Soalan2 Interview Nikah

13
1) ISTIGHFAR 2) MENGUCAP DUA KALIMAH SYAHADAH Makna: Aku naik saksi bahawa tiada tuhan yang disembah melainkan Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah 3) SELAWAT KE ATAS NABI

Transcript of Soalan2 Interview Nikah

Page 1: Soalan2 Interview Nikah

7/23/2019 Soalan2 Interview Nikah

http://slidepdf.com/reader/full/soalan2-interview-nikah 1/13

1) ISTIGHFAR 

2) MENGUCAP DUA KALIMAH SYAHADAH

Makna: Aku naik saksi bahawa tiada tuhan yang disembah melainkan Allah dan aku

bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah

3) SELAWAT KE ATAS NABI

Page 2: Soalan2 Interview Nikah

7/23/2019 Soalan2 Interview Nikah

http://slidepdf.com/reader/full/soalan2-interview-nikah 2/13

4) MEMBACA FATIHAH

5) RUKUN ISLAM

  - mengucap dua kalimah syahadah

  - mendirikan solat

  - berpuasa di bulan Ramadan

  - menunaikan zakat

  - mengerjakan haji bagi yang mampu

Page 3: Soalan2 Interview Nikah

7/23/2019 Soalan2 Interview Nikah

http://slidepdf.com/reader/full/soalan2-interview-nikah 3/13

6) RUKUN IMAN

  - beriman kepada Allah

  - beriman kepada para malaikat

  - beriman dengan kitab-kitab suci

  - beriman dengan para Rasul

  - beriman dengan Hari Akhirat

  - beriman dengan Qada' dan Qadar

7) SEBAB-SEBAB BERHADAS BESAR  

- bersetubuh sama ada keluar air mani atau tidak

  - keluar air mani sama ada dengan sengaja atau tidak

  - meninggal dunia kecuali mati syahid

  - setelah habis haid

  - nifas iaitu darah yang keluar setelah melahirkan anak

8) LARANGAN KETIKA BERHADAS BESAR 

  - mendirikan solat

  - mengerjakan haji

  - duduk di dalam masjid

  - menyentuh dan membaca Al-Quran

) LAFA! NIAT DAN CARA MANDI HADAS

Page 4: Soalan2 Interview Nikah

7/23/2019 Soalan2 Interview Nikah

http://slidepdf.com/reader/full/soalan2-interview-nikah 4/13

 

"#$# %#&'( #'#*+-  - niat

  - menghilangkan kotoran dan najis pada badan

  - meratakan air ke seluruh badan

1,) BAHAGIAN- BAHAGIAN AIR 

  AIR MUTANAIS 

- air sedikit yang dicemari dengan najis

  - tidak harus digunakan

  - suci tetapi tidak boleh guna untuk menyucikan benda

lain.

  AIR MUTLAK

  - ia suci lagi menyucikan

- terdiri dari segala air yang turun dari langit dan

keluar dari bumi. Harus digunakan untuk makan dan minum, boleh guna untuk menghilangkan najis serta

Page 5: Soalan2 Interview Nikah

7/23/2019 Soalan2 Interview Nikah

http://slidepdf.com/reader/full/soalan2-interview-nikah 5/13

 hadas.

 

contoh air mutlak-  !" hujan  #" embun  $" sungai  %" laut  &" mata air

" perigi  (" salji

  AIR MUSYAMMAS

  - suci tetapi makruh digunakan

  - boleh menyucikan benda-benda lain

  contohnya- air dalam bekas dan terdedah padasinaran matahari

  AIR MUSTA.MAL

  - air yang suci tetapi tidak menyucikan

  - air yang sedikit )kurang dari dua kolah dlm kiraan

liter * #(+ liter" telah

digunakan dalam basuhan fardu

  daripada hadas iaitu basuhan pertama.

  - harus digunakan selagi tidak berubah disebabkan 

kemasukan najis didalamnya.

