Hbef2503 Kaedah ian Dalam Pendidikan

download Hbef2503 Kaedah ian Dalam Pendidikan

If you can't read please download the document

 • date post

  21-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  773
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Hbef2503 Kaedah ian Dalam Pendidikan

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA PROGRAM PRA SARJANA MUDA PENGAJARAN HBEF2503SMP KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKANTAJUK KAJIAN MENINGKATKAN MINAT MEMBACA DI KALANGAN MURID TAHUN EMPAT, TAHUN LIMA DAN TAHUN ENAM

DISEDIAKAN OLEH

AMINUDIN BIN MAT LUDIN

NO MATRIK 690101086925002

NO KAD PENGENALAN 690101086925

PENYELIA EN ABDUL AZIZ BIN SULAIMAN

1

2

ABSTRAK

Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad s.a.w. iaitu ayat pertama surah alAlaq ialah Iqra yang bermaksud Bacalah. Justeru Islam sendiri mengisyaratkan budaya membaca sebagai salah satu dorongan ke arah menuntut ilmu.

Membaca merupakan kegiatan yang sangat mendasar sifatnya dan merupakan fitrah manusia. Dalam terminologi Islam, membaca identik dengan kemampuan seseorang untuk memahami sesuatu yang tersurat (kauliyah) dan bersifat (kauniyah). Kemampuan membaca seperti hal tersebut diatas akan memberikan manfaat yang luar biasa pada diri seseorang, tidak hanya peningkatan ilmu pengetahuan, tetapi juga kebijaksanaan, kemampuan bersosial, pengendalian diri, kreativiti, inovasi serta memanfaatkan semua peluang dan potensi yang ada pada dirinya maupun sekelilingnya Kekangan dan halangan yang wujud itu kerap kali tidak mendapat perhatian guru kerana ramai yang tidak tahu yang ianya wujud

Kepentingan kajian ini terhadap sekolah ialah untuk memberi gambaran tentang kedudukan minat membaca di kalangan pelajar-pelajar disamping mencari faktor-faktor tentang mengapa kebiasaan membaca di kalanagan murid sekolah ini masih rendah. Kajian dilakukan untuk mencari satu jalan penyelesaian yang dapat menciptakan suasana yang mendorong seseorang untuk secara membiasakan dirinya banyak membaca. Oleh itu pihak sekolah akan dapat mempergiatkan lagi usaha untuk memupuk minat membaca di kalangan pelajar-pelajar ke arah mewujudkan budaya membaca dengan lebih cemerlang.

3

ABSTRACT

The first revelation received by Prophet Muhammad saw The first verse of Sura al-Hajj was Iqra ', meaning read. Thus Islam itself pointed reading culture as a stimulus to the study Reading is an activity that is very fundamental nature and human nature. In Islamic terminology, read the introduction to the ability of someone to understand something written (kauliyah) and nature (kauniyah).The ability to read as mentioned above will provide extraordinary benefits at the individual, not only increase knowledge. It is intelligence, social skills, managing self, creativity, innovation and take advantage of all opportunities and potential available to him or around existing restrictions and barriers that often do not get the attention of teachers The importance of this study in the schools is to provide an overview of the state interest in reading among students as well as finding the factors of why the habit of reading among school children is still low. Studies were conducted to find a solution that can create an environment that encourages to familiarize herself in reading. Herefore, the school will be able to intensify its efforts to promote reading among students towards a reading culture of excellence

4

5

BAB 1

1

PENGENALAN MASALAH KAJIAN

1.1 Pengenalan Membaca merupakan satu topik yang sentiasa mendapat perhatian serius daripada semua peringkat masyarakat di nergara ini. Sungguhpun kita prihatin terhadap pelbagai isu dan masalah yang diutarakan tentang tajuk ini, namun sehingga hari ini belum nampak sebarang penyelesaian berkesan dilakukan terhadapnya. Salah satu masalah yang kita akui sebagai yang paling serius ialah kurangnya minat dan tabiat membaca . Ini berlaku di kalangan semua lapisan masyarakat Malaysia. Kerajaan dan pelbagai pihak telah dan sedang berusaha untuk meningkatkan tabiat dan minat membaca. Perkara ini sentiasa dipandang serius oleh semua pihak kerana negara ini sedang menuju ke arah menjadi sebuah negara membangun yang rakyatnya mesti boleh dan dapat bertanding dalam semua aspek kehidupan dengan negara lain. Minat dan kebiasaan membaca murid yang masih rendah dapat dilihat melalui

beberapa indikator. Salah satu indikatornya adalah dari kegiatan yang cenderung dilakukan pada waktu lapang, seperti pada saat mereka sebelum memulakan sesi pembelajaran dan waktu rehat. Sekali pun disediakan bahan-bahan bacaan, apabila dilakukan pengamatan maka hanya sedikit sekali jumlah murid yang ingin untuk mengambil bahan bacaan yang tersedia atau yang secara khusus dipinjam untuk dibaca di rumah. Smith (1971) menyatakan bahawa membaca adalah suatu proses kognitif yang kompleks. Pembaca bukan sahaja membaca dengan matanya sahaja tetapi juga menggunakan otaknya. Pembaca yang cekap terlibat secara aktif dalam proses membaca kerana ia berusaha mengaitkan apa yang terkandung dalam teks dengan pengetahuan latar yang memang sedia ada dalam ingatannya. Jika pengetahuan latar tidak mencukupi atau pembaca tidak tahu menggunakan apa yang ada, akan menyebabkan kefahaman terjejas. Dallman (1982) menyatakan membaca sebagai, Reading as a process involving meaningful reaction to printed symbols 6

