PERSEPSI MAHASISWA FAKULTI PENDIDIKAN adalah soal selidik yang mempunyai 35 item. Soal selidik...

download PERSEPSI MAHASISWA FAKULTI PENDIDIKAN adalah soal selidik yang mempunyai 35 item. Soal selidik tersebut

of 23

 • date post

  03-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PERSEPSI MAHASISWA FAKULTI PENDIDIKAN adalah soal selidik yang mempunyai 35 item. Soal selidik...

 • PERSEPSI MAHASISWA FAKULTI PENDIDIKAN TERHADAP

  MAKANAN HALAL

  NOR SYAIRAH BT ZAINULDIN@ZAINUDDIN

  Laporan ini dikemukan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

  penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Pengajian Islam)

  Fakulti Pendidikan

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  MEI 2011

 • iii

  DEDIKASI

  Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang Ya Allah

  Ampunilah dosa hambu mu ini, tunjukkanlah daku jalan yang lurus, permudahkanlah urusan daku, jauhilah daku dari kemurkaanmu, moga

  daku menjadi hambaMu yang bertaqwa.

  Ya Rasulullah

  Selawat dan salam keatas mu dan ahli keluargamu

  Berbahagiakan lah daku sebagai umatmu

  Semoga daku beroleh syafaatmu

  Buat ayahanda dan bonda tercinta

  Zainul Din@Zainuddin B Omar & Hamidah Bt Daud

  Setinggi-tinggi penghargaan di atas kasih sayang dan didikan

  Pengorbanan kalian tiada bandingan, kata-kata semangat menjadi cahaya hidupku

  Setiap detik akan kukenang dunia dan akhirat kekal berpanjangan

  Buat abang dan adik-adikku yang disayangi

  Dorongan, kerjasama serta keprihatinan kalian mengiringi langkahku

  Agar perjuanganku senang diharungi

  Pensyarah-pensayarah yang dihormati

  Ilmu mu amat berharga, tunjuk ajar mu tiada harganya ,mudah-mudahan dilimpahi rahmatNya

  Sahabat-sahabat seperjuanganku

  Terima kasih atas persahabatan

  Segala bantuan dan tunjuk ajar menjadi bukti ukhwah

  Akan tetap segar dalam ingatan

 • iv

  PENGHARGAAN

  Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji

  dan syukur kupanjatkan ke hadrat Ilahi dengan nikmat dan rezeki kurnaiaanNya yang

  telah memberiku semangat serta kekuatan untuk menyempurnakan penyelidikan ini.

  Ucapan terima kasih tidak terhingga dan setinggi-tinggi penghargaan buat ustazah

  maznah bt ali selaku penyelia projek di atas kesudiaannya meluangkan masa

  memberi tunjuk ajar, bimbingan, nasihat, idea yang bernas sepanjang menyiapkan

  penyelidikan ini.

  Sekalung penghargaan dan ribuan terima kasih kuucapkan kepada staf

  Fakulti Tamadun Islam dan Fakulti Pendidikan sama ada yang terlibat secara

  langsung atau pun tidak dalam menyediakan data-data yang diperlukan bagi

  menyempurnakan Projek Sarjana Muda ini. Ucapan terima kasih juga buat semua

  sahabat yang sudi membantu dan memberi tunjuk ajar kepadaku. Teristimewa buat

  ayahanda dan bonda yang tercinta kerana berkat doa dan restu mereka membuatku

  tabah untuk meneruskan perjuangan di diperantauan ini.

 • v

  ABSTRAK

  Kajian ini membincangkan tentang Persepsi Mahasiswa Fakulti Pendidikan

  terhadap makanan halal. Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti persepsi

  Mahasiswa Islam Fakulti Pendidikan terhadap makanan halal, mengenalpasti tahap

  kesedaran mahasiswa Fakulti Pendidikan UTM terhadap makanan halal dan

  menganalisa kriteria pemilihan makanan halal mahasiswa Fakulti Pendidikan UTM.

  Kajian ini dijalankan di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia yang

  melibatkan responden Mahasiswa Islam Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan

  Kemahiran Hidup seramai 109 orang. Rekabentuk kajian yang dijalankan adalah

  menggunakan kaedah yang berbentuk deskriptif. Instrument kajian yang digunakan

  adalah soal selidik yang mempunyai 35 item. Soal selidik tersebut terdiri daripada

  dua bahagian iaitu bahagian A terdiri daripada maklumat demografi responden

  manakala bahagian B berkaitan dengan dengan persoalan kajian. Nilai

  kebolehpercayaan soal selidik ialah α= 0.863. Data-data yang dikumpul dianalisis

  dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) for

  windows version 15.0. Dapatan kajian bagi mengenalpasti persepsi mahasiswa islam

  terhadap makanan halal ialah 4.791, manakala bagi menganalisa kriteria yang

  dipilih oleh Mahasiswa Fakulti Pendidikan terhadap makanan halal ialah 4.718

  manakala bagi tahap kesedaran mahasiswa Islam fakulti pendidikan terhadap

  makanan halal ialah 4.718 dan bagi menganalisa kriteria pemilihan makanan halal

  Mahasiswa Islam Fakulti Pendidikan ialah 4.549. Ini menunjukkan bahawa persepsi

  mahasiswa Islam terhadap makanan halal berada pada tahap yang positif.

