Esaimen Nabi Musa

download Esaimen Nabi Musa

of 22

Embed Size (px)

Transcript of Esaimen Nabi Musa

 • 8/18/2019 Esaimen Nabi Musa

  1/22

  1.0 PENDAHULUAN

  Allah swt mengutus para nabi dan rasul kepada sekalian manusia adalah untuk 

  mengembangkan dakwah kepada hamba-hambanya, memberi khabar gembira kepada orang

   beriman dan beramal soleh bahawa mereka akan mendapat pahala dan ganjaran yang baik, sertamemberikan ancaman kepada orang kafir yang mengingkari perintahnya bahawa mereka akan

  mendapat seksaan Allah s.w.t kelak. Perkara ini telah disebutkan dalam firman Allah: “ Dan

  tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi khabar gembira dan memberi

   peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan kebaikan, maka tidak ada kerisauan

  terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

  Para nabi dan rasul juga diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. al ini

  kerana sifat jasad seseorang manusia sememangnya mudah tercemar dengan perkara yangditegah dalam agama akibat hasutan utama manusia iaitu syaitan. !leh hal yang demikian, para

  nabi dan rasul diutus Allah swt untuk menjaga akhlak manusia agar terus berada dijalannya yang

  sebenar. Akhlak yang baik adalah gambaran daripada a"idah yang benar yang jauh daripada

  unsur-unsur penyelewengan. #etiap insan harus bermujahadah untuk mendapatkan akhlak yang

   baik serta bermuhasabah pula untuk menghindarkan akhlak yang buruk.

  $erdasarkan kajian yang dijalankan, %okus utama adalah merujuk kepada kisah &abi

  musa a.s dari segi perspektif kerohanian islam.  Musa dari segi bahasa abranimose bahasa Arab: ,موس musa  lahir di Mesir,1527 SM meninggal di

  Gunung Nebo, dataran Moab, tepi timur Sungai Yordan, 1407 SM pada umur

  120 tahun adalah seorang pemimpin dan nabi orang srael !ang

  men!ampai"an Hukum Taurat # a ditugas"an untu" memba$a %ani

  srail &srael' "eluar dari Mesir# Naman!a disebut"an seban!a" (7) "ali dalam

  (0) a!at dalam )1 bu"u di Al "itab  *er+emahan %aru dan 1) "ali di dalam

  Al-.uran#

    'ajian ini dijalankan merujuk kepada beberapa sumber utama seperti Al-"uran, al-

  hadith, ijma( ulama, dan juga beberapa rujukan perpustakaan dan jurnal yang sempurna. )alam

  kajian ini juga pengkaji ingin berterimah kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang

  1

  https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arabhttps://id.wikipedia.org/wiki/1527_SMhttps://id.wikipedia.org/wiki/1407_SMhttps://id.wikipedia.org/wiki/Pemimpinhttps://id.wikipedia.org/wiki/Nabihttps://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Israelhttps://id.wikipedia.org/wiki/Taurathttps://id.wikipedia.org/wiki/Bani_Israilhttps://id.wikipedia.org/wiki/Bani_Israilhttps://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Israelhttps://id.wikipedia.org/wiki/Alkitabhttps://id.wikipedia.org/wiki/Terjemahan_Baruhttps://id.wikipedia.org/wiki/1527_SMhttps://id.wikipedia.org/wiki/1407_SMhttps://id.wikipedia.org/wiki/Pemimpinhttps://id.wikipedia.org/wiki/Nabihttps://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Israelhttps://id.wikipedia.org/wiki/Taurathttps://id.wikipedia.org/wiki/Bani_Israilhttps://id.wikipedia.org/wiki/Bani_Israilhttps://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Israelhttps://id.wikipedia.org/wiki/Alkitabhttps://id.wikipedia.org/wiki/Terjemahan_Baruhttps://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab

 • 8/18/2019 Esaimen Nabi Musa

  2/22

  terlibat dalam pengkaji menjayakan kajian ini dan diharapkan kajian ini dapat menambah

  kha*anah keilmuan dalam bidang pensejarahan dunia +slam.

  2.0 ISU PERBINCANGAN2.1 kisah nabi musa dan fraun

  bu Nabi Musa as bernama A!ari"ha dan sebagian ulama ada !ang

  men!ebut"an A!ad/i"ha# bu Nabi Musa as begitu ta"ut dan sedih apabila

  "elahiran putran!a di"etahui oleh iraun, ma"a pastilah ia a"an

  membunuhn!a# Namun Allah s$t telah menetap"an bah$a "ela" putran!a

  a"an diang"at men+adi asul untu" memberi petun+u" dan peringatan

  "epada iraun dan pengi"ut-pengi"utn!a# 3leh "arena itu, Allah s$t

  mengilham"an "epada ibu Nabi Musa as untu" menghan!ut"an putran!a "e

  sungai Nil dengan meleta""ann!a dalam sebuah peti dan tida" perlu ta"ut

  dan "ha$atir "arena Allah s$t a"an "embali mempertemu"an ia dengan

  putran!a#1 Sebagaimana di+elas"an dalam surat *haha a!at )(-)

  ‘Yaitu ketika Kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang

  diilhamkan, Yaitu: "Letakkanlah ia (Musa) di dalam peti, kemudian

  lemparkanlah ia ke sungai (il), maka pasti sungai itu memba!anya ke tepi,supaya diambil oleh (ir#aun) musuh$Ku dan musuhnya% dan aku telah

  melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dari$Ku dan supaya

  kamu diasuh di ba!ah penga!asan$Ku% &surat *haha a!at )(-)'

  ma"a tersebutlah didalam atatan se+arah baha$a telah datang mimpi

  "epada 6raun !ang amat gan+il dan mena"ut"an,iaitu baha$a singgasana

  "era+aann!a ada orang !ang henda" meruntuhn!a# Ahli-ahli tenung

  men!ata"an tabir dari mimpi itu#seorang ana" la"i-la"i dari bani srael a"anlahir "ed7unia# 8an ana" itulah "ela" a"an meruntuh"an "era+aan baginda#

