Sejarah Upacara Perkahwinan Kaum Cina

download Sejarah Upacara Perkahwinan Kaum Cina

of 15

Transcript of Sejarah Upacara Perkahwinan Kaum Cina

 • 7/25/2019 Sejarah Upacara Perkahwinan Kaum Cina

  1/15

  PENGENALAN

  Malaysia ialah negara yang kaya dengan pelbagai budaya. Setiap budaya yang

  dipraktikkan mempunyai sejarah dan asal-usulnya yang tersendiri. Percampuran budaya ini

  terjadi disebabkan satu peristiwa bersejarah iaitu penghijrahan kaum India dan Cina ke

  Tanah Melayu. Dalam menghargai keunikan budaya bagi kaum Cina di Malaysia, amatlah

  penting untuk mengetahui latar belakang kaum ini.

  angsa Cina dikenali dengan identiti warna merah yang ceria dan menarik. Salah

  satu upacara bangsa Cina yang menarik ialah upacara perkahwinan. Terdapat tiga !asa

  upacara ini diadakan iaitu sebelum, semasa dan selepas perkahwinan. Setiap !asa mempunyai

  tujuan dan ritual tertentu dalam memastikan kehidupan pasangan pengantin pada masa

  hadapan. "enerasi kaum Cina pada era kini mungkin telah mengabaikan sebahagian ritual

  disebabkan kekangan masa dan kerja. #amun, masih terdapat g$l$ngan yang melakukan

  upacara perkahwinan yang lengkap sepertimana generasi nenek m$yang mereka dahulu kala.

  Dalam memahami upacara ini dengan lebih baik, beberapa aspek telah dipilih untuk

  dibincangkan dengan lebih terperinci. %pacara perkahwinan bagi kaum Cina ini dijelaskan

  melalui beberapa sub-t$pik iaitu sejarah, !asa, adat resam, makanan dan pantang larang.

  S&'()(* %P(C()( P&)+(*I#(# +(%M CI#(

 • 7/25/2019 Sejarah Upacara Perkahwinan Kaum Cina

  2/15

  +aum Cina percaya bahawa perkahwinan ialah salah satu perkara yang paling penting

  dalam hidup sese$rang indiidu. ahaman ini diterapkan dalam institusi keluarga bagi

  mewujudkan rasa kebanggaan kepada setiap bakal pengantin. +aum Cina /aman dahulu dan

  kni juga percaya bahawa melalui perkahwinan, generasi b$leh diluluskan dan diberikan

  kepada generasi yang lain. *al ini adalah penting untuk meneruskan garis keturunan.

  Perihal memelihara keturunan ini sudah ditekankan sejak dari /aman masyarakat Cina

  lampau. Selain itu, ia adalah satu majlis meriah dan penuh dengan kegembiraan untuk

  meraikan penyatuan pasangan pengantin dan keluarga mereka. Dalam erti kata lain, upacara

  perkahwinan ialah cara untuk masyarakat Cina mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan

  antara kedua-dua belah pihak pengantin bagi menimbulkan suasana harm$ni.

  Masyarakat Cina juga percaya, ia adalah sangat penting untuk mempunyai

  perkahwinan yang teratur dan dianjurkan dengan betul. Tambahan pula, menurut kepercayaan

  mereka, perkahwinan tanpa mengikut perintah adat tidak dianggap dan tidak sah. Secara

  ringkas, upacara perkahwinan bagi kaum ini ialah sambungan adat daripada generasi nenek

  m$yang mereka yang terdahulu. Setiap kepercayaan di!ahami dan diterapkan dengan teliti

  dalam diri setiap bakal pengantin bagi memastikan kehidupan alam rumah tangga yang baik.

  FASA UPACARA PERKAHWINAN KAUM CINA

 • 7/25/2019 Sejarah Upacara Perkahwinan Kaum Cina

  3/15

  asa upacara perkahwinan bagi kaum Cina terbahagi kepada tiga !asa iaitu sebelum,

  semasa dan selepas. Setiap !asa ini mempunyai ritual dan sebab tertentu dalam menjayakan

  suasana perkahwinan yang bahagia bagi kedua-dua pihak.

