Tugasan ibnubattutatribute

Click here to load reader

 • date post

  20-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  2.755
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Tugasan ibnubattutatribute

 • 1. TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA:IBN BATTUTAPENGHARGAANSyukur ke hadrat Ilahi dengan limpah kurniaanNya, ahli kumpulan kamiiaitu Muniroh Binti Md Noordin , Johani Iqbal Bin Zakariah dan Azura Binti Ismailtelah memberikan kerjasama yang baik dan berjaya menyiapkan tugasanTamadun Islam dan Tamadun Asia ini. Tugasan ini mengkehendaki kami untukmembuat satu catatan perjalanan hidup mengenai tokoh pengembara dan ahlipelayaran Islam yang terkenal pada zaman pertengahan. Dan kami telah memilihIbn Battuta sebagai tajuk tugasan kami kerana beliau seorang tokoh yang sangatberjasa dan merupakan pengembara yang tersohor.Walaupun menghadapi pelbagai kesukaran ketika menyediakan tugasanini, kami akhirnya berjaya mengatasi kekangan tersebut dan bantuan Pn SaadiahBinti Haron, kami mampu menyiapkan tugasan ini dengan format yangdikehendaki. Jutaan terima kasih kami kepada Ustazah atas bantuan yangdiberikan. Selain itu, ribuan terima kasih juga kepada rakan-rakan MTE 1Oyang sedia berkongsi maklumat dan pendapat tentang tugasan ini.Melalui tugasan ini, kami telah banyak belajar nilai-nilai murni melalui IbnBattuta iaitu kita haruslah berani merentasi paradigma, berusaha meningkatkanilmu pengetahuan dan cekal. Kami juga belajar perlunya ilmu dan kesungguhanmenghadapi cabaran untuk menjamin kehidupan yang sempurna pada masaakan datang.Sekian, terima kasih.1

2. TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA:IBN BATTUTA1.0 LATAR BELAKANG IBN BATTUTA1.1 BIOGRAFI IBN BATTUTANama penuh Ibn Battuta ialah Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim bin Mohammadbin Yusof Abu AbdullahIbn Battutaseorang kabilah Berber dari golongan Muslim Sunni. Beliau telah dilahirkan di Tanjah/Tangier,Maghribi24 Februari 1304 bersamaan Rejab 704 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 779 Hijrah bersamaan 1377 Masihi di satu daerah Marakish.Beliau merupakan cendiakawan, ulama Mazhab Maliki dan pernahberkhidmat sebagai Qadi. Ibn Battuta terkenal sebagai penjelajah danpengembara serta menulis mengenai pengembaraannya selama hampir tigapuluh tahun. Beliau adalah perintis pengembaraan dunia yang berjaya merentasibenua Afrika dan Asia serta menghasilkan karya penting dunia Islam yangmeliputi daerah Barat Afrika hingga ke Pakistan, India, Maldives, Sri Lanka, AsiaTenggara dan China.Abu Abdillah Muhammad Ibn Abdillah Ibn Muhammad Ibn Ibrahim al-Lawati al-Tanji juga digelar Ibnu Battuta dan diberi gelaran sebagai Syamsuddindi negeri-negeri timur. Tokoh orientalis Dozy, menggelar beliau sebagaiPengembara Yang Jujur. Beliau telah meninggalkan kota asalnya pada tahun1325 untuk menunaikan haji di Mekah yang mengambil masa selama satusetengah tahun perjalanan ketika berusia 21 tahun. 2 3. TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA:IBN BATTUTA1.2 CATATAN PENGEMBARAANKisah pengembaraan beliau dihimpunkan oleh Muhammad Ibnu Juzayyal-Kalbi atas arahan Sultan Abu Inan. Setiap tajuk yang dicatat oleh Ibn Battutadalam pengembaraannya dihimpun dalam satu himpunan yang lengkap.Kemudian, Ibnu Juzayy al-Kalbi memindahkan penceritaan Ibn Battuta dalambahasa yang dapat menyampaikan maksud yang dikehendaki oleh beliauCatatanpengembaraannyadicatat dengan gaya penulisan yangmenghiburkan pemikiran dan memudahkan pembaca untuk membaca sertamemahami fakta yang ingin disampaikannya. Segala catatannya merangkumisetiap perkara aneh yang memberikan manfaat, menakjubkan dan menarikperhatian.Didalam kitabn Tuhfat al-Nazhar, beliau menyatakan selama mengelilingidunia hanya ada tujuh raja yang memiliki kelebihan luar biasa, iaitu Raja Iraqyang berbudi bahasa, Raja Hindustani sangat peramah, Raja Yaman berakhlakmulia, Raja Turki gagah perkasa, Raja Rom sangat pemaaf, Raja Turkistanbersifat tolak ansur dan Raja Melayu Malik Al-Zahir (Sumatra) yang berilmupengetahuan luas dan mendalam buku tersebut diterjemahkan ke dalampelbagai bahasa dan diterbitkan dibanyak tempat.1.3 PENGEMBARAAN IBN BATTUTAIbn Battuta meninggalkan Tangier pada hari Khamis, 14 Jun 1325 masihiketika usianya 21 tahun. Pengembaraan beliau mengambil masa 38 tahunmeliputi perjalanan sejauh 120,000 kilometer yang meliputi 44 negara di benuaAfrika dan Asia. Sepanjang perjalanan, beliau turut mengunjungi kota besar diParsi dan Iraq, menemui para sarjana, gabenor dan seorang raja Mongol. 3 4. TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA:IBN BATTUTALakaran buku abad ke-13 yang dikeluarkan di Baghdad, Iraq oleh Al-Wasiti mengenai perjalananjemaah menunaikan Haji. Ringkasnya, beliau telah melakukan tiga siri pengembaraan yangmengambil masa selama 30 tahun. Pengembaraan yang pertama iaitu dariMaghribi hingga China. Negara seperti Mesir, Syam, Semenanjung Arab, AfrikaTimur, Asia Kecil, Rusia Selatan, India, China, Andalus ( Sepanyol ) dan negeriorang berkulit hitam iaitu Mali di Afrika Selatan turut di kunjungi beliau.4 5. TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA:IBN BATTUTASemasa dalam perjalanan, Ibn Battuta terlihat satu kafilah sedangmenuju ke Makkah untuk menunaikan ibadat haji lalu beliau bergabung denganrombongan itu dan menetap di Makkah selama 2 tahun. Beliau meneruskanpengembaraannya ke Yaman melalui jalan laut dan melawat Aden, Mombosa,Timur Afrika dan Kulwa. Kemudian, beliau kembali ke Oman dan balik semula keMakkah untuk menunaikan Haji pada tahun 1332 masihi, melalui Hormuz, Siraf,Bahrin dan Yamama.Foto illustrasi National Geographics - "Moroccan traveler Abu Abdullah Muhammad Ibn Battutaleaves Tangier at the age of 21 to complete the Hajj. His travels, however, continue for nearly 30years and take him through the Middle East, southern Russia, India, and China, among manyother placesan estimated 75,000 miles (120,700 kilometers) in all. His account of his travelscontributes immensely to current understanding of world