  Ma"a timbullah rasa ta"ut dan "engerian, "erana 6raun dan orang-orang

  besarn!amemang telah#dengan ma"a 6raun men!eruh untu" membunuh

  1 8r A69 Abdullah# abi$ nabi dalam &l 'uran, uala ;umpur#

 • 8/18/2019 Esaimen Nabi Musa

  3/22

  ba!i la"i-la"i !ang baru lahir dari "alangan bani srael# Ma"a ibu musa pun

  berasa "hu$atir dengan "elahiran ana" la"i-la"ihn!a# Sesungguhn!a emas

  dan ta"ut ibu musa +i"a sampai giliran pemeri"saan "e rumahn!a# Sudah

  pasti ana" "esa!angan n!a a"an dibunuh oleh 6raun# 8i dalam "eemasan

  itu ibu musa mendapat $ah!u dari tuhan mendapat $ah!u dari tuhan,

  men!eruh sedia"an peti dan masu"an ana" "e dalam peti itu# eti"a itu

  6raun dan pemaisurin!a asiah sedang dudu" berlindung di tepi "olam itu#

  ;alu mere"a melihat peti han!ut ,ertin!a ditari" penglihatann!a oleh allah

  untu" melihat peti tersebut, ma"a "elihatan isin!a seorang ba!i !ang masih

  "eil dan tidur lena di dalamn!a, ma"aasiah dan 6raun talah men+aga ba!i

  tersebut#

  Nabi Musa as 8iasuh oleh iraun Al-Marghubi men!ebut"an baha$a

  iraun mempun!ai isteri !ang bernama Asiah binti Mu/ahim bin Asad bin Ar-

  a!!an Al->alid !ang merupa"an ra+a iraun pada masa Nabi Yusu9 as# ?ara

  pela!an dari isteri iraun inilah !ang menemu"an Nabi Musa as &Musa "eil'

  !ang dihan!ut"an oleh ibun!a dalam peti !ang ter"uni, lalu diserah"ann!a

  "epada Asiah# a lalu membu"a peti tersebut dan "eti"a ia melihat $a+ah

  Nabi Musa as &Musa "eil' !ang bersih dan bersinar dengan aha!a "enabian

  dan "eagungan, ia pun +atuh hati dan ingin mengasuhn!a# Namun iraun

  menola"n!a dan segera a"an membunuhn!a "arena ia ta"ut "alau ana"

  inilah !ang a"an mengambil alih "e"uasaann!a, hingga a"hirn!a Asiah

  memohon "epada suamin!a, iraun, agar diper"enan"an untu" memelihara

  Nabi Musa as &Musa "eil' sebagai ana" mere"a "arena mere"a saat itu

  belum memili"i "eturunan#

  2.2 Nabi Musa as Diasuh oleh Firaun

  iraun mempun!ai isteri !ang bernama Asiah binti Mu/ahim bin Asad

  bin Ar-a!!an Al->alid !ang merupa"an ra+a iraun pada masa Nabi Yusu9 as#

  ?ara pela!an dari isteri iraun inilah !ang menemu"an Nabi Musa as &Musa

  "eil' !ang dihan!ut"an oleh ibun!a dalam peti !ang ter"uni, lalu

  diserah"ann!a "epada Asiah# a lalu membu"a peti tersebut dan "eti"a ia

  )

 • 8/18/2019 Esaimen Nabi Musa

  4/22

  melihat $a+ah Nabi Musa as &Musa "eil' !ang bersih dan bersinar dengan

  aha!a "enabian dan "eagungan, ia pun +atuh hati dan ingin mengasuhn!a#

  Namun iraun menola"n!a dan segera a"an membunuhn!a "arana ia ta"ut

  "alau ana" inilah !ang a"an mengambil alih "e"uasaann!a, hingga a"hirn!a

  Asiah memohon "epada suamin!a, iraun, agar diper"enan"an untu"

  memelihara Nabi Musa as &Musa "eil' sebagai ana" mere"a "arena mere"a

  saat itu belum memili"i "eturunan#2  Sebagaimana diterang"an dalam Al-

  .ur@an surat Al-.ashash a!at (-

  Maka dipungutlah ia oleh keluarga ir#aun yang akibatnya dia menadi

  musuh dan kesedihan bagi mereka% esungguhnya ir#aun dan Haman

  beserta tentaranya adalah orang$orang yang bersalah *an berkatalah isteri

  ir#aun: "(+a) adalah penyeuk mata hati bagiku dan bagimu% anganlah kamu

  membunuhnya, Mudah$mudahan ia bermanaat kepada kita atau kita ambil

  ia menadi anak", sedang mereka tiada menyadari% &surat Al-.ashash a!at (-

  '

  Mere"a memungut peti itu, lalu memba$an!a dan menaruhn!a di

  hadapan iraaun, lalu di"eluar"anlah ba!i Musa dari peti itu#Ya"ni agar a"ibat

  dari memungutn!a adalah ia men+adi musuh mere"a dan membuat mere"a

  sedih "arena si"ap $aspada dari mere"a +i"a "era+aann!a diguling"an

  tida"lah mengang"at ta"dir, dan "arana orang !ang mere"a "ha$atir"an itu

  tanpa mere"a sedari tern!ata tumbuh besar di ba$ah asuhan mere"a# 8i

  samping itu, mere"a sebenarn!a tida" ingin memungut ba!i itu# i"a "ita

  perhati"an peristi$a ini, "ita a"an menemu"an di dalamn!a berbagai

  maslahat bagi %ani srail, men!ing"ir"an beban berat !ang menimpa mere"a

  selama ini, menegah tinda" pengania!aan !ang sebelumn!a menimpa

  mere"a, #"arana Nabi Musa as termasu" pembesar di "era+aan iraun# Ma"a

  2 ahad*ir , Rasul-Rasul pilihan, #elangor )arul hsan: Pustaka ita tinggi, /001. lm 21

