4 Siasat Setan Membuat Manusia Malas ~ Kisah Teladan Islami

4
Iklan oleh Google ► Kisah manusia ► Alam manusia ► Orang manusia ► Yang setan

description

Agama Islam

Transcript of 4 Siasat Setan Membuat Manusia Malas ~ Kisah Teladan Islami

 • 2/1/2015 4SiasatSetanMembuatManusiaMalas~KisahTeladanIslami

  http://kisahislamiah.blogspot.com/2015/01/4siasatsetanmembuatmanusiamalas.html 1/4

  Rssfeed FollowmeBeranda Sitemap IblisSetan Dialog Kematian KisahNabiMalaikat Contact AboutUs Walisanga

  4SiasatSetanMembuatManusiaMalasPostedbyKisahIslamiTeladanonThursday,January01,2015

  BundaInginBerbisnis?Bisnisrumahanviaonlinehanyadarirumahpenghasilan47juta/bln.

  MarkasBlogger.comCaraBloggerdapatUang!

  Banyaksekalicarayangbisadilakukanolehsetanuntukmenggodamanusia.Apalagiketika

  manusiaakanmenjalankanibadah,sepertinyasetantidakakanikhlasjikamanusiamelakukan

  ibadahnyadenganlancar.Beberapajebakanyangdibuatsetanuntukmembuatmanusiamalas

  untukmengikutisuatumajelis.

  SetanmembeberkantriknyaketikaditanyalangsungolehRasulullahSAW.

  KisahnyaDiriwayatkandalamkitabDurrahAnNashihinbahwapadasuatusaat,RasulullahSAWbertemu

  denganbeberapasetan.Setanituterlihatsedangberdiskusidanmenyiapkanrencanauntuk

  menggodamanusia.RasulullahSAWpunmenanyakanaparencanasetantersebut.

  Search

  entersearchtexthere... Go

  LikeUS

  TemukankamidiFacebook

  KisahTeladanIslami

  6.337orangmenyukaiKisahTeladanIslami.

  PluginsosialFacebook

  Suka

  PopularPosts

  4SiasatSetanMembuatManusiaMalas

  MataIblisDitusukJarumOlehNabiIdrisas

  KisahMalaikatIzrailMencabutNyawanyaSendiri

  SedekahTigaRotiMenyelamatkanHidupnya

  SayapMalaikatDipatahkandanDiasingkandiBumi

  TandaTandaOrangyangakanMeninggal

  HadiahIblisBagiSetanyangBerhasilMenggodaManusia

  DetikDetikTerakhirWafatnyaSyeikhAbdulQadirAlJailani

  {KisahTeladanIslami}KisahKisahTeladanIslamisebagaiTemansebelumTiduruntukAnakdanOrangTua,bukandongengbukankhayalan,inilahkisahteladanyangmulia,Mariceritakankepadaputraputrikitaagaranaklebihdekatdanbanggadenganagamanya

  SigninwithFacebookandfollowrecentNewsFeedupdatesinsteadofviewingads.

  IfyoudonothaveFacebookaccountyoucangotothesettingspageanddisablethiswidget.

  LoginwithFacebook

  IklanolehGoogle Kisahmanusia Alammanusia Orangmanusia Yangsetan

 • 2/1/2015 4SiasatSetanMembuatManusiaMalas~KisahTeladanIslami

  http://kisahislamiah.blogspot.com/2015/01/4siasatsetanmembuatmanusiamalas.html 2/4

  softwarespektakulerSoftwarePenambahSaldoRekeningBankAnda,DOWNLOADNOW!!

  PasangIklandisiniDapatkanbonusdeposithingga60%!!!

  PasangIklandisiniDapatkanbonusdeposithingga60%!!!

  PasangIklandisiniDapatkanbonusdeposithingga60%!!!

  "Wahaisetanlaknatullah,apayangsedangengkaulakukan?"tegurRasulullahSAW.

  "Akusedangmerencanakansesuatu,yaRasulullah,"balassetandenganjujur.

  "Apayangengkaurencanakandenganumatku?"tanyaRasulullahSAWlagi.

  "WahaikekasihAllah,akuakanberkelilinguntukmencariorangyangakanpergikemajelisilmu,

  "ujarsetanyangmulaiketakutan.

  MemangsudahkehendakdariAllahSWT,tiapkalisetanditanyaolehNabidanRasulselaluberkata

  jujurdantidakbisaberbohonglagikarenamenurutbeberapariwayatkalausetanberani

  mengucapkanbohongmakamerekaakandisulutdenganapiditempatitujagatidakpakenanti.

  RasulullahSAWpadasaatitujugamelihatparasetansedangmembawaseutastali,sebuah

  pengait,segenggampaku,dansegenggamserbuk.RasulullahSAWmenanyakanuntukapa

  barangbarangtersebut.

  "Apayangakanengkaulakukankepadaumatkudenganbarangbarangmuitu,"paparRasulullah

  SAWdengannadakerasdantegas.

  MendengarnadaRasulullahSAWyangmeninggi,parasetanitusemakinterlihatketakutan.Mereka

  lantasberterusterangdantidakberanimenyembunyikanrencanamereka.

