Download - Majlis Olimpik Malaysia (MOM)

Transcript
 • 8/17/2019 Majlis Olimpik Malaysia (MOM)

  1/16

  DISEDIAKAN OLEH:

  1. ABDUL HAKIM BIN ABU SAMAH

  2. AHIMIN BIN KERISIM

  3. HERWIQ BIN PANUSUL

  4. SYAFIQ ACKMAL BIN SAIDI

    TRUKTUR DAN ORGANI A I

  UKAN DI MALAY IA

  MAJLIS OLIMPIK

  MALAYSIA (MOM)

 • 8/17/2019 Majlis Olimpik Malaysia (MOM)

  2/16

  •  Juga dikenali sebagai Olympic Council of Malaysia(OCM)

  • T!"#$:

  Mezzanine Floor, Wisma OCMHang Jebat oad!"#!" $uala %umpurMalaysia

  P%&' : &'" "*+ *'+F# : &'" *#! +"#E!#* : nocmas-olympic.org.my W+,$ : /ttp011222.olympic.org.my 

  MAJLIS OLIMPIK MALAYSIA(MOM)

  mailto:[email protected]://www.olympic.org.my/http://www.olympic.org.my/mailto:[email protected]

 • 8/17/2019 Majlis Olimpik Malaysia (MOM)

  3/16

  LO-O MOM OCM

 • 8/17/2019 Majlis Olimpik Malaysia (MOM)

  4/16

  #3!

  • 4ada # 5o6ember #3!, "*&"&/ M#0*,

  O*!" M#*#,# #$ P/,$#'M#0*, O*!" M#*## (PMOM) tela/mendaftarkan diri di ba2a/ 7kta 4ertubu/ansebagai +##' +#' /#0##'.

  #3!

  • 4MOM tela/ mengadakan per8umpaanpertama pada 7pril #3!. PMOM 8uga!'0!"$ ,!# "/,#$#' ,#'+#'5,##' '$ !'0# #%*'#

  supaya mereka dapat menyertai acara multisukan.

  SEJARAH MOM

 • 8/17/2019 Majlis Olimpik Malaysia (MOM)

  5/16

  #3!

  • J#6#$#'#,# O*!" A'$#/#+#'5,#(IOC) $*#% !'5$/#7 PMOM ,8#/#/#,!'# pada ' Mei #3!. Hal inimembole/kan Malaya mengambilba/agian dalam 2nd  Asian Games diManila dan 9ukan Olimpik di Melbourne,7ustralia(#3!').

  #3'

  •  :engan pembentukan Malaysia,4MOM menukar nama kepadaOlympic Council of Malaysia (OCM)

  atau Ma8lis Olimpik Malaysia pada !Mei #3'.

 • 8/17/2019 Majlis Olimpik Malaysia (MOM)

  6/16

  •  4ada #3!";an, persatuan;persatuan sukan

  kebangsaan mulai ditubu/kan di Malaysiasebagai persediaan meng/adapi 9ukanOlimpik #3!'.

  •  $ebanyakkan persatuan sukan sepertiMalaya 92imming 7ssociation(#3!'),Malaya Weig/t %ifting 7ssociation(#3!')

  berdaftar di ba2a/ 4ersekutuan Ma8lisOlimpik Malaya1 MOM.

 • 8/17/2019 Majlis Olimpik Malaysia (MOM)

  7/16

  4entadbiran Ma8lis OlimpikMalaysia (MOM)

  # pega2ai terdiridaripada

  4resid

  en

   

 • 8/17/2019 Majlis Olimpik Malaysia (MOM)

  8/16

  STRUKTUR TU-ASPE-AWAI MOM

  Presiden - bertanggungjawab menghadiri semua mesyuaratMOM termasuk Jawatankuasa Kerja dan bertanggungjawab

  mengawal disiplin, mengesah pengundian, minit mesyuarat dan

  menandatanganinya.

  Timbalan Dan Naib Presiden - mengambil alih tugas presiden

  semasa ketiadaannya. Sekiranya presiden dan timbalanpresiden tiada, seorang daripada naib presiden akan

  mengambil alih tugas tersebut.