11) BAHAGIAN-BAHAGIAN NAIS DAN CARA BERSUCI

  - &#/(* %0### &#/(* $(&#&)

  seperti air kencing kanak-kanak lelaki yang belum makan selain  daripada susu ibu. ntuk mensuci memadai hanya percikkan air atas  benda yang terkena air kencing itu meskipun air itu tidak mengalir.

agi kencing kanak-kanak perempuan yang belum makan selaindaripada susu ibu hendaklah basuh sampai mengalir air di atas benda

  yang kena najis dan hilang zat dan sifat-sifatnya sebagaimanamenyucikan kencing orang deasa.

Page 6: Soalan2 Interview Nikah

7/23/2019 Soalan2 Interview Nikah

http://slidepdf.com/reader/full/soalan2-interview-nikah 6/13

  - &#/(* %0##*(# &#/(* $&##&) 

najis ini ialah najis yang lain selain najis mukhaffah dan najis

mughallazah /enurut uku 0ndahnya Hidup ersyariat, karya 1atuk

0smail 2amus, antara contoh najis mutaassitah adalah darah,

  nanah, muntah, tahi, air kencing, air adi, air mazi dan

seumpamanya.

3ara menyucikan najis mutaassitah hendaklah dicuci dengan air

mutlak dengan menghilangkan tiga perkara iaitu ainnya )zat atau

arna", baunya dan rasanya. 2etiga-tiga ini hendaklah dihilangkan

dengan bersungguh-sungguh tetapi sekiranya diusahakan tetapi

tidak hilang, maka tidaklah diajibkan meneruskannya

  lagi kerana Allah 456 tidak memberatkan seseorang melainkan

  sekadar yang termampu olehnya

 

- &#/(* %0#99#:#  &#/(* ;$#)

  najis ini terdiri daripada anjing dan babi serta benda-benda yangterjadi daripadanya.

  3ara menyucikannya  - bersihkan bahagian yang terkena najis.

  - basuh sebanyak tujuh kali. 4ekali daripadanya mesti  menggunakan tanah bersih yang dicampurkan  dengan air.

- gunakan air mutlak untuk basuhan seterusnya)sebanyak enam kali" sehingga hilang bau, arna dan

  rasa. 

12) RUKUN WUDHUK DAN PERKARA YANG MEMBATALKAN WUDHUK

  - 7iat - Niat wudhuk  ))رفنو

!"##$%&'()*+ ,"    ""

 - ertinya:- sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Taala

  - membasuh muka

  - membasuh dua tangn sampai ke siku 

- menyapu sebahagian daripada kepala dengan air

  - membasuh dua kaki sampai ke dua buku lali

  - tertib

  PERKARA YANG MEMBATALKAN WUDHUK

Page 7: Soalan2 Interview Nikah

7/23/2019 Soalan2 Interview Nikah

http://slidepdf.com/reader/full/soalan2-interview-nikah 7/13

 !- 6elah keluar sesuatu dari dubur dan kubul alaupun angin.

  #- 6ertidur kecuali jika tidur itu duduk dengan tetap )tidakberalih pungung"

  $- 8ika telah hilang ingatan disebabkan mabuk,gila,pengsan dan  sebagainya.

  %- 8ika telah bersentuh kulit lelaki dengan kulit perempuan yangsudah cukup umur dan yang halal nikah.

  &- 8ika bersentuh tapak tangan atau jari dengan kemaluanatau dubur.

13) S<LAT '#& RUKUN

 !- 7iat

  #- 6akbiratul 0hram

  $- erdiri tegak bagi yang berkuasa ketika solat fardhu dan bagi  yang tidak berkuasa, disebabkan sakit dan sebagainya boleh  melakukannya secara duduk, berbaring , telentang atau

dengan isyarat.

  %- /embaca surah al-9atihah pada tiap-tiap rakaat.

  &- Rukuk dengan toma:ninah.

