Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

download Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

of 106

 • date post

  13-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  292
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  1/106

  Pengenalan

  Landskap

  Hiasilah kehidupan ini dengan gurau senda

  kerana ia melambangkan kehidupan yang harmoni

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  2/106

  PENGENALAN LANDSKAP

  TERMINOLOGI

  Landskap rupa daratan yang meliputi apa sahaja yang dapat

  dilihat di atas muka bumi seperti bangunan, jalanraya, tumbuh-tumbuhan, tasik, gunung-ganang dan

  sebagainya.

  Pelandskapan satu proses yang melibatkan kegiatan merancang,

  mereka bentuk, melaksanakan dan mengurus

  landskap untuk keselesaan, keselamatan dankeseronokan manusia di samping mewujudkansuasana yang indah dan harmoni denganpefsekitaran semulajadi.

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  3/106

  PENGENALAN LANDSKAP

  TERMONOLOGI

  Reka bentuk landskap memilih dan menyusun atur elemen landskap seperti tumbuhan,

  struktur, air, batu batan untuk mewujudkan ruang di kawasanluaran luar bangunan!. Reka bentuk landskap merupakan satuseni mengubah dan menyusun elemen landskap berasaskanprinsip reka bentuk.

  Pereka bentuk landskap indi"idu yang mereka bentuk landskap.

  #rkitek landskap seorang profesional yang bertauliah dalam bidang seni bina

  landskap untuk menjalankan kerja merancang dan mereka

  bentuk landskap. $ontraktor landskap

  seorang peniaga yang membuat kerja-kerja pembinaanlandskap.

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  4/106

  %anaman ditanam untukmemainkan pelbagai fungsi

  bergantung kepada keadaan

  tapak atau lokasi.

  &etiap tapak atau lokasibiasanya mempunyai masalah

  yang tertentu.

  #ntara objektif dan fungsi penanaman adalah untuk

  mengurangkan atau mengatasi masalah- masalah di tapak

  atau lokasi yang berkenaan.

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  5/106

  ELEMEN DALAM LANDSKAP

  'lemen dalam landskap merupakan

  sumber utama yang digunakan dalamreka bentuk landskap.

  'mpat elemen asas dalam landskap ialah(

  ). %umbuh-tumbuhan

  *. #ir

  +. %opografi

  . &truktur dan binaan

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  6/106

  . ELEMEN !"M#"H$!"M#"HAN

  %umbuh-tumbuhan landskap terdiridaripada pelbagai jenis dan spesis.

  la ditanam bagi memberikan fungsi

  khusus di dalam landskap.

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  7/106

  %ungsi !umbuh$&umbuhan

  %anaman adalah elemen utama dalam

  landskap

  %erdapat pelbagai jenis tanaman dan nilai

  kegunaan

  ungsi tanaman dapat dikategorikan

  kepada aspek

  )! &enibina

  *! $ejuruteraan

  +! #stetika

  ! iikal

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  8/106

  1) Senibinai. /embahagikan kawasan mengikut akti"iti

  tertentu

  ii. /enunjuk dan mengarah pergerakan

  iii. /enghadang pemandangan yang tidak elok

  i". /emberi ruang pri"asi

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  9/106

  0alam reka bentuk

  landskap, tanamanyang digunakan

  secara teliti boleh

  bertindak sebagaipenunjuk arah,

  penanda dan

  petunjuk

  persimpangan.

  Penanda dan penunjuk arah

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  10/106

  Penanda dan penunjuk

  arah

  www.themegallery.com 1ompany Logo

  Penunjuk persimpangan

  Penanda di kawasan selekh

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  11/106

  Penunjuk di kawasan selekh

  Penanaman pokok besar dan renek akan

  memberi panduan yang jelas di kawasan-kawasan selekoh jalan.

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  12/106

  Penunjuk persimpangan

  Penanaman pokok khususnya di persimpanganjalan akan membantu memberi maklum kepadapengguna jalanraya supaya bergerak perlahanapabila bergerak menuju ke persimpangan-persimpangan jalan.

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  13/106

  Senibina

  Menghadang pemandangan

  Mem!ahagi kawasan

  Menunjuk dan mengarah pergerakan

  Mem!eri ruang pri"asi

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  14/106

  2) Kejuruteraani. /engurangkan kebisingan

  ii. /engawal kebisingan dan asap dari kawasanindustri.

  ii. /enghalang atau menapis angin

  iii. /engurangkan pencemaran udara

  i". /engurangkan pencemaran habuk"i. /engurangkan silau

  "ii. /engelakkan hakisan

  "iii. /enghadang pemandangan kurang menarik

  i2. /engawal dan memelihara tebing sungai

  semulajadi

  2. Perlindungan daripada iklim mikro.

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  15/106

  Kesan !un#i !ising

  Penanaman pokok- pokok secara padat

  akan bertindak sebagai zon penampandaripada bunyi bising yang dihasilkan olehkenderaan.

