Bahagian B - Tema 3 - Soalan 4.pptx

download Bahagian B - Tema 3 - Soalan 4.pptx

of 18

 • date post

  01-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Bahagian B - Tema 3 - Soalan 4.pptx

 • 8/9/2019 Bahagian B - Tema 3 - Soalan 4.pptx

  1/18

  BAHAGIAN B(a)Huraikan faktor-faktor yangmenyebabkan industriberat semakin pentingdi malaysia (12)

 • 8/9/2019 Bahagian B - Tema 3 - Soalan 4.pptx

  2/18

  Menyediakan peluang pekeraansektor perinduastrian menyediakan

  peluang pekeraan di pelbagai peringkat

  sama ada pemprosesan !pemasangan!pengeluaran pembungkusan dan lain-2"seterusnya !penglibatan penduduk dalamsektor industri dapat meningkatkanpendapatan perkapita!kuasa beli!dantabungan yang sekali gus meningkatkantaraf #idup dan kualiti #idup"$onto# sektor

  perkilangan yang banyak mena%arkanpeluang pekeraan iala# pembuatan elektrikdan elektronik !tekstil!pembuatangeta#!pembuatan minyak kelapa sa%it dan

  pembuatan petrokimia"

 • 8/9/2019 Bahagian B - Tema 3 - Soalan 4.pptx

  3/18

  Menyumbang kepada &'N& danpendapatan negara"

  &eluaran dalam negara kasar(&'N&) dan pendapatannegara ter#asil melalui eksport keluaran industriperkilangan"ada ta#un 212! sektor pembuatanmenyumbang sebanyak 2*"+ peratus kepada &'N&

  negara dan nilai ditamba# dalam sektor perkilanganberkembang sebanyak ,"+ peratus dalam tempo#tersebut"onto# keluaran industri perkilangan yangbanyak dieksport ke luar negara seperti keretanasional(proton) ! alat peng#a%a dingin dan baranganelektrik dan elektronik"&euntungan pendapatan eksportini digunakan ole# keraaan untuk membangunkansektor-sektor ekonomi yang lain dalam negaradisamping pembangunan ./ikal dan sosial "

 • 8/9/2019 Bahagian B - Tema 3 - Soalan 4.pptx

  4/18

  Meningkatkan kemauan teknologidan kepakaran sektor perindustrian menggalakkan peminda#an

  teknologi! kepakaran dan buru# ma#ir!sertamemper$epatkan program pembangunan danpenyelidikan(0') dalam negara"perkembangan industriperkilangan banyak bergantung kepada kemauan

  teknologi tinggi(HI-3H) dan ino4asi-ino4asi ba#aru bagimengekalkan daya saing dipasaranantarabangsa"perminda#an teknologi dan teknologikema#iran tinggi dari negara mau seperti epun danerman dapat mengekalkan daya saingtersebut"kepakaran dan teknologi tinggi yang diperole#rakyat dalam negara membole#kan pembangunan negarapada masa #adapan terus mau tanpa meng#arapkanbantuan dan kepakaran asing"

 • 8/9/2019 Bahagian B - Tema 3 - Soalan 4.pptx

  5/18

  Memperluaskan sai/ pasaran

  sektor perindustrian memperluaskan sai/pasaran ke peringkat antarabangsadanmeningkatkan produk pasaran tempatan keluaranindustri seperti barangan elektrik dan elektronik

  serta automobil banyak menembusi pasaranantarabangsa meliputi A53AN! A3!36!65A!736N!B0IAIN86& negara-negaranimurenga#"erluasan pasaran ke peringkat

  antarabangsa membole#kan Malaysia tidakterlalu bergantung kepada pasaran di sesebua#negara sa#aa yang elas berisiko tinggi ikaberlaku krisis dan kega%atan ekonomi

 • 8/9/2019 Bahagian B - Tema 3 - Soalan 4.pptx

  6/18

  &esan pengganda!memperkembangkan akti4iti

  ekonomi yang berkaitan kesan pengganda dalam akti4iti perindustrianme%uudkan akti4iti ekonomi seperti perk#idmatanperniagaan! pengangkutan! ke%angan dan lain-lainyang akan memberikan pekeraan ba#aru dan menanaperkembangan ekonomi setempat"kesan penggandaakibat akti4iti perkilangan bole# ditinau dari dua sudutiaitu ekonomi #uluan dan ekonomi #iliran"ekonomi

