Spm Trial 2012 Addmath Qa Selangor

download Spm Trial 2012 Addmath Qa Selangor

of 48

 • date post

  03-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  241
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Spm Trial 2012 Addmath Qa Selangor

 • 7/29/2019 Spm Trial 2012 Addmath Qa Selangor

  1/48

  3472/1

  3472/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor [Lihat halaman sebelah

  NO. KAD PENGENALAN

  ANGKA GILIRAN

  Nama:...................... Tingkatan:........

  JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR

  MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH

  PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK 3472/1

  PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012

  ADDITIONAL MATHEMATICSKertas 1

  September2 jam Dua jam

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Tuliskan nombor kad pengenalan, angka giliran,

  nama dan tingkatan anda pada petak yang

  disediakan.

  2. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

  3. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan

  yang sepadan dalam bahasa Melayu.

  4. Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau

  sebahagian soalan sama ada dalam bahasa

  Inggeris atau bahasa Melayu.

  5. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman

  belakang kertas soalan ini.

  Kod Pemeriksa :

  SoalanMarkahPenuh

  MarkahDiperoleh

  1 3

  2 3

  3 3

  4 35 3

  6 4

  7 3

  8 3

  9 3

  10 4

  11 4

  12 3

  13 3

  14 4

  15 3

  16 4

  17 3

  18 2

  19 3

  20 3

  21 3

  22 3

  23 3

  24 3

  25 4

  Jumlah 80

  Kertas ini mengandungi 20 halaman bercetak.

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 7/29/2019 Spm Trial 2012 Addmath Qa Selangor

  2/48

  3472/1

  3472/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

  2

  BLANK PAGE

  HALAMAN KOSONG

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 7/29/2019 Spm Trial 2012 Addmath Qa Selangor

  3/48

  3472/1

  3472/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor [Lihat halaman sebelah

  3

  The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are

  the ones commonly used.

  Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi

  adalah yang biasa digunakan.

  ALGEBRA/ ALGEBRA

  1a

  acbbx

  2

  42 8 a

  bb

  c

  ca

  log

  loglog

  2 nmnm aaa 9 Tn = a + (n1)d

  3 a m a n = am-n

  10 Sn =

  2

  n[ 2a + (n1) d]

  4 ( a

  m

  )

  n

  = a

  mn

  5 logamn = logam + logan 11 Tn = ar1n

  6loga

  n

  m= logamlogan

  12Sn =

  1

  )1(

  r

  ra n=

  r

  ra n

  1

  )1(, r 1

  7 logamn= n logam 13

  ,1 r

  aS

  r < 1

  CALCULUS / KALKULUS

  1

  2

  y = uv,dx

  duv

  dx

  dvu

  dx

  dy

  v

  u

  y , 2vdx

  dvu

  dx

  duv

  dx

  dy

  4 Area under a curve

  Luas di bawah lengkung

  = b

  a

  y dx or (atau)

  = b

  a

  x dy

  3 dx

  du

  du

  dy

  dx

  dy

  5 Volume generated /Isi padu janaan

  = b

  a

  y 2 dx or ( atau)

  = b

  a

  x 2 dy

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 7/29/2019 Spm Trial 2012 Addmath Qa Selangor

  4/48

  3472/1

  3472/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

  4

  STATISTICS / STATISTIK

  1x =

  N

  x

  7

  i

  ii

  W

  IWI

  2x =

  f

  fx

  8r

  nP =)!(

  !

  rn

  n

  3

  =N

  xx 2)(=

  22

  xN

  x

  9r

  nC =!)!(

  !

  rrn

  n

  4

  =

  f

  xxf 2)(=

  22

  xf

  fx

  10

  11

  P(AB) =P(A) +P(B)P(AB)

  P(X= r) = rnr

  r

  n qpC , p + q = 1

  5

  m =L +

  f

  FN

  m

  21

  C

  12

  13

  Mean /Min , = np

  = npq

  6I=

  0

  1

  Q

  Q 100

  14Z=

  X

  GEOMETRY / GEOMETRI

  1 Distance /Jarak

  = 212

  2

  12)()( yyxx

  4 Area of triangle /Luas segi tiga

  = )()(2

  1312312133221 yxyxyxyxyxyx

  2 Midpoint / Titik tengah

  (x,y) =

  2,

  2

  2121 yyxx

  5

  6

  22 yxr

  22 yx

  yxr

  ji

  3 A point dividing a segment of a line

  Titik yang membahagi suatu tembereng garis

  (x,y) =

  nm

  myny

  nm

  mxnx 2121 ,

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 7/29/2019 Spm Trial 2012 Addmath Qa Selangor

  5/48

  3472/1

  3472/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor [Lihat halaman sebelah

