Imam Syafie dan Imam Hanbali

23
AL-IMAM AL-SYAFI’I

Transcript of Imam Syafie dan Imam Hanbali

Page 1: Imam Syafie dan Imam Hanbali

AL-IMAM AL-SYAFI’I

Page 2: Imam Syafie dan Imam Hanbali

Nama penuh: Muhammad bin Idris bin al-‘Abbas bin

‘Uthman bin Syafi’i bin al-Saib bin ‘Ubayd bin Abu Yazid bin Hasyim bin al-Mutallib bin Abdul Manaf.

Dilahirkan pada tahun 150 hijrah di Ghazzah. Berketurunan Quraisy Dibesarkan dalam keadaan yatim, bapanya meninggal

dunia sewaktu beliau masih dalam buaian lagi. Dibesarkan di Makkah

NASAB AL-SYAFI’I

Page 3: Imam Syafie dan Imam Hanbali

Menghafaz al-quran dalam lingkungan umur 7 tahun atau 9 tahunMenghafaz hadith melalui pendengaran,penulisan dan pengumpulannya

semenjak kecil lagi.Memberi penumpuan mendalami bahasa arab dan kesusasteraannya.Pernah tinggal di kawasan pendalaman bagi mempelajari ketulenan dan

keaslian bahasa arab dengan mendampingi sasterawan arab yang masyhur iaitu Huzayl.

Berkesempatan mempelajari ilmu memanah sehingga menjadi seorang yang mahir dalam memanah.

Page 4: Imam Syafie dan Imam Hanbali

GURU-GURU IMAM SYAFI’I

AL-IMAM MALIK AL-AUZA’IY SAHABAT UMAR

BIN ABI SALAMAH

AL-LAYTH BIN SA’AD (faqih Mesir)

YAHYA BIN HASAN (Sahabat Al-layth)

MUHAMMAD BIN AL-HASAN

AL-IMAM SUFIAN BIN ‘UYAINAH (muhaddith dan Syaikh Makkah al-

Mukarramah)

AL-IMAM MUSLIM BIN KHALID AL-ZANJI (guru di Makkah al-

Mukarramahh)

Page 5: Imam Syafie dan Imam Hanbali

MESIR

• ABU IBARHIM, ISMAIL BIN YAHYA AL-MUZANI AL-MASRI(175-264H)

• AL-RABI’ BIN SULAYMAN AL-MURADI AL-JIZI AL-MASRI(174-270H)

• ABU YA’QUB BIN YAHYA AL-BUWAYTI AL-MASRI(m.231 H)

BAGHDAD• AL-HASAN BIN MUHAMMAD

YANG TERKENAL DENGAN GELARAN AL-ZA’FARANI (m.260H)

• ABU ‘ALI AL-HUSAYN BIN ALI YANG DIKENALI DENGAN GELARAN AL-KARABISI (m.245H)

ANAK-ANAK MURID

Page 6: Imam Syafie dan Imam Hanbali

Beliau belajar ilmu fiqh Makkah dari Muslim bin

Khalid dan di Madinah dari Imam Malik. Beliau ke Baghdad buat kali pertama dan

mempelajari fiqh Abu Hanifah dari Muhammad bin Al-Hassan.

Imam Syafi’I memiliki kombinasi fiqh al-hijjaz dan fiqh al-Iraq.

FIQH AL-IMAM AL-SYAFI’I

Page 7: Imam Syafie dan Imam Hanbali

Di Iraq,Imam Syafi’I telah mempunyai pengikut yang tersendiri dan menghasilkan buku al-Hujjah(fiqh) dan al-Risalah(usul fiqh)

Di Mesir,Imam Syafi’I terpaksa memperbaharui fatwanya. Dan kemudian menghasilkan kita al-umm(fiqh) .

Page 8: Imam Syafie dan Imam Hanbali

DASAR-DASAR MAZHAB AL-SYAFI’I

AL-KITAB DAN AL-SUNNAH AL-IJMA

Disertakan sunnah bersama al-quran seolah-olah kedua-duanya itu satu martabat.