  #uluan menerima kesan pengganda apabila %uudindustri memproses yang memerlukan sumber ba#anmenta#"kesannya! ekonomi #uluan(perladangan!perlombongan! dan perikanan) akan turut berkembang

  seiring dengan perkembangan industri pemprosesan"

 • 8/9/2019 Bahagian B - Tema 3 - Soalan 4.pptx

  7/18

  sebagai $onto#! industri memproses minyakkelapa sa%it akan memaukan sektorperladangan kelapa sa%it manakala industrimemproses petroleum menta# akanmeperkembangkan sektor perlombongan $arigali"begitu uga dengan akti4iti ekonomi#iliranyang berkaitan dengan industri perkilangan

  seperti pengangkutan dan telekomunikasi!ke%angan! sunsektor insurans! pergudangan danlogistik turut berkembang seiringan dengannya"

 • 8/9/2019 Bahagian B - Tema 3 - Soalan 4.pptx

  8/18

  entamba#an modal atau danadalam negara

  perkembangan industri perkilangan se$ara langsungakan menamba#kan keupayaan modal dalam negarak#ususnya yang berkaitan dengan kemasukan modaldari pelabur asing(9'I)"9'I iala# pelaburan

  antarabangsa yang dibuat brtuuan untuk mengekalkankepentingan berterusan entiti residen kepada sesebua#ekonomi yang memberikan sumbangan yang besaruntuk menggerakkan sektor ekonomi negara"padata#un! dana 9'I dalam sektor perkilangan diMalaysiaiala# sebanyak 0M:,"2billion"selain dana 9'I!keupayaan modal dalam negara uga diana ole#pelaburan domestik dalam sektor perkilangan" 5ebagai$onto# dana tempAN menyumbang sebanyak

  0M21";billion pada ta#un 212"

 • 8/9/2019 Bahagian B - Tema 3 - Soalan 4.pptx

  9/18

  Memper$epatkan pembangunan

  ./ikal ke%uudan banyak kilang dan ka%asan estetperindustrian akan dapat menyediakan pelbagaikemuda#an asas kepada penduduk seperti

  peruma#an! perk#idmatan! pembandaran!per#ubungan dan pengankutan"'i Malaysiabanyak ka%asan industri bertukar menadibandar(bandar industri) seperti Bandar Baru Nilai

  dan Bandar 0aya 5#a# Alam(elektrik danelektronik)! dan Bandar 0aya etaling 7aya!bandarbaru kerte#(petroleum)! tanung

  malim(automotif)

 • 8/9/2019 Bahagian B - Tema 3 - Soalan 4.pptx

  10/18

  (b)7elaskan impak negatif

  industri pembuatan ter#adappersekitaran ./ikal di Malaysia(1:)

 • 8/9/2019 Bahagian B - Tema 3 - Soalan 4.pptx

  11/18

  en$emaran udara dan erebu akti4iti perindustrian meningkatkan kadarpen$emaran udara dan erebu melaluipembebasan pelbagai gas pen$emar keatmosfera seperti karbon dioksida! karbon

  monoksida! sulfur oksida dan lain-lian"pembebasan partikel-partikel terampai(M1) seperti debu! #abuk! asap pula akanmenyebabkan erebu terutama dalam keadaan

  udara kering (dry air)" Ini tela# meningkatkannilai I6 (Indeks en$emar 6dara)" Ini tela#menyebabkan komposisi ruang udara ter$emardan teroksida"

 • 8/9/2019 Bahagian B - Tema 3 - Soalan 4.pptx

  12/18

  Huan asid #uan asid terbentuk disebabkan kualiti air #uan

  tereas melalui tindak balas antara gas pen$emardengan %ap-%ap air dalam udara"terdapat dua enis#uan asid! iaitu #uan asid lembap dan #uan asidkering"proses kondensasi yang dilakukan ole# gas-

  gas sulfur nitrogen dan karbon akan meng#asilkan#uan asid sulfurik! nitrit dan karbonik" Ba#an-ba#anpen$emar (pollutions) bertindak sebagai nukleuskondesas untuk menyerap %ap-%ap air di atmosfera

  dan meng#asilkan sebatian-sebatian asid"#uan asidbole# meneaskan ekosistem akuatik! meluru#kandaun! membantutkan tumbesaran pokok!