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  16/106

  0alam proses pembangunan yangpesat, terdapat beberapa kesannegatif terhadap habuk serta bunyibising, pencemaran udara, hakisan

  tanah, pencemaran habuk sertapemandangan yang tidak menarik

  Pengawalan pen$emaran alam seki%ar&

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  17/106

  Pen$emaran ha!uk

  Penanaman pokok- pokok akan menyerap dan

  mengawal habuk daripada tersebar

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  18/106

  Pen$emaran udara

  Penanaman pokok- pokok secara padat

  juga dapat mengurangkan pencemaranudara secara meluas.

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  19/106

  Mengawal ke!isingan dan asap dari

  kawasan indus%ri

  Pokok- pokok berfungsi sebagai penampan

  kepada pencemaran bising dan asap daripada

  terus ke persekitaran kawasan akti"iti bandar

  yang lain.

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  20/106

  Mengawal hakisan %anah

  Penanaman pokok di lereng- lereng bukit

  menguatkan cerun dan boleh membantumengawal runtuhan tanah.

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  21/106

  Mengadang pemandangan #ang %idak menarik

  Penanaman pokok- pokok utama dan renek

  akan dapat berfungsi sebagai pengadang

  kepada kawasan- kawasan yang tidak menarik

  kawasan- kawasan setinggan dan kawasan

  pembuangan sampah.

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  22/106

  Mengawal dan memelihara %e!ing sungai

  semulajadi

  Penanaman pokok- pokok yang sesuai dapatmenguatkan ketahanan tebing sungai daripada

  runtuh melalui sistem perakaran tumbuh-

  tumbuhan.

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  23/106

  Mengawal silauan kenderaan dari arah

  !erlawanan

  Penanaman pokok- pokok utama dan renek dipembahagi jalan akan mengurangkan silauan

  kenderaan yang bergerak dari kedua- dua hala.

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  24/106

  Kejuruteraan

  Mem!eri %eduhan'

  Mengawal suhu

  Mengurangkan silau

  Mengelakkan hakisan Mengawal pen$emaran udara'!un#i Menghalang angin

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  25/106

  $ebiasaannya persekitaran bandar lebihpanas daripada persekitaran luar bandar.

  Penanaman pokok dengan kuantiti yangbanyak boleh mengubah iklim mikro disesuatu tempat.

  Perlindungan daripada iklim mikr&

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  26/106

  mikro

  www.themegallery.com 1ompany Logo

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  27/106

  Perlindungan daripada hujan

  Silara pokok akan memberi perlindungan

  kepada pengguna

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  28/106

  Mengurangkan sinaran ma%ahari

  Penanaman pokok- pokok tepi jalan raya

  akan mengurangkan pancaran mataharisecara terus dan memberi teduhan kepadapengguna.

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  29/106

  Merendahkan suhu di kawasan !andar

  Penanaman pokok- pokok boleh membantu

  mengurangkan iklim mikro sesebuah bandar.

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  30/106

  Mengurangkan silauan $aha#a ma%ahari

  umbuh- tumbuhan membantu pengguna

  jalanraya daripada menerima secara terussilauan matahari.

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  31/106

  !) "stetika /engurangkan kekerasan turapan dan struktur

  /embingkai pemandangan menarik /emberi tumpuan

  /enghubungkan elemen landskap dalam satu rekabentuk

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  32/106

  "stetika

  Mem!eri %umpuan

  Mem!ingkai pemandangan

  menarik

  Mengurangkan kekerasan %urapan dans%ruk%ur

  Mem!eri %umpuan

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  33/106

  ungsi tanaman boleh dikaitkan dengan

  peningkatan nilai- nilai estetik dan

  pengindahan sesuatu tempat.

  Es%e%ik dan pengindahan

  (

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  34/106

  #stetik dan pengindahan

  www.themegallery.com 1ompany Logo

  Penanaman di ruang ak%i"i%i!andar

  Penanaman se!agai sum!errekreasi

  Penanaman di ruang ak%i"i%i !andar

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  35/106

  Penanaman di ruang ak%i"i%i !andar 1iri- ciri menarik pada batang, daun dan bunga yang

  berbea dari segi rupa bentuk, sai, bau dan warna akan

  dapat berfungsi sebagai daya penarik danmempertingkatkan estetik sesuatu ruang kawasan

  bandar.

 • 7/23/2019 Kuliah 10 - Pengenalan Landskap

  36/1