Allah mewajibkan hamba-Nya mentaati rasulullah dan menerima hukumnya

Mempertahankan sunnah dan menolak serta menjawab ke atas tiga puak yang mengingkari

kehujahan sunnah. Orang pertama mencipta “usul al-fiqh” dan kitab

Risalah

Ijma’ sebagai dalil yang mesti dirujuk selepas al-kitab dan al-sunnah dan sebelum qiyas.

Bersatu pendapat para ulama pada suatu masa ke suatu perkara, maka ijma’ ini akan menjadi hujah

Ijma’ para sahabat sebagai ijma’ kelas pertama Ijma’ tidak berlaku jika tidak mendapat

mendapat kepasepakatan para ulama muslimin di semua negara.

Menolak pandangan Imam Malik mengenai Ijma’ ahli al-Madinah

Page 9: Imam Syafie dan Imam Hanbali

QAUL SAHABI AL-QIYAS

Perkataan atau fatwa sahabat apabila tidak diketahui ada sahabat lain yang melahinya adalah lebih baik kita menerimanya daripada pendapat kita sendiri.

Para sahabat tidak berijma’ melainkan ke atas semua sesuatu yang dalilnya qat’I dari hukum agama yang mereka ketahui dengan mudah dan sesuaatu yang tidak mungkin orang islam menyalahinya

Al-Syafi’I melarang berijtihad dengan al-Ra’yi apabila tidak terdapat nas al-quran atau al-sunnah yang boleh diqiyaskan ke atasnya,kerana perkataan tanpa berasaskan kepada mana-mana khabar dan qiyas ke atas khabar itu adalah tidak boleh dipakai.

Menolak konsep al-istihsan yang diambil pakai oleh ulama mazhab hanafi.

Page 10: Imam Syafie dan Imam Hanbali

Terkenal sebagai sasterawan Arab yang mempunyai

kefasihan dan balaghah yang tinggi. Lebih dikenali sebagi Nasir al-sunnah iaitu orang yang

mempertahan dan penegak sunnah. Memainkan peranan dalam menyeleraskan di antara

aliran al-hadith dan al-ra’yi Seorang yang sederhana dalam dalam fahaman,ijtihad

dan pandangan yang berkaitan dengan fiqh.

KEISTIMEWAAN AL-SYAFI’I

Page 11: Imam Syafie dan Imam Hanbali

Tidak menyukai cara dan pendekatan ilmu al-Kalam yang

dipelopori golongan Mu’tazilah. Tidak sepatutnya orang seperti al-Syafi’I melarang sesuatu

perkara yang tidak diketahuinya. Imam al-Syafi’I mempunyai pandangan yang selaras

dengan method dan pendekatannya dalam fiqh. Iaitu mengambil semua yang terdapat dalam al-quran &

al-sunnah tanpa perlu mengkaji dalil-dalil yang dibawa oleh mutakallimin kecuali yang menyokong nas-nas sahaja.

PANDANGAN AL-SYAFI’I (ILMU KALAM)

Page 12: Imam Syafie dan Imam Hanbali

Manusia perlu kepada pemimpin yang membolehkan orang

mu’min dapat beramal di bawah naungannya ,orang kafir dapat merasai keselesaan, orang baik-baik merasai senang dan terselamat dari kejahatan orang-orang jahat.

Kepimpinan hendaklah berada di tangan orang Arab Quraisy. Tidak mensyaratkan bagi sah perlantikan khalifah itu mesti

didahulukan dengan bai’ah. Orang yang paling berhak memegang jawatan khalifah selepas

Rasulullah ialah Abu Bakar al-Siddiq, Umar al-Faruq,Othman bin ‘Affan dan Ali bin Abi Talib.

