Kad Perakam Waktu

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Kad Perakam Waktu

Peraturan-peraturan pegawai awam 1993

Kad perakam waktuPeraturan-peraturan pegawai awam 1993NUR KHAIRUNNISSA BINTI AZEMIPENOLONG PENGARAH KANAN CAW. PERKHIDMATAN & PERJAWATAN1/12/20141

Surat Pekeliling Am bil. 11 Tahun 1981 Garispanduan Penggunaan Kad Perakam Waktu

Kad perakam waktu 1/12/201421/12/20143PENGURUSAN KAD PERAKAM WAKTU1/12/20144Kad perakam waktuKPW perlu disimpan dalam rak KPW yang berdekatan dengan mesin KPW.Mesin KPW perlu diletakkan berhampiran berdekatan dengan pintu masuk pejabatKPW tidak boleh dibawa pulang atau dipegang oeleh pegawai, perlu sentiasa ada dalam rak kecuali bagi kes-kes tertentu. Seperti??Perlu ada nombor siri bagi tujuan pemantauan.Perlu dicatit waktu anjal 1/12/20145Cara penggunaan kpwPegawai yang datang lewat perlu mengemukakan sebab atas kelewatan beliau hadir bertugas kepada pegawai atasan/penyelia.Bila perlu berjumpa dengan penyelia?Bila perlu masukkan catatan cuti rehat, cuti sakit, CTG? Pegawai atasan akan menurunkan tt ringkas pada KPW jika alasan diterima. Jika tiada tt ringkas, pegawai dianggap melanggar peraturan.

1/12/201461/12/20147Kajian kes AEncik David kerap datang lewat untuk bertugas. Kad Perakam Waktu beliau selalu tidak diketip. Terdapat banyak hari beliau tidak mengetip waktu masuk / pulang. Tiada tindakan di ambil ke atas beliau. Selepas dua bulan, kad perakam waktu beliau tiba-tiba telah hilang.

Apakah tindakan yang wajar dilakukan?

1/12/20148Pegawai penyelia perlu menjalankan tugas penyeliaan setiap minggu terhadap semua pegawai di dalam jabatan. Surat tunjuk sebab perlu diberi kepada pegawai yang telah melanggar sistem tersebut dan amaran diberi supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Jika kesalahan yang sama berulang, tindakan boleh diambil.

Jika kad perakam waktu hilang, pegawai boleh dianggap tidak hadir bertugas dan tindakan tatatertib boleh diambil ke atas beliau.1/12/20149Kajian kes bPuan Mariani telah membawa pulang kad perakam waktu beliau. Semasa banjir di kampung beliau, kad perakam waktu tersebut telah hilang. Puan Samsung melaporkan kehilangan kad perakam waktu tersebut kepada pegawai penyelia beliau.

Apakah tindakan seterusnya?

1/12/201410Kad perakam waktu tidak boleh dikeluarkan dari rak untuk dibawa pulang atau disimpan oleh pegawai itu sendiri.

Tindakan tataterib boleh di ambil atas kesalahan tidak hadir bertugas kerana kehilangan kad perakam waktu tersebut dan pegawai tidak dapat membuktikan secara bertulis bahawa beliau hadir bertugas.1/12/20141112Tugas Kawalan dan Pengawasan Tatatertib1/12/20141213Konsep pengurusan kes tatakelakuanTindakan tatatertib merupakan langkah-langkah yang terakhir bagi menghukum mereka yang didapati melanggar peraturan-peraturan yang berkenaan131/12/201414Tidak hadir bertugas (dikesan & tidak dapat dikesanHadir lewat dan balik awalMenipu/memalsukan cuti sakit/ kad perakam waktuGangguan seksualCuai dalam menjalankan tugasKes-kes yang terlibat dengan tangkapan polis atau pertuduhan di mahkamahTidak bertanggungjawab

KESALAHAN LAZIM1/12/201414DEFINISI TIDAK HADIR BERTUGASPERATURAN 23 & 24Kegagalan untuk hadir bagi apa-apa jua tempoh masa pada masa dan di tempat di mana pegawai itu dikehendaki bertugas serta,

TIDAK HADIR BERTUGAS TANPACUTI; ATAU KEBENARAN; ATAUSEBAB YANG MUNASABAH

1/12/201415Misalnya tidak hadir satu (1) hari, dua (2) hari dan sebagainya dan pegawai berkenaan dapat dikesan