  4

 • 8/18/2019 Esaimen Nabi Musa

  5/22

  dari itu, tentu adan!a pembelaan terhadap ha" bangsa !ang lemah ini &%ani

  srail', sedang"an Nabi Musa as sendiri memili"i niat !ang luhur dan

  semangat !ang membara# 3leh "arena itulah, sampai ada di antara bangsa

  !ang lemah ini seorang !ang berani menentang bangsa !ang sombong itu

  &"aum iraun'# ni merupa"an a$al "emenangan, "arana Allah Subhaanahu

  $a *aBaala termasu" sunnah-N!a !ang berla"u adalah mengada"an per"ara

  seara bertahap, tida" se"aligus#=aman adalah menteri iraun#3leh "ara-na

  itulah, Allah ingin memberi"an hu"uman "epada mere"a#

  2.3 Nabi Musa as Bertemu embali den!an "bun#a atas ehendak 

  $llah s%t?ertemuan antara Nabi Musa as dengan ibun!a bera$al dari tida"

  adan!a seorangpun !ang bisa men!usui Musa "eil, "arena ia tida" mau

  ma"an dan minum dari apa !ang mere"a beri"an, hingga a"hirn!a ia diba$a

  "e pasar untu" menari orang !ang bisa men!usu"ann!a# eti"a itu, "a"a"

  Nabi Musa as &Musa "eil' melihat hal tersebut, ia segera menun+u""an

  orang !ang bisa men!usu"ann!a, !aitu ibun!a sendiri, namun mere"a tida"

  mengetahuin!a# Maha sui Allah s$t, sesungguhn!a Allah s$t tida" pernah

  men!alahi +an+i-+an+i-N!a#)  isah di atas sesuai dengan irman Allah s$t

  dalam lan+utan surat Al-.ashash a!at 10-1):

  ‘*an menadi kosonglah hati ibu Musa% esungguhnya hampir saa ia

  menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak Kami teguhkan hati$

  nya, supaya ia termasuk orang$orang yang per-aya (kepada ani &llah)% *an

  berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: "+kutilah dia"

  Maka kelihatanlah olehnya Musa dari auh, sedang mereka tidak 

  mengetahuinya% *an Kami -egah Musa dari menyusu kepada perempuan$

   perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu. Maka berkatalah saudara

  Musa: "Maukah kamu aku tunukkan kepadamu ahlul bait yang akan

  memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya/ Maka

  ) 8r A69 Abdullah# abi$ nabi dalam &l 'uran, uala ;umpur#

 • 8/18/2019 Esaimen Nabi Musa

  6/22

  Kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak 

  berduka -ita dan supaya ia mengetahui bah!a ani &llah itu adalah benar,

  tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya%  &surat Al-.ashash a!at

  10-1)'

  Allah s$t menerita"an perihal hati ibu nabi musa setelah ana"n!a

  terba$a han!ut oleh aliran sungai nil,baha$a hatin!a sudah men+adi

  "osong,!a"ni lupa daratan "epada semua per"ara dunia$i,"euali igat

  "epada nabi musa saha+a,ba!in!a !ang tersa!ang# erana terdorong dengan

  "erinduan !ang sangat dan "esedihan serta "e"ee$aan !ang mendalam

  benar-benar a"an membu"a rahsiah dirin!a, baha$a ana"n!a telah

  hilang,seandain!a allah tida" meneguh"an hatin!a untu" membuat sabar

  dalam diri# ;alu ibu musa memerintah"an "epada ana" perempuann!a !ang

  telah de$asa dan dapt mela"sana"an tugas !ang a"an dipera!a"an

  "epadan!a,!an berma"sud ,i"utilah +e+a"n!a pantaulah terus beritan!a dari

  segenap pen+uru "ota# Ma"a saundara perempuan nabi musa berang"at

  untu" mela"sana"an tugasn!a, !a"ni penegahan seara naluri# 8emi"ian

  itu "erana "emuliaan nabi musa di sisi allah s$t dan demi memelihara nabi

  musa daripada men!usui "epada selain daripada ibun!a, +uga hal tersebut

  men+adi hal pen!ebab "embalin!a dia "epada ibun!a untu" men!usuin!aseara alami, !ang sebelum ini aminah ibu musa selalu die"am dengan rasa

  ta"ut a"an "eselamatan ana"n!a#Al-Marghubi men+elas"an baha$a ibu Nabi

  Musa as bersama suami dan ana"-ana"n!a tinggal di "era+aan iraun,

  mere"a diberi"an 9asilitas dan pela!anan !ang bai", hingga a"hirn!a Nabi

  Musa as &Musa "eil' pun "embali ber"umpul dengan "eluargan!a dan hidup

  bahagia#4

  4  Abul idaa@ smail %in atsir Al- .urais!, Kisah 0ara abi Teladan 1agi 2rang 1erakal, ohor %haru:?erniagaan ahabersa, 2001, =lm 2)0

 • 8/18/2019 Esaimen Nabi Musa

  7/22

 • 8/18/2019 Esaimen Nabi Musa

  8/22

  Musa berkata: "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah 3ngkau anugerah kan

  kepadaku, aku sekali$kali tiada akan menadi penolong bagi orang$ orang

   yang berdosa"%Karana itu, adilah Musa di kota itu merasa takut menunggu$

  nunggu dengan kha!atir (akibat perbuatannya), maka tiba$tiba orang yang

  meminta pertolongan kemarin berteriak meminta pertolongan kepadanya%

  Musa berkata kepadanya: "esungguhnya kamu benar$benar orang sesat 

   yang nyata (kesesatannya) Maka tatkala Musa hendak memegang dengan

  keras orang yang menadi musuh keduanya, musuhnya berkata: "Hai Musa,

   &pakah kamu bermaksud hendak membunuhku, sebagaimana kamu

  kemarin telah membunuh seorang manusia/ kamu tidak bermaksud

  melainkan hendak menadi orang yang berbuat se!enang$!enang di negeri

  (ini), dan tiadalah kamu hendak menadi salah seorang dari orang$orang

   yang mengadakan perdamaian%&surat Al-.ashash a!at 14-1'

