Stpm Pam Kertas1 Set2

Click here to load reader

 • date post

  20-Jan-2015
 • Category

  Travel

 • view

  4.934
 • download

  4

Embed Size (px)

description

STPM PA SKOR A JPN 2005

Transcript of Stpm Pam Kertas1 Set2

 • 1. SULIT*900/1STPM 2005 JABATAN PELAJARAN PERAKPENGAJIAN AM KERTAS 1 SET 2 LEARNING TO SCORE (ANEKA PILIHAN) (Dua jam)SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIAArahan kepada calon :JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.Ada enam puluh soalan dalam ujian ini. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan : anda dikehendaki memilih jawapan yang paling tepat dan menandakannya pada Borang Jawapan Aneka Pilihan yang berasingan.Baca arahan pada Borang Jawapan Aneka Pilihan itu dengan teliti.Jawab semua soalan. Markah tidak akan ditolak bagi jawapan yang salah : jumlah markah anda dalam ujian ini ialah bilangan soalan yang dijawab dengan betul.Kertas soalan ini terdiri daripada 15 halaman bercetak Jabatan Pelajaran Negeri Perak 2005 STPM 900/1 [Lihat sebelahSULIT* Halaman1

2. SULIT* Pendekatan : Membangunkan ilmu dan moral Pembangunan seimbang Keharmonian hidup masyarakat 1. Pernyataan di atas merujukA Wawasan 2020B Konsep Islam HadhariC Kepimp inan Melalui TeladanD Dasar Pendidikan Kebangsaan2. Antara berikut yang manakah benar tentang sasaran Pelan Integriti Nasional (PIN) ?A Merapatkan jurang perbezaan antara sektor, kaum, dan wilayahB Mengurangkan gejala rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa secara berkesanC Memajukan sumber manusia secara kolektif dan mewujudkan tenaga kerja yang berdisiplin dan produktifD Menjadikan sains dan teknologi sebagai asas penting dalam perancangan dan pembangunan sosio ekonomi Pembangunan masyarakat berdasarkan sistem kekeluargaan Mewujudkan satu masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi dan sosial3. Pernyataan di atas merujuk kepadaA Wawasan 2020B Dasar Sosial NegaraC Dasar Pembangunan NasionalD Dasar Pendidikan Kebangsaan Mewujudkan komunikasi yang berkesan ke arah kesedaran kebangsaan, kenegaraan, dan nasionalisme Meninggikan taraf dan mutu kesenian4. Pernyataan di atas merupakan strategi yang terkandung dalamA Dasar Sosial NegaraB Pelan Intergriti NasionalC Dasar Kebudayaan KebangsaanD Dasar-dasar Pembaharuan dan Peningkatan Produktiviti dan Kualiti dalam Perkhidmatan Awam5. Antara berikut yang manakah dasar kerajaan yang berkaitan dengan usahameningkatkan produktiviti? I Dasar Pandang Ke TimurII Dasar Pendidikan Kebangsaan III Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Pentadbiran IV Dasar Hala Cara Baru Pembangunan Kampung dan DesaA I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV Halaman 2 3. SULIT* Meningkatkan daya pengeluaran dan daya pembelian nasional Menyediakan tenaga kerja yang mencukupi untuk pembangunan negara6. Antara berikut yang manakah merujuk kepada pernyataan di atas?A Dasar Pandang ke TimurB Dasar Pengeluaran NegaraC Dasar Kependudukan NegaraD Dasar Peningkatan Produktiviti Fail meja dan manual prosedur kerja Penggunaan tanda nama Kad perakam waktu7. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan pernyataan di atasA Dasar PenswastaanB Dasar Pandang ke TimurC Dasar Pe rsyarikatan MalaysiaD Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam8. Antara berikut yang manakah benar tentang objektif Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam ?A Membangunkan dan memperkasakan insan sepanjang hayatB Menerapkan proses Islamisasi di kalangan rakyat Malaysia.C Memastikan keperluan individu, keluarga, dan masyarakat dipenuhi.D Membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang bermaruah, beridentiti kukuh dan disegani oleh masyarakat lain.9. Antara berikut yang manakah merupakan perbuatan rasuah ? I Menteri Besar menerima cenderamata selepas merasmikan majlis keraianPersatuan Penduduk Desa.II Anggota polis trafik yang menjalankan tugas hanya menolak sogokan pemandukereta tanpa mengambil tindakan lanjutan. III Seorang Ketua Jabatan telah meluluskan projek pembangunan yang salahseorang daripada pemajunya ialah adiknya sendiri. IV Seorang ahli parlimen menunjukkan kad ahlinya kepada pegawai kastamsupaya beg yang dibawanya tidak perlu diperiksa di lapangan terbang.A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV10. Jenis bantuan dari MalaysiaNegara penerima Hasil penyelidikan dan pembangunan sektor pertanianMaldives Pengurusan pentadbiran Bangladesh Bantuan membangunkan industri kecil dan sederhanaPapua New GuineaBantu an di atas dikendalikan melalui A Kerjasama Selatan -selatan B Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik C Rancangan Kerjasama Teknikal Malaysia D Rancangan Usaha sama Perindustrian ASEANHalaman3 4. SULIT*11. Perjuangan Malaysia dalam Dialog Selatan-Selatan adalah tentang I Hutang negara membangunII Kerjasama dalam bidang pendidikan III Menarik pelabur asing menanam modal di negara anggota IV Membendung penguasaan media massa oleh negara-negara barat A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV12. Antara berikut yang manakah langkah yang diambil oleh ASEAN untuk mengadakan kerjasama sosial dan budaya ?I Pesta Filem ASEAN II Peraduan kereta berhiasIII Bengkel lukisan dan muzik IV Pertandingan antara pusat pelancongan A I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV13. Antara