  - SEBELUM (MERISIK)

  asa pertama iaitu sebelum upacara perkahwinan diadakan terbahagi kepada tiga iaitu

  merisik, melamar dan pertunangan. (dat 0merisik0 dilakukan untuk mengetahui tentang latar

  belakang gadis yang dipilih. Masyarakat Cina terlalu mengambil berat tentang nama,

  keturunan, peribadi, watak dan tingkah laku si gadis. Ciri-ciri ini penting untuk mempunyai

  perkahwinan yang berkekalan lama.

  +aum Cina adalah dilarang untuk memilih se$rang gadis dari nama keluarga yang

  sama. Sebagai c$nt$h, se$rang lelaki dengan Tan sebagai nama keluarga tidak b$leh memilih

  se$rang wanita dengan nama keluarga yang sama. *al ini adalah kerana, walaupun mereka

  tidak mempunyai apa-apa hubungan darah atau hubungan keluarga, ia menunjukkan mereka

  datang dari asal-usul nenek m$yang yang sama. Selain itu, kaum Cina tidak mengamalkan

  perkahwinan antara sepupu. Mereka percaya bahawa perkahwinan sebegitu itu b$leh

  membawa kepada mempunyai anak-anak yang tidak sihat. Secara ringkas, kaum Cina

  percaya bahawa perkahwinan antara saudara-mara terdekat dan adik-beradik menyebabkan

  ker$sakan genetik dan keturunan yang lemah.

  0Merisik0 dilakukan $leh ibu bapa kerana ibu bapa akan meminta kenalan dan rakan-

  rakan yang mengenali keluarga gadis itu untuk menceritakan sedikit sebanyak perihal gadis

 • 7/25/2019 Sejarah Upacara Perkahwinan Kaum Cina

  4/15

  tersebut. Tradisi makan bersama ini amat penting dalam masyarakat Cina kerana ia dapat

  mengeratkan hubungan antara kedua-dua keluarga. Perbincangan semasa 0merisik0 adalah

  mengenai perkara-perkara umum terutamanya tentang latar belakang keluarga. 0Merisik0

  adalah langkah pertama sebelum perkahwinan itu diputuskan. Persetujuan hanya dicapai

  apabila ibu bapa bagi kedua-dua keluarga juga memberi persetujuan. Malah, tanpa

  persetujuan ibu bapa, upacara perkahwinan tidak b$leh dijalankan. Sebagai kesimpulan,

  nasihat daripada saudara-mara dan $rang-$rang tua adalah penting dalam membuat keputusan

  untuk memilih pasangan yang baik.

  Seterusnya, pihak lelaki akan bersiap sedia untuk melakukan tradisi melamar. Setelah

  kedua-dua pihak berpuas hati dengan latar belakang keluarga mereka, tradisi melamar akan

  dijalankan. Se$rang wakil akan dipilih untuk melawat rumah gadis itu untuk membincangkan

  perkara-perkara berkaitan perkahwinan. akil tersebut akan dipilih dari kalangan mak cik

  atau $rang-$rang tua dalam keluarga. +emudian, perbincangan antara ibu pengantin

  perempuan dan wakil-wakil akan membuat kira-kira jumlah mas kahwin, peruntukan meja

  makan dan memilih hari yang paling sesuai. 1elaki tidak akan tawar-menawar harga mas

  kahwin yang ditetapkan kerana mereka bimbang ia akan menjatuhkan maruah status s$sial

  mereka.

  akil lelaki akan bertanya tentang nama khas dan tarikh kelahiran. Setelah itu, hari

  yang sesuai akan dipilih berdasarkan kalendar 1unar kaum Cina. (pa-apa ketetapan yang

  telah dipersetujui di antara keluarga gadis dan wakil akan diberitahu kepada pihak lelaki dan

  ibu bapa keluarga tersebut. Ibu bapa lelaki itu akan berbincang dengan beliau untuk

  menyediakan permintaan gadis itu. Setelah kedua-dua pihak bersetuju, majlis melamar ini

  diadakan di h$tel atau dewan mengikut permintaan gadis itu.