  ?ada a!at-a!at ini Allah menerang"an bah$a setelah Musa sampai

  "epada umur de$asa Allah S>* mengarunia"an "epadan!a ilmu dan hi"mah

  "arana "etaatan dan patuhn!a "epada *uhann!a dan "esabaran menghadapi

  berbagai maam obaan##?ada suatu hari Musa men!elinap masu" "e "ota

  tanpa di"etahui orang ban!a", iaitu "eti"a orang-orang sedang tidur sianghari sesudah $a"tu Duhur# 8i sana ia melihat dua orang sedang ber"elahi,

  !ang seorang adalah dari "aum %ani srael dan seorang lagi dari bangsa

  .ibti, pendudu" asli negeri Mesir !ang dianggapn!a sebagai musuhn!a

  "arena mere"a selalu menghina dan menganggap rendah golongan %ani

  srael# Salah seorang dari "aumn!a itu berteria" meminta tolong untu"

  melepas"ann!a dari "e"e+aman la$ann!a# 8i $a"tu itu timbullah "emarahan

  !ang amat sangat dan bang"itlah rasa 9anati" "epada "aumn!a# Ma"a

  dengan epat ia memburu orang srael itu dan tanpa memi"ir"an a"ibat

  perbuatann!a, "arana marah, dipu"uln!a orang .ibti itu dengan se"uat

  tenaga# A"ibat pu"ulan !ang dahs!at itu orang .ibti rebah "e tanah, tida"

  bergera" lagi, "arena ia sudah mati# Sebenarn!a Musa tida" se"ali-"ali

  berma"sud henda" membunuhn!a, tetapi tern!ata orang itu sudah mati

  (

 • 8/18/2019 Esaimen Nabi Musa

  9/22

  dengan se"ali pu"ulan saha+a Musa amat men!esal atas "eterlan+urann!a itu

  dan menganggap tinda"ann!a itu adalah tinda"an !ang salah, tinda"an !ang

  tergopoh-gopoh, dan dia ber"ata "epada dirin!a sendiri# E?erbuatan"u ini

  adalah perbuatan setan !ang selalu memperda!a"an manusia agar

  mela"u"an "e/aliman dan ma"siat Sesungguhn!a a"u telah terperoso"

  masu" perang"ap setan !ang men+adi musuh manusia !ang selalu berusaha

  untu" men!esat"ann!a#  8i "ala itu ia memohon"an ampun "epada

   *uhann!a, sera!a ber"ata, ESesungguhn!a a"u ini telah mengania!a diri"u

  sendiri dengan mela"u"an pembunuhan terhadap seorang !ang tida" boleh

  dibunuh ma"a ampunilah dosa"u ini dan +anganlah Fng"au si"sa a"u "arena

  perbuatan"u !ang tida" "usenga+a ituE# Allah Yang Maha ?engampun dan

  Maha ?en!a!ang terhadap hamba-N!a, mengampuni "esalahan Musa itu,

  dan dengan pengampunan itu tenteramlah hati Musa dan bebaslah dia dari

  "ebimbangan dan "esusahan memi"ir"an nasibn!a "arena mela"u"an

  perbuatan dosa itu# Memang pengampunan itu adalah rahmat dan "arunia

  dari Allah#

   8i antara "urniaann!a !ang ban!a" "epada Musa sebagai tersebut

  dalam 6rman-N!a:  ?engampunan *uhann!a telah men+adi"an hatin!a lega

  dan lapang, tetapi bagaimana dengan mas!ara"at !ang ia hidup di "alanganmere"a Apa"ah mere"a a"an membiar"ann!a sa+a bila pembunuhan itu

  di"etahui oleh mere"a nilah !ang sangat mengganggu "etenteraman hati

  Musa dan selalu men+adi buah pi"irann!a# 3leh sebab itu dia dengan

  sembun!i-sembun!i ber+alan "ian "emari mendengar-dengar"an apa"ah

  perbuatann!a itu telah di"etahui orang dan bila mere"a telah tahu,

  bagaimana si"ap mere"a apa"ah tinda"an !ang mere"a ambil terhadapn!a#

  eti"a ia men!usuri "ota itu "elihatan olehn!a orang !ang ditolongn!a

  dahulu berteria" lagi minta tolong "epadan!a agar ia membantun!a se"ali

  lagi mela$an orang .ibti !ang lain# upan!a orang !ang ditolongn!a dahulu

  itu terlibat lagi dalam perseng"etaan dan per"elahian dengan orang Mesir

  pula Mang"in orang itu meminta "epadan!a supa!a ia membunuh lagi orang

  Mesir itu sebagaimana ia telah membunuh dahulu# *ergambarlah dalam

 • 8/18/2019 Esaimen Nabi Musa

  10/22

  ota"n!a bagaimana ia telah berbuat dosa dengan pembunuhan itu tetapi

   *uhan dengan rahmat dan "asih sa!angn!a, telah mengampuni

  "esalahann!a# Apa"ah ia a"an berbuat "esalahan lagi, apalagi ia telah

  ber+an+i pula dengan *uhann!a baha$a dia tida" a"an mengulangi lagi

  perbuatan itu# 3leh sebab itu ia ber"ata "epada orang srael, sesungguhn!a

  eng"au ini adalah orang !ang sesat# *etapi di samping gambaran itu,

  tergambar pula dalam pi"irann!a nasib "aumn!a !ang terhina !ang selalu

  diania!a oleh orang-orang Mesir, ma"a bang"it pula rasa marahn!a dan

  hampir saha+a ia men!erang orang Mesir itu# *etapi sebelum ia ma+u

  men!erang, orang itu membenta"n!a dengan mengata"an, apa"ah eng"au

  henda" membunuh"u pula seperti !ang eng"au la"u"an terhadap seseorang

  "emarin upan!a orang itu sudah mengenal rupa dan bentu"n!a "arana

  orang-orang di "ota itu ramai membiara"an pembunuhan itu dan selalu

  memperbinang"an tentang bentu" dan rupa orang !ang mela"u"an#

  emudian orang Mesir itu membuat benta"an lagi , ESesungguhn!a eng"au

  ini adalah seorang !ang ingin men+adi penguasa !ang bertinda" se$enang-

  $enang di mu"a bumi# Fng"au bu"anlah termasu" orang-orang !ang berbuat

  bai"E# 8engan benta"an itu sedarlah Musa "embali dan ingatlah ia a"an

   +an+in!a baha$a dia tida" a"an mengulangi "esalahann!a lagi sehingga diatida" +adi memu"ul orang itu# Menurut pendapat sebagian mu9assirin !ang