1.2

Latar Belakang Kajian Di Sekolah Kebangsaan Seroli, Sungai Siput (U) , sikap murid-murid Tahun Empat,

Lima dan Enam terhadap minat membaca amat berkurangan. Implikasi terhadap minat yang kurang ini menyebabkan keputusan bagi matapeajaran Bahasa Melayu Penilaian Kemajuan Berasaskan Sekolah penggal satu . Oleh itu saya mengambil tindakan dengan memilih tajuk ini bagi mencari satu penyelesaian untuk meningkatkan minat membaca. Kelemahan dalam penguasaan bahasa dan kemahiran membaca di dari peringkat kanak-kanak akan dibawa ke peringkat dewasa dan seterusnya (Catts, Fey, Tomblin, & Zhang, 2002; Lewis & Freebairn, 1992; Roth,Speece, & Cooper, 2002; Snowling, Bishop, & Stothard, 2000 dan Law, Boyle, Harris, Harkness & Nye, 1998). Oleh kerana itu, yang menjadi tujuan dari penulisan artikel ini adalah bahwa terdapat pelbagai pendapat dan pemikiran mengapa minat baca dikalangan murid tahun empat, Lima dan Enam masih rendah dan melakukan kajian mengenai upaya-upaya yang dipandang dan dinilai dapat menciptakan keadaan yang mendorong seseorang untuk dapat secara teratur membiasakan dirinya banyak membaca. Berdasarkan pinjaman buku dari Pusat Sumber sekolah yang tidak memberangsangkan adalah indicator kepada minat membaca yang rendah dikalangan murid sekolah ini. Purata pinjaman buku dari Pusat Sumber sekolah hanyalah 10 naskah seminggu. Berdasarkan pemerhatian juga mendapati penggunaan Pusat Sumber sebagai pusat membaca tidak begitu optimum dan kadangkala tidak digunakan langsung. mengalami prestasi yang rendah. Penulisan akan sukar dilakukan Ini dapat dilihat melalui keputusan

7

1.

Pernyataan Masalah Membaca merupakan aktiviti individu yang berinteraksi dengan teks dan bahan

yang dilihat, dibaca, didengar

dan ditonton. Sejak dari dalam

kandungan ibu lagi

seseorang bayi itu secara tidak langsung telah dipupuk dan disemai sikap membaca melalui amalan si ibu. Ketika umur 3 atau 4 tahun peringkat awal bacaan berulang sehinggalah kanak-kanak itu melangkah kaki ke alam persekolahan, amalan membaca berterusan dan amat sinonim di dalam kehidupan. Berdasarkan ingin meningkatkan minat membaca inilah kajian yang bertajuk

Meningkatkan Minat Membaca Dikalangan Murid di Sekolah Kebangsaan Seroli dipilih.. Setelah dilakukan pemerhatian, perjmpaan dengan murid serta maklum balas daripada guru Pusat Sumber Sekolah, minat membaca ini berkurangan kerana beberapa sebab 1.3.1 Pengaruh Keluarga Menurut, Jeanne Chall dan Emily Marston tentang tiga faktor yang mempengaruhi seseorang membaca dalam tulisannya yang berjudul The Reluctant Reader: Suggestion from Research and Practice, dikutip oleh Donna E. Norton dalam bukunya Through the Eyes of A Child, sebagaimana yang dikemukakan oleh Aprilia Purba (Kompas, 4 Januari 1997) adalah: (1) ketersediaan buku (accessibility of materials) hendaknya dimulai di lingkungan keluarga kerana keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama seorang manusia, kemampuan membaca hendaknya juga menjadi perhatian dalam penyediaan bahan-bahan bacaan (misalnya: tingkat kesulitan, mudah difahami, bahasa yang sederhana), dan minat baca. 1.3.2 Pengaruh Rakan Sebaya Rakan sebaya mempunaya tarikan yang kuat untuk melenyapkan minat membaca. Tahap umur dari 7 hingga 12 tahun merupakan tahap umur yang lebih kepada berminat untuk bermain.

8

1.3.3

Suasana atau lingkungan membaca yang tidak menarik Faktor kemudahan infrastruktur juga menjadi penyumbang kepada kurangnya

minat membaca. Kemudahan seperti bangku atau tempat membaca yang terdapat diluar kawasan kelas tidak selesa. Pemerhatian yang dibuat serta maklumbalas daripada murid yang 80% menyatakan untuk mencari tempat duduk yang selesa tidak ada. Mereka terpaksa duduk di tempat perhimpunan serta di kaki lima sekolah untuk membaca. Ruang Pusat Sumber yang kecil juga menyebabkan mereka kurang selesa untuk membaca.

1.3.4

Ibu bapa kurang menanamkan budaya membaca Murid masakini ini umumnya kurang meminati buku, minat membaca tidak

menonjol, dan mereka lebih suka menonton televisyen. Membaca dilakukan terbatas pada buku-buku pelajaran yang digunakan di sekolah. Itu pun bagaikan terpaksa, kerana akan diadakan ulangan, atau kerana guru memberi kerja rumah. Ketekunan membaca hanya dimiliki beberapa orang anak saja di sekolah. Akibatnya, pengetahuan anak sangat terbatas, penguasaan bahasa menjadi lambat bahkan kemampuan menangkap isi bacaan juga rendah. Ini harus dijadikan suatu tanda dan peringatan bagi guru dan ibubapa, bahawa minat baca anak harus dipupuk, dikembangkan. Apabila minat baca tinggi guru akan lebih mudah dan ringan dalam melaksanakan tugasnya. Anak-anak akan lebih aktif, mencari dan menggali pengetahuan. Anak akan mengisi sendiri wadah rasa ingin tahu