  5

  TRIGONOMETRY /TRIGONOMETRI

  1 Arc length, s = r

  Panjang lengkok,s =j

  8 sin (AB) = sinA cosB cosA sinB

  sin (AB) = sinA kosB kosA sinB

  2 Area of sector,A =2

  2

  1r

  Luas sektor,L = 2

  2

  1j

  9 cos (A B) = cosA cosB sinA sinB

  kos (AB) = kosA kosB sinA sinB

  3 sin 2 A + cos 2 A =1

  sin2

  A + kos2

  A =1

  10 tan (AB ) = tanA tanB

  1 tanA tanB

  4 sec2 A = 1 + tan 2 A

  sek2 A = 1 + tan 2 A

  11tan 2A =

  A

  A

  2tan1

  tan2

  5 cosec 2A = 1 + cot 2A

  kosek2

  A = 1 + kot2

  A

  12

  A

  a

  sin

  B

  b

  sin

  C

  c

  sin

  6 sin 2A = 2 sinA cosA

  sin 2A = 2 sinA kosA

  13 a 2 = b 2 + c 2 2bc cosA

  a 2 = b 2 + c 2 2bc kosA

  7 cos 2A = cos AsinA

  = 2 cos 2 A1

  = 12 sin

  2

  A

  kos 2A = kos2Asin2A

  = 2 kos 2 A1

  = 12 sin 2 A

  14 Area of triangle /Luas segi tiga

  =2

  1ab sin C

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 7/29/2019 Spm Trial 2012 Addmath Qa Selangor

  6/48

  3472/1

  3472/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

  6

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 7/29/2019 Spm Trial 2012 Addmath Qa Selangor

  7/48

  3472/1

  3472/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor [Lihat halaman sebelah

  7

  Answerall questions.

  Jawab semua soalan.

  1 Based on the above information, the relation between A and B is defined by the set of

  ordered pairs { (9, 3), (9, m), (25, 5), (25, 5) }.

  Berdasarkan maklumat di atas, hubungan antara A dan B dinyatakan sebagai set

  pasangan tertib { (9, 3), (9, m ), (25, 5), (25, 5) }.

  (a) State the type of relation between setA and setB.

  Nyatakan jenis hubungan antara set A dan set B.

  (b) Find the value ofm.Cari nilai m.

  (c) Using the function notation, write a relation between setA and setB.

  Dengan menggunakan tata tanda fungsi, tulis satu hubungan antara set A dengan

  set B.

  [3 marks]

  [3 markah]

  Answer /Jawapan:

  (a)

  (b)

  (c)

  2 Given the function : 3g x x m and 1 : 2 1g x px , find the value ofm and ofp.

  [3 marks]

  Diberi fungsi : 3g x x m dan1 : 2 1g x px , cari nilai m dan nilai p.

  [3 markah]

  Answer/ Jawapan:

  A= { 9, 25 }B= { 5, 3, m, 5 }

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 7/29/2019 Spm Trial 2012 Addmath Qa Selangor

  8/48

  3472/1

  3472/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

  8

  3 Given the functions6

  : , 0,h x xx

  and : 4 1hg x x , find

  Diberifungsi6

  : , 0,h x xx

  dan : 4 1hg x x , cari

  (a) g(x),

  (b) gh(2).

  [3 marks]

  [3 markah]

  Answer /Jawapan:

  (a)

  (b)

  4 The straight liney = 2x does not intersect the curvey =x2 + kx + 4.

  Find the range of values ofk. [3 marks]

  Garis lurus y = 2x tidak bersilang dengan lengkung y = x2+kx+4.

  Carikan julat nilai k. [3 markah]

  Answer /Jawapan:

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 7/29/2019 Spm Trial 2012 Addmath Qa Selangor

  9/48

  3472/1

  3472/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor [Lihat halaman sebelah

  9

  5 Diagram 5 shows the graph of a quadratic functiony=(x - m)2+n, where m and n are

  constants.

  Rajah 5 menunjukkan graf fungsi kuadratik y=(x - m)2+n, dengan keadaan m dan n

  adalah pemalar.

  Find

  Cari

  (a) the value ofm and ofn,nilai m dan n,

  (b) the value ofk.nilai k.

  [3 marks]

  [3 markah]

  Answer /Jawapan:

  (a)

  (b)

  6 Given the quadratic functionf(x) =x2 2qx + 5q has a minimum value of 9q,

  where q < 0.

  Diberi fungsi kuadratikf(x )=x2 2qx + 5q mempunyai nilai minimum 9q, dengan

  keadaan q < 0.

  Find

  Cari

  (a) the value ofq,

  nilaiq,

  (b) the roots of the equationf(x) = 0 .

  punca-punca bagi persamaanf(x) = 0.

  [4 marks]

  [4 markah]

  Answer /Jawapan:

  (a)

  (b)

  (3,2)

  k

  x

  y

  O

  Diagram 5 /Rajah 5

  http://www.chngtuition.blogspot.com

 • 7/29/2019 Spm Trial 2012 Addmath Qa Selangor

  10/48

  3472/1

  3472/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

  10

  7 Solve the equation:

  Selesaikan persamaan:

  128

  81

  2

  13

  3

  x

  x [3 marks]

  [3 markah]

  Answer /Jawapan:

  8 Solve the equation 1)14(log2log 33 xx . [3 marks]

  Selesaikan persamaan 1)14(log2log 33 xx . [3 markah]

  Answer /Jawapan:

  9 The first three terms of a geometric progression are 5x+ 6, 2x andx 2.

  Tiga sebutan pertama bagi suatu janjang geometri ialah 5x+ 6, 2xdanx 2.

  Find

  Cari

  (a) the positive value ofx,

  nilai positif bagi x,

  (b) the common ratio, using the value ofx obtained in 9(a).

  nisbah sepunya, dengan menggunakan nilai x yang diperoleh di 9(a).

  [3 marks][3 markah]

  Answer /Jawapan:

  (a)

  (b)

  http://www.