  menguap"an "ata-"ata tersebut "epada Musa bu"anlah orang Mesir tetapi

  orang srael !ang telah ditolongn!a itu, "arena Musa menuduhn!a sebagai

  seorang !ang sesat dan henda" memu"uln!a

  2.( $llah s%t Berbi)ara den!an Nabi Musa as

  Allah s$t memberi"an $ah!u pertama "ali "epada Nabi Musa as

  dengan ara berbiara langsung "epadan!a, sehingga Nabi Musa as

  mendapat gelar Al-alim atau alimullah &Allah berbiara padan!a'# Ada dua

  orang nabi !ang berbiara langsung dengan Allah saat menerima $ah!u dan

  mu"+i/atN!a, !aitu Nabi Musa as "eti"a menerima $ah!u dan mu"+i/atn!a

  10

 • 8/18/2019 Esaimen Nabi Musa

  11/22

 • 8/18/2019 Esaimen Nabi Musa

  12/22

  "epada Allah s$t, "arena ia merasa bah$a dirin!alah !ang patut disembah

  oleh "aumn!a#7 Ma"a ter+adilah perdebatan, pertentangan dan saling adu

  6si" dan "e"uatan antara Nabi Musa as Hersus iraun la"natullah

  alaih@#isah Nabi Musa as Hersus iraun ini dilegetimasi Al-.urBan seara

  berulang-ulang dalam beberapa surat sebagai pela+aran bagi orang-orang

  !ang beriman# dapat di"etahui bah$a Nabi Musa as mendapat"an dua buah

  mu"+i/at dari Allah s$t, berupa tong"at !ang dapat berubah men+adi ular

  dan tangan Nabi Musa as !ang dapat mengeluar"an aha!a putih !ang

  terang# Sedang"an ir@aun merupa"an soso" !ang begitu sombong dan

  ing"ar terhadap Allah s$t, mes"ipun ia telah ditun+u""an bu"ti-bu"ti !ang

  n!ata "epadan!a berupa dua buah mu"+i/at !ant diterima oleh Nabi Musa as#

  a tetap menga"ui dirin!a sebagai tuhan dan ingin membunuh Nabi Musa as

  "arena ta"ut Nabi Musa as a"an mempengaruhi semua pengi"utn!a# Surat

  Al-.ashash a!at )-)

  ‘Maka tatkala Musa datang kepada mereka dengan (memba!a)

  muki5at$ muki5at Kami yang nyata, mereka berkata: "+ni tidak lain hanyalah

  sihir yang dibuat$buat dan kami belum pernah mendengar (seruan yang

  seperti) ini pada nenek moyang kami dahulu% ‘Musa mena!ab: "Tuhanku

  lebih mengetahui orang yang (patut) memba!a petunuk dari sisi$ya dan

  siapa yang akan mendapat kesudahan (yang baik) di negeri akhirat%

  esungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang$orang yang

   5alim% *an berkata ir#aun: "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui

  tuhan bagimu selain aku% Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat,

  kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik 

  melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku benar$benar yakin bah!a dia

  termasuk orang$orang pendusta% *an berlaku angkuhlah ir#aun dan bala

  tentaranya di bumi (Mesir) tanpa alasan yang benar dan mereka menyangka

  7Mohd Suhail ;u"man, Himpunan Kisah$Kisah Muki5at 0ara abi, Selangor: %erlian ?ubliations Sdn%hd, 200(, =lm 10

  12

 • 8/18/2019 Esaimen Nabi Musa

  13/22

  bah!a mereka tidak akan dikembalikan kepada Kami%  &Surat Al-.ashash

  a!at )-)'

  Seara /alim, sombong dan membang"ang#Sebagaimana !ang

  di"ata"an iraun "eti"a "ebenaran telah +elas dan "ebatilan"alah,4#esungguhnya dia 5usa6 adalah pemimpinmu yang mengajarkan kepadamu ilmu

  sihir#iraun memang pintar namun tida" bersih sehingga berbuat lii", sampai

  mela"u"an berbagai maam tipu da!a seperti !ang telah dierita"an Allah

  "epada "ita, padahal dia mengetahui baha$a tida" ada !ang mendatang"an

  mu"+i/at !ang besar itu "euali Allah *uhan langit dan bumi, a"an tetapi

  "eela"aan lebih menguasai dirin!a, sehingga dia tida" beriman dan malah

  menentangn!a#Iapan mere"a ini dusta, padahal Allah telah mengutus

  sebelum Musa rasul-N!a Yusu9 alaihis salam# Allah Subhaanahu s$t48an

  sesungguhn!a telah datang Yusu9 "epadamu dengan memba$a "eterangan-

  "eterangan, tetapi "amu senantiasa dalam "eraguan tentang apa !ang

  diba$an!a "epadamu, hingga "eti"a dia meninggal, "amu ber"ata, EAllah

  tida" a"an mengirim seorang &rasul pun' setelahn!a# 8emi"ianlah Allah

  men!esat"an orang-orang !ang melampaui batas dan ragu-ragu#  MJsK

  ber"ata, sebagai +a$aban bagi iraun dan "aumn!a, E*uhan"u mengetahui

  bah$a a"u telah datang dengan memba$a bu"ti-bu"ti !ang menun+u""an

  "epada "ebenaran dan petun+u" !ang datang dari sisi-N!a ini# Ma"a, 8ia

  adalah sa"si bagi"u apabila "alian mendusta"ann!a# 8an 8ia +uga

  mengetahui bah$a "esudahan !ang bai" adalah diperuntu""an bagi "ami

  dan pengi"ut "ebenaran# Sesungguhn!a orang-orang "a6r tida" a"an

  mendapat"an "ebai"an

  eti"a tida" "uasa lagi untu" mendebat Musa, irBaun--dengan tetap

  bersi"ap se$enang-$enang--ber"ata, E>ahai mas!ara"at se"alian, a"u tida"