  - 0:tidal dengan toma:ninah

  (- 4ujud dua kali dengan toma:ninah

  ;- 1uduk antara dua sujud dengan toma:ninah

  <- 1uduk tasyahud=tahiyyat akhir dengan toma:ninah

  !+- /embaca tasyahud akhir

  !!- /embaca selaat ke atas nabi pada tasyahud akhir

  !#- /embaca salam yang pertama

  !$- 6ertib ertinya mengikut urutan dalam mengerjakan rukun-rukun  tersebut.

14) RUKUN NIKAH '#& PERKARA YANG BERKAITAN

 

1= P&#&(& 99#(

Page 8: Soalan2 Interview Nikah

7/23/2019 Soalan2 Interview Nikah

http://slidepdf.com/reader/full/soalan2-interview-nikah 8/13

  >engantin lelaki mestilah seorang 0slam, baligh, berakal,tidak berada dalam ihram atau umrah, tidak dipaksakahin, tidak beristeri lebih dari % orang,lelaki yang tertentu dan perempuanyang ingin dikahininya itu bukanlah mahramnya.

  2= P&#&(& $%0#& 

>engantin perempuan mestilah seorang 0slam, tidak berada  dalam ihram haji atau umrah, bukan isteri

kepada seseorang, tidak berada dalam iddah dan  perempuan yang tertentu.

  3= A#' I/#; > ?#;09)

  1i antara syarat-syarat akad ialah lafaz yang digunakan mestilahlafaz khas yang membaa maksud nikah atau kahin serta tidakdiselangi dengan perkataan yang lain dari maksud nikah ataukahin di antara ijab dan ?abul. 6idak boleh diselangi dengandiam yang lama antara lafaz ijab dan ?abul.Hendaklah bersamaan maksud antara lafaz ijab dan ?abul.@afaz ijab dan ?abul tidak dikaitkan dengan sesuatu perkaraserta tidak dibenarkan had atau tempoh masa bagi

  perkahinan itu.

4= W#9( 

4yarat bagi ali ialah mestilah seorang 0slam, baligh, berakal,merdeka bukan seorang hamba, seorang lelaki yang adil, tidakdipaksa, tidak berada dalam ihram haji atau umrah dan bukanseorang lelaki yang fasik.

  5= D0# @$#& *#*(

  4yarat-syarat bagi saksi ialah mestilah beragama 0slam, baligh,berakal, merdeka bukan seorang hamba, dapat mendengar dan

melihat dengan baik, tidak pelupa atau nyanyuk, memahamibahasa yang digunakan semasa lafaz ijab dan ?abul dan tidakterkena atasnya menjadi ali.

15) TANGGUNGAWAB SUAMIISTERI DAN TANGGUNGAWAB BERSAMA

  T#&0&/##; *0#%(

 

!- menyediakan mahar untuk isteri

  #- menyediakan tempat tinggal

Page 9: Soalan2 Interview Nikah

7/23/2019 Soalan2 Interview Nikah

http://slidepdf.com/reader/full/soalan2-interview-nikah 9/13

  $- memberi nafkah, makan dan minum, pakaian

  %- memberi nafkah batin

  &- adil kepada isteri-isteri jika berpoligami

  - memberi didikan agama

 T#&0&/##; (*$(

  !- mentaati suami dalam semua perkara selagi tidak  mendatangi kemungkaran

  #- memelihara kehormatan diri dan maruah suami 

$- memelihara harta suami, menguruskan rumahtangga

%- tidak keluar rumah tanpa izin suami

  &- menghias diri untuk suami

  - melayan suami dengan baik

 T#&0&/##; ;$*#%#

  6anggungjaab bersama bermaksud keajipan yang perludilaksanakan oleh kedua belah pihak secara bersama dalamusaha meujudkan sebuah ikatan suami isteri yang kukuh dan

padu. 6anggungjaab tersebut adalah sebagaimana berikut

  1- P$#09#& #& ;#( 

4uami isteri mestilah mempunyai hubungan dan pergaulan  yang baik dan harmonis mengikut landasan yang diredhai

Allah. 8angan sekali-kali mengeluarkan perkataan yang kesatserta perkataan yang boleh menyakiti hati pasanganalaupun dengan hanya tujuan untuk bergurau.

