Poster-poster yang Menunjukkan Jalinan Cinta & Kekerabatan ... ... Poster-poster yang...

download Poster-poster yang Menunjukkan Jalinan Cinta & Kekerabatan ... ... Poster-poster yang Menunjukkan Jalinan

If you can't read please download the document

 • date post

  18-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Poster-poster yang Menunjukkan Jalinan Cinta & Kekerabatan ... ... Poster-poster yang...

 • Poster-poster yang Menunjukkan Jalinan Cinta & Kekerabatan antara Ahlulbait & Sahabat

  Walimah: Sa'ad •yang menyembelih kambiflg dansebagianAnshardatangoengall membawa beberapa Sha' (liati/gantang) jagung.111

  Keperluan & perabotan: Abu 8akar .._ Bial. dan Salman al-FasiSi membeli seQala kepefluan kedua meflllelai dalaln membangun mahiQai nmah iangga baru. berdasaskanarahandaritlabit.tc

  -.,y, .. .., ......... .,, .,;.'1.i, ... , •. ,..�. �w._,. __ .,. �.,.. �- .......... .,- ...... _. ·• ... ,.J,.,� .... J, ••••• ,·· . , .......... ,. .... , ... J,,,,-,, ...

  • •. 0 1, ... ....

  :�.::·��:�:;.,;··:

  ,',,._,-J,......,,_,,_..A;;loJ,

  · .... ,� >

  -· .... ·,.. .;,-_ ,>, ,0,_..--,,, .. • . ,, ..... ,.

  ��---·�:.,>·-�--t:�--... �

  ;7,/.,. .. :.:.; .;�,-:;� -� ... , .. .-,.- .... ,, ..... >,· .. _.,,. �--� .... ""'"' _, .,_.,,.._r .. � ....... " .. _ . --;,·.:;, :_,

  :::.-;::::"' ;:.,,. ...... � ...... ••. ,,,�y;,,....; ....... ,.1 ••• ,,. ���

  ., .. ........ .:..-.... ..,� ·----- --·--· �t;��:..:::1:::::.�1.!"� . ,..._'""'; ... · . .,,,_.,,. ... , .. ,'; ... "-'···'-\•· .. ·•-

 • Hak percetakan (penerbitan) diberikan kepada semua pecinta ahlulbait dan sahabat yang suci dan

  pilihan, dengan syarat tidak melakukan pengubahan, dengan penambahan atau pengurangan atau

  perubahan kecuali dengan izin tertulis dari Mabarrah al-Aal wa al-Ashhab.

  Cetakan III, edisi revisi

  1431 H/ 2010 M

  Mabarrah al-aal wa al- Ashhab

  Tel.22560203-22552340, Faks.22560346

  Po Box. 12421 Syamiyyah, Code Post 71655 Kuwait

  E-mail:

  Rek. Baitu al-Tamwil al-Kuwaiti 201020109723

 • Persembahan

  untuk para pecinta ahlulbait dan sahabat yang suci lagi pilihan

 • AHLULBAIT DAN SAHABAT

  SALING MENCINTAI

  DAN BERKERABAT

  Judul asli:

  al-Aal wal-Ashhab Mahabbah wa Oarabah

  Penulis:

  Dr. Ali bin Hamd al-Tamimi

  Penerbit:

  Mabarrah al-Allah wa al-Ashhab, Kuwait.

  Cetakan:

  Ketiga

  Tahun: 1431/ 2010

  Penerjemah:

  Agus Hasan Bashori, Le., M.Ag.

  (Ketua Yayasan Bina al-Mujtama', Malang

  Jawa Timur - Indonesia,

  www.binamasyarakat.com, abu _ hamzah@msn.com)

  Editor:

  M. Mujib Anshor SH., M.Pd.I.

 • Pendirian Al-Mabarrah clan Tujuannya

  k. � �__) 1-Mabarrah (Yayasan) ini didirikan di negara Kuwait sesuai dengan \�J/.11� undang-undang yang berlaku di Kuwait tentang perkumpulan­ c_ �(}2 perkumpulan (club), organisasi non-profit, amal-amal sosial dan panti �� _; asuhan yang melaksanakan keputusan tersebut, dengan nama "Mabarrah

  al-Aal wa al-Ashhab".

  Yayasan ini telah dinyatakan ( disahkan) berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Urusan Sosial No. 28/ 2005, dan telah tercatat di Departemen Jam'iyyat Khairiyyah dan al-Mabarrat dari Departemen Tenaga Kerja dan Sosial dengan No. 23.

  Tujuan-tujuan al-Mabarrah:

  1. Bekerja untuk menanamkan kecintaan kepada ahlul bait yang suci dan para sahabat yang pilihan dalam jiwa kaum muslimin.

  2. Menyebar luaskan ilmu syar'i di tengah-tengah anggota masyarakat, terutama yang berkaitan dengan ahlul bait dan sahabat, baik berupa ibadah maupun mu'amalah.

  3. Melakukan penyuluhan ten tang peran ahlul bait dan sahabat, dan apa saja yang mereka lakukan dari jasa-jasa mereka yang besar dalam menolong Islam dan membela kaum muslimin, dan mewujudkan petunjuk al-Qur'an yang suci dan sunnah nabawiyah yang mulia.