  meneaskan kesi#atan manusia! meningkatkan nilai

  keasidan tana# dan melunturkan %arna bangunan"

 • 8/9/2019 Bahagian B - Tema 3 - Soalan 4.pptx

  13/18

  en$emaran Air Bagi industri perkilangan yang berdekatandengan air(sungai!tasik! kolam! paya!muaradanlaut)! biasanya akan menyebabkan sungai-sungaiber#ampiran dengannya ter$emar dan teroksidakibat pembuangan sisa-sisa toksid dari kilang"$onto#nya! kilang pembuatan tayar di asir Besartela# membuang sisa toksidnya di 5ungai asirBesar" Ini menyebabkan air sungai yang ter$emarakan meneaskan ekosistem akuatik sertamemusna#kan pelbagai spesis " &ualiti air sungaiter$emar biasanya diukur melalui nilai Biologi$al=>igen 'emand (B=')" aras B=' yang tinggimenggambarkan air sungai berkenaan kotor!keru#!bera$un! bertoksid! air beruba# %arna danter$emar serta memberi bau yang busuk"

 • 8/9/2019 Bahagian B - Tema 3 - Soalan 4.pptx

  14/18

  en$emaran Bau

  5esetenga# industri k#ususnya industripembuatan sepeti industri pembuatantayarmembebaskan sisa geta# ! asap dansebagainya!industri pembuatan minyak kelapasa%it mengeluarkan bau yang kuangmenyenangkan" 5isa-sisa ini sukar dilupuskan dantertinggal sebagai ?enap [email protected] di persekitaran

  kilang" =le# itu! pen$emaran bau sentiasaberpanangan dan menimbulkan ketidakselesaan#idup bagi penduduk- penduduk dipersekitarannya"

 • 8/9/2019 Bahagian B - Tema 3 - Soalan 4.pptx

  15/18

  &emusna#an Hidupan Akuatik elbagai spesis #idupan akuatik termasuk

  ekosistemnya akan musna# akibat pembuangansisa-sisa industri yang tidak terka%al ke dalamsungai" 3kosistem dan rantaian makanannyaturut musna# dan #idupan akuatik akan

  mengalami ta#ap kera$unan yang tinggi"

 • 8/9/2019 Bahagian B - Tema 3 - Soalan 4.pptx

  16/18

  eningkatan 5u#u 5ekitar8emanasan 5etempat &esan daripada pengelompokan industri diGemas(industri sa%it!geta#! balak)! tela# banyakmembebaskan gas dan partikel pen$emaran keatmosfera" 5esetenga# gas pen$emar k#ususnya

  karbon dioksida bersifat [email protected]#angan mata#ari" Ba#angan mata#ari masukmenembusinya pada %aktu siang tetapimeng#alang pembebasan semula ba#angan

  tersebut pada %aktu malam" emerangkapan #abayang berlebi#an ini akan menyebabkan su#upersekitarannya pada %aktu malam tinggibeberapa dara# el$ius berbanding su#u yangnormal"

 • 8/9/2019 Bahagian B - Tema 3 - Soalan 4.pptx

  17/18

  ulau #aba bandar indeks su#u sebagai satu komponen sumberudara akan meningkat akibat daripada kepekatankarbon yang tinggi di atmosfera yang dilepaskan

  ole# pebagai pun$a industri pembuatan"#abayang terperangkap membole#kan mekanismekesan ruma# #iau berlaku se#inggamengakibatkan persekitaran k#ususnya dibandar-

  2 industri lebi# panas"bandar yang lebi# panasberbanding dengan ka%asan pinggir bandar atauluar bandar akan membentuk pulau #aba"

 • 8/9/2019 Bahagian B - Tema 3 - Soalan 4.pptx

  18/18

  7yeaa## "" Habissss Assalamualaikum

  Bye-2

  'i$ipta ole#

  3##'ayyu