Bmm3106_pemulihan Dan Pengayaan

download Bmm3106_pemulihan Dan Pengayaan

of 22

 • date post

  14-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Bmm3106_pemulihan Dan Pengayaan

 • 7/29/2019 Bmm3106_pemulihan Dan Pengayaan

  1/22

  BMM3106 Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 1

  1.0 PENDAHULUAN

  Seringkali kita beranggapan bahawa aktiviti pengayaan untuk kumpulan

  pelajar yang cerdas manakala aktiviti pemulihan untuk kumpulan pelajar yanglemah. Sedangkan kedua-dua jenis aktiviti tersebut adalah sesuai dan boleh

  dirancang untuk kedua-dua jenis kumpulan pelajar, sama ada yang cerdas atau

  lemah. Aktiviti pengayaan dan pemulihan merupakan kompenon yang penting dalam

  kurikulum pendidikan Bahasa Melayu KBSR dan KBSM (PPK, 1989). Aktiviti

  pemulihan merupakan aktiviti pengajaran yang berusaha menolong murid-murid

  untuk mengatasi masalah pembelajaran. Manakala aktiviti pengayaan ialah sejenis

  aktiviti tambahan yang lebih kompleks tetapi menarik dan mencabar. Aktiviti

  pengayaan juga sering digunakan untuk mengesan pelajar pintar di samping dapat

  mengasah bakat dan kreativiti. Kedua-dua aktiviti tersebut perlu dirancang dan

  dilaksanakan dengan teliti supaya ianya tidak membeban dan membazirkan masa

  pelajar.

  Pendidikan peringkat rendah ialah pendidikan yang bertujuan untuk

  melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan

  bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani selaras dengan FalsafahPendidikan Negara. Penguasaan kemahiran asas membaca, menulis dan mengira

  (3M) perlu dikuasai di peringkat awal bagi membolehkan murid-murid berkomunikasi

  dan menimba ilmu pengetahuan. Perbezaan minat, pengalaman, bakat dan gaya

  belajar individu murid mengakibatkan segolongan mereka lebih lambat atau

  terkebelakang menguasai sesuatu kemahiran berbanding rakan sebayanya.

  Sekiranya mereka tidak diberi pengajaran pemulihan, mereka mungkin gagal

  memperoleh pendidikan yang perlu dan potensi mereka akan terbenam. Begitu juga

  bagi golongan murid yang cerdas. Sekiranya bakat, kreativiti dan sikap kepimpinan

  mereka tidak diasah dengan sepatutnya, kemungkinan besar prestasi pembelajaran

  mereka akan menurun dan kurang motivasi untuk belajar.

 • 7/29/2019 Bmm3106_pemulihan Dan Pengayaan

  2/22

  BMM3106 Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 2

  2.0 AKTIVITI PENGAJARAN PEMULIHAN DALAM BILIK DARJAH

  Rajah 1Asas Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran KBSR

  Aktiviti pemulihan merupakan aktiviti yang dirancang untuk membantu murid

  yang belum melepasi aras masteri. Pemulihan dijalankan untuk memperbaiki

  kelemahan pembelajaran yang telah dikenal pasti. Pengajaran dan pembelajaran

  diubah suai dan dipelbagaikan mengikut tahap kebolehan dan keupayaan murid.

  Contoh aktiviti pemulihan yang boleh dijalankan :

  i. Mengajar semula mengguna kaedah atau bahan yang lain.

  ii. Membetulkan perlakuan yang salah.

  iii. Mengajar cara yang memudahkan untuk mengingat semula.

  iv. Menggunakan bahan visual.

  v. Mempermudah dan mempelbagaikan latihan.

  vi. Menjalankan latih tubi.

  vii. Menggalakkan pembelajaran melalui rakan sebaya.

  viii. Memotivasikan murid untuk belajar lebih bersuungguh-sungguh,

  ix. Membimbing murid menyusun maklumat dalam bentuk ringkas seperti

  rajah, carta atau peta minda.

  x. Melatih murid mengenal pasti idea utama.

 • 7/29/2019 Bmm3106_pemulihan Dan Pengayaan

  3/22

  BMM3106 Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3

  Aktiviti pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai hasil

  pembelajaran yang belum dicapai. Aktiviti ini dilaksanakan mengikut kadar

  kemampuan murid. Aktiviti pengayaan perlu diberikan penekanan kerana murid

  berbeza tahap kebolehan, keupayaan, bakat, dan minat. Murid yang menguasai

  hasil pembelajaran lebih awal atau dalam jangka masa yang ditetapkan boleh

  diberikan aktiviti yang lebih mencabar untuk dilaksanakan secara bersendirian atau

  dengan bimbingan guru. Murid murid berbeza dari segi kesediaan belajar dan

  keupayaan menerima pelajaran. Oleh itu, untuk memenuhi hasrat menyediakan

  kemudahan kemudahan yang cukup serta memberi peluang menerima pelajaran

  yang sama untuk semua,

  Rancangan Kurikulum Rendah mengandungi program pemulihan dan

  pengayaan. Berasaskan prestai murid yang dikesan melalui sistem penilaian, murid-

  murid yang mencapai taraf yang ditentukan diberi peluang mengikuti program

  pengayaan. Murid-murid yang tidak mencapai taraf tersebut diberi kegiatan

  pemulihan. Sungguhpun demikian, mereka juga akan mendapat peluang mengikuti

  aktiviti aktiviti pengayaan berdasarkan kebolehan dan keupayaan mereka.

