Carta Alir (ok) Web view Carta Alir Garis Panduan Pengendalian Latihan Industri Lampiran 1 Contoh...

download Carta Alir (ok) Web view Carta Alir Garis Panduan Pengendalian Latihan Industri Lampiran 1 Contoh Borang

of 35

 • date post

  30-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Carta Alir (ok) Web view Carta Alir Garis Panduan Pengendalian Latihan Industri Lampiran 1 Contoh...

Carta Alir (ok)

PROSEDUR

KUALITI OPERASI

NO. RUJUKAN

:

PK.UiTM.FSKM(O).08

NO. KELUARAN

:

06

PENGENDALIAN LATIHAN INDUSTRI

NO. PINDAAN

:

00

TARIKH KUATKUASA

:

15/09/2019

MUKA SURAT

:

3

PROSEDUR

PENGENDALIAN LATIHAN INDUSTRI

PK.UiTM.FSKM(O).08

Disediakan oleh

Disemak oleh

Diluluskan oleh

Tandatangan

Nama

Datin Zuraini Dolah

Dr. Marina Yusoff

Prof. Ts. Dr. Haryani Haron

Jawatan

Penolong Pendaftar (PJIMA)

Timbalan Dekan (PJIMA)

Dekan

Tarikh

1 Ogos 2019

1 September 2019

15 September 2019

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL

Adalah menjadi tanggungjawab Pemegang Dokumen untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan yang dinyatakan.

HALAMAN DIPINDA

Tarikh

No. Pindaan

No. Para

Muka surat

Ringkasan Pindaan

Diluluskan

ISI KANDUNGAN

41. OBJEKTIF

42. SKOP

53. SINGKATAN

64. DEFINISI

85. DOKUMEN RUJUKAN

96. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

117. REKOD KUALITI

128. LAMPIRAN

1. OBJEKTIF

Prosedur ini disediakan untuk memastikan urusan latihan industri dan proses penilaiannya dapat dilaksanakan dengan teratur dan lancar mengikut tugas yang dipertanggungjawabkan untuk memenuhi sistem kualiti pengurusan FSKM.

2. SKOP

Prosedur ini digunapakai oleh Staf Akademik dan Pentadbiran Fakulti untuk memastikan pengendalian latihan industri dapat dilaksanakan oleh Staf FSKM.

3. SINGKATAN

FSKM

:

Fakulti Sains Komputer dan Matematik

KPP

:

Ketua Pusat Pengajian

PLI

Penyelaras Latihan Industri, FYP (Bidang), Projek/ Disertasi

TD (A)

:

Timbalan Dekan (Akademik)

ICReSS

:

Integrated Course Registration and Scheduling System

ATS

TPK

:

:

Amanah Tugas Syarahan

Timbalan Pendaftar Kanan

TD (PJIMA)

:

Timbalan Dekan (Penyelidikan, Jaringan Industri, Masyarakat dan Alumni)

TD (HEP)

:

Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar)

PTM

PE(PJI)

KK(LI)

:

:

:

Pegawai Teknologi Maklumat

Pegawai Eksekutif (Penyelidikan, Jaringan Industri, Masyarakat dan Alumni)

Kerani Kanan Latihan Industri

LI

:

Latihan Industri

PP(A)

:

Penolong Pendaftar Akademik

GPLI

:

Garis Panduan Latihan Industri

BPP

:

Borang Penilaian Pelajar

BPLI

:

Borang Penilaian Latihan Industri

LLI

:

Laporan Latihan Industri

SIMS

CDL

SuFO

RES

:

:

:

:

Student Information Management System

Closing the Loop

Student Feedback Online

Result Entry System

4. DEFINISI

4.1

Ketua Pusat Pengajian

Pensyarah yang dilantik oleh Dekan bertanggung-jawab menyelaraskan segala aktiviti pusat pengajian.

4.2

Koordinator/ Penyelaras

Pensyarah yang dilantik oleh Universiti untuk mengurus operasi program.

4.3

Pensyarah

Individu yang bertanggungjawab ke atas sesuatu kursus.

4.4

Pelajar

Individu yang mendaftar dengan universiti untuk mengikuti sesuatu program.

4.5

Penyelaras Latihan Industri

Pensyarah yang bertanggungjawab ke atas perlaksanaan Latihan Industri sesuatu program.

4.6

Penyelia Fakulti

Individu yang dilantik di kalangan Pensyarah di fakulti.

4.7

Garis Panduan Latihan Industri

Garis panduan mengenai latihan industri yang ditetapkan oleh pihak fakulti.

4.8

Surat Pengesahan Pelajar

Surat yang dikeluarkan oleh pihak fakulti yang mengesahkan pelajar adalah pelajar UiTM.

4.9

Borang Penilaian Pelajar

Borang yang mengandungi penilaian ke atas pelajar oleh Penyelia Fakulti sewaktu lawatan ke tempat Latihan Industri.

4.10

Buku Log

Buku rekod harian yang perlu dilengkapkan oleh pelajar setiap hari dan disemak oleh Penyelia Organisasi.

4.11

Borang Penilaian Latihan Industri

Laporan yang mengandungi penilaian prestasi pelajar yang dibuat oleh Penyelia Organisasi.

4.12

Laporan Latihan Industri

Satu dokumen yang menerangkan aktiviti Latihan Industri pelajar.

