UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA FAKTOR-FAKTOR · PDF fileFaktor-faktor Berkaitan Pelajar Malaysia...

Click here to load reader

 • date post

  22-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA FAKTOR-FAKTOR · PDF fileFaktor-faktor Berkaitan Pelajar Malaysia...

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

FAKTOR-FAKTOR BERKAITAN PELAJAR MALAYSIA MELANJUTKAN PELAJARAN KE INSTITUSI PENGAJIAN

TINGGI DI MEDAN INDONESIA

ZULFIKAR AMIR

FPP L 1993 5

Faktor-faktor Berkaitan Pelajar Malaysia Melanjutkan Pelajaran Ke Institusi Pengajian Tinggi

Di Medan Indonesia

Oleb

Zulfikar Amir

Kertas Projek Yang Dikemukakan Untuk Memenubi Sebabagian Daripada Syarat Bagi Mendapatkan Ijazab

Master Sains (Pembangunan Sumber Manusia) di Pus at Pengembangan Dan Pendidikan Lanjutan

Universiti Pertanian Malaysia

Disember 1993

Kertas projek bertajuk "Faktor- faktor Berkaitan Pelajar Malaysi a Melanjutkan Pel aj aran Ke Inst itusi Pengaj i an Tinggi d i Medan , Indones i a" yang disedi akan oleh Zulfikar Ami r bagi memenuhi sebahagi an daripada syarat mendapatkan Ijazah Master Sains ( Pembangunan Sumber Manusi a ) , di Pusat Pengembangan dan Pendidikan Lanjutan Uni versiti Pertanian Malays i a .

D i sahkan oleh :

HJ . SAIDIN BIN TEH , Ph . D Profesor Madya/Ketua Jabatan Pendidikan Pengembangan Pus at Pengembangan dan Pendidikan Lanjutan Universi t i Perani an Malaysia

( Penye l i a )

Jabatan Pendidikan Pengembangan Pusat Pengembangan dan Pendidikan Lanjutan Universiti Pertanian Mal aysia

( Pemeriksa )

Tarikh : Lt \ \ \3t

PENGHARGAAN

Alhamdul i l l ah , syukur ke had rat Al l ah ( S . W . T ) di atas l impah kurni aNya, sehingga saya dapat menyelesaikan kertas pro j ek ini . Selesainya kaj i an ini d i j al ankan adalah tidak terlepas dari bantuan , dorongan , dan kerj asama yang sangat berni lai dari berbagai pi hak . Semoga segala budi bai k dan jasa mereka mendapat bal asan'Al lah ( S . W . T ) .

D i s i ni saya i ngin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kas i h kepada penyelia saya iaitu Profesor Madya Dr . Hj . Saidin Bin Teh di atas segala bimbingan , nasihat , saranan , dan tunjukajar sej ak peringkat penyedi aan cadangan penyel idikan hinggal ah ke peringkat kertas projek ini disempurnakan . Kesabaran dan ketekunan bel iau serta perbincangan yang terus menerus adal ah kunei utama sehingga membolehkan kertas projek ini di sempurnakan sesuai dengan masa yang di rancangkan .

Set inggi -t i nggi terima kas ih saya ueapkan juga kepada YBhg . Profesor Madya Dato' Dr . Hj . Mohd . Nasir Ismai l , Pengarah Pusat Pengembangan dan Pendidikan Lanjutan ( PPPL ) Universi ti Pertanian Mal aysia yang banyak memberi . galakan , saranan , dan nas ihat sel ama saya mengikuti program sarjana .

Penghargaan i khlas saya tuj ukan kepada semua Pensyarah di Jabatan Komunikasi Pembangunan dan Jabatan Pendidikan Pengembangan , dan Unit Bel ia kerana i lmu pengetahuan , pengalarnan , dan sega l a rupa tunjukajar mereka yang sangat berni lai t i nggi sehingga saya mendapat banyak manfaat .

Penghargaan i khl as saya tujukan juga kepada semua kak i tangan PPPL kerana semua bantuan dan ker j asama yang i khl as sej ak masa saya mendaftar sehingga menyempurnakan kertas projek lnl. Juga penghargaan dan terimakasih saya ueapkan kepada Konsul at Jenderal Mal ays ia di Medan , khususnya En . Burhanuddi n I j ab selaku Penasi hat Pel aj ar Mal ays ia ( PPM ) dan Saudara Kamaruddin Hussein selaku Yang Dipertua (YDP) Persatuan Kebangsaan Pel a j ar-Pelajar Mal aysi a di Indonesi a ( PKPMI) di Medan , dan semua pel ajar Mal aysia di Medan , Surnatera Utara Indonesi a .

Ucapan terima kasih dan hormat saya ingin tujukan kepada Yang Berhormat ( YB ) Bapak Prof . H . M Yusuf Hanaf i ah sel aku Rektor Universiti Sumatera Utara Medan , dan Puan Prof . Dr . Asma Affan , MPA selaku Dekan Fakulti I lmu Sosial dan I lmu Pol i t i k Uni versi ti Sumatera Utara Medan , kerana kerj asama dan bantuan

iii

mereka selama saya mengikuti program Master di Universi t i Pertanian Mal aysi a .

Akhi r sekal i kepada bapa dan ibu tercinta , Haj i Ami r Hamzah Nuh Mi raza dan Haj jah Nursyamsu Syamsuddin serta i steri yang disayangi Yenni Izwari Muhammad Ari fin S . , serta anakanak yang kukasi hi Muhammad Afdhal Hussei n , Muhammad Akmal Hussein dan Ai syah Khairunnisa . Serta seluruh keluarga yang telah banyak memberikan dorongan dan sokongan di sepanj ang pengaj i an yang saya tempuhi .

Semoga segala apa jua bentuk sokongan , bantuan , dan nas ihat yang diberikan kepada saya, mendapat balasan daripada Al l ah ( S . W . T ) . Amin Yaa Rabbal ' Al ami n .

i v

JADUAL KANDUNGAN

Muka S urat

PENGHARGAAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i i i

KANDUNGAN . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v

SENARAI JADUAL. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . i x

SENARAI RAJAH . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . x i

ABSTRAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x i i

ABSTRACT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv

BAB

I PENDAHULUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Latar Be1 akang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Pernyataan Masal ah . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Objekti f Kaj ian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Kepentingan Kaj i an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Batasan Kaj i an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0

Definisi I st i l ah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0

I I MODE L L INGKARAN RES PONS DAN BAHAN BERTULIS . . . . . 1 2

Model Lingkaran Respons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Bahan-bahan Bertul i s Berkenaan Dengan Mel anjutkan Pel a j aran Ke Luar Negara . . . . . . . . . . . 1 4

I I I METODOLOGI KAJ IAN . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . 2 8

Bentuk Kaj i an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8

A1at Kaj i an.. . . . . . . ... . . ..... .. . . . . . . . . . . .. . . . . 29

v

Muka Surat

Populasi Kaj ian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1

Persampel an . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2

Pengumpul an Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Cara Menganal i s i s Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4

IV HASI L KAJIAN DAN PERBINCANGAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5

Ciri Dan Latar bel akang Responden . . . . . . . . . . . . . . 4 5

Sumber-sumber Informasi Yang Digunakan Berkenaan Melanj utkan Pel a j aran Ke I PT Di Medan Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6

Perkara-perkara Yang Berminat Untuk Diketahui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Cara dan Kekerapan Menghubungi Sumber Informasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Faktor-faktor Yang Mendorong Pel ajar Mal aysia Mel anjutkan Pelaj aran Ke Indonesi a . . . . . . . . . . . . . 6 7

Perkara-perkara Yang Dikuati ri Responden Apab i l a Tamat Pengaj i an Dan Bal i k Semula Ke Mal aysi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Al asan Khusus Memi l ih I PT D i Indones i a Dan Tidak Ke Negara-negara Lain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6

Masalah-masalah Yang Dialami Responden Sepanjang Pengaj ian Di I PT Medan . . . . . . . . . . . . . . . 8 8

Cadangan Responden Untuk Mengatasi Masal ah Yang Dialami Sepanj ang Mel anjutkan Pel aj aran Ke I PT Di Medan Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1

Perbincangan Model Cross . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3

vi

Muka Surat

V RINGKASAN , RUMUSAN , PERBINCANGAN , IMPLI KASI DAN CADANGAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5

Ringkasan Permasalahan Kaj i an . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5

Ringkasan Objekt i f Kaj i an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Ringkasan Metodologi Kaj i an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6

Ringkasan Keputusan Anal i s i s Data . . . . . . . . . . . . . . 98

Rumusan Dan Perb incangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 3

Imp 1 i kasi Kaj i an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 7

Cadangan Untuk Kaj i an Sel anjutnya . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0

BIBLI OGRAFI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3

LAMPI RAN

A Soal Sel idik Yang Digunakan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5

B Surat-surat Kebenaran Menja1ankan Kaj i an . . . . . . . 1 2 8

C Cadangan Responden Untuk Mengatasi Masalah . . . . . 1 3 1

D Senarai Pel aj ar Mal ays ia Di Indonesi a . . . . . . . . . . 1 3 9

E Informasi Yang D i perolehi Berkenaan Pel anjutan Pe1ajaran Di IPT Indonesi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 0

F Al asan Berminat Mengetahui Perkara Berkenaan Pel anjutan Pel aj aran Ke I PT Indone s i a . . . . . . . . . . 1 4 2

G Individu Dan Organisas