak lupa juga diucapkan kepada keluarga tersayang kerana sanggup berkorban masa dan banyak memberi pandangan sebagai maklumat tambahan dalam kerja kursus ini.

Akhir sekali,diucapakan terima kasih kepada sesiapa yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam menyiapkan kerja kursus ini.Pengalaman dalam menyediakan kerja kursus Pengkajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu dan pembelajaran beserta audio,visual dan grafik ini merupakan pengalaman menarik dan satu cabaran baru buat kami.

SENARAI KANDUNGAN

MUKA SURAT

HALAMAN PENGAKUAN

i

PENGHARGAAN

ii

SENARAI KANDUNGAN

iii

1.0PENGENALAN

1

2.0KONSEP 5P

3

2.1 Pengabungjalinan

2.1.1Bentuk Pengabungjalinan

4

2.1.2Pengabungjalinan Kemahiran

4

2.1.3Pengabungjalinan Subjek

5

2.1.4Kemahiran Merentas Kurikulum

5

2.2 Pengayaan

6

2.2.1Objektif Pengayaan

6

2.3 Pemulihan

7

2.3.1Faktor-faktor penyebab masalah PDP 7

2.3.2Aktiviti Pemulihan

2.4 Penilaian

92.5 Penyerapan10

2.5.1Penyerapan Nilai Murni

11

3.0 LANGKAH AKTIVITI PENGAJARAN

3.1 Aktiviti pengajaran

.

4.0 JADUAL PERGERAKAN TUGASAN

.

.

5.0 REFLEKSI

21 5.1 Refleksi Azlan Hafith Bin Baharudin 5.2 Refleksi Azliyati Binti Zainol RUJUKAN

26LAMPIRAN

Lampiran 1 Pantun Budi (Pantun Empat Kerat) Lampiran 2 Soalan Penilaian Dan Jawapan

Lampiran 3 Slaid Pantun Budi Empat Kerat1.0 PENGENALAN

Dasar pendidikan kebangsaan yang termaktub dalam Akta pendidikan 1996.Bahasa Melayu (kini Bahasa Malaysia) ialah sebagai mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah dan berperanan sebagai Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Perpaduan rakyat di Malaysia .Berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal dan budi dan pemikiran rakyat. Strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah menegah menekankan penggabungjalinan, penyerapan, penilaian, pengayaan, dan pemulihan. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi, rohani, dan jasmani. Kurikulum Bahasa Melayu menyediakan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dengan menggunakan peraturan tatabahasa secara betul dan tepat. Murid mampu mengungkapkan bidang ilmu daripada pelbagai disiplin atau mata pelajaran di samping mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif .Namun demikian, guru-guru adalah digalakkan untuk menggunakan pelbagai kaedah mengajar yang sesuai dengan kebolehan murid. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung kepada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar seperti pengunaan Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK) yang dapat merangsang dan menggalakkan murid-murid berkomunikasi, berinteraksi, dan berfikir.Penggunaan TMK ini dijadikan alat bahan bantu mengajar (BBM) yang berkesan dan kerap kali digunakan dan dirancang penggunaannya dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH) di sekolah.2.0 KONSEP 5P

Konsep 5P adalah strategik pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia di peringkat sekolah-sekolah .Merupakan satu saranan supaya bidang-bidang kemahiran atau bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran disampaikan secara bersepadu .Semua elemen dalam konsep 5P dijalankan secara bersepadu dan tidak secara berasingan .Konsep 5P terdiri daripada strategi penggabungjalinan, penyerapan ,penilaian ,pengayaan dan pemulihan.

2.1 PENGGABUNGJALINAN

2.11 BENTUK PENGGABUNGJALINAN

2.1.2 PENGGABUNGJALINAN KEMAHIRAN

2.1.3 PENGGABUNGJALINAN SUBJEK2.1.4 KEMARIHAN MERENTAS KURIKULUM

2.2 PENGAYAAN2.2.1 OBJEKTIF PENGAYAAN

2.3 PEMULIHAN

2.3.1 FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MASALAH PDP

2.3.2 AKTIVITI PEMULIHAN

2.4 PENILAIAN

2.5 PENYERAPAN

2.5.1 PENYERAPAN NILAI MURNI

3.0 LANGKAH AKTIVITI PENGAJARAN

3.0.1 AKTIVITI PENGAJARAN Langkah/MasaIsi PelajaranAktiviti Pengajaran PembelajaranCatatan

Aktiviti GuruAktiviti Murid

Set Induksi /mencungkilIdea5 minit Khasiat madu.1. Guru menunjukkan gambar lebah dan madu. 2. Mencungkil idea murid dengan menyoal murid mengenai khasiat madu.