TUJUH (7) HARI BEKERJA BERTURUT-TURUTDAN

TIDAK DAPAT DIKESAN

161/12/2014PROSES UNTUK MENGESANKalau Terserah = pegawai terima atau ahli keluarga terima KES TT Biasa171/12/2014PENGHANTARAN NOTISPer. 52 (1)Seseorang pegawai hendaklah memberi Ketua Jabatannya alamat kediamannya atau apa-apa perubahan kepada alamat itu. Alamat akan digunakan bagi maksud menyampaikan kepadanya apa-apa notis atau dokumen yang dikehendaki disampaikan di bawah Peraturan-Peraturan ini kepada pegawai berkenaan.Per. 52 (2)Apa-apa notis, dokumen atau komunikasi yang ditinggalkan di atau diposkan ke atau dihantar dengan apa-apa cara lain yang munasabah ke alamat bagi penyampaian yang diberikan dibawah subperaturan (1) hendaklah disifatkan telah disampaikan atau diberitahu dengan sempurna kepada pegawai itu. 181/12/201418PELUCUTAN HAK EMOLUMEN 1. JIKA PEGAWAI DIDAPATI BERSALAH KERANA TIDAK HADIR BERTUGAS, PEGAWAI:

TIDAK BERHAK KEPADA APA-APA EMOLUMEN BAGI TEMPOH KETIDAKHADIRANDISIFATKAN TELAH TERLUCUT HAK WALAUPUN PBTT TIDAK MENGARAHKAN PELUCUTHAKANHENDAKLAH DIBERITAHU SECARA BERTULIS

2.TETAPI IANYA BUKAN SATU HUKUMAN TATATERTIB

1/12/201419KES A Encik Zainal telah menghantar permohonan untuk bercuti selama dua hari. Permohonan beliau dibuat sehari sebelum beliau bercuti. Beliau terus bercuti rehat tanpa mendapat kelulusan. Penyelia tidak meluluskan cuti beliau. Beliau dianggap tidak hadir bertugas sebanyak dua hari.

Ini merupakan kesalahan pertama Encik Zainal

Tindakan Penyelia?1/12/201420Disebabkan ini merupakan kesalahan pertama Ketua Jabatan/ Penyelia boleh mengambil tindakan di peringkat Jabatan.

Jabatan perlu mengeluarkan surat tunjuk sebab kepada Encik Zainal atas kesalahan beliau dan memberi nasihat kepada beliau supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jabatan boleh mengeluarkan surat Amaran kepada Encik Zainal.

Jabatan perlu menghantar laporan kepada Cawangan Pekhidmatan & Perjawatan untuk melucutkan hak emolumen pada hari-hari En. Zainal tidak hadir bertugas.1/12/201421KES BCik May telah didapati tidak hadir bertugas tujuh hari dalam bulan Januari. Beliau tidak membuat sebarang permohonan untuk bercuti pada tarikh-tarikh tersebut. Ini merupakan kesalahan kali pertama beliau. Beliau tidak dapat dihubungi.

Apakah tindakan anda sebagai penyelia kepada Cik May?1/12/201422Jabatan/Penyelia perlu mengeluarkan surat tunjuk sebab atas kesalahan tidak hadir bertugas kepada Cik May.

Jabatan perlu menghantar Laporan ke Cawangan Perkhidmatan untuk melucutkan hak emolumen pada tarikh-tarikh tidak hadir bertugas.

Perlu ambil tindakan tatatertib?

1/12/201423KES C Encik Raja di dapati kerap hilang semasa waktu bertugas. Walaubagaimanapun, kad perakam waktu beliau adalah amat teratur di mana beliau mengetip waktu datang dan pulang. Semua rakan setugas Encik Raja tidak puas hati dengan ketidakhadirannya kerana mereka terpaksa menjalankan tugas untuk pihak beliau.

Apakah tindakan anda? 1/12/201424Penyelia perlu melakukan pemantauan terhadap Encik Raja. Penyelia perlu menyediakan sebuah buku log yang mencatatkan masa bila Encik Raja hilang dari tempat bertugas dan bila beliau kembali bertugas. Perlu ada pengesahan dari Jabatan.

