Y U N I A R T I FAKULTAS USHULUDDIN INSTITUT AGAMA .Ketua Sidang ( Dr. A. Hasan...

download Y U N I A R T I FAKULTAS USHULUDDIN INSTITUT AGAMA .Ketua Sidang ( Dr. A. Hasan Asy’ari Ulama’i,

of 12

 • date post

  17-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Y U N I A R T I FAKULTAS USHULUDDIN INSTITUT AGAMA .Ketua Sidang ( Dr. A. Hasan...

KENABIAN MUHAMMAD DALAM PANDANGAN JOHN WANSBROUGH (Studi Analisis Pemahaman John Wansbrough Terhadap

Ayat-Ayat Kenabian Muhammad)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan melengkapi Syarat Pembuatan Skripsi Dalam Ilmu Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadits

Oleh:

Y U N I A R T I 0 8 4 2 1 1 0 2 6

FAKULTAS USHULUDDIN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2012

ii

iii

PENGESAHAN Skripsi saudara :Yuniarti, Nomor Induk Mahasiswa

: 084211026 dengan judul : Kenabian Muhammad

Dalam Pandangan John Wansbrough (Studi

Analisis Pemahaman John Wansbrough Terhadap

Ayat-ayat Kenabian Muhammad) telah

dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas

Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Walisongo Semarang, pada tanggal :

17 Desember 2012

dan dapat diterima serta disahkan sebagai salah

satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata

Satu (S.I) dalam ilmu Ushuluddin Jurusan Tafsir

Hadits (TH).

Semarang, 16 Januari 2013

Ketua Sidang

( Dr. A. Hasan Asyari Ulamai, M. Ag.) NIP.19710402 199503 1001

Pembimbing I

( Dr. Machrus, M.A ) NIP. 19630105 199001 1002

Penguji I

(Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag) NIP. 19700524 199803 2002

Pembimbing II

( Moh Masrur, M.Ag ) NIP. 19720809 20003 1003

Penguji II

(Mundhir, M.Ag) NIP. 19710307 199503 1001

Sekretaris Sidang

(Ahmad Musyafiq, M. Ag.) NIP. 19720709 199903 1002

iv

MOTTO

Artinya : "katakanlah : kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula) "(QS. al-Kahfi : 109)

v

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Tulis Skripsi ini untuk orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku, teruntuk orang-orang yang selalu hadir menemani dan selalu meberi motivasi demi kesuksesan Karya Tulis ini, diantaranya adalah:

Ayah dan Bundaku yang tersayang, Bapak H. Masruri dan Ibu Hj.

Suwatni yang selalu mendoakan putra-putrinya selama ini guna meraih asa dan citanya, dan semoga restu dan do'amu menjadikan RidhoAllah selalu terpancar untukmu dan putra-putrimu wa Jaza kumullahu khairil Jaza

Saudara-saudariku yang tersayang, (Iyu Umi Nur salamah suami serta anak-anaknya), (mas Zaenal Muttaqin), (mba Jamilah/Mila serta suaminya), (dek Lukman Nul Hakim), (dek 'aufa fadhillah) mereka yang selalu mendorong dan mendoakanku demi kesuksesan pembuatan Skripsi ini

Umi Hj. Aufa A'bdullah Umar al-Hafidzah selaku pengasuh PPTQ

Semarang serta keluarga Jaza kumullahu khairul Jaza

Terkhusus untuk calon pendamping hidupku (mas Saiful Amri), inspirasi, motivasi, dan support yang selalu ia berikan sehingga penulis bisa menyelesaikan Karya Tulisnya, (beserta keluarganya), mereka yang senantiasa memberi Do'a dan dukungan.

Dan semua temen-temenku di PPTQ, Khususnya anak kamar kuning

empat (Hilyatun Nida, Naili Qoni'ah, Ida Nur Khamidah, Nurus staniatu Rafi'ah), serta temen-temen pengurus angkatan 2010/2011 dan semua

temen-temen PPTQ yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima Kasih Teman

Serta semua teman-teman TH, Khususnya angkatan 2008,(Wilda, Lutfiyah, Lasminah,anisatul Mu'alamah, Hasan, ahfaz, asep) terimakasih

semua temen-temenku yang sudah menemaniku, memperhatikanku, membantuku, dan mendo'akanku..semua yang telah kalian berikan untukku

itu adalah hadiah yang terindah terima kasih sobat

Pada akhirnya semua itu punya arti karenanya, ku persembahkan Karya sederhana ini untuk segala ketulusan kalian semua, semoga semuanya

selalu dalam naungan kasih sayang Allah SWT.

