TUGASAN HGA101

Click here to load reader

 • date post

  18-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  248
 • download

  1

Embed Size (px)

description

HGA101

Transcript of TUGASAN HGA101

BATUAN YANG TERDAPAT DI USM.1. Batuan IgneusBatuanini dibahagikankepadaduajenisiaitubatuanigneusrejahandanbatuanigneusterobosan. Batuanigneusrejahanterhasi akibatdaripada pr!sespembekuan magma"anakaa batuan ter!b!santerbentuk hasi darpada penyejukan magma.a# Batuan Granit.$!kasi % &a'asan SubaidahSai( % ).) *"Batuan ini "erupakan saah satu batuan igneus rejahan. Batuan jenis ini ber'arna *erah dan teksturn+a +ang agak kasar. &andungan "inera uta"a daa" batuan ini adaah ,edspar- &uat(ar dan Mika. Biasan+a batuan ini dite"ui di ka'asan kubah- keupasan- tanah tinggi dan banjaran gunung.b# Batuan Gabr!$!kasi % &a'asan Pusat Tekn!!gi dan Pengajaran Muti"ediaSai( % ./) *" 0ebar#- 1./ *" 0tinggi#Batuan ini "erupakan saah satu batuan igneus rejahan. Batuanjenis ini ber'arna geap dan teksturn+a +ang agak kasar.&andungan"inera uta"adaa"batuanini adaah,edspar-Pir!ksin dan 2i3in. Biasan+a batuan ini dite"ui di ka'asan daikdan ereng4ereng +ang *ura".*# Batuan Basat5uraian %Batuan ini "erupakan saah satu batuan igneuster!b!san. Batuan jenis ini ber'arna geap dan teksturn+a +anghaus. &andungan "inera uta"a daa"batuan ini adaah,edspar- Pir!ksin dan 2i3in. Biasan+a batuan ini dite"ui dika'asan daik dan ereng4ereng +ang *ura".2. Batuan SedimenBatuan sedi"en atau ebih dikenai sebagai batuan enapan adaahsejenisbatuan+angterbentukhasi daripadabahan4bahan+angdi"endapkan !eh air "engair- ais dan angina "eaui pr!sespe"adatan dan pen+i"enan. Pr!ses pen+i"enan adaah pr!sespeekatan antara "inera4"inera disebabkan adan+a bahan perikat.Pr!ses pe"adatan pua beraku apabia bahan4bahan enapanterku"pu se*ara apisan.6. Batuan Meta"!r7!sisBantuan"eta"!r7!sisiaahbatuanje"aan+ang"unkinberasadaripada batuan igneus atau sedi"en. Batuan ini a"at keras-bersinar4sinar- *antik dan a"at "enarik. Terdapat dua jenis batuan"eta"!rph!sis iaitu batuan berjaur dan tidak berjaur. a# Batuan S+is$!kasi % Bukit sekitar ka'asan Desasis'a TekunSai( % Skaa % 5uraian %Batuan ini "erupakan saah satu batuan sedi"en.Batuan jenis ini berasa daripada batuan sat- basat dan granit.Tekstur batuanini agaksederhanakasar. Biasan+abatuaninidite"ui di ka'asan tanah tinggi dan per"atangb# Batuan Gneisi$!kasi % Bukit sekitar ka'asan Desasis'a TekunSai( % Skaa % 5uraian %Batuan ini "erupakan saah satu batuan sedi"en.Batuanjenis iniberasadaripada batuan granit. Tekstur batuanini agakkasar. Biasan+abatuanini dite"ui di ka'asantanahtinggi. *# Batuan Gneisi$!kasi % Bukit sekitar ka'asan Desasis'a TekunSai( % Skaa % 5uraian %Batuan ini "erupakan saah satu batuan sedi"en.Batuanjenis iniberasadaripada batuan granit. Tekstur batuanini agakkasar. Biasan+abatuanini dite"ui di ka'asantanahtinggi. &ESAN $U$U5A8A DI USM1. Luluhawa biologi$uuha'a bi!!gi "erujuk kepada tindakan tu"buhan- hai'an-"ikr!!rganis"a- "anusia sa"a ada se*ara 9(ika atau ki"ia +angdapat "e"e*ah dan "enguraikan batuan.Tindakan ini dibahagikankepada tiga iaitu tindakan tu"buhan- !rganis"a dan "anusia.a# Tindakan tu"buhan$!kasi % Pusat Bahasa dan $iterasiSai( % 1:.) *"Batuanini "engaa"i kesanuuha'a+angdisebabkantindakantu"buhan. &eadaan iniberaku kerana akar4akar p!k!k khususn+asiste" akar tunjang teah "enjaar ke daa" tanah dan "e"asukirekahan batuan. Apabia akar ini "e"besar di daa" rekahan "akaia akan "enekan dinding4dinding rekahan- "eebar dan"e"e*ahkann+a. Tindakan ini seu"pa"a tindakan bebaji akar.Pada "asa +ang sa"a rekahan +ang di"asuki !eh akar tu"buhanturut "e"per*epatkan pr!ses ke"asukan air untuk uuha'a ki"iaber!perasi jauh ke daa" tanah.b# Tindakan !rganis"a$!kasi % Pusat Penagajian I"u &e"anusiaanSai( % 1:.; *" 0ebar#- ;1.