3.Guru memancarkan khasiat madu.

3.Guru mengaitkan aktiviti dengan pelajaran hari ini.1. Murid melihat gambar lebah dan madu. 2 .Murid memberi respon terhadap soalan yang diberi oleh guru.1.Gambar lebah dan madu dipancarkan melalui LCD.(Lampiran A)

2.Berikan jenis khasiat madu yang diketahui.Khasiat madu dipancarkan melaui LCD.

KBT : Kemahiran Berfikir menjana idea.

Nilai : berdikari

BBM : paparan slaid,LCD

Langkah 1

5 minitDeklamasi sajak Lebah dan Madu dengan intonasi yang betul.

1. Guru menayangkan video deklamasi Sajak Lebah dan madu dan meminta murid memerhatikannya.

2. Seorang pelajar diminta mendeklamasikan sajak tersebut dengan nada,gaya dan intonasi yang betul.

3.Pelajar lain juga diminta membacakan sajak tersebut dengan nada,gaya dan intonasi yang betul.1. Murid memerhati tayangan video secara senyap.

2. Murid mendeklamasikan sajak.

3.Pelajar lain membaca sajak di tempat masing-masing.

Strategi /Teknik : Tayangan video dan Seni kata Sajak dipancarkan melalui LCD.( Lampiran A )Muridmemberi perhatian.Membaca Sajak Lebah dan Madu menggunakan Buku Teks Antologi Kasut Kelopak Jantung.BBM : paparan slaid,LCD, Buku Teks Antologi Kasut Kelopak Jantung.

Langkah 2

10 minitMenghuraikan maksud sajak.1.Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang maksud sajak.

2.Guru membuat pengukuhan tentang maksud sajak dengan menunjukkan maksud menerusi slaid.3.Guru menyatakan tema dan persoalan sajak menerusi slaid.1. Murid memberikan maksud sajak.

2.Pelajar melihat dan mendengar maksud sajak , tema dan persoalan menerusi slide.Berikan maksud setiap rangkap dalam sajak.

( Lampiran B)KBT : Kemahiran Berfikir menjana idea.

BBM : paparan slaid,LCD

Langkah 3

15 minitMenghuraikan gaya bahasa unsur bunyi dan pengajaran dalam puisiKata Sendi

1.Pelajar dibahagikan kepada 4 kumpulan dan diberikan kertas mahjung dan pen marker.

2.Guru mengedarkan kad tugasan untuk dihurai oleh setiap kumpulan dengan menggunakan pengetahuan sedia ada tentang maksud unsur bunyi, gaya bahasa dan pengajaran.

Kumpulan 1 menghuraikan 3 gaya bahasa serta

contoh.Kumpulan 2 Menghuraikan unsur bunyi

Kumpulan 3 - menghuraikan 2 nilai dan 2 pengajaran daripada sajak.

Kumpulan 4 mencari 2 kata sendi dan membentuk satu ayat bagi setiap satu kata sendi tersebut.

1.Murid membentuk 4 kumpulan.

2. Murid menghuraikan tugasan yang diberi dan menulis di atas kertas mahjung. KBT : Kemahiran Berfikir menjana idea.

Pembelajaran Konstruktivisme

Nilai : berdikari, bekerjasama

BBM : paparan slaid,LCD,Kertas Mahjung,Pen Marker dan , Kad Tugasan (Lampiran C)

Langkah 4

20 minitLaporan hasil perbincangan

Unsur bunyi,gaya bahasa dan pengajaran.1. Guru meminta setiap ketua kumpulan untuk melaporkan hasil perbincangan kumpulan

2. Guru menayangkan slaid unsur bunyi,gaya bahasa dan pengajaran untuk menyemak jawapan murid yang telah disenaraikan.1.Ketua setiap kumpulan melaporkan menerusi penulisan atas kertas mahjung.2.Murid melihat

slaid dan mendengar penerangan guru .

BBM : paparan slaid,LCD, Kertas jawapan murid.

Langkah 5

10 minitPenilaian 1.Guru mengemukakan 3 soalan penilaian berdasarkan sajak.

2.Guru menayangkan s