Surat tunjuk sebab perlu dikeluarkan kepada Encik Raja atas kesalahan hilang sewaktu bertugas. Jabatan boleh melaporkan kesalahan tersebut ke Lembaga Tatatertib bersama dengan bukti hari dan masa beliau hilang dari tempat kerja sekiranya alasannya tidak munasabah / tidak diterima.1/12/201425PENYELIAMempunyai budibicara untuk meluluskan cuti, mengesahkan sijil cuti sakit dan mengambil tindakan ke atas pegawai seliaan.

Jika terdapat pelanggaran tatatertib, penyelia perlu mengeluarkan surat tunjuk sebab kepada pegawai tersebut, memberi nasihat atau merujukkan pegawai tersebut ke Unit Psikologi Kaunseling. 1/12/201426KES DCik Laila telah ditangkap polis dan ditahan reman atas kesalahan mencuri dan atas kesalahan menyalahguna dadah.

Apakah tindakan Jabatan?1/12/201427Jabatan perlu mendapatkan laporan daripada pihak polis dan mendapatkan keputusan mahkamah jika kesalahan telah disabitkan. Jabatan perlu memaklumkan kepada Cawangan Perkhidmatan tentang kes polis atau keputusan mahkamah terhadap kes tersebut.

Cawangan Perkhidmatan akan menghantar laporan tersebut ke Kementerian untuk tindakan selanjutnya.1/12/201428KES EPuan Shani telah mengemukakan cuti sakit dari Klinik Mesra & Bagus. Puan Shani diberi empat hari cuti sakit kerana deman. Penyelia meragui tentang sijil cuti sakit tersebut.

Apakah tindakan seterusnya?1/12/201429Jabatan perlu menghantar surat ke klinik atau hospital berkenaan untuk mendapat pengesahan terhadap sijil cuti sakit tersebut.

Jika sijil cuti sakit tersebut didapati adalah palsu, Ketua Jabatan/Penyelia perlu mengeluarkan surat tunjuk sebab kepada Puan Nirmala. Jabatan perlu menghantar laporan lengkap ke Cawangan Perkhidmatan untuk mengambil tindakan tatatertib.

Boleh buang kerja?1/12/20143031Proses pengurusan tatatertib DI HKL 311/12/2014HUKUMAN TATATERTIB (Per.38)32HUKUMANPENJELASANAMARANSATU BENTUK PERINGATANDENDAMAKSIMUM 7 HARI EMOLUMENLUCUT HAK EMOLUMENTIADA HAD, SESUAI DENGAN KESALAHAN TIDAK HADIR BERTUGASTANGGUH PERGERAKAN GAJIBAGI TEMPOH 3, 6, 9 ATAU 12 BULAN TURUN GAJIMINIMUM 1 PERGERAKAN GAJI SELAMA 12 BULAN, MAKSIMUM 3 PERGERAKAN GAJI SELAMA 36 BULANTURUN PANGKATTIDAK TERHAD. TERTAKLUK KEPADA SKIM PERKHIDMATAN YANG SAMA DAN KUMPULAN YANG SAMABUANG KERJADIKELUARKAN DARI PERKHIDMATAN AWAM1/12/201432KESAN HUKUMAN TATATERTIBKelewatan dalam pengesahan perkhidmatanKelewatan dalam urusan kenaikan pangkat33HUKUMANTEMPOH TIDAK LAYAK DIPERTIMBANGKAN KENAIKAN PANGKATAMARAN12 BULAN DENDA18 BULAN LUCUT HAK EMOLUMEN24 BULAN TANGGUH PERGERAKAN GAJI BULAN TURUN GAJI BULAN TURUN PANGKAT BULAN 1/12/201433Kelewatan dalam pengesahan perkhidmatan

Kelewatan dalam urusan kenaikan pangkat

Tidak layak untuk mendapat bonus atau bantuan kewangan khas jika telah dijatuhkan hukuman tatatertib (syarat mengikut Pekeliling semasa)

KESAN HUKUMAN TATATERTIB1/12/201434Pekeliling rujukan:a. Surat Pekeliling Am Bil.11 Tahun 1981 Sistem Penggunaan Kad Perakam Waktu (Punch Card) di Pejabat-Pejabat Kerajaan

b. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2007 Pelaksanaan Waktu Bekerja Berperingkat

c. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan kehadiran bertugas samada pekeliling dalam/ luaran/ jabatan/ 1/12/201435Kelemahan manusia : selalu melakukan kesilapanKelebihan manusia : boleh belajar dari kesilapanSekian, terima kasih361/12/2014