< *" 0tinggi#Batuanini "engaa"i kesanuuha'a!ehtindakan!rganis"a.&eadaan ini beraku kerana "ikr!!rganis"a seperti u"ut danbakteria+anghidupdi per"ukaanbatuakan"engeuarkanasid!rganik se"asa "en+erap (at4(at gaian dari daa" batu tersebut.Tindakbaasasid!rgani*seperti *heasi dengan"inera batuanakan "e"per*epatkan agi penguraian batuan berkenaan. Tindakanbinatang +ang "engai ubang- seperti tikus- arnab dan *a*ing pitaturut"ee"ahkanstrukturbatuan+ang"e"b!ehkanagen4agenuuha'a ain "e"asuki ke rekahan batuan +ang bertindak. *# Tindakan "anusia.$!kasi % Pusat Pengajian I"u &e"anusiaanSai( % 1./ *" 0ebar#- =.; *" 0tinggi#&eadaan ini dipanggi sebagai kesan uuha'a akibat daripadatindakan "anusia. Akti3iti "anusia b!eh "e"bantu"e"per*epatkankadaruuha'abatuan. Menerusi akti3iti sepertipen+ahutanan- pe"binaanjaanra+a- danper!"b!ngan- batuanakan terdedah kepada agen4agen uuha'a khususn+a air hujan dansinaran "atahari. 2eh itu- batuan ini ebih *epat dipe*ah dandiuraikan. Seain itu- akti3iti pertanian dan perindustrian juga turut"engakibatkan batuan terpe*ah. 5a ini beraku keran akti3iti4akti3iti seperti ini "e"bebaskanbahan4bahanki"iaseperti baja-ra*unseranggaataupeepasanbahanpen*e"ar udaradansisat!ksik. Bahan4bahanini akanterasiddi daa"air hujanatauairtanih unt+k bertindak baas dengan "inera batuan dan"euuha'akan batuan tersebut. Sebagai *!nt!h- tindak baasantarahujanasid+ang"engandungi asidnitrit- asidsu7urikdanasid karb!nik ke atas "inera batuan seperti batu kapur dan ri!it.2. Luluhawa Fizikal$uuha'a 9(ika atau ebih dikenai sebagai uuha'a "ekanikaiaahpr!ses pen+epaianataupe"e*ahanbatuan. Akibat tindakbaas unsur4unsur iki" "aka batuan akan dipe*ahkan kepada sai(+angebihke*i tanpa"enukarkansi7at4si7at ki"ian+a. Perubhanhan+aberakupadasai(n+asahaja. Satu"ekanis"eu"u"+ang"e"b!ehkanbatuanitu"engaa"i pe"e*ahaniaahkehadiranda+ategasan +ang se*ukupn+a.Da+a tegasan ditakri7kan sebagaida+a+angdikenakankeatassatuunitkeusasanseperti dinding4dinding rekahan sehingga dinding tersebut "engaa"i ketegangandan akhirn+a pen+epaian beraku ke atas rekahan batuanberkenaan. a# Pen+epaian b!ngkah$!kasi % Bukit sekitar ka'asan Desasis'a TekunSai( % ;1 *" &esan uuha'a ini beraku apabia batuan +ang bersendi atau"e"pun+ai rekahan bersegi e"pat. Perke"bangan dan penge*utanberaku di sepanjang sendi atau rekahan tersebut dan pen+epaianterjadi "engikutsendi ataurekahanberkenaansehingga"enjadib!ngkah4b!ngkah segie"pat.b# Pen+epaian berbutir 0granu#$!kasi % Sekitar ka'asan Desasis'a RestuSai( % .;.= *"Batuan ini "engaa"i kesan uuha'a pen+epaian berbutir.$uuha'a ini beraku pada batuan +ang "e"pun+ai ban+ak "ineradi daa"n+a 0hetergen!us#. >!nt!hn+a batuan granit +ang"engandungi "inera kuart(a- 7edspar dan"ika. Setiap"inerabatuan ini "e"pun+ai angkai dan kadar perke"bangan sertapenge*utan +ang berbe(a4be(a antara satu sa"a ain. Minera +angebih *epat "enge"bang dan "enge*ut akan ebih a'a tersingkirdari jisi"asan+a. Pe"e*ahan seperti ini akan "enghasikanserpihan batuan atau butir4butir +ang haus.