 • 7/25/2019 Sejarah Upacara Perkahwinan Kaum Cina

  5/15

  1angkah terakhir bagi melengkapkan !asa sebelum upacara perkahwinan ialah sesi

  pertunangan. 2rang Cina terutamanya *$kkien, mereka mempunyai ritual khusus untuk hari

  pertunangan. %pacara kebiasaan yang dipraktikkan hingga kini termasuk sesi bertukar cincin,

  menerima hadiah pertunangan, memberi mas kahwin, menetapkan masa yang sesuai untuk

  perkahwinan serta mengedarkan kad jemputan.

  Sepanjang sesi bertukar-tukar cincin, kedua-dua bakal pengantin akan memakai cincin

  pada 0jari manis0 mereka. )itual ini melambangkan bahawa mereka adalah terikat antara satu

  sama lain. Selain itu, apabila pengantin perempuan dan pengantin lelaki memakai cincin

  tersebut, $rang di sekeliling mereka akan sedar bahawa mereka akan berkahwin. Tambahan

  lagi, hadiah pertunangan akan dihantar sehingga sebulan dan berakhir sekurang-kurangnya

  tiga hari sebelum hari perkahwinan. Ia diberikan $leh pengantin lelaki kepada keluarga

  pengantin perempuan. *adiah pertunangan dibungkus dalam bakul perkahwinan bertingkat.

  *adiah termasuk kek perkahwinan Cina atau dikenali sebagai 0+a 1$i Peng0, dua

  b$t$l brendi, beberapa tangerin atau $ren, babi panggang, dua pasang naga dan barang kemas

  sebagai tanda pertunangan daripada ibu bapa pengantin lelaki kepada pengantin perempuan.

  Selepas keluarga pengantin perempuan menerima hadiah pertunangan, mereka juga perlu

  memberi balasan hadiah kepada keluarga pengantin lelaki. +ebiasaanya, keluarga pengantin

  perempuan akan menggantikan dua b$t$l brendi dengan dua b$t$l sirap $ren. Mereka juga

  memberikan dua ph$eni3 lilin kepada keluarga pengantin lelaki.

  Mas kahwin untuk pengantin akan dihantar beberapa hari sebelum majlis

  perkahwinan. Duit tersebut diletakkan dalam paket merah atau dibalut dengan kain merah

  khas. Selain mendapat wang daripada pengantin lelaki, pengantin perempuan juga mendapat

  set barang kemas yang diberikan $leh ibu pengantin lelaki. +aum Cina percaya bahawa set

  barang kemas itu perlu disimpan dan dijaga $leh pengantin perempuan selama-lamanya. *al

  ini kerana barang kemas melambangkan nasib yang baik dan kehidupan yang makmur.

  eberapa bahagian daripada wang yang telah diberikan $leh pengantin lelaki akan

 • 7/25/2019 Sejarah Upacara Perkahwinan Kaum Cina

  6/15

  dikembalikan. Tujuan perkara ini dilakukan ialah untuk menunjukkan bawaha keluarga

  pengantin perempuan tidak tamak dan dengan cara ini kedua-dua keluarga akan berk$ngsi

  nasib baik mereka. Sepanjang pertunangan pengantin lelaki dan keluarga pengantin

  perempuan akan memilih tarikh dan masa yang sesuai untuk menjalankan perkahwinan.

  ulan ketujuh dalam kalendar lunar dielakkan untuk semua acara berkaitan perkahwinan

  kerana ia adalah bulan !estial *antu 1apar. Tarikh ini biasanya dipilih $leh sami di kuil

  rasmi atau tukang tilik nasib.

  Selepas pertunangan, keluarga pengantin perempuan akan mengedarkan kad jemputan

  perkahwinan kepada saudara-mara dan rakan-rakan bersama-sama dengan kek perkahwinan

  yang mereka dapat daripada pengantin lelaki. )itual ini adalah kerana ia melambangkan

  bahawa anak perempuan mereka akan berkahwin tidak lama lagi. +ad jemputan dicetak di

  atas kertas merah iaitu lambang kepada nasib yang baik untuk pengantin lelaki dan pengantin

  perempuan. 'emputan perkahwinan tersebut mengandungi beberapa butir-butir majlis

  perkahwinan seperti nama pengantin, nama ibu bapa dan ahli keluarga, tempat, masa majlis

  k$ktel dan masa makan malam. Mereka yang dijemput untuk datang ke majlis perkahwinan

  perlu menyediakan angpau dan memberikannya kepada pengantin perempuan dan pengantin

  lelaki. Ia adalah sebagai cara untuk mengucapkan tahniah kepada pengantin perempuan dan

  pengantin lelaki.

  - S&M(S(

 • 7/25/2019 Sejarah Upacara Perkahwinan Kaum Cina

  7/15

  Pada hari perkahwinan, perkara pertama yang lelaki perlu lakukan adalah untuk

  mendapatkan pengantin perempuan di rumahnya. Pengantin lelaki akan membawa bersama

  dulang merah yang mengandungi banyak perkara yang berbe/a. 4ang pertama adalah ia

  mengandungi sekeping kaki babi mentah. Ia adalah khusus untuk ibu pengantin perempuan

  sebagai ganjaran untuk membesarkan pengantin perempuan. Perkara kedua ialah tangerin

  atau $ren yang bermaksud nasib yang baik. Perkara ketiga adalah beberapa persimmons

  kering yang menyerupai harapan untuk mempunyai kehidupan yang makmur. Terdapat juga

  l$ngan kering dalam cengkerang yang bermaksud kemanisan dalam perkahwinan

  Pengantin lelaki akan memberikan dulang ini hanya sejurus selepas dia sampai di

  rumah pengantin perempuan. Dulang merah akan dikembalikan dengan $ren atau digantikan

  dengan n$mb$r genap untuk menandakan bahawa ahli keluarga yang baru akan berk$ngsi

  nasib baik mereka. +emudian, apabila pengantin lelaki sampai di rumah pengantin

  perempuan, dia tidak dibenarkan membuka pintu kereta. Dia perlu menunggu dengan sabar

  untuk saudara pengantin perempuan yang lebih muda untuk membuka pintu kereta beliau.

  Pengantin lelaki akan memberikan saudara muda ini satu paket merah atau angpau sebagai

  tanda terima kasih. Selepas itu, jurucakap pengantin lelaki akan memasuki rumah pengantin

  perempuan dan akan membawa pengantin perempuan di belakang beliau. Pengantin

  perempuan itu tidak b$leh menyentuh tanah dengan kaki sehingga dia tiba di rumah

  pengantin lelaki. (kan ada sese$rang yang menggunakan payung merah untuk melindungi

  pengantin perempuan yang melambangkan beliau bakal membawa ramai keturunan kepada

  keluarga pengantin lelaki. (pabila pengantin perempuan sampai pengantin lelaki, pengantin

  lelaki akan mengambil payung dari $rang itu.

 • 7/25/2019 Sejarah Upacara Perkahwinan Kaum Cina

  8/15

  Selepas pengantin telah tiba di rumah pengantin lelaki, akan ada se$rang lelaki

  pertengahan panggilan 0Sam P$h0 yang bertindak sebagai pemimpin untuk memimpin

  pengantin untuk melakukan upacara menyembah. Mereka akan melakukan ritual

  penyembahan nenek m$yang dari langit dan bumi. )itual ini ialah sebagai tanda

  mengh$rmati $rang tua. Setelah itu, mereka akan menyediakan teh kepada ibu bapa

  pengantin lelaki. +emudian, ibu bapa pengantin lelaki akan memberikan mereka pakej

  merah, 1ai See. Mereka berharap bahawa pengantin akan diberkati dalam

  kehidupan.

  Para tetamu yang datang ke jamuan perkahwinan akan membawa sampul surat merah

  yang dikenali sebagai 5*$ngba$5 dalam bahasa Mandarin atau 5angpau5 di Min #an. arna

  merah melambangkan nasib baik dan menangkis r$h-r$h jahat. Tetamu akan mengisi sampul

  surat dengan jumlah wang tertentu. 'umlah wang yang diberi biasanya berakhir dengan angka

  6 kerana angka 6 dianggap sebagai n$mb$r bertuah. Tetamu akan menulis nama mereka pada

  sampul surat tersebut dan memberikan sampul surat merah kepada pengantin perempuan atau

  ahli keluarga pengantin lelaki atau diletakkan ke dalam k$tak yang disediakan selepas mereka

  menandatangani buku tetamu. +epentingan memberi wang kepada pasangan itu adalah untuk

  menyumbang ke arah perbelanjaan perkahwinan selain memberkati pasangan itu.

  Selepas para tetamu kembali ke rumah masing-masing, pasangan pengantin akan

  membuka semua hadiah dan 5angpau5 yang mereka terima. (hli-ahli keluarga akan menulis

  jumlah 5angpau5 dan nama tetamu di dalam buku. *al ini kerana, ia adalah lebih mudah untuk

  mereka pergi untuk jamuan perkahwinan tetamu pada masa depan. Mereka akan tahu berapa

  banyak jumlah wang yang mereka seharusnya beri sebagai pulangan.

 • 7/25/2019 Sejarah Upacara Perkahwinan Kaum Cina

  9/15

  - S&1&P(S

  Pada pagi selepas perkahwinan, pengantin perempuan harus bangun awal pagi kerana

  dia mahu menunjukkan pengh$rmatan terhadap keluarga barunya. Pengantin perempuan akan

  bangun awal dan berd$a untuk nenek m$yang beliau. Selain itu, beliau akan menyediakan

  sarapan pagi untuk keluarga barunya. +emudian, beliau akan diperkenalkan secara rasmi

  kepada keluarga barunya dan menerima hadiah yang kecil. Pengantin perempuan juga

  menerima gelaran mengikut kekananan suaminya dalam hierarki keluarga.

  Pengantin perempuan akan kembali ke rumah keluarganya tiga hari selepas

  perkahwinan dan amalan ini dikenali sebagai 0San Cha$ *ui Men0. 1awatan hari ketiga

  adalah penting bagi pasangan pengantin baru kaum Cina kerana pengantin perempuan datang

  ke rumah sebagai tetamu. )itual ini juga dilakukan untuk menunjukkan rasa h$rmat dengan

  mengadakan upacara minum teh yang mudah. alau bagaimanapun, dalam era m$den ini,

  pasangan suami isteri jarang mengamalkan adat ini. iasanya, pasangan yang berkahwin

  akan tidur di h$tel selepas jamuan perkahwinan dan melawat rumah pada kees$kan hari

  sebelum pergi ke rumah keluarga pengantin lelaki. Selepas upacara minum teh dengan ibu

  bapa pengantin perempuan, suami dan isteri perlu keluar dan melengkapkan lawatan adat.

  Semasa lawatan ke rumah pengantin perempuan, pasangan itu akan membawa hadiahdan makanan. +emudian, keluarga pengantin perempuan akan menghantar membalas

  hantaran dengan hadiah dan makanan untuk keluarga pengantin lelaki. *adiah yang biasanya

  hadir untuk keluarga pengantin lelaki adalah beberapa b$t$l minuman keras, kek, buah-

  buahan, sayur-sayuran dan batang buluh. atang buluh diberi bagi melambangkan keb$lehan

  pengantin perempuan yang semakin meningkat dari semasa ke semasa.

 • 7/25/2019 Sejarah Upacara Perkahwinan Kaum Cina

  10/15

  (D(T )&S(M %P(C()( P&)+(*I#(# +(%M CI#(

  Sebelum perkahwinan, kaum Cina biasanya menjalankan dua ritual utama iaitu

  memasang katil pengantin dan ritual berpakaian. )itual ini merupakan adat resam yang

  dipercayai penting bagi memastikan kelancaran perkahwinan dan kemakmuran majlis.

