MokhtarMokhtar bin bin HasranHasran Daerah apps.water.gov.my/jpskomuniti/dokumen/Profil_ LOKASI LMS

download MokhtarMokhtar bin bin HasranHasran Daerah apps.water.gov.my/jpskomuniti/dokumen/Profil_ LOKASI LMS

of 39

 • date post

  03-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MokhtarMokhtar bin bin HasranHasran Daerah apps.water.gov.my/jpskomuniti/dokumen/Profil_ LOKASI LMS

 • MokhtarMokhtar bin bin HasranHasran Daerah Daerah LarutLarut, , MatangMatang dandan SelamaSelama, Perak, Perak

 • KANDUNGANKANDUNGAN BIL KANDUNGAN

  1 PENGENALAN

  2 LEMBANGAN UTAMA

  3 MAKLUMAT DAERAH

  4 ISU DAN MASALAH

  5 CADANGAN PENYELESAIAN

  6 TOOLS6 TOOLS

  jps@komuniti Sub1‐sg. Larut (sg Bt Tugoh)@sg. Sepetang

 • LOKASI LMSLOKASI LMS

  HULU PERAK

  KERIAN

  HULU PERAK

  KUALA KANGSAR LARUT MATANGLARUT MATANG

  KINTA

  LARUT, MATANG LARUT, MATANG  DAN SELAMADAN SELAMA LMS DI SINI

  PERAK MANJUNG

  PERAK  TENGAH

  BATANG PADANG

  HILIR PERAKHILIR PERAK jps@komuniti

  Sub1‐sg. Larut (sg Bt Tugoh)@sg. Sepetang

 • LEMBANGAN UTAMALEMBANGAN UTAMA

  BIL LEMBANGAN SUB LEMBANGAN 1 SG SEPETANG SG ULU SEPETANG

  SG RANTIN

  SG PETAI

  SG RELUNGSG RELUNG

  SG LARUT

  2 SG KERIAN SG SELAMA2 SG KERIAN SG SELAMA

  SG IJOK

  SG JELAISG  JELAI

  SG BERIAH

  SG ARASG ARA jps@komuniti

  Sub1‐sg. Larut (sg Bt Tugoh)@sg. Sepetang

 • LEMBANGAN UTAMALEMBANGAN UTAMA

  BIL LEMBANGAN SUB LEMBANGAN 3 SG TRONG SG TRONG

  SG TANAH LIAT

  SG JARUM MAS

  SG KERANGSG KERANG

  SG TEMERLOK

  4 SG KURAU SG PULAU4 SG KURAU SG PULAU

  SG MERAH

  SG JELUTONGSG JELUTONG

  5 SG BERUAS SG BERUAS

  jps@komuniti Sub1‐sg. Larut (sg Bt Tugoh)@sg. Sepetang

 • LEMBANGAN UTAMALEMBANGAN UTAMA LEMBANGAN SG KERIAN

  KERIAN LEMBANGAN

  HULU PERAK

  LEMBANGAN SG KURAU

  LEMBANGAN SG SEPETANG

  LARUT, LARUT, 

  KUALA KANGSAR

  LEMBANGAN SG TRONG

  ,, MATANG MATANG  DAN SELAMADAN SELAMA KUALA KANGSAR

  LEMBANGAN SG BRUAS

  MANJUNG jps@komuniti

  Sub1‐sg. Larut (sg Bt Tugoh)@sg. Sepetang

 • MAKLUMAT DAERAHMAKLUMAT DAERAH

  BIL MAKLUMATBIL. MAKLUMAT

  1 KELUASAN 2,095 km per

  2 BIL PENDUDUK 315,976 orang (2008)

  3 BIL MUKIM 9 buah 

  4 BIL KAWASAN PARLIMEN 3

  5 BIL KAWASAN DUN 95 BIL KAWASAN DUN 9

  jps@komuniti Sub1‐sg. Larut (sg Bt Tugoh)@sg. Sepetang

 • PIHAK BERKUASA TEMPATANPIHAK BERKUASA TEMPATAN

  BIL MAKLUMATBIL. MAKLUMAT

  1 MAJLIS PERBANDARAN  186 km per TAIPING

  186 km per

  2 MAJLIS DAERAH SELAMA 132 km per

  jps@komuniti Sub1‐sg. Larut (sg Bt Tugoh)@sg. Sepetang

 • GUNA TANAHGUNA TANAH

  BIL. PENGGUNAAN PERATUS 1 Kediaman 2.33

  2 Industri 0.56

  3 Komersil 0.563 Komersil 0.56

  4 Pertanian 46.65

  5 Hutan 49.90

  jps@komuniti Sub1‐sg. Larut (sg Bt Tugoh)@sg. Sepetang