berikut yang manakah kejayaan Pertubuhan Negara -negara Islam ? I Menolak pencerobohan Palestin oleh IsraelII Pemberian pinjaman kewangan kepada Isreal III Penubuhan pertubuhan kebudayaan sains dan pendidikan di Rabat IV Penubuhan Pusat Penyelidikan Sejarah, Seni dan Kebudayaan di Istanbul A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV14. Antara berikut yang manakah faktor-faktor yang diambilkira dalam pembentukan dasar luar Malaysia ?I Piagam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu II Kerjasama dalam bidang sains dan teknologiIII Ideologi dan fahaman politik sesebuah negaraIV Penglibatan dalam Komanwel dan Suruhanjaya Selatan -Selatan A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IVHalaman 4 5. SULIT*15. Antara berikut, apakah peranan Malaysia dalam krisis Kamp uchea? I Memperjuangkan satu penyelesaian politik secara amanII Membuka pelaburan dalam bidang perkilangan dan pertanian III Terlibat dalam pembentukan Kerajaan Campuran Demokratik Kampuchea IV Mentadbir negara itu sementara menunggu kerajaan baru Kampuchea dibentuk AI dan IIBI dan IIICII dan IVDIII dan IV16. Antara berikut yang manakah dibincangkan dalam persidangan menteri luar OIC di Doha pada bulan Februari 1998? I Krisis makanan IraqII Masalah pelarian Kosovo III Pertandingan ratu cantik duniaIV Penglibatan negara -negara Islam dalam Olimpik AI dan IIBI dan IVCII dan IIIDIII dan IV17. Antara berikut yang manakah matlamat Malaysia dalam Warisan Bersama Antartika? I Ekologi dan alam sekitar dipertahankanII Kawasan yang bebas daripada senjata nuklear III Membenarkan penyelidikan iklim sahaja di AntartikaIV Negara -negara yang ada kepentingan sahaja beroleh ke untungan AI dan IIBI dan IVCII dan IIIDIII dan IVMembebaskan rantau Asia Tenggara daripada percaturan politik kuasa-kuasa besar Mengelakkan perlumbaan senjata nuklear di rantau Asia Tenggara18. Pernyataan tersebut mungkin merujuk kepada A Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) B Pertubuhan Menteri-menteri Pelajaran Asia Tenggara (SEAMEO) C Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN) D Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara (SEANWFZ)Memperbaiki hubungan Iran-Iraq Menyelesaikan masalah Palestine-Isreal19. Pernnyataan di atas merujuk kepada A D-8 B Pertubuhan Negara-negar Islam (OIC) C Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) D Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM)Halaman5 6. SULIT*20. Persidangan Menteri-menteri Luar ASEAN yang bersidang di Kuala Lumpur pada 27 November 1971 telah menandatangani Deklara si Kuala Lumpur yang memba wa pengisytiharan A Persatuan Asia Tenggara (ASA) B Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN) C Skim Tarif Keistimewaan Sama Rata (CEPT) D Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara (SEANWFZ)21. Yang manakah antara berikut benar tentang kerajaan konfederasi ? A Kerajaan pu sat mempunyai kuasa autonomi dan kerajaan negeri mempunyai kuasayang rendah B Kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri adalah seimbang dalam aspekpemerintahan negara C Kerajaan pusat dan kerajaan negeri mempunyai kuasa autonomi masing-masingdalam bidang tertentu D Kuasa memerintah kerajaan pusat amat terhad dan kebanyakan kuasa terletakdalam tangan kerajaan negeri.22. Perlembagaan ialah dokumen yang mengandungi I Hak-hak asasi rakyat demi melindungi kepentingan rakyatII Undang-undang tertinggi yang penting untuk pembentukan negara III Hak-hak istimewa orang bukan Melayu dan kaum Bumiputera yang lainIV Sejarah perkembangan kebudayaan dan agama kaum-kaum utama di Malaysia A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV23. Antara berikut yang manakah bidang kuasa kerajaan persekutuan dalam urusan penubuhan sesebuah universiti awam ? I Pembekalan airII Peruntukan kewangan III Pengeluaran sijil menduduki bangunan IV Perlantikan pihak pentadbir dan pensyarah A I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV24. Yang manakah benar tentang fungsi Majlis Tanah Negara ? A Meluluskan undang -undang tanah B Menyeragamkan hasil pungutan cukai tanah C Mengeluarkan lesen penukaran status penggunaan tanah D Menyelaraskan dasar penggunaan tanah di seluruh Persekutuan25. Antara berikut yang manakah Jabatan Negeri yang utama di Kedah ? A Jabatan Agama Islam Kedah B Pejabat Kewangan Negeri Kedah C Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah D Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Halaman 6 7. SULIT*26. Di Sabah badan yang mengandungi Exco Negeri yang memerintah Sabah dinamakan A Kabinet Negeri B Majlis Tertinggi C Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sabah D Pejabat Setiausaha Persekutuan Negeri SabahLembaga Pembangunan Tanah Persekutuan (FELDA) Jabatan Perangkaan Jabatan Audit Negara Jabatan Kemajuan Kraftangan Malaysia27. Agensi-agensi di atas terletak di bawah bidang kuasa A Kementerian Kewangan B Jabatan Perdana Menteri C Kementerian Sumbar Manusia D Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri28. Antara berikut yang manakah badan di bawah yang menyelesaikan sungutan orang ramai tentang kementerian serta jabatan kerajaan ? A Jabatan Audit Negara B Biro Bantuan Gu aman C Biro Pengaduan Awam D Badan Pencegah Rasuah29. Antara berikut, yang manakah menggambarkan kebebasan dan kepentingan sesebuah Suruhanjaya?I Suruhanja