Yuniarti

vi

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri,

dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh

gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak

diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 18 Januari 20013

Yuniarti 084211026

vii

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Huruf Arab Nama Huruf Latin Alif Tidak dilambangkan Ba B Ta T Sa S

Jim J

Ha H

Kha Kh

Dal D

Zal Z

Ra R

Zai Z

Sin S

Syin Sy

Sad Sh

Dad Dh

Ta T

Za Z

Ain

Gain G

Fa F

Qaf Q

Kaf K

Lam L

Mim M

Nun N

Wau W

Ha H

Hamzah

Ya y

viii

ABSTRAK

Dalam al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad, Allah menyatakan secara gamblang betapa penting kedudukan Nabi di tengah seluruh ciptaan-Nya. Diantaranya dalam QS. al-Hadid ayat 25 yang artinya: "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat menegakkan keadilan." Selain itu juga dalam QS. al-Ahzab ayat 45-46 yang artinya: "Wahai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan bahwa setiap kaum akan diutus seorang rasul untuk membimbing umat manusia,".

Sebagaimana tertera dalam QS. Yunus: 47 yang artinya: "tiap-tiap umat mempunyai rasul, maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka sedikitpun tidak dianiaya. " Pada tataran tersebut, tidak ada yang meragukan bahwa Nabi adalah tokoh penting dalam Islam sebagai pembawa wahyu Tuhan. yang telah ditegaskan, bahwa secara normatif Allah SWT mengutus para nabi dan para utusan sebagai pemberi kabar gembira dan pembawa berita ancaman. Ini sebagai jalan untuk mendapatkan "petunjuk" dan bendera keutamaan dari Tuhan, menunjukan umat kepada kebahagiaan, menyelamatkan manusia dari cengkeraman syirik dan keberhalaan, menuntun manusia ke derajat yang lebih tinggi, dan tentu saja mencari metode yang pas untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan humanis, nabi dan rasul "diturunkan" Allah, tentu saja memiliki peran yang tidak biasa, sebagaimana manusia-manusia yang lain, tetapi memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan revolusi-revolusi yang berguna bagi umat manusia.

Dan yang menjadi pokok masalah bagaimana pemikiran John Wansbrough mengenai ayat-ayat kenabian Muhammad serta apa yang menjadi latar belakang John Wansbrough dalam mengkaji ayat-ayat kenabian Muhammad ditinjau dari kaedah-kaedah penafsiran al-Quran .

Metode penelitian Skripsi ini bercorak library research, dalam arti semua sumber datanya berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Untuk memudahkan pelacakan isi yang berkaitan dengan kenabian Muhammad menurut John Wansbrough penulis buku Qur'anic Studies dan The Sectarian Millieu serta buku-buku yang berkaitan dengan peembahasan di atas sebagai buku pegangan dalam menulis Skripsi ini, sedangkan dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode Analisis isi dan Hermeneutik.

Hasil pembahasan menunjukan bahwa dalam pandangan John Wansbrough kenabian Muhammad adalah sebuah imitasi dari kenabian Nabi Musa dan kenabian Muhammad itu adalah menunjukan kerendahan beliau dibanding dengan nabi-nabi sebelumnya menurut John Wansbrough dalam QS. Al-Baqoroh: 37, 124, 253, QS. an-Nisa: 164, 171, dan QS. al-A'rof: 143, an-Naml: 8-12 itu semua menunjukan kelebihan nabi-nabi

ix

sebelumnya. Dan berbagai pandangan negatif yang dilontarkan John Wansbrough atas kenabian Muhammad termasuk al-Quran yang diterima Nabi Muhammad adalah ayat-ayat setan. Padahal dalam al-Quran sudah sangat jelas menunjukan bahwa Nabi adalah seorang utusan dari Allah untuk seluruh umat manusia dan dia bukan imitasi dari Nabi Musa namun sebagai penerus dan pelengkap para nabi sebelumnya. Dan dari semua keistimewaan para nabi sebelumnya Nabi Muhammad juga lebih di istemeweakan karena beliau mendapatkan Mu'jizat yang sangat agung dari kalam Allah sendiri yaitu al-Quran. Jadi dari sini kita tahu bahwa penafsiran John Wansbrough itu sangat menyeleweng dari kaedah penafsiran al-Quran dan dari rukun iman yang kita percaya selama ini.

x

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul KENABIAN MUHAMMAD DALAM PANDANGAN JOHN WANSBROUGH (Studi Analisis Pemahaman John Wansbrough Terhadap Ayat-Ayat Kenabian Muhammad) ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S. I) Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan pendidikan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Nasihun Amin. M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN

Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.

2. Dr. Machrus. M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Moh. Masrur.

M.Ag selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu,

tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam

penyusunan skripsi ini.

3. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakul