Kisah Nabi Isa Lengkap

download Kisah Nabi Isa Lengkap

of 16

Embed Size (px)

Transcript of Kisah Nabi Isa Lengkap

 • 8/17/2019 Kisah Nabi Isa Lengkap

  1/16

  A r t i c l e s f r o m S i t u s Pe nd i d i k a n Isla mNo# 1

  K isa h N a b i Is a A s . ( L e n g k a p 2012- 10- 24 14:10:34 p e n d id ika n isla m

  A. !ukaddimah

  Is a ( bahasa Arab: سی , `Īsā, Essa;sekit ar 1 – 32M) adalah nabi pent ing dalam agama Islam dan merpakansalah sat dari !ll A"mi# $alam Al- %r&an, ia disebt Isa bin Maryam at aIsa al- Masih# Ia diangkat men'adi nabi pada t ahn 2 M dan dit gaskanberdakah kepada *ani Israil di +alest ina#

  amana disebt kan sebanak 2. kali di dalam Al- %ran# /erit a t ent ang

  Isa kemdian berlan't dengan pengangkat anna sebagai t san Allah,penlakan leh *ani Israil dan berakhir dengan pengangkat an dirina kesrga#

  at a Isa ini diperkirakan berasal dari bahasa Aram, Eesho at a Eesaa# essrist s adalah nama ang mm dignakan mat rist en nt k menebt

  http://www.masuk-islam.com/http://www.masuk-islam.com/http://www.masuk-islam.com/http://www.masuk-islam.com/http://www.masuk-islam.com/http://www.masuk-islam.com/http://www.masuk-islam.com/http://www.masuk-islam.com/http://www.masuk-islam.com/http://www.masuk-islam.com/http://www.masuk-islam.com/kisah-nabi-isa-as-lengkap.htmlhttp://www.masuk-islam.com/kisah-nabi-isa-as-lengkap.htmlhttp://www.masuk-islam.com/kisah-nabi-isa-as-lengkap.htmlhttp://www.masuk-islam.com/http://www.masuk-islam.com/kisah-nabi-isa-as-lengkap.htmlhttp://www.masuk-islam.com/kisah-nabi-isa-as-lengkap.htmlhttp://www.masuk-islam.com/

 • 8/17/2019 Kisah Nabi Isa Lengkap

  2/16

  na,

 • 8/17/2019 Kisah Nabi Isa Lengkap

  3/16

  sedangkan rang rist en Arab menebt na dengan Yasu’ al-Masih (bahasa Arab:  یح )#

  emdian, ia diakini mendapat kan gelar dari Allah dengan sebt an"uhullah dan Kalimat ullah# arena Isa diipt a dengan kalimat Allah5adilah67, maka t eript alah Isa, sedangkan gelar 8hllah art ina rh dari Allah karena Isa langsng diipt akan Allah dengan menipkan rh kedalam

  rahim Maram bint i Imr an#

  arasi %r&an t ent ang Isa dimlai dari kelahiran Maram sebagai pt ri dariImran, berlan't dengan t mbh kembangna dalam ashan 9akaria, sert a kelahiran aha# emdian Al- %r&an menerit akan kea'aiban kelahiranIsa sebagai anak Maram t anpa aah#(Ingatlah), ketika Malaikat berkata: “Hai Marya, seungguhnya  !ll ahenggebirakan kau ("engan kelahiran seorang #utera yang "i$i#takan)"engan kaliat (yang "atang) "ari#a"a-%ya, naanya !l Masih Isa #utera

  M ar ya, seorang terkeuka "i "unia "an "i akhirat "an terasuk orang-orangyang "i"ekatkan (ke#a"a !llah)& (Ali Imran: 4.)

  $ikisahkan pla baha selama Isa berada didnia, ia t idak menikahi seranganit a karena ia t erlebih dahl diangkat leh Allah kelangit # Akan t et api,ada riaat ang mengat akan baha Isa akan menikah dengan salah sat mat Mhammad ket ika ia t rn dari langit , ke'adian ini dikisahkanmen'elang akhir "aman#

  #. "i$a%at Nabi IsaKelahiran Nabi Isa

  Mslim peraa pada knsep kesian Maram, ang t elah dierit akansepan'ang dalam beberapa aat dalam Al %r&an# Menrt kisah di Al-%r&an, Maram selal beribadah dan t elah dikn'ngi leh malaikat5ibril# 5ibril mengat akan kepada Maram t ent ang akan diberikan alnanak ang bernama Isa, Maram sangat t erke't , karena ia t elah

  ber smpah nt k men'aga kesianna kepada Allah dan t et apmempert ahankanhal it  dan bagaimana pla dia bisa hamil t anpa serang lelaki, lal5ibril menenangkan Maram dan mengat akan baha perkara iniadalah perkara ang mdah bagi Allah, ang ingin membat diasebagai t anda nt k mansia dan rahmat dari- a# ;epert i halnadalam knsep penipt aan Adam t anpa ib dan bapak#

  Pembicaraan mereka t erekam dalam salah sat u surah di dalam

  Al& 'uran'ibril berkata “)eikianlah*& +uhanu beriran: “Hal itu a"alah u"ahbagiu "an agar "a#at ai en.a"ikannya suatu tan"a bagi anusia"an sebagai rahat "ari ai "an hal itu a"alah suatu #erkara yangsu"ah "i#utuskan*& (srat Maram: 21)/Maha 0u$i ia& !#abila ia telah eneta#kan sesuatu, aka ia hanya

 • 8/17/2019 Kisah Nabi Isa Lengkap

  4/16

  berkata ke#a"anya: “'a"ilah*, aka .a"ilah ia& (Maram: 3.) #eberapaa%at lain t erkait dengan kelahiran Isa ant ara lain 0esungguhnyaisal (#en$i#taan) Isa "i sisi !llah, a"alah se#erti (#en$i#taan)  !"a&  !llah en$i#takan !"a "ari tanah, keu"ian !llah ber  iran ke#a"anya “'a"ilah* (seorang anusia), aka .a"ilah "ia& (Ali Imran:.)“an (ingatlah kisah) Marya yang telah eelihara kehoratannya,

  lalu ai tiu#kan ke "ala (tubuh)nya ruh "ari ai "an ai .a"ikan"ia "an anaknya tan"a (kekuasaan !llah) yang besar bagi seestaala* ( Al Anbiaa abari, hal ini disebabkan karena da Maram: Akberlindng kepada- M, nt k dia dan ket rnanna dari set anang t erkt k#7

  !isi sebagai nabi

  Menrt t eks- t eks Islam, Isa dit s kepada *ani Israil, nt kmenga'arkan t ent ang ke- esaan > han dan menelamat kan merekadari kesesat an# Mslim peraa Isa t elah dinbat kan dalam > arat ,membenarkan a'aran- a'aran nabi sebelmna# Isa digambarkan 'gadalam a'aranIslam, memiliki mk'i"at sebagai bkt i kenabianna, sepert i berbiaraseakt masih bai dalam peradan, memberikan naa?kehidpanpada brng ang t erbat dari t anah liat , menembhkan rang ang terkena lepra, menembhkan rang t na net ra, membangkit kan rangmat i dan memint a makanan dari srga at as permint aan mrid- mridna# *eberapa kisah menebt kan baha aha bin 9akaria@2pernah

 • 8/17/2019 Kisah Nabi Isa Lengkap

  5/16

  bert em dengan Isa di sngai rdan, seakt  aha pergi ke +alest ina#

 • 8/17/2019 Kisah Nabi Isa Lengkap

  6/16

  #eberapa a%at dari Al 'uran %ang menegaskan t ent ang kenabianIsa ant ara lain) *erkat a Isa: esngghna ak ini hamba Allah, $ia memberik Alkit ab (In'il) dan $ia men'adikan ak serang nabi,dan $ia men'adikan akserang ang diberkat i di mana sa'a ak berada, dan $iamemerint ahkan kepadak (mendirikan) salat dan (mennaikan) "akatselama ak hidp; dan berbakt i kepada ibk, dan $ia t idak men'adikan

  ak serang ang smbng lagi elaka# $an kese'aht eraan semgadilimpahkan kepadak, pada hari ak dilahirkan, pada hari akmeninggal dan pada hari ak dibangkit kan hidp kembali7# It lah Isa pt era Maram, ang mengat akan perkat aan ang benar, ang merekaberbant ah- bant ahan t ent ang kebenaranna# > idak laak bagi Allahmempnai anak, Maha i $ia# Apabila $ia t elah menet apkan sesat, maka $ia hana berkat a kepadana: 5adilah7, maka 'adilah ia#(Maram: 30- 3.) 7 $an t at kala Isa dat ang membaa ket erangan dia berkat a:

  esngghna ak dat ang kepadam dengan membaa hikmat dannt k men'elaskan kepadam sebagian dari apa ang kam berselisiht ent angna, maka bert akalah kepada Allah dan t aat lah (kepada)k7# esngghna Allah $ialah > hank dan > han kam makasembahlah $ia, ini adalah 'alan ang lrs# Maka berselisihlahglngan- glngan (ang t erdapat ) di ant ara mereka, lalkeelakaan ang besarlah bagi rang- rang ang "alim akni siksaanhari ang pedih (kiamat )# ( A" 9khr= : B3- B.) 7 Al Masih pt era Maram it  hanalah serang 8asl ang

  sesngghna t elah berlal sebelmna beberapa rasl, dan ibnaserang ang sangat benar, keda- dana biasa memakan makanan#+erhat ikan bagaimana ami men'elaskan kepada mereka (ahli kit ab) t anda- t anda kekasaan (ami), kemdian perhat ikanlah bagaimanamereka berpaling (dari memperhat ikan aat - aat ami it )# (AlMaa&idah:C.) 7 $an (ingat lah) ket ika Allah ber =  irman: Dai Isa pt era Maram, adakahkam mengat akan kepada mansia: 5adikanlah ak dan ibk da

  r ang t han selain AllahE7# Isa men'aab: Maha i Fngka, t idaklahpat t bagik mengat akan apa ang bkan hakk (mengat akanna)# 5ikaak pernah mengat akan maka t ent lah Fngka menget ahi apa angada pada dirik dan ak t idak menget ahi apa ang ada pada diriFngka# esngghna Fngka Maha Menget ahi perkara ang ghaib- ghaib7# Ak t idak pernah mengat akan kepada mereka keali apa angFngka perint ahkan kepadak (mengat akan)na ait : 4;embahlah

   Allah, > hank dan > hanm7, dan adalah ak men'adi saksi t erhadapmereka, selama ak berada di ant ara mereka# Maka set elah Fngka

  a=  at kan ak, Fngka- lah ang mengaasi mereka# $an Fngkaadalah Maha Menaksikan at as segala sesat # (Al Maa&idah: 11B- 11C)

  Isa dan "uhul 'udus

 • 8/17/2019 Kisah Nabi Isa Lengkap

  7/16

  !uk*i+ at Isa

 • 8/17/2019 Kisah Nabi Isa Lengkap

  8/16

  %r&an 'ga menerit akan perihal Isa ang diberikan kekat an denganrh kds leh > han# 8asl- rasl it  ami lebihkan sebagian (dari) mereka at as sebagianang lain# $i ant ara mereka ada ang Allah berkat a- kat a (langsngdengan dia) dan sebagianna Allah meninggikanna beberapa dera'at #$an ami berikan kepada Isa pt era Maram beberapa mk'i"at sert aami perkat dia dengan 8hl %ds# $an kala Allah menghendaki,

  nisaa t idaklah berbnh- bnhan rang- rang (ang dat ang)sesdah r asl- rasl it , sesdah dat ang kepada mereka beberapamaam ket erangan, akan t et api mereka berselisih, maka ada di ant aramereka ang beriman dan ada (pla) di ant ara mereka ang ka=  ir#eandaina Allah menghendaki, t idaklah mereka berbnh- bnhan# Akan t et api Allah berbat apa ang dikehendaki- a# (Al *aGarah: 2.3)7 (Ingat lah), ket ika Allah mengat akan: Dai Isa pt ra Maram, ingat lahnikmat -  kepadam dan kepada ibm di akt Ak mengat kan

  kam dengan rhl Gds# am dapat berbiara dengan mansia diakt masih dalam baian dan sesdah deasa; dan (ingat lah) di akt Ak menga'ar kam menlis, hikmah, > arat dan In'il, dan (ingat lahpla) diakt  kam membent k dari t anah (sat bent k) ang berpabr ng dengan i"in- , kemdian kam menip kepadana, lal bent kit  men'adi brng (ang sebenarna) dengan sei"in- # $an (ingat lah)di akt kam menembhkan rang ang bt a se'ak dalam kandnganib dan rang ang berpenakit spak dengan sei"in- , dan (ingat lah)di akt kam mengelarkan rang mat i dari kbr (men'adi hidp)

  dengan sei"in- , dan (ingat lah) di akt Ak menghalangi *ani Israil(dari keinginan mereka membnh kam) di kala kam mengemkakankepada mereka ket er angan- ket erangan ang nat a, lal r ang- rangka=  ir di ant ara mereka berkat a: Ini t idak lain melainkan sihir ang nat a7# (Al Maa&idah: 110)

  Isa t idak dibunuh at aupun disalib

   Al- %r&an menerangkan dalam srat An isaa

 • 8/17/2019 Kisah Nabi Isa Lengkap

  9/16

  Mslim menangkal adana penaliban dan kemat ian at as diri Isa dit angan mshna# Al- %r&an menerangkan ahdi menari danmembnh Isa, t et api mereka t idak berhasil membnh danmenalibkanna# Isa diselamat kan leh Allah dengan 'alan diangkat kelangit dan dit empat kan disat t empat ang hana Allah H> ang t ah t ent ang hal ini# Al %r&an men'elaskan t ent ang perist iapenelamat anini# > et api (ang sebenarna), Allah t elah mengangkat Isa kepada- a# $an adalah Allah Maha +erkasa lagi Maha *i'aksana# (Anisaa idak,sesngghna sebagian kam adalah sebagai pemimpin t erhadapsebagian ang lain, sebagai sat  kemliaan ang diberikan Allahkepada mmat ini (mmat Islam)#7

  > iba- t iba Isa sdah berada di ant ara mereka dan

  dikmandangkanlah salat ,maka dikat akan kepadana, ma'lah kam(men'adi imam salat ) ahai rh Allah#7 Ia men'aab:7Dendaklah angma' it  pemimpin kam dan hendaklah ia ang mengimami salatkam7#

  Menrt Islam, hal pert ama ang dilakkan Isa set elah t rn dari langitadalah menaikan salat sebagaimana ang di'elaskan leh hadist - hadist di at as# Isa akan men'adi makmm dalam salat ang di imamileh Imam Mahdi#

  Adapun lokasi t urunn%a Isa di*elaskan oleh !uhammaddalam sebuah hadist berikut )

  Isa ibn Maram akan t rn di Menara +t ih& (Al Mannarat l *aidha&) di> imr $amsik#7

 • 8/17/2019 Kisah Nabi Isa Lengkap

  10/16

  edat angan Isa akan didahli leh kndisi dnia ang dipenhiked"aliman, kesengsaraan J peperangan besar ang melibat kanselrh

 • 8/17/2019 Kisah Nabi Isa Lengkap

  11/16

  penddk dnia, set elah it  kemnlan Imam Mahdi ang akanmenelamat kan kam mslimin, kemdian kemnlan da''al ang akanbersaha membnh Imam Mahdi, set elah da''al menebarkan =  it nahna selama 40 hari, maka Isa akan dit rnkan dari langit nt kmenmpas da''al# alah sat  t gas besar belia set elah membnhda''al adalah menelamat kan mmat mansia dari =  it nah a&'' danMa&''

  -. Kisah Nabi Isa

  Penut ur lang Lukman /akim 0 uhdi

  erang nabi sekaligs mansia per t ama di dnia, akni abi Adam’alaihis sala, mnl ke alam ini t anpa melali prses kelahiransebagaimana la"imna# Ia t idak memiliki *apak dan Ib# $emikian pla

  keberadaan ist ri abi Adam, ait  ;it i Daa, ang diipt akan dari t lang rsk abi Adam# Allah H> kembali menn'kkan kekasaan-a melali lahirna abi Isa ’alaihis sala# abi Isa t idak mempnai Aah# Ia hana memiliki Ib bernama ;it i Maram#

  +ada "amanna, ;it i Maram dikenal sebagai serang gadis si angpandai men'aga diri# ;ehari- hari akt na hana dihabiskan sendiriandi dalam kamar nt k beribadah kepada Allah H> # Ia t idak pernahkelar rmah, apalagi berbiara dengan laki- laki# > idak ada sat  priapn ang berani menent h klit t bhna# Ia 'ga berasal dari ket rnan dan kelarga t erpandang# Ibna bernama Dannah, ist ri Imran#eakt keil, ;it i Maram diash leh kelarga abi 9akaria ’alaihissala&

  ;at  saat , ket ika ;it i Maram sedang khs& ber"ikir, Malaikat 5ibrilmendat angina# ;it i Maram t erke't # Malaikat 5ibril men'elaskanbaha kehadiranna membaa kabar gembira# Menrt Malaikat 5ibril,t idak lama lagi ;it i Maram akan memperleh serang bai lelaki ist imea bernama Isa Al- Masih# $inamakan Al- Masih karena abi Isa

  mengsap bmi dan membersihkan ser t a sahana nt k menelamatkan agama dari berbagai =  it nah pada "amanna# ;it i Maram  'st r

  semakin t akt # > bhna bert ambah gemet ar# Ia t ers berda,memint a perlindngan kepada Allah ;H> # Malaikat 5ibril kemdianmenipkan rh ke dalam pert ;it i Maram, lal menghilang, danbergant i men'adi ahaa ang t erang benderang#

  ;it i Maram t ermenng dilipt i kesedihan# Ia berkat a dalam hat i,mana mngkin dirina bisa hamil, padahal belm menikah dan t idak

  mempnai sami# Dari demi hari, pert na bert ambah bn3it #8pana ia benar- benar hamil# Anehna, ia t idak merasa sakit at angidam, laaknaanit a hamil# ;it i Maram bingng, bagaimana men'elaskan semaini kepada kelarga mapn masarakat na# +ast  i t idak akan ada

 • 8/17/2019 Kisah Nabi Isa Lengkap

  12/16

  rang ang memper3aai, pikirna#

 • 8/17/2019 Kisah Nabi Isa Lengkap

  13/16

  #a%i %ang #isa #erbicara

  $et ik- det ik kelahiran ;it i Maram sebent ar lagi# Ia mendapat pet n'k dari Allah H> spaa meninggalkan rmah dan kampngna# ;it iMaram ber'alan meleat i banak rang# > ak pelak gemparlah selrharga# Mereka t erke't melihat ;it i Maram sdah berbadan da#/emhan dan ai maki snt ak kelar dari mlt mereka# Mereka

  mendh ;it i Maram t elah berbat "ina# Mereka menebt ;it iMar am perempan t ak bergna alias pelar# ;it i Maram t idakmenanggapi, meski t elingana panas dan hat ina perih# eda kakinat ers melangkah mant ap, t anpa t 'an past i#

