2015. 4. 24.¢  iii ABSTRAK Pada tahun 2005 Majlis Ulama Indonesia (MUI) kembali...

download 2015. 4. 24.¢  iii ABSTRAK Pada tahun 2005 Majlis Ulama Indonesia (MUI) kembali memfatwakan pengharaman

of 12

 • date post

  30-Nov-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 2015. 4. 24.¢  iii ABSTRAK Pada tahun 2005 Majlis Ulama Indonesia (MUI) kembali...

 • iii

  ABSTRAK

  Pada tahun 2005 Majlis Ulama Indonesia (MUI) kembali memfatwakan pengharaman

  terhadap jemaah Ahmadiyah yang sebelumnya telah diharamkan pada tahun 1981.

  Kajian ini bertujuan untuk membincangkan prosedur Majlis Ulama Indonesia (MUI)

  dalam memfatwakan pengharaman Ahmadiyah dan mengkaji kesan sosial yang terjadi

  akibat fatwa MUI pada tahun 2005 tersebut pada wilayah kelurahan Alun-alun contong,

  Surabaya, Indonesia, di mana terdapat markas Jemaah Ahmadiyah Qadiyan cawangan

  Jawa Timur. Untuk mencapai matlamat kajian ini, pengkaji telah menyandarkan

  pengumpulan data kepada kajian perpustakaan (library research) dan kajian lapangan

  (field research), di mana kedua-dua kaedah ini mencakupi kajian histori, dokumentasi,

  pemerhatian dan temu bual. Setelah berjaya mengumpul data yang mencukupi mengenai

  sejarah dan perkembangan Ahmadiyah terutamanya Ahmadiyah Qadiyani di Surabaya,

  yang boleh dianggap sebagai benar-benar tepat dan bernilai dari segi objektiviti dan

  kesahihan, pengkaji menjalankan analisis yang menyeluruh terhadap data dan sumber

  tersebut, baik secara induktif mahupun dengan deduktif, sehingga boleh mencapai

  kesimpulan yang dibentangkan di dalam disertasi ini. Pada akhir kajian pengkaji

  mendapati bahawasanya MUI telah melakukan prosedur yang benar dalam

  memfatwakan haramnya Ahmadiyah, pengharaman tersebut telah menyebabkan

  berlakunya beberapa kesan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat Alun-alun

  Contong, Surabaya antara ahli jemaah Ahmadiyah dengan masyarakat awam

  persekitaran. Di antaranya Jemaah Ahmadiyah menjadi lebih tertutup/exclusive dalam

  membina hubungan sosial dengan masyarakat. Dan kedua-dua pihak mengambil sikap

  untuk lebih berhati-hati dalam membina hubungan sosial, yang pada akhirnya lebih

  terkesan tidak saling mengambil berat akan hal ehwal masing-masing. Terlebih lagi

  setelah fatwa tersebut di kuat kuasa oleh gabenor Jawa Timur, Soekarwo.

 • iv

  ABSTRACT

  In 2005, the Indonesian Council of Islamic Scholars (Majlis Ulama Indonesia, MUI)

  decreed the banning of the Ahmadiyah sect which had previously been banned in 1981.

  This study is aimed at discussing the procedures adopted by the Majlis Ulama

  Indonesia. (MUI) in executing the decree to ban the Ahmadiyah and to observe the

  social consequences arising from the 2005 MUI decree in the village of Alun-Alun

  Contong in Surabaya, Indonesia, where the headquarters of the Ahmadiyah Qadiyan

  East Java branch was located. In undertaking this investigation, data were collected

  through library and field research that encompassed historical studies, documentation,

  observations and interviews. Upon securing sufficient substantial and objective data

  concerning the history and development of the Ahmadiyah, especially the Ahmadiyah

  Qadiyani in Surabaya, an in-depth inductive and deductive analysis was performed to

  reach the conclusions presented in this dissertation. This research arrives at the

  conclusion that MUI had followed the proper procedure in issuing the decree to ban the

  Ahmadiyah. The action resulted in various social repercussions in the Alun-Alun

  Contong community in Surabaya involving members of the Ahmadiyah sect and the

  community at large. One consequence of the decree was that the Ahmadiyah sect

  became more closed and inward-looking in their relations and interactions with the

  community. Both sides became more guarded in developing social ties, culminating in

  each group disregarding the interests and well-being of the other. This was especially

  the case after the decree was enforced by Soekarwo, the governor of East Java.

 • v

  PENGHARGAAN

  Alhamdulillah Rabb al-‘alamin, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi

  Muhammad S.A.W, pengkaji merafakkan sepenuh kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T

  dengan limpah kurnia-Nya kajian ini dapat disempurnakan.

  Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih dirakamkan kepada penyelia, Prof.

  Madya Dr. Datin Noor Naemah Abdul Rahman atas segala nasihat, dorongan, bantuan

  dan keprihatinan semasa melaksanakan kajian ini. Bimbingan, pandangan dan tunjuk-

  ajar yang dihulurkan banyak membantu kesempurnaan kajian. Jazakillah khair al-jaza’

  atas segala-galanya.

  Rakaman terima kasih yang tak terhingga kepada kakitangan Jabatan Fiqh dan

  Ushul , kak Noriah dan kakitangan Bahagian Ijazah Tinggi, Akademi Pengajian Islam,

  Universiti Malaya, kak Ainon dalam menolong dan mempermudahkan pengkaji dalam

  menyelesaikan semua urusan yang berhubungkait dengan kajian ini.

  Penghargaan dan doa yang tulus ditujukan khas untuk kedua orang tua

  Allahyarham Yusmawati binti Nazaruddin, ibunda yang senantiasa memberikan

  kasihnya seluas samudra dan ayahanda Muhammad Yasin bin Abdul Ghani yang

  senantiasa mendoakan dan memberikan sokongan kepada pengkaji. Semoga Allah

  merahmati mereka. Mereka adalah sumber inspirasi pengkaji untuk melangkah lebih

  jauh ke hadapan dalam dunia ilmu yang tiada penghujungnya. Rakaman penghargaan

  dan dedikasi untuk Isteri, Sulistina Widiastuti binti Musiran Mustafa di atas segala

  pengorbanan, kesabaran dan dorongan beliau sepanjang kajian ini disiapkan. Tidak lupa,

  khas untuk cahaya mata: Aghna Ilman Avishenna. Semoga kajian ini menjadi sumber

  pendorong baginya untuk memburu kejayaan di dunia dan akhirat. Dan juga ucapan

  terima kasih kepada keluarga kakanda Islahiani Rufaidah, keluarga kakanda A.Fajar

  Faza, dan Adinda A.Yardo Wifaqo atas sokongan dan doa yang tak henti.

  Ucapan penghargaan juga ditujukan kepada kawan-kawan seperjuangan: Abdi

  Syahrial Harahap, Badaruddin Haba, Saifullah Chaidir, Bambang “wan” Sutrisno dan

  kawan-kawan lainnya yang telah banyak membantu. Akhir sekali, pengkaji

  menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sama ada secara

  langsung atau tidak langsung dalam menyempurnakan kajian ini.

  Kuala Lumpur, 20 May 2013

  HUDI HIDAYAT BIN MUHAMMAD YASIN

 • vi

  KANDUNGAN

  ABSTRAK………………………………….……………….…...........….…….……iii

  ABSTRACT …………………………………………............……..………………..iv

  PENGHARGAAN ………………………...........….………................….………….v

  KANDUNGA………………………………...........…….…….…………....……….vi

  SENARAI LAMPIRAN …………………………………………………….……… ix

  SENARAI SINGKATAN …………………………………………………….…….. x

  PANDUAN TRANSLITERASI ……………………..........…….……..……........... xii

  BAB 1 : PENDAHULUAN.

  1.1. Latar Belakang Kajian ..............................................................................................1

  1.2. Permasalahan Kajian ................................................................................................ 5

  1.3. Objektif Kajian ........................................................................................................ 6

  1.4. Kepentingan Kajian ..................................................................................................7

  1.5. Pembatasan Kajian .................................................................................................. 8

  1.6. Metodologi Kajian .................................................................................................. 9

  1.7. Kajian Lepas ...........................................................................................................15

  1.8. Sistematika Penulisan..............................................................................................21

  BAB 2 : FATWA MAJLIS ULAMA INDONESIA DAN PENGARUHNYA

  DALAM MASYARAKAT.

  2.1. Pengenalan kepada Majlis Ulama Indonesia..........................................................25

  2.1.1. Sejarah Majlis Ulama Indonesia................................................................25

  2.1.2. Carta organisasi, keahlian dan komisi –komisi di MUI........................... 35

  2.2. Prosedur Dan Dasar-dasar Aam Penetapan Fatwa Majlis Ulama Indonesia ...... 37

  2.3. Peranan fatwa MUI di masyarakat...................................................................... 44

  2.4. Kekuatan Hukum Fatwa MUI.............................................................................. 51

  2.5. Penerimaan Masyarakat Terhadap Fatwa MUI..................................................... 54

  2.6. Kesimpulan dan Analisa.........................................................................................57

 • vii

  BAB 3 : JEMAAH AHMADIYAH DI SURABAYA, INDONESIA DAN

  AKTIVITINYA.

  3.1 . Pengenalan kepada Ahmadiyah............................................................................. 59

  3.1.1. Akidah dan Ideologi Ahmadiyah.............................................................. 64

  3.1.2. Reaksi terhadap Ahmadiyah..................................................................... 67

  3.1.3. Doktrin- dok