Download - Kolej Vokasional & Mengarusperdanakan PTV

Transcript
  • 1. Perlaksanaan Perubahan Kurikulum KV kearah MengarusperdanakanProgram PTV Kumpulan 5 (SMV Kuala Kangsar)Salmi Binti Rafie - GB 120071 Ardani Bin Abdul Fatah - GB 120282 Oh Phaik Leng - GB 120113 Badariskon Bin Sarone - GB 120284 Ahmad Bin Dollah - GB 120285 Mohd Shukri Bin Suib - GB 120283

2. Pengenalan Kolej Vokasional Perspektif transformasi dalam KV Mengarusperdanakan KV Penutup 3. Ishak Ramly (2003)Kurikulum merangkumi semua pengalaman yang didapati di dalam dan diluar sekolah dan perkara yang diajar di sekolah dan bilik darjah.Nicholls, S.H dan Nicholls, A (1981)Semua peluang pembelajaran yang dirancang oleh guru untuk murid disekolah.David Warwick (1991)Kurikulum sebagai struktur terancang ideal-ideal sesebuah sekolah yangbersesuaian dengan keperluan psikologi murid-murid, kemudahan-kemudahan yang sedia ada serta keperluan budaya semasa.Curtis R. Finch dan John R. Crunkilton (1992)Kurikulum dalam PTV adalah berdasarkan data-based, dynamic, fullyarticulated, realistic, student-oriented, evaluation-conscious & future-oriented. 4. Kurikulum sebagai rancangan yang dirancangrapi dan merangkumi aktiviti akademik sertakegiatan ko-akademik. Aktiviti-aktiviti ini dapatmembantu murid-murid mencapaiperkembangan dari segi intelek, rohani, emosidan jasmani. Sebaliknya aktiviti yang dirancangitu hendaklah bersesuaian dengan umur,kebolehan, minat dan kematangan. 5. Rekabentuk kurikulumi. Ia hendaklah berpusatkan kepada muridii.Ia hendaklah bersifat dinamikiii. Ia hendaklah menyediakan pengalaman pembelajaran yang relevaniv. Ia sepatutnya mempunyai pertalian rapat dengan kehidupan seharianv. Ia harus mempertimbangkan aspek ekonomivi. Ia seharusnya membekalkan pengetahuan yang menyeluruhvii. Ia hendaklah menitikberatkan sains dan teknologiviii. Ia harus condong ke arah pemupukan pemikiran kreatif dan inovatifix. Ia hendaklah mengandungi komponen pemupukan nilai-nilai murnidan sikap positifx. Ia arus menekankan kesepaduanxi. Ia harus mempunyai kesinambungan daripada satu peringkat kepada satu peringkat yang lainxii.Perbezaan individu ditekankan 6. Objektif KV melahirkan pelajar berkompetensi pekerjaan arastinggi dan menepati kehendak industri, memupuk watak professional, melahirkan pelajar berkompetensi usahawan dalambidang vokasional pilihannya, membekalkan ilmu untuk melanjutkan pengajian keperingkat yang lebih tinggi dan memupuk kecintaankepada pembelajaran sepanjang hayat. 7. Sistem semester Keseluruhan program pembelajaran mengambil masa 4 tahuniaitu sebanyak 8 semester. On the job traning (OJT) untuk tempoh masa selama 3 bulan. 2 tahun pembelajaran iaitu Tahun 1 dan tahun 2 merupakan Pra-Diploma. Perlu mencapai CGPA sekurang-kurangnya 2.5 bagi melayakkanmereka untuk menaiki Tahun 3 dan 4 iaitu program diploma. Pelajar yang lulus pra-Diploma ini akan ditawarkan DiplomaVokasional Malaysia (DVM), Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)tahap 3 dan mana-mana sijil industri yang terlibat. Gagal mencapai CGPA 2.5, mereka dianugerahkan SKM tahap 2dibawah JKM. Seterusnya boleh melanjutkan SKM tahap 3dilatihan kemahiran. 8. Sistem semester Satu tahun pengajian dibahagikan kepada 2 Semester. Satusemester mengandungi 16 minggu dan 4 minggu dikhaskanuntuk Semester Pendek. Sesi Pembelajaran akan mengikutJam Pertemuan, antara 27 jam dan maksimum 31 jamseminggu. Semester pendek untuk kompetensi yang belum kompeten,Entrepreneurship atau school enterprise, pendidikanberasaskan produ, traineeship, aktiviti pembentukan sahsiahdll. Setiap hari persekolahan di KV bermula pada jam 8.00 pagidan berakhir pada jam 5.00 petang. Satu waktu pembelajaranadalah satu jam bukannya 30-40 minit sepertimana yangdiamalkan di sistem sekolah harian. 9. Jenis program dijalankan Diploma Vokasional Malaysia (DVM),Diploma Vokasional Malaysia (DVM) ialah program utamanya yangmerupakan program sepenuh masa selama 4 tahun dan menjalani3 bulan on job training di industri Program Apprenticeship atau Mode SLDNProgram Apprenticeship atau Mode SLDN yang memerlukan masa 2tahun di mana murid akan belajar 30% teori di KV manakala 70%amali dilaksanakan di Industri Program SKM.Program SKM pula murid melaksanakan Program Sijil KemahiranMalaysia sepenuhnya di KV dan menjalani on job training diindustri selama 3 bulan. 10. Bidang Pengkhususan Vokasional Terdapat 12 Bidang Vokasional di tawarkan di Kolej Vokasionaliaitu 5 bidang yang sedia ada dan tambahan 7 Bidang baru: 5 Bidang sedia ada ialah: Teknologi Kejuruteraan Awam,Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, TeknologiKejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Pertanian danHospitaliti. 7 bidang baharu ialah: Industri Sukan, Pengangkutan,Teknologi Kejuruteraan Marin, Teknologi Maklumat danKomunikasi, Perniagaan, Sains Kesihatan dan Sistem SokonganSeni dan Budaya. Kesemuanya berjumlah 52 kursus atau program. Kesemua 12bidang ini direka untuk memenuhi kehendak industri yangada di Malaysia. 11. Orientasi pembelajaranberasaskan kerjaKandungan pembelajaranCIRIberasaskan kompetensi bekerja, UTAMAkompetensi KeusahawananKURIKULUM insaniah dengan nisbahdimensi teori-amali ialah 30:70Nisbah komponen akademikkepada vokasional ialah 30:70 12. Terbina daripada empatelemen ilmu, aplikasi,kreativiti dan inovasiMerentasi tiga domain CIRI Jati diri (hearts-on), UTAMA Ketajaman minda (Minds-on)KURIKULUMKecekapan (hands-on)Program pengajian bermodularmengikut kluster yang memenuhikeperluan NKEA dan bernilaikelarisan tinggi(high exchange value) 13. PROGRAM KOLEJ VOKASIONAL (KV)KURIKULUM KOLEJ VOKASIONALKLUSTER KEUSAHAWANAN, KEMAHIRANPROGRAM KVCONTOH-CONTOHKEBOLEHKERJAAN,ON-THE-JOB TRAINING,TEK. KEJ. AWAMKURSUS KVPENILAIAN OTENTIKTEK. ELEKTRIKTEK. ELEKTRONIK TEK. KEJ. MEKANIKAL &BAHASA MELAYU PEMBUATAN TEK. TELEKOMUNIKASI TEK. MAKLUMAT &TEK. MEKATRONIKBAHASA INGGERISKOMUNIKASI PERNIAGAANBAHASA PERNIAGAANMANDARIN/ARAB/DLLPELANCONGANSEJARAH PERTANIANBAKERI & KONFEKSIONERITEK. KEJ. MARIN FESYEN &GENERAL MATHEMATICSSISTEM SOKONGAN SENI &PEMBUATAN PAKAIANSCIENCESBUDAYA PERKHIDMATAN ASUHAN KANAK-KANAKPENGANGKUTAN PEND. ISLAM/MORALPRODUCTION BASED EDUCATION SENI KULINARI SAINS KESIHATAN(PBE), CENTRE OF EXCELLENCE (COE) KOSMETOLOGIINDUSTRI SUKAN 14. KOMPONEN DALAM KURIKULUM STANDARD KOLEJ VOKASIONAL (KSKV)NisbahKomponen MODUL SKM 100% SKMKURIKULUM 70%STANDARD KOLEJVOKASIONAL MODUL TAMBAHAN (KSKV) C & G, Edexcel, LCCI, CIDB dlln. (Industri) seperti C&G dll. (SVM / DVM )MODUL GENERIK (AKADEMIK) 30% AKADEMIK 15. Dokumen Standard Kurikulum KV1. Struktur Program2. Standard Kurikulum3. Rancangan Sesi Latihan (RSL)4. Rancangan Harian (RP) 16. Dokumen Standard Kurikulum KV2. Standard Kurikulum Standard Standard KriteriaKandungan Pembelajaran Pencapaian Standard KandunganStandard PembelajaranKriteria pencapaian adalah mengandungi penyataan merupakan satu penetapan kenyataan yang spesifik tentang perkarakriteria atau indikatormengkhususkan kepada apa yang murid patut ketahuikualiti pembelajaran dan yang perlu ditaksir dan dan boleh lakukan dalam pencapaian yang bolehtahap pencapaian yang suatu tempoh persekolahan diukur bagi setiap standard. diperlukan. merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. 