KETERANGAN TIDAK PERNAH ... - pn-jakartautara.go.id · Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan...

2
KEPANITERAAN HUKUM PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA KELAS 1A MEMBERI PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT PENCARI KEADILAN BERUPA: ^ 1. SURAT KUASA DAN SURAT PERMOHONAN KUASA INSIDENTIL 2. SURAT KETERANGAN TIDAK DIPIDANA. 3. SURAT PERMOHONAN LEGALISASI AHLI WARIS. 4. SURAT PENDAFTARAN BAD AN HUKUM. KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHIPIDANA PENJARA 1. Surat Permohonan yang ditunjukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Asli 1 Lembar, Fotocopy 1 Lembar) 2. Surat Pemyataan diatas materai 6000 yang intinya tidak pemah dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun atau lebih. 3. Fotocopy KTP 4. Fotocopy KK 5. Fotocopy SKCK 6. Fotocopy Ijazah Terakhir 7. Pas Photo 4 x 6 (2 Lembar) 8.. Material 6000 (2 Lembar)

Transcript of KETERANGAN TIDAK PERNAH ... - pn-jakartautara.go.id · Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan...

KEPANITERAAN HUKUM PENGADILAN NEGERI

JAKARTA UTARA KELAS 1A

MEMBERI PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT PENCARI KEADILAN

BERUPA: ^

1. SURAT KUASA DAN SURAT PERMOHONAN KUASA INSIDENTIL

2. SURAT KETERANGAN TIDAK DIPIDANA.

3. SURAT PERMOHONAN LEGALISASI AHLI WARIS.

4. SURAT PEND AFTARAN BAD AN HUKUM.

KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHIPIDANA PEN JARA

1. Surat Permohonan yang ditunjukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Asli 1 Lembar, Fotocopy 1 Lembar)

2. Surat Pemyataan diatas materai 6000 yang intinya tidak pemah dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun atau lebih.

3. Fotocopy KTP4. Fotocopy KK5. Fotocopy SKCK6. Fotocopy Ijazah Terakhir7. Pas Photo 4 x 6 (2 Lembar)8.. Material 6000 (2 Lembar)

SYARAT PERMOHONAN LEGALISASIAHLIWARIS

1. Permohonan yang ditunjukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara (2 Rangkap)

2. Surat Kuasa (Apabila diwakilkan kepada salah satu ahli waris)

3. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan sampai dengan kecamatan

4. Fotocopy Surat Nikah / Akta Nikah5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk6. Fotocopy Kartu Keluarga7. Fotocopy Akta Kelahiran8. Fotocopy Surat Kematian /Akta

Kematian9. Fotocopy Buku Tabungan / Deposito

atas nama Almarhum10. Semua Surat dilegalisir di kantor Pos

Bermaterai 600011. Materai 6000 (2 Lembar)

Catatan :- Surat - surat berupa aslinya haras

diperlihatkan ( untuk disesuaikan dengan copynya)

SURAT PERMOHONAN PENOLAKAN WARIS

1. Permohonan penolakan waris ditujukan kepada ketua PN (2 Lembar)

2. Fotocopy Akta Perkawinan3. Fotocopy KTP yang menerima dan

menolak4. Fotocopy KK yang menerima dan yang

menolak warisan5. Fotocopy Akta lahir yang menerima dan

yang menolak warisan6. Fotocopy Akta Kematian7. Keterangan Waris8. Sertifikat yang ingin ditolak9. Softcopy permohonan disimpan di CD

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN KUASA INSIDENTIL

SURAT KUASAPENASIHAT HUKUM/KUASA HUKUM:1. Surat Kuasa Asli (1 Lembar)

Fotocopy Surat Kuasa (3 Lembar)2. KTA (Kartu Tanda Advokat) (rangkap 2).3. Berita Acara Sumpah (rangkap 2).

SURAT KUASA INSIDENTTL*Hubungan Kcluarga :1. Surat Permohonan2. Surat Kuasa Asli (1 Lembar)3. Fotocopy Surat Kuasa (3 Lembar)4. Surat Keterangan dari Kelurahan dengan

hubungan sedarah atau semenda sampai dengan deraj at ketiga

5. Fotocopy KTP Pemberi Kuasa & Penerima Kuasa

6. Fotocopy Kartu Keluarga Pemberi Kuasa & Penerima Kuasa

7. Fotocopy Akte Kelahiran Pemberi Kuasa & Penerima Kuasa

SYARAT PENDAFTARAN BAD AN HUKUMPendaftaran Pendirian Badan Hukum :1. Akta Notaris Asli.2. Fotocopy Akta Notaris.3. Fotocopy KTP dan NPWP Penguras

(salah satu)4. Fotocopy NPWP Badan Hukum.5. Fotocopy Domisili Badan Hukum dari

Kelurahan.Pendaftaran Perubahan Badan Hukum :1. Akta Notaris Asli2. Fotocopy Akti Notaris Perubahan Badan

Hukum.3. Fotocopy Akta Notaris Pendirian Badan

Hukum.4. Fotocopy KTP dan NPWP Penguras

(salah satu)5. Fotocopy NPWP Badan Hukum.6. Fotocopy Domisili Badan Hukum dari

Kelurahan.Permohonan Akta Perjanjian Kawin :1. Akta Notaris Asli.2. Fotocopy Akta Notaris.3. Fotocopy KTP / Paspor Calon Suami.4. Fotocopy KTP / Paspor Calon Istri.