  mengetahui adan!a *uhan bagi "alian selain diri"u#E emudian ia

  memerintah"an menterin!a, =aman, untu" men!e$a seseorang agar

  membuat bangunan dan istana !ang tinggi agar iraun dapat menai"in!a

  untu" melihat *uhan !ang diseru"an Musa# Ma"a, dengan begitu, iraun

  1)

 • 8/18/2019 Esaimen Nabi Musa

  14/22

  dapat lebih !a"in baha$a Musa termasu" dalam golongan para pendusta

  dalam anggapann!a# irBaun dan balatentaran!a tetap ang"uh dengan

  "ebatilan di bumi Mesir# Mere"a mengira bah$a mere"a tida" a"an

  dibang"it"an di a"hirat nanti untu" mendapat"an penghitungan dan

  pembalasan#

  2.- Muk'i+at Nabi Musa as den!an erbelahn#a /autan dan

  Binasan#a Fir,aun

  isah mu"+i/at Nabi Musa as dengan terbelahn!a lautan dan binasan!a

  iraun dierita"an Al-.urBan seara +elas, terperini dan berulang-ulang

  dalam beberapa surat, iaitu: Surat Al-.ashash a!at 40: 

  Maka Kami hukumlah ir#aun dan bala tentaranya, lalu Kami lemparkan

  mereka ke dalam laut% Maka lihatlah bagaimana akibat orang$orang yang

  /alim &Surat Al-.ashash a!at 40'

  Ma"a ami hu"um iraun dan bala tentaran!a, lalu ami lempar"an

  mere"a' ami ampa""an mere"a &"e dalam laut' !ang asin airn!a, sehingga

  tenggelamlah mere"a# &Ma"a lihatlah bagaimana a"ibat orang-orang !ang

  /alim' se$a"tu mere"a men+adi binasa

  A!at-a!at dari beberapa surat di atas men+elas"an bah$a setelah Allah

  s$t menghu"um iraun dan para pengi"utn!a dengan berbagai maam

  ubaan, !ang a"hirn!a men!ebab"an mere"a meminta Nabi Musa as agar

  memohon "epada Allah s$t supa!a ubaan tersebut dihilang"an dan mere"a

  a"an beriman "epada Nabi Musa as dan membebas"an %ani srail

  bersaman!a, namun "eti"a ubaan tersebut dihilang"an Allah s$t, ma"a

  mere"a tetap sa+a menging"ari Nabi Musa as dan berusaha untu" "embali

  membunuhn!a# Sehingga Nabi Musa as dan "aumn!a men!elamat"an diri, ia

  diperintah"an Allah s$t untu" men!eberangi lautan dengan memu"ul"an

  tong"at !ang dimili"in!a hingga dengan i/in Allah ma"a terbelahlah lautan

  men+adi dua bagian dan "eringlah bagian tengahn!a, sehingga Nabi Musa as

  dan "aumn!a bisa men!eberangi lautan itu dengan selamat# *etapi tida"

  14

 • 8/18/2019 Esaimen Nabi Musa

  15/22

 • 8/18/2019 Esaimen Nabi Musa

  16/22

  Al-.uran !ang menerita"an tentang "ebenaran mimpi iraun satu

  masa dahulu, iaitu "eta"utan iraun terhadap salah seorang daripada %ani

  srael !ang a"an memusnah"an dan menghanur"an "e"uasaan !ang

  mili"in!a#isah Nabi Musa a#s# "eti"a masih lagi ba!i semasa Allah memberi

  ilham "epada ibun!a untu" menghan!ut"an baginda "e Sungai Nil bagi

  men!elamat"an baginda daripada dibunuh oleh tentera iraun# A"hirn!a

  Nabi Musa a#s# !ang dileta""an di dalam sebuah peti telah terdampar

  berhampiran dengan istana iraun dan dipungut oleh "eluarga iraun seperti

  !ang dierita"an di dalam Surah Al-.asas, a!at (#

  8etelah itu dia (Musa) dipungut oleh orang$orang iraun, kesudahannya dia

  akan menadi musuh dan menyebabkan duka-ita bagi mereka,

  sesungguhnya iraun dan Haman serta orang$orangnya adalah golongan

   yang bersalah (kuur) &Surah Al-.asas, a!at ('

  iraun dan tenteran!a merupa"an "aum !ang derha"a dan "u9ur

  "epada Allah S>*, ma"a Allah telah menghantar Nabi Musa a#s# untu"

  membinasa"an mere"a dengan mu"+i/at baginda, tong"at !ang membelah

  lautan# Namun, mu"+i/at !ang terhebat adalah Al-.uran itu sendiri !ang

  memberi pen!elesaian "epada manusia sepan+ang /aman# iraun dantenteran!a dibinasa"an oleh allah s$t "e dalam lautan

  3.2 Tanggungjaa! M"ngaja# K"$a%a K"!aan' Dan M"n("ga) K"*ung#a+a+an

  +slam bukanlah agama indi7idual 5nafsi-nafsi6 yang hanya mementingkan diri sendiri. &amun

   juga merupakan agama sosial di mana setiap anggota masyarakat harus melakukan kewajiban