  Langkah-langkah Khusus Dalam Pengelolaan Pengajaran Pemulihan ialah :i. Mengenal pasti murid-murid

  ii. Penganalisisan Masalah

  iii. Perancangan dan penyedian bahan

  iv. Pengajaran dan pembelajaran

  v. Ujian dan penilaian

  vi. Tindakan susulan

  (i) Mengenal Pasti Murid

  Memerhatikan murid belajar

  Temu ramah interaksi dengan murid

  Menganalisis hasil kerja bertulis

  Menggunakan ujian saringan untuk mengasingkan kumpulan murid lambat

  daripada kumpulan sederhana dan kumpulan cerdas.

 • 7/29/2019 Bmm3106_pemulihan Dan Pengayaan

  4/22

  BMM3106 Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 4

  ii. Menganalisis Masalah

  Menganalisis masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid tertentu

  Ujian diagnostik biasanya digunakan untuk menentukan punca kelemahan

  murid selepas sesuatu kemahiran dijalankan.

  Guru hanya memulihkan masalah pembelajaran sahaja. Masalah lain dirujuk

  kepada pihak tertentu.

  iii. Perancangan dan Penyediaan Bahan (Membuat perancangan)

  Membuat rancangan program pemulihan berdasarkan punca kelemahan

  pembelajaran murid yang berkenaan.

  Guru harus mematuhi beberapa prinsip asas pengajaran pemulihan.

  Rajah 2 Prinsip Asas Pengajaran Pemulihan

  Aktiviti P&P harus ditumpukan kepada bidang kelemahan yang dikesan

  Langkah penyampaian harus dikembangkan daripada konkrit kepada abstrak

  dan daripada mudah kepada susah mengikut kebolehan dan pengalaman

  murid.

  Di peringkat permulaan, pelbagai jenis ABM perlu digunakan untuk membantu

  murid-murid memahami konsep yang diperlukan dalam menguasai

  kemahiran.

  Semua simbol dan istilah harus dikaitkan dengan pengalaman murid atau alat

  bantu mengajar supaya murid itu dapat mengenal pasti kesilapan yang telah

  dilakukan dahulu.

 • 7/29/2019 Bmm3106_pemulihan Dan Pengayaan

  5/22

  BMM3106 Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 5

  Latihan congak dan latihan bertulis harus diadakan selepas aktiviti

  pengajaran guru. (utk matematik). Soalan-soalan yg diberikan haruslah

  daripada mudah kepada susah, demi membina keyakinan murid terhadap

  kebolehan mempelajarinya.

  Aktiviti penilaian harus diberikan kepada murid selepas aktiviti latihan bertulis

  di dalam kelas. Oleh itu, guru perlu merancang dan menyediakan soalan

  secara bertulis. Penilaian ini akan menentukan sama ada objektif pengajaran

  itu tercapai atau tidak.

  iv. Pengajaran Dan Pembelajaran

  Melaksanakan pengajaran pemulihan yang telah dirancang

  Pengajaran pemulihan dalam kelas biasa dijalankan semasa murid2 lain

  membuat latihan atau menjalani aktiviti pengayaan.

  Semua aktiviti pemulhan hendaklah ditumpukan kepada pengajaran satu

  kemahiran tertentu

  Masa yang digunakan biasanya di antara 10-15 minit.

  Aktiviti ujian/penilaian harus diadakan selepas pengajaran pemulihan.

  Keputusan penilaian haruslah dimasukkan dalam profil murid. Rekod ini akan

  menjadi rujukan untuk merancang aktiviti p&p seterusnya.

  v. Ujian dan Penilaian

  Aktiviti ujian /penilaian harus diadakan selepas pengajaran pemulihan.

  Keputusan penilaian haruslah dimasukkan dalam profil murid. Rekod ini akan

  menjadi rujukan untuk merancang aktiviti p&p seterusnya.

  vi. Tindakan Susulan

  Murid pemulihan / bermasalah telah berjaya dalam program pemulihan itu,

  mereka boleh mengikuti pelajaran baru dengan murid sekelas yang lain.

  Jika murid pemulihan masih gagal, guru harus menggunakan senarai semak

  untuk mengkaji punca kegagalan program pemulihan yang dijalankan.

 • 7/29/2019 Bmm3106_pemulihan Dan Pengayaan

  6/22

  BMM3106 Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 6

  3.0 AKTIVITI PENGAJARAN PENGAYAAN DALAM BILIK DARJAH

  Aktiviti pengayaan dijalankan untuk murid yang telah menguasai aras masteri.

  Aktiviti pengayaan dirancang bagi :

  i. Memberi peluang kepada murid menjalani aktiviti pembelajaran yang

  lebih mencabar dan menarik.

  ii. Memperluas pengalaman dan memperkukuh kefahaman murid.

  iii. Menambahkan sifat ingin tahu dan meningkatkan kemahiran berfikir

  iv. Meningkatkan semangat berdikari dalam pembelajaran. Terdapat dua

  aktiviti pengayaan iaitu, pengukuhan dan pengembangan.

  Aktiviti Pengukuhan

  Aktiviti Pengukuhan bertujuan untuk memantapkan pengetahuan dan

  kemahiran yang telah dikuasai oleh murid dalam unit pembelajaran yang sama.

  Contoh aktiviti pengukuhan yang boleh dijalankan adalah seperti yang berikut :

  i. Memberi latihan yang lebih mencabar.

  ii. Memberi banyak latihan dalam pelbagai bentuk.

  iii. Melatih murid menyampaikan maklumat dalam pelbagai bentuk grafik

  seperti peta minda, carta organisasi dan rajah

  iv. Melatih murid membuat nota.

  v. Menjalankan latih tubi. vi.Melatih murid mengenal pasti idea utama.

  vii. Mengakses maklumat dari laman web.

  Aktiviti Pengembangan