 • PERANAN/ISU BERKAITANPERANAN/ISU BERKAITAN

  BIL PERANAN/ISU BERKAITAN SIGNIFIKAN

  1 BANJIR //1 BANJIR //

  2 SUNGAI DAN KORIDOR //

  3 PANTAI //3 PANTAI //

  4 SUMBER AIR //

  5 SALIRANMESRA ALAM //5 SALIRANMESRA ALAM //

  6 RAMALAN DAN AMARAN BAGI BANJIR DAN KEMARAU

  XX BANJIR DAN KEMARAU

  7 SALIRAN DAN PENGAIRAN PERTANIAN

  // PERTANIAN

  jps@komuniti Sub1‐sg. Larut (sg Bt Tugoh)@sg. Sepetang

 • STAKEHOLDER DAN PENGLIBATANSTAKEHOLDER DAN PENGLIBATAN

  PENDUDUKPENDUDUK

  MAJLIS PERBANDARAN TAIPINGMAJLIS PERBANDARAN TAIPINGMAJLIS PERBANDARAN TAIPINGMAJLIS PERBANDARAN TAIPING

  PEJABAT DAERAH DAN TANAH LARUT MATANGPEJABAT DAERAH DAN TANAH LARUT MATANG

  UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI PERAKUNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI PERAK

  JABATAN ALAM SEKITARJABATAN ALAM SEKITAR

  jps@komuniti Sub1‐sg. Larut (sg Bt Tugoh)@sg. Sepetang

 • JUSTIFIKASI PEMILIHAN SUB BASIN

  BIL SUMBER KEKERAPAN

  JUSTIFIKASI PEMILIHAN SUB BASIN

  BIL SUMBER KEKERAPAN

  1 MAKLUMABALAS PELANGGAN DARIISO9001 2008 BSKT SETIAP BULANISO9001:2008 BSKT

  2 MESYUARAT TINDAKAN DAERAH SETIAP BULAN

  3 MESYUARAT TINDAKAN DUN SETIAP BULAN

  4 JPS CARELINE 9 KALI4 JPS CARELINE 9 KALI

  5 PERMOHONAN TERUS DARI PENDUDUKPENDUDUK

  6 MESYUARAT KHAS BERSAMA UPEN, MPT, PDT DAN JAS

  jps@komuniti Sub1‐sg. Larut (sg Bt Tugoh)@sg. Sepetang

 • ISU DALAM DAERAH TABURAN BANJIR

  ISU DALAM DAERAH

  jps@komuniti Sub1‐sg. Larut (sg Bt Tugoh)@sg. Sepetang

 • ISU DALAM DAERAHISU DALAM DAERAH TABURAN HAKISAN TEBING

  jps@komuniti Sub1‐sg. Larut (sg Bt Tugoh)@sg. Sepetang

 • ISU DALAM DAERAHISU DALAM DAERAH TABURAN LESEN PASIR SUNGAI

  jps@komuniti Sub1‐sg. Larut (sg Bt Tugoh)@sg. Sepetang

 • ISU DALAM DAERAHISU DALAM DAERAH PEMBANGUNAN KERETA KABEL BK LARUT

  jps@komuniti Sub1‐sg. Larut (sg Bt Tugoh)@sg. Sepetang

 • ISU DALAM DAERAHISU DALAM DAERAH PERUMAHAN

  jps@komuniti Sub1‐sg. Larut (sg Bt Tugoh)@sg. Sepetang

 • LEMBANGAN SG SEPETANGLEMBANGAN SG SEPETANG

  SG BT

  SG LARUT

  SG BT  TUGOH 

  SG SEPETANGSG SEPETANG

  jps@komuniti Sub1‐sg. Larut (sg Bt Tugoh)@sg. Sepetang

 • ISU DAN MASALAH

  jps@komuniti Sub1‐sg. Larut (sg Bt Tugoh)@sg. Sepetang

 • ISU DAN MASALAH ‐ BANJIRISU DAN MASALAH  BANJIR

  jps@komuniti Sub1‐sg. Larut (sg Bt Tugoh)@sg. Sepetang

 • ISU DAN MASALAHISU DAN MASALAH 1. BANJIR KILAT

  MelibatkanMelibatkan kediamankediaman Taman Seri Kota, Kg Taman Seri Kota, Kg BoyanBoyan, Kg , Kg  BenggaliBenggali dandan KgKg MatangMatangBenggaliBenggali dandan Kg Kg MatangMatang

  BerlakuBerlaku setiapsetiap kali kali hujanhujan lebatlebat

  dd didi d ld l jlijli b db d i ii iBeradaBerada didi dalamdalam PBT PBT MajlisMajlis PerbandaranPerbandaran TaipingTaiping