  Amar a(ruf &ahi unkar terhadap sesama manusia. enyuruh mengerjakan kebaikan dan

  encegah perbuatan mungkar .30  #etiap daripada kita bertanggungjawab untuk mencegah

  kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan kerana ianya juga merupakan salah satu

  mekanisme dalam ta*kiyat al-nafs 5pembersihan jiwa6 bagi seseorang muslim. 8anggungjawab

  10 Abul idaa@ smail %in atsir Al- .urais!, isah ?ara Nabi *eladan %agi 3rang %era"al, ohor %haru:?erniagaan ahabersa, 2001, =lm 250

  1

 • 8/18/2019 Esaimen Nabi Musa

  17/22

  ini telah diterangkan dalam %irman Allah swt yang bermaksud, "endaklah terdapat antara

  kamu seg!l!ngan ang meneru dengan kebaikan dan men#egah daripada kemungkaran. $tulah

   g!l!ngan ang berjaa." ( surah Al +mran: 3096.

  'ewajipan uslim melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar sebagai tugas dakwah jugadisebut dalam hadis yang bermaksud: "Sesiapa dikalangan kamu ang melihat kemungkaran

  maka hendaklah dia men#egah (taghir) dengan tanganna sekirana dia tidak mampu

  hendaklah dia menegah dengan lidahna, sekirana dia tidak mampu maka dengan hatina, dan

  itulah selemah-lemah iman " 5adis sahih riwayat uslim6. asulullah #A; menggunakan

  istilah taghyir yang bermaksud kewajipan untuk mengubah perkara tidak baik kepada yang lebih

   baik dan mencegah sesuatu kemungkaran daripada berlaku.

  elalu kisah nabi musa as dapat dilihat bagaimana firaun melakukan kemungkaranterhadap Allah swt,iaitu dengan menindas dan menyeksa golongan bani +srael tampa

   berperikamanusiaan. #elain itu,dalam kisah tersebut bagaimana Allah swt menerunkan seorang

  nabi untuk menyelamatkan bani +srael dan mengajak firaun dan kaumnya untuk berpaling kepada

  Allah swt dan tidak melakukan penindasan lagi,namun apa yang dilihat firaun menentang nabi

  musa dan hendak membunuhnya. &abi musa telah mengajak beberapa kali kepada firaun untuk 

  menyebah Allah swt,malah firaun mengaku dirinya sebagai tuhan,walaupun mukji*at nabi musa

  telah dilihatnya. #ehingga firaun menerima balasan daripada Allah swt.

  3.3 Men!uatkan eimanan dan e#akinan terhada $kidah "slam

  sekali!us Men!obarkan eman!at Berkorban i%a dan 4a!a di alan

  $llah s%t

  Menguat"an "eimanan dan "e!a"inan "epada Allah s$t "arana apabila

  tida" mengi"uti petun+u"n!a, ma"a a"an menerima hu"uman seperti !ang

  diterima oleh iraun dan "aumn!a !ang ing"ar dan berbuat "erusa"an#

  A"hla" merupa"an me"anisma !ang menggera""an umat slam men+adiumat !ang bertamadun tinggi# *anpa a"hla", *amadun slam !ang dibina

  tida" mempun!ai sebarang erti#11  3leh itu, dalam a+aran slam, a"hla"

  merupa"an peleng"ap "epada a"idah dan s!ariah# mam al-Gha/ali

  11 Mahad/ir ,4asul$4asul pilihan, Selangor 8arul Fhsan: ?usta"a Lita tinggi, 200)# =lm )

  17

 • 8/18/2019 Esaimen Nabi Musa

  18/22

  men+elas"an a"hla" merupa"an suatu "ebiasaan !ang terdapat dalam diri

  manusia# Seseorang a"an mela"u"an dengan mudah dan tida" perlu ber6"ir

  untu" menghasil"an perbuatan dan ting"ah la"u# Se"iran!a ting"ah la"u

  seseorang itu indah dan terpu+i ia dinama"an a"hla" !ang bai" &a"hla"

  mahmudah', tetapi +i"a perbuatan atau ting"ah la"u itu "e+i ia dinama"an

  a"hla" !ang buru" &a"hla" ma/mumah'#12  6rman Allah s$t dalam Surat Al-

  .ashash a!at )-4#Kami ba-akan kepadamu (Muhammad) sebagian dari kisah

  abi Musa dan iraun dengan benar bagi orang$orang yang beriman%

  esungguhnya iraun telah berbuat se!enang$!enang di muka bumi dan

  menadikan penduduknya berpe-ah belah, dengan menindas sebagian dari

  mereka dan membiarkan anak$anak perempuan mereka% esungguhnya

  iraun termasuk orang$orang yang berbuat kerusakan%

  ?ada a!at ini Allah S>* menerang"an "isah iraun !ang mempun!ai

  "e"uasaan mutla" di negeri Mesir, ta" satu "e"uasaan !ang lebih tinggi dari

  "e"uasaann!a, apa sa+a !ang disu"ai dan di"ehenda"in!a harus terla"sana,

  semua ra"!at tundu" dan patuh di ba$ah perintahn!a sampai dia

  mengang"at dirin!a men+adi tuhan# 8engan "e"uasaan mutla" itu ia dapat

  mela"u"an "e/aliman dan pengania!aan dengan se$enang-$enang#

  ?emerintahn!a bu"an berdasar "eadilan dan a"hla" !ang mulia, tetapi

  berdasar"an "emauan dan "einginann!a semata# 8ipeah belahn!a

  "aumn!a "epada beberapa golongan dan ditanam"ann!a pada golongan-

  golongan itu benih pertentangan dan permusuhan agar dia tetap ber"uasa

  terhadap mere"a# Apa sa+a gera"an !ang dirasa"ann!a menentang

  "e"uasaann!a harus dibasmi dan di"i"is habis# alau ada berita atau issu

  !ang mengata"an bah$a seseorang atau satu golongan berusaha untu"

  menumbang"an "e"uasaann!a atau mung"in men+adi sebab bagi

  "e+atuhann!a, pastilah orang atau golongan itu dimusnah"ann!a# Golongan

  !ang dianggap setia dan selalu menun+ang dan mengo"oh"an

  12  Abul idaa@ smail %in atsir Al- .urais!, isah ?ara Nabi *eladan %agi 3rang %era"al, ohor %haru:?erniagaan ahabersa, 2001, =lm 1)0