 • vi

  ABSTRACT

  This research was carried out to identify the perception of Students Faculty of

  Education on Halal Food. The objective of this research is to identify the

  perceptions of Muslim students Faculty of Education about halal food, to analyze

  the criteria chosen by the students Faculty of Education about halal food and halal

  food selection by the students Faculty of Education. This descriptive research was

  distributed to 109 Muslim students Bachelor of Technology and Education Living

  Skill from Faculty of Education, Universiti Teknologi Malaysia as respondent. The

  research instruments were a set of questionnaire including 35 items consisted of two

  parts which is part A for basic information about the respondent and part B to

  answer the research question. From the analysis data, it shows the reliability for this

  questionnaire is α = 0.863. All of the collected data were analysis by using

  Statistical Package for Social Science (SPSS) for Windows version 15.0. The

  finding of identify the perception of Muslim students about halal food is 4.791,

  while for the objective of analysis the awareness about halal food by Muslim

  students Faculty of Education is 4.718 and for the objective of identifying the

  criteria of selecting Muslim students Faculty of Education about halal food is

  4.549. This shows that the overall perception of Muslim students about halal food

  is in positive level.

 • vii

  KANDUNGAN

  BAB PERKARA MUKA

  SURAT

  PENGESAHAN STATUS TESIS

  PENGESAHAN PENYELIA

  HALAMAN JUDUL

  HALAMAN PENGAKUAN ii

  HALAMAN DEDIKASI iii

  HALAMAN PENGHARGAAN iv

  ABSTRAK v

  ABSTRACT vi

  ISI KANDUNGAN vii

  SENARAI JADUAL xi

  SENARAI JADUAL xiii

  SENARAI SINGKATAN xiv

  BAB 1

  PENDAHULUAN

  1.1 Pendahuluan 1

  1.2 Latar Belakang Masalah 3

  1.3 Penyataan Masalah 6

  1.4 Objektif Kajian 6

  1.5 Persoalan Kajian 7

  1.6 Kepentingan Kajian 7

  1.7 Batasan Kajian 7

  1.8 Definisi Istilah 8

 • viii

  1.8.1 Persepsi 8

  1.8.2 Makanan 8

  1.8.3 Halal 8

  1.9 Kesimpulan

  9

  BAB 2 SOROTAN KAJIAN

  2.1 Pendahuluan 10

  2.2 Pengertian Makanan Halal 11

  2.2.1 Makanan Halal 11

  2.2.2 Makanan Haram 14

  2.3 Prinsip Makanan Halal 15

  2.3.1 Prinsip Pertama 15

  2.3.2 Prinsip Kedua 15

  2.4 Kesedaran Terhadap Pengambilan Makanan Halal 16

  2.5 Garis Panduan Dalam Pemilihan Makanan Halal 18

  2.5.1 Tujuan 20

  2.5.2 Sumber Bahan Makanan 21

  2.5.2.1 Tumbuh-Tumbuhan 24

  2.5.2.2 Bahan Semulajadi 25

  2.5.2.3 Bahan Kimia 25

  2.5.2.4 Bahan Penambah Makanan 25

  2.6 Penyembelihan 25

  2.7 Hukum Syariah Dan Bahan Tambah (Food Aditive)

  Dalam Makanan 26

  2.7.1 Mono Dan Digliserida 28

  2.7.2 Gelatin 28

  2.7.3 Gliserin 29

  2.7.4 Lesitin 29

  2.7.5 Alkohol 30

  2.7.6 Renet 30

  2.7. 7 Lelemak (Shortening) 30

  2.8 Kajian Lepas 31

  2.9 Kesimpulan 33

 • ix

  BAB 3 METODOLOGI KAJIAN

  3.1 Pendahuluan 35

  3.2 Rekabentuk Kajian 36

  3.3 Populasi Dan Sampel 36

  3.4 Tempat Kajian 37

  3.5 Instrumen Kajian 38

  3.6 Kajian Rintis 40

  3.7 Prosedur Kajian 40

  3.8 Analisis Data 41

  3.9 Kesimpulan

  43

  BAB 4 ANALISIS DATA DAN KEPUTUSAN KAJIAN

  4.1 Pendahuluan 44

  4.2 Analisis Setiap Soal Selidik Bahagian A (Maklumat

  Asas Responden) 45

  4.2.1 Taburan Responden Mengikut Jantina 45

  4.2.2 Taburan Responden Mengikut Umur 46

  4.2.3 Taburan Responden Mengikut Tahun Pengajian 47

  4.2.4 Taburan Responden Mengikut Status

  Perkahwinan 48

  4.2.5 Taburan Responden Mengikut Latar Belakang

  Pendidikan 48

  4.3 Analisis Soal Selidik Bahagian B 49

  4.3.1 Dapatan Persoalan Kajian 1 49

  4.3.2 Dapatan Persoalan Kajian 2 56

  4.3.3 Dapatan Persoalan Kajian 3 63

  4.4 Rumusan Dapatan Kajian 71

  4.5 Kesimpulan