  HampirHampir 3000 3000 orangorang terlibatterlibat

  jps@komuniti Sub1‐sg. Larut (sg Bt Tugoh)@sg. Sepetang

 • ISU DAN MASALAH – HAKISAN/RUNTUHANISU DAN MASALAH  HAKISAN/RUNTUHAN

  jps@komuniti Sub1‐sg. Larut (sg Bt Tugoh)@sg. Sepetang

 • ISU DAN MASALAH 2. HAKISAN TEBING

  ISU DAN MASALAH

  BerlakuBerlaku hampirhampir dengandengan jalanjalan utamautama dandan perumahanperumahan

  K dK d h kih ki k ifk ifKadar Kadar hakisanhakisan sangatsangat aktifaktif

  MenjadiMenjadi isuisu utamautama semasasemasa kempenkempen pilihanrayapilihanraya

  jps@komuniti Sub1‐sg. Larut (sg Bt Tugoh)@sg. Sepetang

 • ISU DAN MASALAH 3. PENCEMARAN SG SEPETANG

  ISU DAN MASALAH

  PencemaranPencemaran utamautama daridari sampahsampah sarapsarap

  S hS h dd d id i hhSampahSampah sarapsarap datangdatang daridari perumahanperumahan

  KepadatanKepadatan penempatanpenempatan nelayannelayan sepanjangsepanjang muaramuara sgsg SSSepetangSepetang

  PerindustrianPerindustrian turutturut menyumbangmenyumbang pencemaranpencemaran

  jps@komuniti Sub1‐sg. Larut (sg Bt Tugoh)@sg. Sepetang

 • ISU DAN MASALAH – PEMB BUKIT LARUTISU DAN MASALAH  PEMB BUKIT LARUT 

  jps@komuniti Sub1‐sg. Larut (sg Bt Tugoh)@sg. Sepetang

 • ISU DAN MASALAH 4. PEMBANGUNAN TANAH DAN BUKIT LARUT

  ISU DAN MASALAH

  PEMBANGUNAN BUKIT LARUTPEMBANGUNAN BUKIT LARUT

  Pih kPih k b ib i bibi kk k b lk b lPihakPihak swastaswasta berminatberminat membinamembina keretakereta kabelkabel

  Pembangunan Pembangunan rantaianrantaian bolehboleh dijangkadijangka menambahmenambah terukteruk l hl hmasalahmasalah pencemaranpencemaran

  AdaAda tentangantentangan daripadadaripada FOMCAFOMCA

  BanjirBanjir kilatkilat bolehboleh bertambahbertambah seriousserious

  HakisanHakisan dandan pemendapanpemendapan dijangkadijangka sukarsukar dikawaldikawal

  jps@komuniti Sub1‐sg. Larut (sg Bt Tugoh)@sg. Sepetang

 • ISU DAN MASALAH 5. PENCEROBOHAN REZAB SUNGAI

  ISU DAN MASALAH

  SebahagianSebahagian muaramuara sgsg Bt Bt TugohTugoh telahtelah diberidiberi milikmilik RancanganRancangan KampungKampung TersusunTersusun semasasemasa pilihanrayapilihanrayaRancanganRancangan KampungKampung TersusunTersusun semasasemasa pilihanrayapilihanraya

  TiadaTiada lagilagi sungaisungai dandan rezabrezab dalamdalam pelanpelan tanahtanah PDTPDT

  RezabRezab sgsg BatuBatu TugohTugoh dicerobohdiceroboh bangunanbangunan chaletchalet

  MenyukarkanMenyukarkan JPS JPS membuatmembuat pembangunanpembangunan atauatau penyenggaraanpenyenggaraan

  jps@komuniti Sub1‐sg. Larut (sg Bt Tugoh)@sg. Sepetang

 • PENYELESAIAN

  jps@komuniti Sub1‐sg. Larut (sg Bt Tugoh)@sg. Sepetang

 • PENYELESAIANPENYELESAIAN 1. BANJIR

  SKOP JANGKA  PENDEK

  JANGKA  SEDERHANA 

  JANGKA  PANJANG

  KERJA •PENGGALIAN  SEMULA MUARA  KERJA KECIL

  •PENGGALIAN  SEBUTHARGA

  KERJA KECIL •SYARATKAN  PENGGALIAN OLEH  PENGUSAHA PASIR

  •PENGGALIAN MUARA OLEH  PENGUSAHA PASIRPENGUSAHA PASIR PENGUSAHA PASIR

  TEKNIKAL •MEMBANTU MPT  MENCARI PUNCA

  •MENASIHAT MPT  AMBIL TINDAKAN

  •KAJIAN SALIRAN  BANDAR

  BAJET •BELANJA  MENGURUS

  •MEMOHON  PERUNTUKAN KHAS

  •MEMOHON  PERUNTUKAN  RMK10