  %ntuk upacara pertama iaitu pemasangan katil pengantin, ia dijalankan sehari

  sebelum perkahwinan. Tujuan utama adat ini dilakukan ialah untuk menganugerahkan

  pasangan pengantin dengan ramai anak. Mereka akan menguruskan katil pengantin di tempat

  yang sesuai di dalam bilik. +emudian, mereka akan menaburkan beberapa kurma merah,

  $ren, biji teratai, kacang, buah delima dan buah-buahan lain di atas katil. +anak-kanak yang

  dipanggil akan naik ke atas katil dan mel$mpat di atas buah-buahan yang bertaburan. (dat ini

  juga dijalankan untuk menggalakkan kesuburan bagi pengantin perempuan dan pengantin

  lelaki. *al ini juga disi!atkan sebagai d$a untuk pengantin supaya mereka akan mempunyai

  anak sebaik sahaja selepas mereka berkahwin ..

  %pacara kedua ialah adat berpakaian rambut. (dat ini dijalankan pada malam sebelum

  hari perkahwinan. Sebelum melaksanakan upacara, perkara pertama yang mereka perlu

  lakukan adalah untuk menyalakan dua lilin yang phoenix dan lilin naga. Mereka percaya

  bahawa kedua-dua lilin menyerupai pengantin perempuan dan pengantin lelaki. 1ilin ph$eni3adalah merujuk kepada pengantin perempuan dan lilin naga adalah merujuk kepada pengantin

  lelaki. Mereka percaya bahawa jika api lilin terpadam, ia bermakna bahawa sesuatu yang

  buruk akan akan berlaku. +aum Cina juga percaya bahawa jangka hayat pengantin

  perempuan dan pengantin lelaki adalah bergantung kepada berapa lama lilin tersebut b$leh

  dibakar.

  Perkara kedua yang perlu dilakukan untuk upacara ini ialah pengantin perempuan dan

  pengantin lelaki perlu mandi. agi pengantin perempuan, dia perlu merendamkan dirinya ke

  dalam air yang penuh dengan pumel$ dan pelbagai limau gedang. Dengan cara ini, ia b$leh

  membersihkan jiwanya dan tubuhnya dari pengaruh-pengaruh jahat. Selepas mereka selesai

  mandi, mereka perlu memakai seluar dalam baru dan pakaian baru. Maka ahli-ahli keluarga

  yang tertua akan meneruskan dengan langkah seterusnya yang menyikat rambut mereka.

  )ambut mereka perlu disikat empat kali dan masing-masing mempunyai makna khas. Sikatan

  pertama melambangkan dari awal sejak mereka dilahirkan sehingga akhir hayat mereka

  sebagai bujang. Sikatan kedua melambangkan keharm$nian dari sekarang sehingga mereka

  sampai ke usia tua mereka. Sikatan ketiga melambangkan harapan mereka bahawa pengantin

 • 7/25/2019 Sejarah Upacara Perkahwinan Kaum Cina

  11/15

  akan diberkati dengan anak yang ramai. Sikatan terakhir adalah kekayaan yang baik dan

  perkahwinan yang berpanjangan antara pengantin perempuan dan pengantin lelaki. Selepas

  upacara ditamatkan, ahli keluarga pengantin perempuan akan berkumpul dan berpesta

  bersama-sama.

  M(+(#(# +&TI+( %P(C()( P&)+(*I#(# +(%M CI#(

  Selepas majlis perkahwinan, keluarga pengantin lelaki akan menganjurkan majlis

  kenduri. +ebiasaanya majlis ini dilakukan pada waktu malam bagi meraikan perkahwinan.