  1(

 • 8/18/2019 Esaimen Nabi Musa

  19/22

  singgasanan!a dimulia"an dan dide"at"an, diberi berbagai maam 9asilitas

  dan "eistime$aan agar golongan itu dapat ber"embang dan men+adi "uat

  dan +a!a#

  8emi"ianlah iraun telah menindas golongan %ani srael "arenadianggapn!a golongan !ang berbaha!a, golongan !ang bila dibiar"an pasti

  a"an merubuh"an pemerintahann!a# 8ia memperla"u"an golongan ini

  dengan se$enang-$enang direndah"an dan dihina"an malah dianggap

  sebagai golongan buda" !ang tida" mempun!ai apa-apa "euali untu"

  be"er+a pa"sa membangun piramid dan menger+a"an pe"er+aan-pe"er+aan

  "asar dan berat lainn!a# Apalagi setelah ia mendengar dari tu"ang-tu"ang

  tenung bah$a !ang a"an merubuh"an "e"uasaann!a ialah %ani

  srael#Semen+a" itu iraun telah berte"ad bulat untu" membasmi golongan

  ini# Selain dengan memperlemah dan memperbuda" mere"a, diambiln!a lagi

  suatu tinda"an "e+am, tida" berperi"emanusiaan !aitu setiap ana" la"i-la"i

  !ang lahir di "alangan %ani srael harus dibunuh se"eti"a, tanpa belas

  "asihan tanpa memperduli"an ratap tangis ibu, "arena ana"n!a !ang

  di"andungn!a dengan susah pa!ah selama sembilan bulan dan men+adi

  tumpuan harapann!a dan buah hatin!a direnggut"an dari pang"uann!a#

  8engan tinda"an ini iraun men!ang"a bah$a %ani srael tentu a"an musnah

  dengan sendirin!a "arena tida" ada lagi bibit !ang a"an tumbuh dan

  ber"embang# Adapun ana"-ana" perempuan dibiar"an hidup, "arena ana"-

  ana" perempuan itu dapat diperguna"an tenagan!a dan dapat pula di+adi"an

  gundi" untu" memuas"an ha$a na9su birahin!a dan na9su birahi "aumn!a#

  3leh "arena itu Allah menapn!a sebagai orang !ang berbuat "ebinasaan di

  mu"a bumi# alau ada peri"emanusiaan sedi"it sa+a dalam hatin!a tentu dia

  tida" a"an berla"u se"e+am itu#

  3.& Merin!ankan Beban i%a atau ekanan Batin Nabi Muhammad

  sa% dan 0ran!50ran! Beriman

  1

 • 8/18/2019 Esaimen Nabi Musa

  20/22

  =al ini bertu+uan untu" menghibur dan meringan"an beban +i$a Nabi

  Muhammad sa$ se$a"tu beliau menghadapi tantangan terhadap Al-.uran

  oleh orang "a6r Me"ah# Allah menerita"an baha$a *aurat !ang diba$a Nabi

  Musa as dahulu pun +uga mendapat tantangan oleh orang-orang Yahudi#1)

  Surat =ud a!at 110

  %Dan sesungguhna &ami telah memberikan kitab ('aurat)  kepada usa, lalu

  diperselisihkan tentang kitab itu. Dan seandaina tidak ada ketetapan ang telah terdahulu dari

  'uhanmu, nis#aa telah ditetapkan hukuman di antara mereka, dan sesungguhna mereka

  (!rang-!rang kair ekah) dalam keraguan ang menggelisahkan terhadap *l +uran.&Surat

  =ud a!at 110'

  'ami tegaskan sekali lagi kepadamu, hai uhammad, bahawa 'ami telah memberikan

  8awrat kepada usa. #epeninggal usa, kaumnya beselisih paham dalam penafsiran dan

  maksud maknanya sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. asing-masing mencuba

  memahaminya menurut hawa nafsu. ereka pun lantas terpecah menjadi beberapa golongan.

  $anyak dari mereka yang melencong jauh dari kebenaran yang dikandungnya. 'alau bukan

  karana janji Allah untuk menunda siksa mereka sampai datangnya hari kiamat, nescaya ketetapan

  Allah berupa kebinasaan untuk orang-orang yang menyalahi dan keselamatan bagi orang-orang

  yang membenarkan pasti akan mereka terima di dunia, seperti halnya umat-umat terdahulu yang

  menyelewengkan pemahaman kitab suci sehingga sulit ditemukan kebenarannya. #esungguhnya

  orang-orang yang mewarisi 8awrat itu berada dalam kebimbangan dan jauh dari hakikat

  kebenaran

  ,.0 KESIMPULAN

  'esimpulannya, sejarah kisah &abi musa dan firaun sememangnya telah memberikan banyak 

   pengajaran dalam kehidupan kita pada masa kini.

 • 8/18/2019 Esaimen Nabi Musa

  21/22

   bumi mesir. !leh hal yang demikian, kita sebagai seorang muslim harus mengambil semangat

  yang ditanamkan oleh para nabi terdahulu dalam usaha menyebarkan agama Allah swt tanpa

  mengenal erti putus asa. $anyak ibrah yang kita boleh perolehi apabila mendalami sejarah hidup

   para rasul terdahulu dalam mendidik rohani kita agar lebih menginsafi dosa pada diri.

  -.0 BIBLIOGRAFI

  Abul %idaa( +smail $in 'atsir Al- =uraisy, 5/0036, &isah Para Nabi 'eladan Bagi rang 

   Berakal, 

 • 8/18/2019 Esaimen Nabi Musa

  22/22

  22