17. Pentaksiran 18. Prespektif Transformasi Dalam KV4.1 Profesionalisme Perguruan4.2 Bahan Pengajaran4.3 Pola Pengajaran Berkesan4.4 Rekabentuk Pengajaran4.5 Sistem Pentauliahan 19. Prespektif Transformasi Dalam KV4.1 Profesionalisme Perguruan membina modal insan yang trampil pengetahuan dan kemahiran Ciri-Ciri Pembangunan Profesionalisme Guru4.2 Bahan Pengajaran Persediaan peralatan, mesin, bahan proses penilaian dan penambahbaikkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 Inovasi 20. Prespektif Transformasi Dalam KV4.3 Pola Pengajaran Berkesan Model Felder-Silverman Dimensi Gaya Pembelajaran kepada lima jenis iaitu:i. Sensing and Intuitive Learners (Pelajar Deria dan Intuitif)ii. Visual and Auditory Learners (Pelajar Visual dan Audio)iii. Inductive and Deductive Learners (Pelajar Induktif dan Deduktif)iv. Active and Reflective Learners (Pelajar Aktif dan Reflektif)v. Sequential and Global Learners (Pelajar Turutan danGlobal) 21. Prespektif Transformasi Dalam KV4.4 Rekabentuk Pengajaran merancang dan merekabentuk merekabentuk pengajaran iaitu: (ASSURE)i. Analyze Learners (Analisa Pelajar) ii. State Objectives (Nyatakan Objektif) iii. Select Methods, Media and Materials (Memilih Kaedah,Media & Bahan) iv. Utilize media and Materials (Menggunakan Media)v. Require Learner Participation (Penglibatan Pelajar) vi. Evaluate and Revise (Menilai dan Menyemak SemulaBahan) 22. Prespektif Transformasi Dalam KV4.5 Sistem Pentauliahan SKM (Sijil Kemahiran Malaysia) Tahap 1, Tahap 2, Tahap 3 Diploma Vokasional Malaysia (DVM) 23. Prespektif Transformasi Dalam KV 24. Mengarusperdanakan KVa) Keperluan Negara Untuk Tenaga Pekerja Mahirb) Pembangunan Sumber Manusiac) Memantapkan Sistem pengurusan PendidikanTeknik dan Vokasionald) Perkukuhkan Kurikulum PTVe) Hubungan Kerjasama Antarabangsaf) Pendidikan Teknik dari Tingkatan satu 25. Penutup Sekian Terima KasihSemoga Kolej Vokasional Akan Berjaya Dalam Proses Transformasi PTV 26. LampiranSemester MingguCatatan 1 1 Minggu Serasi 2-8 Hari persekolahan Cuti pertengahan semester 1 9 - 15Hari persekolahan 16 - 18 Minggu Pentaksiran dan Peperiksaan Cuti semester I 19 - 21 Semester pendek Cuti semester I 2 1-7 Hari persekolahan Cuti pertengahan semester II 8 - 14Hari persekolahan 15 17 Minggu Pentaksiran dan Peperiksaan Cuti Semester II 18 - 20 Semester pendek Cuti semester II ( 5 minggu ) 27. HAL-HAL LAIN Syarat Kemasukan Am : SPM 3 kredit Untuk KV Guna CGPA (padaSemester 4) Insaniah (20%), Vokasional (80%)LP iktiraf setara dengan SPM Bahasa Melayu 5 M/Pelajaran Akademik lain Modul-Modul Vokasional Vokasional 28. KERANGKA KONSEP KVMELANJUTKAN USAHAWAN BEKERJA PELAJARAN10% 70%20%KURIKULUM KAEDAH P&P PENTAKSIRAN PBESE KAUNSELINGINDUSTRI ________________________ KUALITI 5S, ISO KO-KURIKULUM KOMUNITI COLLEGIALITY CAPACITY BUILDING INPUT 29. PELAKSANAAN PROGRAM KOLEJ VOKASIONAL LATIHANPERALATAN DANGURUINFRASTRUKTURPENTAKSIRAN PROGRAMINDUSTRIPENDIDIKANKOMUNITIVOKASIONALPBE, SE,OJT KURIKULUM STANDARD KOLEJVOKASIONAL (KSKV)