PANDANGAN AL-SYAFI’I (IMAMAH)

Page 13: Imam Syafie dan Imam Hanbali

Kitab-kitab

karangan al-Syafi’i

Al-risala

hAl-

Umm

Jima’ al-’ill

m

Ibtal al-

istihsan

Ahkam al-

quran

Ikhtilaf al-

hadith

Kitab al-

qiyas

Page 14: Imam Syafie dan Imam Hanbali

Malaysia

Selatan Thailan

d

Indonesia

Singapura Brunei

Kemboja

Filipina

NEGARA-NEGARA YANG BERMAZHAB Syafi’i

Page 15: Imam Syafie dan Imam Hanbali

AL-IMAM AHMAD BIN HANBAL

Page 16: Imam Syafie dan Imam Hanbali

Nama sebenar: Abu ‘Abdillah Ahmad bin Hanbal al-Syaybani

al-Baghdadi. Dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabi’al-awwal tahun 164 H Wafat pada bulan Rabi’al-Awwal di Baghdad pada tahun 241 H Keturunan Arab sejati. Pada umur 14, beliau mula menghafal al-quran. Terkenal dengan sifat taqwa dan istiqamah Himpunan hadithnya terkenal dengan “Masnud al-imam bin

Hanbal”

NAMA DAN NASAB

Page 17: Imam Syafie dan Imam Hanbali

Kitab hadith yang paling besar yang telah dikarang

oleh Imam Hanbali mempunyai 40,000 buah yang dimasukkan. 1000

adalah hadith yang berulang. Cara penyusunan hadith ini mengikut nama-nama

para sahabat bermula daripada hadith yang diriwayatkan oleh Sayidina Abu Bakar, diikuti dengan Sayidina Umar, Uthman & Ali.

Karya Agung: AL-musnad

Page 18: Imam Syafie dan Imam Hanbali

GURU-GURUNYA YANG MASYHUR

SUFYAN BIN ‘UYAYNAH YAHYA AL-QATTAN AL-WALID BIN MUSLIM

AL-QADZI ABU YUSOF ‘ABD AL-RAHMAN BIN MAHDI

Page 19: Imam Syafie dan Imam Hanbali

Salih dan Abdullah (anak-anak beliau) Abu Bakr Ahmad bin Muhammad bin Hani’ al-

Baghdadi Ahmad bin Muhammad bin al-hajjaj al-Mirzawi ‘Abd al-Hamid bin Mahran al-Maymuni

MURID-MURIDNYA YANG MASYHUR

Page 20: Imam Syafie dan Imam Hanbali

DASAR MAZHAB AHMADAL-QURAN DAN AL=SUNNAH Apabila beliau menemui nas,

beliau tidak berpalinbg kepada apa yang menyalahinya dan tidak peduli siapa yang menyalahinya.

Sunnah bagi Imam Ahmad lebih besar dari pendapat-pendapat yang sering bercanggah walaupun sunnah itu ahad.

Hadith sahih tetap didahulukan dari amalan ahli madinah

FATWA SAHABAT

Mengambil pakai fatwa ini dan tidak pula ia menamakan ijma’

Page 21: Imam Syafie dan Imam Hanbali

KETIGA

Apabila berlaku perselisihan di kalangan Sahabat beliau akan memilih pendapat mana yang dikira lebih hampir kepada al-kitab

KEEMPAT Mengambil pakai hadith

Mursal dan juga hadith Dhaif.

Mengutamakan hadith Dhaif keatas qiyas.

KELIMA Al-qiyas merupakan dasar terakhir bagi Ahmad.

Diamalkan ketika darurat apabila tidak terdapat dalam al-quran dan al-sunnah.

Page 22: Imam Syafie dan Imam Hanbali

Ahmad bin Muhammad bin Harun Abu Bakr al-

Khallal: mengumpul hadith-hadith yang diriwayatkan dari ahmad didalam bukunya al-Jami’

Abu al-qassim ‘Umar bin Abi ‘Ali al-Husayn al-Kharqi: menghimpunkan kata-kata dari kalangan ulama mazhab hanbali

PENYUSUNAN DAN PENYEBARAN MAZHAB HANBALI

Page 23: Imam Syafie dan Imam Hanbali

Fitnah yang memaksa beliau supaya berkata al-

quran itu makhluk yang dibangkitkan oleh golongan Mu’tazillah

Ditangkap, diseksa dengan beberapa kali sebatan seterusnya dipenjara selama 28 bulan

Tetap tegas tidak tunduk kepada kehendak pemerintah dan tidak berganjak dengan pendiriannya

TRIBULASI AHMAD