2- A%#&# 

Amanah memainkan peranan yang tidak kurang pentingnya didalam perhubungan suami isteri. 4ifat amanah ditanamkan didalam diri masing-masing dan jangan sesekali melakukansebarang pengkhianatan dan ada niat jahat di dalam

  pergaulan harian suami isteri dari sekecil-kecil perkarasehingga kepada sebesar-besar perkara.

3- S#9(& #*( %&#*((

  >erasaan kasih sayang yang suci dan ikhlas perlu ada didalam perhubungan di antara suami isteri.

Page 10: Soalan2 Interview Nikah

7/23/2019 Soalan2 Interview Nikah

http://slidepdf.com/reader/full/soalan2-interview-nikah 10/13

  0ni bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan suami isteri  dan perasaan ini ditambah lagi dengan sikap timbangrasa,  dan perkara ini juga jika diamalkan sudah pastinya

keharmonian dalam rumahtangga akan terpancar.

4- S#9(& $"## %%$"##(

  4ikap saling percaya mempercayai di antara suami isteri  adalah perlu bagi mengekalkan keharmonian  di dalam hidup berumahtangga. 6anpa sikap ini pasangan  akan terdedah kepada prasangka buruk yang boleh  menjejaskan keharmonian di dalam berumahtangga dan  boleh meretakkan hubungan suami isteri. 4uami isteri juga  tidak perlu meragui keikhlasan dan kebenaran pasangan

masing-masing sekiranya tidak ada tanda-tandapenyeleengan dilakukan oleh mana-mana pihak

5- F##% %%##%(

  4ikap saling faham memahami di antara satu sama lain adalahsikap yang perlu ada pada diri setiap pasangan suami isteri.1engan adanya sikap ini secara tidak langsung akan menambah

  dan mengeratkan lagi hubungan kasih sayang suami isteri.4egala permasalahan yang timbul dapat diselesaikan denganbaik dan sempurna sekiranya sikap ini diamalkan dengan ikhlas.

  6- S#9(& @9@& %&@9@&

  0slam tidak memberatkan kerja-kerja harian rumahtanggaseperti memasak, membasuh pakaian, mengemas rumah,menjaga anak dan sebagainya untuk dipikul oleh isteri semata-mata. 4ebaliknya kerja-kerja tersebut sebenarnya adalahtanggungjaab bersama di antara suami isteri. 4ekiranyasikap tolong menolong ini diamalkan oleh suami isteridiyakini akan terlahirlah sebuah keluarga yangharmoni dan tenteram.

  7- M%&0( $90#& **0#9 

1i antara tanggungjaab bersama yang perlu disempurnakanoleh pasangan suami isteri adalah menyempurnakan keperluanseksual masing-masing. Ramai pasangan suami isteri yangenggan berbincang mengenai hubungan seks mereka denganpasangan. /ereka beranggapan bahaa perkara tersebutadalah terlalu rahsia dan sulit untuk dibincangkan.>endapat serta pandangan ini ternyata salah dan ianya laridari matlamat sebenar perkahinan sebagaimana

  yang dianjurkan syarak.

0slam amat memandang serius perkara ini serta beranggapanbahaa perhubungan seksual ini adalah merupakan

sebahagian kehidupan perkahinan yang harus dibina  bersama oleh suami dan isteri demi keharmonian

Page 11: Soalan2 Interview Nikah

7/23/2019 Soalan2 Interview Nikah

http://slidepdf.com/reader/full/soalan2-interview-nikah 11/13

  rumahtangga. /anakala untuk membinanya suami isteri  harus menyedari bahaa hubungan seksual harmoni

memerlukan kepada proses pembelajaran.