4.13

Disertasi

Kursus yang mesti diambil oleh pelajar siswazah untuk penganugerahan Ijazah Sarjana.

5. DOKUMEN RUJUKAN

Bil.

Jenis Dokumen

Lokasi

No. Rujukan

1.

Manual Kualiti

Pejabat Jaminan Kualiti Ademik, FSKM

MK.UiTM.FSKM.01

2.

Fail Program

Pejabat Pengurusan Akademik, FSKM

600-FSKM(3/2/2)

3.

Senarai Staf Kumpulan A

Pejabat Am Pentadbiran, FSKM

500-FSKM(1/5/2)

4.

Pekeliling Perbendaharaan

Pejabat Am Pentadbiran, FSKM

DS.MK.FSKM(06)

5.

Fail Peraturan Keselamatan Pekerjaan / OSHA

Pejabat Am Pentadbiran, FSKM

100-FSKM(19/8)

6.

Fail Peraturan Mencegah Kebakaran

Pejabat Am Pentadbiran, FSKM

200-FSKM(7/2)

7

Fail Latihan Praktik / Latihan Industri

Pejabat Penyelidikan, Jaringan Industri, Masyarakat dan Alumni, FSKM

100- FSKM (PJI.14/3/4)

6. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

TANGGUNGJAWAB

TINDAKAN

A. Penempatan Latihan Industri

PLI

1. Memberi taklimat latihan industri.

2. Maklumkan kepada pelajar untuk mendapatkan Garis Panduan Latihan Industri.

3. Menerima borang biodata pelajar.

4. Keluarkan surat pengesahan untuk Permohonan Penempatan Latihan Industri kepada pelajar untuk diserahkan kepada kepada organisasi yang dipilih.

5. Terima Borang Jawapan atau surat maklumbalas permohonan penempatan Latihan Industri daripada organisasi.

PLI

B. Pelaksanaan Latihan Industri

1. Keluarkan Surat Pengesahan Penerimaan Tawaran dan Borang Lapor Diri untuk dibawa oleh pelajar ke organisasi di mana ia akan menjalani Latihan Industri.

2. Maklumkan kepada pelajar untuk mendapatkan muka hadapan Laporan Latihan Industri dan Buku Log.

PLI

3. Tentukan Penyelia di kalangan pensyarah fakulti.

Dekan

4. Keluarkan surat lantikan Penyelia.

[Pelajar menjalani Latihan Industri]

C. Pemantauan Latihan Industri

Penyelia

1. Buat lawatan ke organisasi Latihan Industri. Semak dan sahkan Buku Log pelajar.

2. Isikan Borang Penilaian Pelajar.

3. Serahkan Borang Penilaian Pelajar kepada Penyelaras Latihan Industri.

4. [Pelajar perlu menyerahkan satu salinan Laporan Latihan Industri kepada Organisasi dan meminta Penyelia (Organisasi) untuk mengisi Borang Penilaian Latihan Industri sebaik tamat Latihan Industri]

PLI

D. Penilaian Latihan Industri

1. Terima Laporan Latihan Industri dan Buku Log daripada pelajar.

2. Terima borang Penilaian Latihan Industri dari Organisasi. Selaras dan nilai gred Latihan Industri Pelajar.

3. Nilaikan gred dan masukkan dalam sistem pemarkahan UiTM (Student Information Management System).

E. Kaji Semula Pengendalian Latihan Industri

PLI

1. Buat analisis dan sediakan laporan mengenai Pengendalian Latihan Industri.

2. Bentang laporan di Mesyuarat Pengurusan.

7. REKOD KUALITI

Bil

Jenis Rekod

Lokasi

Tempoh

1.

Fail 600-FSKM(3/1) – Fail Kursus

Pejabat Pengurusan Akademik, FSKM

5 tahun

2.

Portfolio Pengajaran [500-FSKM(1/2)] atau [600- FSKM (3/1)]

Pensyarah

5 tahun

3.

Borang Penilaian Pelajar terhadap Pensyarah [500- FSKM (13/6)]

Pejabat Am Pentadbiran, FSKM

5 tahun

5.

Beban Kerja Pensyarah ATA [500- FSKM (11/4/2)]

Pejabat Am Pentadbiran, FSKM

1 Tahun

8.

Fail Latihan Industri [600- FSKM (2/8/3)]

Pejabat Pengurusan Akademik, FSKM

5 tahun

9.

Laporan Latihan Industri

Pejabat Pentadbiran Pusat Pengajian

1 tahun

11.

Fail Penilaian Projek Pelajar (600- FSKM (2/8/5)

Bilik Pengurusan Akademik, FSKM

1 tahun

12.

Fail Penilaian Projek [600- FSKM (2/8/2)]

Pejabat Penyelaras Projek

1 tahun

13.

Fail Kerosakan / Gangguan – Am

(200- FSKM (12/5))

Pejabat Am Pentadbiran, FSKM

5 Tahun

14.

Buku Log Peralatan

Pejabat Am Pentadbiran, FSKM

5 Tahun

15.

Buku Daftar Harta

Pejabat Am Pentadbiran, FSKM

5 Tahun

16.

Senarai / Daftar Peralatan

Pejabat Am Pentadbiran, FSKM

5 Tahun

17.

Fail Kontrak/Penyelenggaraan / Pembekalan Kerajaan [300- FSKM (12)]

Pejabat Am Pentadbiran, FSKM

5 Tahun

8.