  4. Mendukung kesatuan nasional dan menambah kedekatan antara berbagai elemen masyarakat melalui pelurusan sebagaian pemahaman yang salah yang telah mengakar di sebagian jiwa kaum muslimin tentang ahlul bait yang suci dan sahabat yang pilihan.

 • Daftar Isi

  Pendirian AI-Mabarrah dan Tujuannya .................................................................... 9

  Daftar Isi ........................................................................................................................... 11

  Mukaddimah .................................................................................................................. 14

  POSTER PERTAMA

  Mushaharah (Kera bat Nikah) antara Nabi � dan Khulafa' AI-Rasyidin t$, ............................................................................................................................................. 17

  POSTER KEDUA

  Putri-putri Manusia Terbaik i!'& ................................................................................ 19

  POSTER KETIGA

  Pernikahan yang Berkah antara Ali bin Abi Thalib dan Fathimah Az-Zahra' � ....................................................................................................................................... 21

  POSTER KEEMPAT

  Nama-Nama yang Dicintai oleh Ali dan Putra-Putranya Cl-i ........................ 23

  POSTER KEUMA

  Mushaharah antara Keluarga Nabi �dan Keluarga Abu Bakar AI-Shiddiq � ........................................................................................................................................ 25

  POSTER KEENAM

  Aku Dilahirkan Abu Bakar AI-Shiddiq Dua Kali ................................................. 27

  POSTER KETUJUH

  Mushaharah antara Keluarga Nabi �dan Keluarga Umar Bin AI-Khaththab � ......................................................................................................................................... 29

  POSTER KEDELAPAN

  Saya Anak Dua Khalifah ............................................................................................. 31

  POSTER KESEPULUH

  Usman� di Ru mah Kenabian ................................................................................. 35

  POSTER KESEBELAS

  Mushaharah antara Keluarga Nabi �dengan Keluarga Usman� .......... 37

 • POSTER KEDUA BELAS

  Mushaharah antara Keluarga Nabi 8dengan Putra-putra Paman Mereka ............................................................................................................................................. 39

  POSTER KETIGA BELAS

  AI-Zubair di Rumah Kenabian .................................................................................. 41

  POSTER KEEMPAT BELAS

  Mushaharah antara Keluarga Ali dan Keluarga AI-Zubair ,$, ....................... 43

  POSTER KEUMA BELAS

  Mushaharah antara Keluarga Ali dan Keluarga Thalhah ,$, ......................... .45

  POSTER KEENAM BELAS

  Menantu Husain bin Ali bin Abi Thalib ,;.� dari Putra-Putra Sahabat.. ...... 47

  POSTER KETUJUH BELAS

  Muhammad AI-Baqir � ............................................................................................. 49

  POSTER KEDELAPAN BELAS

  Hafshah Binti Muhammad AI-Dibaj Cucu Khulafa 'Rasyidin yang Em pat dan Thalhah Serta AI-Zubair ,$, ............................................................................... 51

  POSTER KESEMBILAN BELAS

  Ummahatul Mukminin, Para Istri Nabi � ........................................................... 53

  POSTER KEDUA PULUH

  Sepuluh Saha bat Ahli Surga ..................................................................................... 55

  POSTER KEDUA PULUH SATU

  Negara Islam di Akhir Masa Khulafa' Rasyidin ,$, ............................................. 57

  POSTER KEDUA PULUH DUA

  Orang yang Menggabungkan antara Dua Kemuliaan: Kerabat dan Nasab ............................................................................................................................................. 59

 • Mukaddimah

  �(?�\) egala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa

  (] � hidayah dan agama yang benar untuk memenangkan agama-Nya di atas\�"71! semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Shalawat dan salam (�� semoga tercurah untuk Nabi yang diutus kepada seluruh manusia guna

  memberi kabar gembira dan peringatan kepada mereka. Juga semoga tercurah untuk keluarganya dan para sahabatnya yang suci lagi baik, yang telah menyampaikan sunnah Nabi mereka. Amma ba'du:

  Ini adalah 20-an poster yang berteriak dengan suara yang lantang: "ahlulbait dan para sahabat adalah saling mencintai dan berkerabat!" Di dalamnya ada bukti­ bukti yang terang dan dalil-dalil yang jelas bahwa ahlul bait dan para sahabat adalah orang-orang yang seperti difirmankan oleh Allah: "�a�:-;��;" (saling menyayangi). Mereka adalah sebaik-baik generasi yang ada di sekeliling Rasulullah � Nabi mereka yang telah membina dan mengajari mereka, maka mereka menjadi guru-guru bagi kemanusiaan dengan kepribadian dan akhlak mereka sebelum dengan ucapan mereka.

  Di sini kami paparkan lebih dari 50 mushaharah (kekerabatan karena nikah, atau hubungan perbesanan/ periparan) yang berlangsung selama lima atau enam generasi dalam anak-anak dan cucu-cucu, yang menjadi saksi atas agungnya hubungan kemasyarakatan antara mereka, dan hubungan kecintaan serta kasih sayang sesama mereka.

  Mengingat begitu pentingnya poster-poster ini dalam menyampaikan informasi dengan cepat dan melekat dalam ingatan, serta secara singkat dan rinci, maka Mabarrah mengandalkan cara ini dalam menjelaskan agungnya hubungan antara para ahlulbait dan sahabat.

  Di si