faktor-faktor memulakan perniagaan

Click here to load reader

 • date post

  14-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  3.470
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of faktor-faktor memulakan perniagaan

 • 1. Memulakan perniagaan

2. FAKTOR DIPERTIMBANGKAN MEMULAKAN PERNIAGAAN1. Mempunyai minat, pengetahuan dan pengalaman.2. Memastikan modal mencukupi3. Memastikan jenis perniagaan diceburi sesuai dengan kelayakandan berpotensi maju.4. Mematuhi syarat dan peraturan perundangan dan aktaperniagaan seperti Akta Jualan Barang 1957 dan Akta Kawalan Harga 1973.5. Lokasi sesuai dan strategik serta mengambil kira kos sewa,kadar upah, persaingan ,peraturan kerajaan tempatan dan kuasa beli penduduk.6. Memastikan sumber bekalan mencukupi dan mudah diperolehi.7. Mengenalpasti bilangan dan kekuatan pesaing serta merancang strategi menghadapinya. 3. Faktor Lokasi danmemulakan bekalan Persainganperniagaan Minat pengetahuan Mematuhi Ringkasansyarat ,pengalaman ModalJenismencukupiperniagaan 4. PENGENDALIAN PERNIAGAAN1. Pengurusan Stok- stok ialah barang yang disimpan untuk dijual padasuatu masa akan datang- pengurusan stok melibatkan aspek:a. Mendapatkan bekalan stokb. Memeriksa stokc. Merekod stokd. Menyimpan dan mengawal stoke. Memperaga stok 5. 2. Pengurusan kewangan - melibatkan: a. Penyimpanan rekod perakaunan dengan sempurna - Akaun Perdagangan, Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-Kirab. Penganalisaan prestasi berdasarkan rekod simpanan - dinilai daripada jumlah untung kasar dan untung bersih serta pulangan modalc. Pengambilalihan tindakan susulan untuk atasi kelemahan dan meningkatkan prestasi perniagaan.- kurangkan perbelanjaan, syarat kredit yang lebih ketat, tingkatkan promosi. 6. latihan kemahirana.Meningkatkankecekapan pekerja3.melaluipengkhususan danPengurusanlatihan kemahiran sumber manusia 7. 4.Pengurusan masa 8. 5. Pengurusanpelanggan melibatkan 3 aspek:a. Memahami sifatpelangganb. Mengenalpasti jenis pelangganc. Mengetahui caramelayan pelanggan. 9. 6.Pengurusan risiko Terdapat tiga jenis risikoa.Risiko boleh diinsuranskan iaitu kejadian dapat diramalkanseperti kebajaranb.Risiko tidak boleh diinsuranskan iaitu tidak dapat diramalkansecara statistik dan kadar premium tidak dapat ditentukan sepertipeperanganC.Risiko yang tidak boleh diinsuranskan tetapi bolehdikawalseperti kerugian yang berpunca spekulasi pelaburan 10. 7. Pengurusan maklumatpengurusan teknologi maklumat perniagaan perlumaklumat (komputer) dapat disimpan, dianalisis danmembantu pengurusandikawal demi menjamin maklumat dengan cekap.keberkesanan pengurusan. 11. Peta minda Pengurusanpelanggan Pengurusan Pengurusan sumberrisikomanusia Pengendalianperniagaan PengurusanPengurusankewangan masaPengurusanPengurusan stokmaklumat