  Majlis ini dianjurkan untuk saudara-mara dan rakan-rakan. Tujuan majlis ini diadakan ialah

  untuk memberi peluang untuk pengantin perempuan dan pengantin lelaki untuk meluahkan

  rasa terima kasih mereka kepada keluarga dan rakan-rakan mereka. Pada majlis itu, pasangan

  pengantin akan berjumpa dengan setiap se$rang tetamu untuk menunjukkan penghargaan

  mereka. (malan ini dikenali sebagai 54am Seng5. Pengantin akan mengisi semula gelas air

  setiap tetamu di meja. Sesetengah hidangan yang biasanya dihidangkan kepada tetamu adalah

  sup sirip yu, babi panggang penyusuan, itik Peking dan udang, mi, gula-gula merah dan sup

  kacang. "ambar-gambar di bawah adalah antara hidangan yang disediakan pada majlis ini.

 • 7/25/2019 Sejarah Upacara Perkahwinan Kaum Cina

  12/15

  P(#T(#" 1()(#" %P(C()( P&)+(*I#(# +(%M CI#(

  +aum Cina tidak mengamalkan pantang larang yang banyak dalam uapacara

  perkahwinan. Pertamanya, pengantin dilarang sama sekali untuk memilih pasangan yang

  lahir dalam asal usul nama keluarga yang sama. *al ini bagi mengelakkan keturunan yang

  tidak baik. +eduanya, pasangan pengantin tidak b$leh melakukan upacara perkahwinan tanpa

  persetujuan akhir daripada ibu bapa. +epercayaan ini dipegang dengan teguh $leh kaum Cina

  kerana mereka percaya perkahwinan tanpa restu ibu bapa tidak akan mendapat keharm$ninan

  dalam kehidupan rumah tangga.

  Selain daripada itu, +aum cina juga percaya bahawa urutan umur adalah amat penting

  dalam keluarga. 'ika abang pengantin lelaki belum berkahwin, beliau dianggap telah

  mengatasi tuah abangya. Maka, sebelum pasangan pengantin masuk ke dalam rumah

  pengantin lelaki, mereka perlu berjalan di bawah seluar abang pengantin lelaki yang

  digantung di pintu utama. Ini menunjukkan bahawa pasangan suami isteri mengh$rmati ahli

  keluarga yang lebih tua dan mereka tidak b$leh menyebarkan khabar angin bahawa dia tidak

  akan berkahwin lagi. )itual ini juga menunjukkan bahawa g$l$ngan yang lebih tua amat

  dih$rmati di dalam keluarga.

 • 7/25/2019 Sejarah Upacara Perkahwinan Kaum Cina

  13/15

  KONKLUSI

  Secara tradisinya, perkahwinan Cina melibatkan perkahwinan yang diwujudkan $leh

  pengaturan pra antara keluarga dan $rang-$rang tua. Mereka mempunyai banyak ritual yang

  bahawa mereka harus dijalankan. Ia jelas menunjukkan bahawa mereka menjalankan

  perkahwinan mereka dengan teratur dan tersusun.

  Penyediaan untuk majlis perkahwinan adalah sangat penting mengadakan upacara ini

  dengan baik. *al ini ialah untuk memastikan keharm$nian rumah tangga bagi pasangan

  pengantin tersebut. Malah, peranan ibu bapa, ahli keluarga dan saudara mara amat penting

  dalam upacara perkahwinan bagi masyarakat Cina kerana mereka percaya dengan melibatkan

  ahli keluarga, perkahwinan mereka akan berkekalan lama.

  Tuntasnya, upacara perkahwinan bagi kaum Cina amat k$mpleks dan unik. Setiap

  langkah dan ritual dilakukan dengan penuh persediaan yang rapi dan lengkap. Melalui

  upacara ini, kebahagiaan pasangan pengantin amat dititik beratkan dan penyatuan antara dua

  keluarga dianggap sebagai suatu langkah yang amat besar dalam mengekalkan kehidupan

  yang penuh dengan kebahagiaan.

 • 7/25/2019 Sejarah Upacara Perkahwinan Kaum Cina

  14/15

  RUJUKAN

  Pei, T. . 789:9;. (dat Perkahwinan Masyarakat Cina.

  http://bud!p"#$h%&''b*+,p*t*./010/02/dt-p"#$h%&''-

  .,!#$t-&'311ht. Dilayari pada 86 'un 89:

 • 7/25/2019 Sejarah Upacara Perkahwinan Kaum Cina

  15/15