6.9.2012 Imam Bukhari & Imam Muslim

18
ام ام اري خ ب

description

perkongsian mengenai riwayat para Imam Islam

Transcript of 6.9.2012 Imam Bukhari & Imam Muslim

Page 1: 6.9.2012  Imam Bukhari & Imam Muslim

امام بخاري

Page 2: 6.9.2012  Imam Bukhari & Imam Muslim

Pernah buta, tetapi sembuh kerana doa ibu

bapanya

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail.

Lahir: 13 Syawal 194

Hijrah/21 Julai 810 M di Bukhara

Terkenal dalam bidang Hadis

Keturunan Alim (Ayahnya pernah

menuntut dengan Imam

Malik)

Meninggal dunia: 256 H/

872M (62 Tahun) RIWAYAT

HIDUP

Page 3: 6.9.2012  Imam Bukhari & Imam Muslim

PERIBADI

Teliti & berhati- hati dalam sesuatu perkara

daya ingatan yang kuat.

Hormati ilmu yang dipelajari ( ilmu hadis)

Sanggup bermusafir untuk mendapatkan

ilmu

Taat perintah Allah & menjauhi perkara

syubhat

Page 4: 6.9.2012  Imam Bukhari & Imam Muslim

10 tahun, telah banyak menghafal hadis

16 tahun, kunjungi kota Mekah& Madinah (6 tahun). Ikuti pengajian Hadis.

Mengunjungi Basrah, Mesir, Hijaz, Kufah dan Baghdad untuk belajar dan kumpul hadis

Telah hafaz hadis-hadis yang diperoleh daripada 80,000 ahli hadis.Riwayat lain : telah hafaz 600 000 hadis beserta sanad.

PENDIDIKAN

Page 5: 6.9.2012  Imam Bukhari & Imam Muslim

Kitab "Sahih Al-Bukhari“(16 tahun untuk menyiapkan kitab ini)

Mempunyai 7,275 buah hadis yang telah ditapis daripada 600,000 buah hadis

Kitab Tarikh Al-Kabir (تاريح (الكبيرyang terdiri daripada hadis-hadis yang tidak terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari.

- At-Tarikh Al-Ausat- At-Taarikh As-Soghir- Kitab Al-Kuna- Adh-Dhu'afa‘- Al-Adab Al- Mufrad.

SUMBANGAN

Page 6: 6.9.2012  Imam Bukhari & Imam Muslim
Page 7: 6.9.2012  Imam Bukhari & Imam Muslim

Imam Abul Husain Muslim bin

al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al

Qusyairi an Naisaburi

NAMA

Lahir di Naisabur

Tahun 202 H atau 817 M

TEMPAT & TARIKH LAHIR

Page 8: 6.9.2012  Imam Bukhari & Imam Muslim

10 tahun• Imam Muslim sering datang dan berguru pada seorang ahli hadits, yaitu Imam Ad Dakhili

11 tahun• beliau mulai menghafal hadits Nabi SAW, dan mulai berani mengoreksi kesalahan dari gurunya yang salah menyebutkan periwayatan hadits.

RIWAYAT HIDUP

Page 9: 6.9.2012  Imam Bukhari & Imam Muslim

Pada tahun 218 H (15 tahun)• Beliau mulai belajar hadits • Dianugerahi kelebihan berupa ketajaman berfikir dan ingatan hafalan.

RIWAYAT HIDUP

Mula merantau ke seluruh tempat untuk mendapatkan ilmu seperti:

•Di Khurasan, beliau berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih;

Page 10: 6.9.2012  Imam Bukhari & Imam Muslim

• Di Hijaz beliau belajar kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas 'Abuzar• Di Mesir beliau berguru kepada 'Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan ulama ahli hadits lainnya.• Di Irak beliau belajar hadits kepada Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Maslamah.

RIWAYAT HIDUP

Page 11: 6.9.2012  Imam Bukhari & Imam Muslim

• Di Ray beliau berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu 'Ansan.

RIWAYAT HIDUP

Imam Muslim yang dikenal sangat tawadhu' dan wara' dalam ilmu itu telah meriwayatkan puluhan ribu hadits

Page 12: 6.9.2012  Imam Bukhari & Imam Muslim

Usman dan Abu Bakar,Abu SyaibahSyaiban bin Farwakh, Abu Kamil al-Juri, Zuhair bin Harb, Amr an-Naqid, Muhammad bin al-Musanna,Muhammad bin Yassar, Harun bin Said al-Ayli, Qutaibah bin Said

NAMA GURU

Page 13: 6.9.2012  Imam Bukhari & Imam Muslim

1. Al-Jami as-Sahih (Sahih Muslim).2. Al-Musnadul Kabir (kitab yang menerangkan nama-nama para perawi hadits).3. Kitabul-Asma wal-Kuna.4. Kitab al-Ilal.5. Kitabul-Aqran.

KARYA

Page 14: 6.9.2012  Imam Bukhari & Imam Muslim

6. Kitabu Sualatihi Ahmad bin Hambal.7. Kitabul-Intifa bi Uhubis-Siba.8. Kitabul-Muhadramin.9. Kitabu man Laisa lahu illa Rawin Wahid.10. Kitab Auladis-Sahabah.11. Kitab Awhamil-Muhadditsin.

KARYA

Page 15: 6.9.2012  Imam Bukhari & Imam Muslim

• Menerapkan prinsip-prinsip ilmu jarh(جهر), dan ta'dil(تعديل) (yakni suatu ilmu yang digunakan untuk menilai cacat tidaknya suatu hadits)• Sighat at tahammul( التحمل (صيغة(metode-metode penerimaan riwayat), seperti haddasani (menyampaikan kepada saya),

METHODE PENYUSUNAN HADITH

Page 16: 6.9.2012  Imam Bukhari & Imam Muslim

•Haddasana حدثنا-(menyampaikan kepada kami), •Akhbarani اخبرت-(mengabarkan kepada saya), •Akhabarana اخبرانا-(mengabarkan kepada kami), •Qaalaa (ia berkata).قال

METHODE

Page 17: 6.9.2012  Imam Bukhari & Imam Muslim

Dikebumikan di kampung Nasr

Abad(salah satu daerah di luar

Naisabur)

Hari Senin, 25 Rajab 261 Hijrah

usia 55 tahun.

TARIKH WAFAT

Page 18: 6.9.2012  Imam Bukhari & Imam Muslim

http://www.suaramedia.com/sejarah/

sejarah-islam/6912

http://wirajiwa.bumicyber.com/index.php?

option=com_content&view=article&id=119:se

jarah-singkat-imam-muslim&catid=8:tokoh-

tokoh-islam&Itemid=20

SUMBER RUJUKAN