  > ibalah ;it i Maram di sat  t empat ang 'ah dari kampngna dan t anahna belm pernah diin'ak siapapn# $i sit  banak t mbh phnkrma# Ia memilih ddk bersandar, berist irahat di baah phn krmaang besar dan t inggi# > iba- t iba ia merasakan sakit pada pert na#

   Akhirna, ia melahirkan serang bai lelaki bera'ah t ampan, ber klitlembt dan pt ih# elrh prses kelahiranna t idak dibant leh dknbai, bidan mapn dkt er# elain it , t  idak ada rang ang melihat danmenget ahina# > erat at dalam se'arah, abi Isa ’alaihis saladilahir kan pada t ahn B22 sebelm hi'riah at a sebelh masehi#

  *elm hilang rasa let ihna set elah melahirkan, ;it i Maram pt s asaingin mengakhiri hidp# Ia merasa mal karena hars menanggngbeban berat sepan'ang hidpna# amn, anak ang bar dilahirkan it 

  spnt an berkat a, 7Ib 'angan bersedih hat i# ema ini karnia dari AllahH> # Ib, t lng gerakkan phn krma it # ant i makanan, minmandan bah ang mat ang akan mendekat i kit a, kemdian makanlah#isaa hat i Ib men'adi t enang#7 ;it i Maram seket ika t ersadar,kemdian mem 'i kebesaran Allah H> #

  0 aman Pembunuhan #a%i Lelaki

  *eberapa akt set elah t inggal di t empat perist irahat an, ;it i Maram

  berenana plang ke rmahna# Ia menggendng anakna penh int adan kasih saang# Memaski gerbang perkampnganna pada srehari, rang- rang ang sedang berkmpl langsng menghampirina#Mereka mengerbngi ;it i Maram sekalian menanakan ident it asbah it # > et api ;it i Maram t idak men'aabna, sebab sdah niatberpasa t idak ma biara kepada siapapn# Mereka malah menindir,meledek dan mem=  it nah ;it i Maram# *ahkan ada sebagian rangang ingin mengsir ;it i Maram#

  ;it i Maram hana memberi isarat spaa rang- rang bert anakepada bai ang berada dalam dekapanna# ;eket ika bai it men'aab, 7Ak Isa Al- Masih, hamba Allah H> ang akan diberi it ab In'il# ;at  hari ak akan di'adikan nabi dan t san- a nt kmengembalikan kalian ke 'alan Allah H> , memerint ahkan shalat dan

 • 8/17/2019 Kisah Nabi Isa Lengkap

  14/16

  mennaikan "akat # Ak 'ga akan berbakt i kepada Ibk#7 Krang- rang ang mendengar pernat aanna spnt an t ampak pata 'ahna# Mereka t idak menangka bai ang bar lahir beberapahari bisa berbiara seara lanar #

  abar adana bai a'aib milik ;it i Maram segera menebar ke pen 'r negeri, t ermask sampai ke t elinga para pendet a dan pembesar

  ahdi# ehidpan dan perilak masarakat ang selama ini sdahmeleneng dari a'aran abi Msa &alaihis salam dan abi $ad &alaihissalam bakal segera dilrskan# Kleh karena it , para pendet a danpembesar ahdi memerint ahkan pengaalna nt k menangkap ;it iMaram besert a baina# elain it , mereka menari perempan angakan melahirkan dan membnh set iap bai laki- laki ang bardilahirkan#

