Contoh Soalan Esei Induksi

Click here to load reader

 • date post

  26-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  3.457
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Contoh Soalan Esei Induksi

GURU BAHAGIANPENDIDIKAN MALAYSIA PELA'ARAN KEMENTERIAN

UJTAN AKHIR KURSUS INI'UKSI MODUL UM UM

SEKSYENB ESEI SOALAN-SOALANTARIKH MASA 2010 1 DISEMBIR 10.00 PAG|HINGGA12.30r/HARI {2 JAM 30 MINIT}

4 BukuSoalanini Mengandungi Muka Surat DIARAHKAN BUKABUKUINI SEBELUM JANGAN

GURU PENDIDIKAN BAHAGIAN MALAYSIA PETAIARAN KEMENTERTAN UJIAN AKHIR KURSUS INDUKSI MODUL UMUM

SEKSreN BSOALAI{-SOALAIT ESEI

ARAHAN KEPADA CALON1-

Jawab empat {4} soalan sahaja. Calon-calondikehendaki na menjawab mana-ma 2 soalan di Bahagian I dan 2 soalan di Bahagian ll.

2. 3. 4. 5.

Setiap soalan membawa 15 markahJawapan hendaklah ditulis dalam Bahasa MalaysiaRujukan kepada bahan-bahanbacaantidak dibenarkan.

Silapastikankertas jawapan anda diserahkan kepada / Ketua Pengawas Pengawas sebelum meninggalkan dewanpeperiksaan.

JAYiT. SEIJTIIAT f,TAJT'

SULIT BAHAGIAN I

1. Encik Alif iatah seorang Pembanlu Tadbir (P/O) yang bertanggungjawabterhadap surat. menyurat di jabatannya. Setiap hari beliau menerima beberapa pucuk surat rasmi yang dihantar oleh jabatan-jabatan lain. (a)Nyatakan peraturan bagi merekodkan surat rasmi di atas kertas minil (5 markah) (b)Apakah tindakanperlu terhadapsurat yang failtidak dapat dikesan? (5 markah) (c)Apakah tindakan diambil jika surat yang diterima untuk perhatian salah seorang pegawai? (5 markah)

2. Encik Mohan telah dilantik sebagai Pegawai PerkhidmatanPendidikanGredDG41. Semasadilantik,beliau dikenakansyarattempoh percubaanselama 1 hingga 3 tahun. Setelah genap tiga (3) tahun berkhidmat,beliau masih tidak dapat disahkan dalam perkhidmatan kerana masih gagal peperiksaan perkhidmatanyang disyaratkan. (a)Nyatakan tindakan awal yang perlu diambil oleh ketua jabatan Encik Mohan sekiranya beliau hendak memperakukanEncik Mohan dilanjutkan tempoh percubaannya. (B markah)

SUUT permohonan (b)Pihak manakahyang boleh meluklskan melanjutkan tempoh percubaan tersebut? (2 markah) (c) Apakah implikasi kepada perkhidmatanEncik Mohan sekiranyatempoh percubaan denganberdenda? beliaudilanjutkan (5 markah)

3. a) Dalam peraturankewangankerajaan,setiap wang yang diterimaoleh pegawaikerajaanhendaklahdikeluarkanresit. Resit itu pula hendaklah disediakanoleh seong pegawai lain dan {lqndatangani oleh pegawai yllg"*_rr!glg;tm9* -wang. Dalam keadaan manakah peraturan ini boleh r r e*t"J.*-** u*"*J'b;* ' dikecualikan. \* (10 markah) b) Encik Shah adalah seorang pemunguthasil. Pada suatu hari salah seorang Pembantu Tadbir (P/O) di jabatannya telah melaporkan kepadanyabahawa beliau telah tersalah tulis tiga (3) helai borang resit dan akibatnya ketiga{iga borang resit berkenaantelah menjadi rosak. Apakahnasihatyang.perlu diberikan oleh EncikShah kepadaPembantu

k9!:fnyAgengenai,pe(ara,ipi. ttl**** b ^ln4h

/(5 markah)

ne l::^'t,

^^A'+."-'

SULIT

4.Huraikan|ima(5)ni|[email protected]|kanataudihayati tugas-tugas awamdalammenjalankan anggotaperkhidmatan oleh seseorang sehariannya.

a) [email protected]

(15 markah)

6 r'^^^^"L

f9 c, +X,Q*1.a*---A -

aa I

l .- 4-Xn

9

N V 9ev - ^r^ IFti u.

t^

/i

/'

no',,"

tP e v t'o ttn ^.- ( o" l^ ^