geography and cultures."5 6. TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA:IBN BATTUTAPada siri kedua pengembaraanya, Ibn Battuta ke Syam dan Laut Hitam.Dari Laut Hitam, Ibn Battuta meneruskan pengembaraannya ke Bulgaria, Rom,Rusia, Turki serta pelabuhan terpenting di Laut Hitam iaitu Odesia kemudianmenyusuri sepanjang Sungai Danube. Kemudian beliau belayar menyeberang keSemenanjung Crimea di mana beliau mengunjungi Rusia Selatan danseterusnya ke India. Beliau dilantik menjadi kadi dan tinggal selama beberapatahun dan berkhidmat dengan keluarga seorang sultan di India.Beliau turut melanjutkan pengembaraan hingga ke Sri Lanka, Indonesia,Canton, ibu negara Hong Kong, Sumatera, Indonesia dan melanjutkanperjalanan melalui laut Amman sebelum meneruskan perjalanan darat ke Iran,Iraq, Palestin dan Mesir. Beliau kembali ke Makkah untuk menunaikan IbadahHaji yang ke tujuh (terakhir) pada bulan November 1348 mesihi. 6 7. TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA:IBN BATTUTAPengembaraan siri ketiga bermula pada 753 Hijrah ke Mali, Afrika Baratsebelum kembali semulake Pas,Maghribi untuk mentafsir hasilpengembaraannya. Penulis Dar Ifta di Pas iaitu Mohad. Ibn Juza telahmenyunting dan menyusun buku beliau dengan gaya bahasa yang teraturselama 3 bulan untuk menyelesaikannya. Ibn Battuta akan membuat catatanterperinci mengenai penduduk, pemerintah, ulamak serta kezaliman yangdilaksanakannya.Turut diceritakan pengalamannya menempuhpelbagaicabaran seperti diserang penjahat, hampir lemas bersama kapal yang karam dannyaris dihukum penggal oleh pemerintah yang zalim. Tetapi malangnya,pencapaian Ibnu Battuta yang luar biasa itu tidak mendapat penghargaansewajarnya apabila manuskrip catatannya dirampas dan di sembunyikankerajaan Perancis yang menjajah kebanyakan negeri di benua Afrika. 7 8. TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA:IBN BATTUTA2.0) SUMBANGAN IBN BATTUTAJika disingkap kembali Ibnu Batuta seorang tokoh yang telah banyakmenyumbang dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang turut dikongsibersama sehingga ke hari ini. Beliau seorang tokoh pengembara yang terkenaldan muncul sebagai sejarawan Islam yang unggul hasil perantauan beliau keseluruh pelusuk dunia. Para Orientalis dan masyarakat Islam umumnyamenganggapnya sebagai The Prince Of Muslim Travellers. Beliau selaludibandingkan dan disamakan dengan pengembara-pengembara terkenal MarcoPolo hasil pengalaman pengembaraannya selama lebih kurang 30 tahun.2.1 BIDANG GEOGRAFI DAN PELAYARANAntara salah satu dari sumbangan beliau ialah perkongsian maklumatyang terperinci dari segi perbandingan tentang budaya, peradaban, sosial dangeografi sesuatu masyarakat setempat berdasarkan pengamatan beliau apabilasinggah di tempat tersebut. Pengembaraan beliau itu telah memberikan persepsiyang baru kepada bidang geografi dan pelayaran. Beliau juga banyakmenyampaikan cerita-cerita tempatan yang menakjubkan dan menghiburkankepada pengikut-pengikutnya. Pengembaraannya disifatkan sebagai satusumber sejarah yang amat bernilai bukan sahaja kepada masyarakat Islammalahan untuk semua masyarakat dunia.2.1.1 INDIASelama berada di India, beliau telah memerhati tentang akhlak, budayadan corak hidup masyarakat India pada waktu tersebut dengan teliti dan menjadisumber rujukan yang penting kepada masyarakat. Selain itu, beliau juga telahdapat menyampaikan maklumat tersebut kepada pengikut-pengikutnya denganagak terperinci, jelas dan menarik untuk dikongsi bersama sebagai ilmu yangbermanfaat.8 9. TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA:IBN BATTUTATambahan lagi, beliau juga telah menceritakan tentang pemerintahIndia ketika itu iaitu Sultan Muhammad Tughluq. Beliau menggambarkanbaginda seorangyangpemurahdanbersikapterbukadi sampingmenggambarkan adat istiadat di istana Sultan India pada masa itu. Secaraumumnya, maklumat yang telah diberikan oleh Ibnu Battuta itu dapat disokongoleh hasil kajian yang dibuat para ahli sejarah moden terhadap sumber-sumbersejarah lain tentang India. Beliau juga telah memberikan huraian dan gambaranyang jelas dan menarik mengenai sistem pemerintahan di India yang munculsebagai salah sebuah kerajaan Islam terkuat dan terkaya pada ketika itu. Perbandingan jarak pengembaraan Ibnu Batutta dengan Marco Polo.2.1.2 NEGARA-NEGARA LAINMalahan lagi, beliau turut berkongsi maklumat mengenai budayasetempat di negara-negara lain. Misalnya, cara yang digunakan