  Setiausaha Kehormat - bertanggungjawab dalam pengurusan

  perniagaan MOM mengikut undang2 dan mengemukakan

  arahan dalam mesyuarat Jawatankuasa. eliau

  bertanggungjawab membuat surat menyurat, meyimpan buku,

  dokumen dan kertas kerja ke!uali akaun dan rekod kewangan.

  eliau akan menghadiri semua mesyuarat dn men!atatkan

  tindakan selanjutnya.

 • 8/17/2019 Majlis Olimpik Malaysia (MOM)

  9/16

  STRUKTUR TU-ASPE-AWAI MOM

  Penolong Setiausaha Kehormat - membantumenjalankan tugas setiausaha kehormat semasa

  ketiadaan pegawai tersebut. jika ada kekosongan jawatan,

  seorang ahli Jawatankuasa Kerja boleh mengisi

  kekosongan itu.

  Bendahari Kehormat - bertanggungjawab dalam

  pengurusan kewangan akaun dan pembetulan. "ada

  setiap akhir tahun, beliau akan menyediakan "enyata

  #erima ayaran dan Kun!i Kira-kira untuk diauditkan.

  Penolong Bendahari Kehormat - membantu bendaharikehormat menjalankan tugas seperti di atasan dan

  mengambil alih tugasnya bila bendahari Kehormat tidak

  dapt hadir. Kekosongan jawatan ini juga boleh diisi oleh

  ahli jawatan kuasa kerja.

 • 8/17/2019 Majlis Olimpik Malaysia (MOM)

  10/16

  CARTA OR-ANISASI MOM

  Presiden $ #unku #an Sri %mran %bni #uanku Ja&a'ar 

  Timbalan Presiden $ (atuk (r.M.Jegathesan

  Naib Presiden $ "ro'. ). *. +hin, ow eng +hoo, "ro' (atuk (r.

  akaria hmad, (ato& . Sani Karim, (ato /oy /ajasingham

  Setiausaha Kehormat $ (ato& Sieh Kok +hi

  Pen. Setiausaha Kehormat $ ati'ah #an Sri *a!ob, "hua #ai 0eng

  Bendahari kehormat$ (ato& Seri Kee *ong )ee

  Pen. Bendahari Kehormat$ S.Jahendran

 • 8/17/2019 Majlis Olimpik Malaysia (MOM)

  11/16

  BARISAN STRUKTURMOM

  =arisan atas yangmempunyai kuasatertinggi mengadakan4er/impunan 7gung

   

 • 8/17/2019 Majlis Olimpik Malaysia (MOM)

  12/16

  %embaga >ksekutif yangterdiri daripada # pemegang

   8a2atan utama iaitu presiden,timbalan presiden, naibpresiden dan seterusnya.

  %embaga >ksukutif (

 • 8/17/2019 Majlis Olimpik Malaysia (MOM)

  13/16

  • Mengambil ba/agian dalam pertandingan.•  7 dan 9ukan $oman2el

  PERANAN MOM

 • 8/17/2019 Majlis Olimpik Malaysia (MOM)

  14/16

  Ob8ektif Ma8lis Olimpik Malaysia

  (MOM)

  Men8alinkan /ubungandengan badan Olimpik

  negara lain.

  Mema8ukan danmenggalakkan

  pembangunan prestasisukan yang tinggi diMalaysia.

 • 8/17/2019 Majlis Olimpik Malaysia (MOM)

  15/16

  Ob8ektif Ma8lis Olimpik Malaysia

  (MOM)

  Men8adi sebua/ agensi yangbebas sepenu/nya dan tidakdipengaru/i ole/ faktor politik,agama dan ekonomi.

  Mengan8urkan sukan sepertisukan Olimpik, sukan$omen2el dan sukan 7sia 

 • 8/17/2019 Majlis Olimpik Malaysia (MOM)

  16/16

  S#'9

  $/!#

  #,%.