6anggungjaab untuk belajar ini bukan terletak sahaja  kepada suami malah suami isteri kedua-dua harus

mengambil inisiatif untuk mempelajarinya.

 

16) TANGGUNGAWAB TERHADAP ANAK-ANAK

  - mendidik anak-anak terhadap akhlak yang baik

  - melayan anak-anak dengan kasih sayang

  - memberi nafkah makan dan minum, pakaian serta tempat tinggal

  - berlaku adil kepada setiap anak-anak. 2eadilan hendaklah  diratakan kepada anak-anak.  4ifat adil itu sangat hampir dengan taka.

4abda Rasulullah 4A5 yang bermaksud, ertakalah kamu  kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak kamu.B   )Hadis riayat /uslim"

17) AURAT LELAKI DAN PEREMPUAN

  - aurat lelaki menurut hukum ialah daripada pusat hingga ke lutut.

  - aurat perempuan ialah seluruh anggota badannya kecuali

  ajah, tapak tangan dan tapak kaki.

18) WAKTU-WAKTU HARAM BERSETUBUH

 

- dilarang bersetubuh disiang hari pada bulan Ramadan

  - ketika isteri datang bulan=haid

  - ketika dalam ihram

  - ketika beriktikaf dalam masjid

1) TALA? )maksud dan yang boleh rujuk dan tidak boleh rujuk"

  P&$(#& T#9#

Page 12: Soalan2 Interview Nikah

7/23/2019 Soalan2 Interview Nikah

http://slidepdf.com/reader/full/soalan2-interview-nikah 12/13

  - dari segi bahasa melepaskan ikatan

- dari segi istilah melepaskan ikatan perkahinan dengan

lafaz tala? dam seumpamanya oleh suami

  kepada isteri.

  C@&@ 9##: #9#+

  T#9# *#$(

  - @afaz yang jelas dengan bahasa yang berterus-terang seperti

 4aya talak aakB atau 4aya ceraikan aakB atau 4aya

lepaskan aak daripada menjadi isteri sayaB dan sebagainya.

  T#9# (&##

  - @afaz yang digunakan secara sindiran oleh suami seperti

 >ergilah aak ke rumah mak aakB atau >ergilah aak dari

siniB atau 4aya benci melihat muka aakB dan sebagainya.

7amun, lafaz kinayah memerlukan niat suaminya iaitu jika

berniat talak, maka jatuhlah talak tetapi jika tidak berniat

talak, maka tidak berlaku talak.

8enis talak boleh rujuk:

  T#9# $#/(  - 4uami melafazkan talak satu atau talak dua kepada

  isterinya.

4uami boleh merujuk kembali isterinya ketika masih dalam

idah. 8ika tempoh idah telah tamat, maka suami tidak

benarkan merujuk melainkan dengan akad nikah baru.

  8enis talak tidak boleh rujuk:

  T#9# ;#(&  - 4uami melafazkan talak tiga atau melafazkan talak yang

ketiga kepada isterinya. 0sterinya tidak boleh dirujukkembali. 4i suami hanya boleh merujuk setelah isterinya  berkahin lelaki lain, suami barunya menyetubuhinya,

Page 13: Soalan2 Interview Nikah

7/23/2019 Soalan2 Interview Nikah

http://slidepdf.com/reader/full/soalan2-interview-nikah 13/13

  setelah diceraikan suami barunya dan telah habis idah  dengan suami barunya.

2,) HAK - HAK SELEPAS PENCERAIAN

 - nafkah hanya diberi kepada isteri yang dicerai dengantalak raj'i

  - isteri yang mengandung ajib mendapat nafkah sekalipun  diceraikan dengan talak ba'in 

-.iharapkan semua /awapan diatas dapat membantu sedikit sebanyak kepada semua bakal

pengantin0 Allahu1alam2