  ;it i Maram sdah diberit ah leh seserang t erkait in=  rmasi pent 

  ing t ersebt # Malam harina, ;it i Maram menggendng abi Isakelar dari +alest ina men' ke Mesir# Ia sangat khaat ir parapengaal akan menemkan 'e'ak, kemdian menghnskan pedang ket bhna dari arah belakang# amn Allah H> sdah ber'an'i nt kmen'agana# et elah menemph per'alanan ang melelahkan, selamatlah kedana t iba di Mesir, negeri ang dipenhi kebaikan dankemliaan# abi Isa t mbh dan men'alani masa keilna denganbahagia# Ia mennt t ilm, menghadiri per t eman ser t a berdisksidengan lama#

  Skenario .nt uk Nabi Isa

  at hari seserang menemi ;it i Maram# $ia memberit ah ;it iMaram agar kembali ke +alest ina, sebab pendet a dan pembesarahdi ang ingin membnhna sdah mat i# $alam t emp singkat ,;it i Maram dan abi Isa ang men'adi deasa sdah berada di t anahkelahiranna# abi Isa mlai berdakah# Mla- mla kepada rang- r ang ang dikenalna# Ia menerkan mereka kembali beribadah dan

  mengesakan Allah H> # Mereka dian'rkan nt k meninggalkanmem'a pat ng sert a t idak mendea- deakan ang dan emas#

  elain it , pada hari ;abt  abi Isa kelar rmah nt k memet ikbah- bahan, kemdian memberikanna kepada rang angkelaparan dan kam =  akir# +ada hari ;abt , abi Isa 'ga menalakanapi nt k anit a- anit a t a, sehingga mereka t idak mat ikedinginan# +adahal menrt keakinan kam ahdi saat it , hari;abt  adalah hari s3i# Maksdna, mereka t idak bleh melakkankegiat an apapn keali menembah berhala# $i t empat peribadat an

  ang dipenhi dmba dan brng merpat i it , arga ahdi sepert isedang memint a pengampnan dsa kepada para pendet a#

  abi Isa sangat sedih melihat kenat aan t ersebt # ebab, banakrakat miskin ang t idak mamp nt k membaar pendet a agar

 • 8/17/2019 Kisah Nabi Isa Lengkap

  15/16

  mengampni dsa dan kesalahanna# abi Isa ang t erbiasa hidpsederhana t ers

 • 8/17/2019 Kisah Nabi Isa Lengkap

  16/16

  mensiarkan a'aranna# edikit demi sedikit para pengikt na kian bert ambah# +ada pendet a ang mlai berkrang ibaa mapn 'mlahmat na merasa kesal, sebab pendapat an mereka ikt menrn#Mer eka mendh abi Isa sebagai penebab sema it # Merekameranang skenari khss nt k meningkirkan, mengsir, bahkan 'ikaperl membnh abi Isa#

  erang pengikt abi Isa ang menget ahi renana it  mengin=  rmasikan kepada abi Isa# abi Isa besert a beberapa pengiktna kemdian bersembni di sat  t empat # amn, serang sahabatdekat abi Isa membrkan t empat persembnian abi Isa kepadapara pendet a# Akhirna para pendet a dan pendkngnaberhasil menangkap sahabat dekat abi Isa ang a'ahna sangatmirip dengan abi Isa# Krang it  kemdian dibnh dengan ara disalibdit iang ka# +adahal, abi Isa ang asli dan belm menikah it  t elahdiselamat kan leh Allah H> ke langit #

  ement ara pengikt abi Isa lainna ang selamat dari penge'aran, ters berdakah menebarkan a'aran abi Isa seara sembni-sembni# ebelm diangkat ke langit , abi Isa menampaikan kabar kepada para pengikt na baha akan dat ang serang nabi dan raslbernama Ahmad# abi dan rasl ang dimaksd abi Isa ialah pentp dari selrh nabi dan rasl, akni abi Mhammad AH# Ahmadsesngghna nama lain dari abi Mhammad AH, ang a 'ar annaakan melengkapi selrh a'aran nabi dan rasl sebelmna#LLL