  RencanaSetanBetuljua,akhirnyasetanberkatadenganjujurmengenaisiasatyangakandijalankankepadaumat

  NabiMuhammadSAW.

  "YaRasulullah,denganseutastaliiniakuakanmengikatsiapapunyangakanpergikemajelisilmu,

  makadiaakanmerasakanbadannyaberatuntukdigerakkansehinggamengurungkanniatnyauntuk

  mengaji,"jawabsetan.

  "Apakahhanyadenganitu?"tanyaRasulullahSAWlagi.

  "Apabilaseutastaliitutakmampumenghentikanlangkahumatmupergikemajelisilmu,makaaku

  akangunakanpengaitiniuntukmenarikpunggungnyadaribelakang,sehinggadiamenjadimalas

  untukmeneruskanperjalanandankembalikerumahnya,"jelassetanyangtakmenutupisesuatu

  pun.

  22TandaKiamatSudahDekat

  KisahBetapaTragisnyaKematianAbuJahal

  Archives

  2015(1)

  January(1)

  4SiasatSetanMembuatManusiaMalas

  2014(16)

  2013(65)

  2012(71)

  Categories

  Ahli Kubur (22) Kisah Jin (47) KisahKaromah (12) Kisah Malaikat (16) KisahNabi (115)Kisah Sahabat (97) Kisah Tobat(13) Mukjizat(19)SakaratulMaut(18)SelayangPandang(11)Sufi(7)Walisanga(13)WanitaTeladan(13)

  Followers

  JointhissitewithGoogleFriendConnect

  Members(148) More

  Alreadyamember?Signin

  Google+Followers

  KisahIslamiTeladan

  817havemeincircles Viewall

  Addtocircles

  Google+Badge

  Survei BerhadiahOnline

  Dapatkan Uang Tunai Dari SurveiIni Bergabunglah Sekarang,

  Gratis!

  Kisah Pahlawan Islam (4)

  MimpiRasul(1)

 • 2/1/2015 4SiasatSetanMembuatManusiaMalas~KisahTeladanIslami

  http://kisahislamiah.blogspot.com/2015/01/4siasatsetanmembuatmanusiamalas.html 3/4

  KalajengkingdiPerutPemabuk

  AhliTahajudDigodaUlar

  SetanMembuatPikiranManusiaBingung

  IslamnyaJinBerjubahHijau

  PertemuanMaryamdanMalaikatJibril

  OlderPost

  "Lalubagaimanajikaumatkutidakterpengaruhdenganpengaititu?"ujarRasulullahSAW.

  "Jikaadaumatmuyangberhasilmematahkanpengaitkudandudukdimajelisilmuitu,makaaku

  akanmeletakkanpakupakuinidibawahtempatduduknyaagariatidakmerasabetahdimajelisitu

  danmemilihuntukpulang,"jelassetanlagi.

  SenjataPamungkasSetan"Wahaisetanlaknatullah,ketahuilahbahwaperangkapmuitutidakakanmampumenggoyahkan

  umatkuyangikhlas,"ujarRasulullahSAW.

  "YaRasulullah,jikasemuaituberhasildilaluiumatmu,adasatulagiperangkapku,"sergahsetan

  yanglain.

  "Apakahitu?"tanyaRasulullahSAW.

  "Yaituakuakanmenaburkanserbukserbukinidikeduamataumatmusehinggamerekamerasa

  mengantukdantidakmenyimakapayangdisampaikanpembawadakwah,"tukassetan.

  Setelahmendengarpenjelasansetan,RasulullahSAWmenegaskankepadaumatnyauntuk

  memperbanyakmembacata'awudzuntukmenghindarigodaansetan.Selainitu,RasulullahSAW

  dalamhaditsnyamenjanjikankepadahambanyayangrajinmenghadirimejelistaklimdengan

  balasankemudahanmenujusurga.

  RasulullahSAWbersabda,

  "Barangsiapayangmenitisjalanmencariilmu,makaAllahSWTakanmemudahkanbaginyajalanke

  surga."

  (HR.Muslim).

  PostedinKisahJin

  Andamungkinjugameminati:

  Linkwithin

  Home

  LinkstothispostCreateaLink

  Kisah Islami Teladan

  Follow

  IklanolehGoogle Kisah

  +13 Recommend this on Google

 • 2/1/2015 4SiasatSetanMembuatManusiaMalas~KisahTeladanIslami

  http://kisahislamiah.blogspot.com/2015/01/4siasatsetanmembuatmanusiamalas.html 4/4

  KesaksianNelayan:PesawatAirAsiaTerbangZigzag

  KirimVLOG

  DibandrolRp1,8Juta,InilahRotiUnikBertaburEmasBubukemasdapatdikonsumsikarenamengandungbahanalami.

  AsyiknyaRaftingdiSungaiElo

  MelatihAnakMenabungSejakDini

  PipikdanHengkyBikinFilmBareng

  Copyright2015KisahTeladanIslami|PoweredbyBlogger

  Ifyousurrenderedtotheair,youcouldrideit.

  ToniMorrison