86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

download 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

of 23

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  260
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  1/23

  TIP DALAM MENJAWAB

  SOALAN MATEMATIK

  KERTAS 2 DALAM UPSR

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  2/23

  Tajuk-tajuk pentingTajuk-tajuk penting

   Meliat kepa!a anali"i" "#alan UPSR !a$ipa!a taunMeliat kepa!a anali"i" "#alan UPSR !a$ipa!a taun

  2%%&-2%''!apatla !i(uat "atu ke"i)pulan2%%&-2%''!apatla !i(uat "atu ke"i)pulan ke*en!e$ungan !an keke$apan "#alan (e$tu)puke*en!e$ungan !an keke$apan "#alan (e$tu)pu pa!a (e(e$apa tajuk te$tentu +-pa!a (e(e$apa tajuk te$tentu +-

   

   PPPPPPPPPPPP 

  

  pe$puluan pe$puluan

  Pe$atu"Pe$atu"

  WangWang

  Bentuk !an $uangBentuk !an $uang

  Te$!apat 2 atau & "#alan !ala) t#pikTe$!apat 2 atau & "#alan !ala) t#pik pengu)pulan Data !an pu$atapengu)pulan Data !an pu$ata

   Lain-lain t#pik Lain-lain t#pik an,a I atau 2 "#alanan,a I atau 2 "#alan

  http://analisis.xls/ http://analisis.xls/ http://11-purata.doc/ http://11-purata.doc/ http://7-pan%20jang.doc/ http://7-pan%20jang.doc/ http://7-pan%20jang.doc/ http://11-purata.doc/ http://analisis.xls/

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  3/23

    ecahan

   ecahan

   Menuli" pe*aan kepa!a pe*aan "eta$aMenuli" pe*aan kepa!a pe*aan "eta$a atau (entuk te$)u!aatau (entuk te$)u!a

  Mena)(a !an )en#lak n#)(#$ (e$*a)pu$Mena)(a !an )en#lak n#)(#$ (e$*a)pu$

  Da$a( !an (aagi pe*aan !an n#)(#$Da$a( !an (aagi pe*aan !an n#)(#$ (e$*a)pu$(e$*a)pu$

  Menuka$ pe*aan tak .aja$ kepa!a n#)(#$Menuka$ pe*aan tak .aja$ kepa!a n#)(#$ (e$*a)pu$ atau "e(alikn,a(e$*a)pu$ atau "e(alikn,a

  Men,ele"aikan )a"ala ,ang )eli(atkanMen,ele"aikan )a"ala ,ang )eli(atkan pena)(aan/pen#lakan/ !an #pe$a"ipena)(aan/pen#lakan/ !an #pe$a"i (e$ga(ung ,ang )eli(atkan pe*aan(e$ga(ung ,ang )eli(atkan pe*aan

  http://2-pecahan.doc/ http://2-pecahan.doc/ http://2-pecahan.doc/

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  4/23

  2Perpuluhan

  Menentukan nilai tempat dan nilai digit dalam perpuluhan.

  Menukar pecahan atau peratus kepada

  perpuluhan dan sebaliknya.

  Membundarkan nombor perpuluhan.

  Menyelesaikan masalah yang

  melibatkan penambahan dalam

  perpuluhan.

   Meyelesaikan masalah melibatkan

  operasi bergabung.

  http://3-perpuluhan.doc/ http://3-perpuluhan.doc/

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  5/23

  3Peratus

  Menukar pecahan wajar kepada peratus.

  Penukaran antara peratus danpecahan atau perpuluhan.

  Mencari peratusan bagi sesuatu kuantiti.

  Menyelesaikan masalah yang melibatkan peratus.

  http://4-peratus.doc/ http://4-peratus.doc/

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  6/23

  4 Wang

  Operasi asas yang melibatkan wang cth mengira wang.

  Operasi bergabung yang nelibatkanpendaraban dan pembahagian wang.

  Menyelesaikan operasi bergabung melibatkan wang.

  Menyelesaikan masalah melibatkan wang.

  http://5-wang.doc/ http://5-wang.doc/

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  7/23

  5Bentuk dan uang

  Menamakan bentuk!bentuk " dimensi dan 3 dimensi.

  Mencari perimeter bagi bentuk " dimensi.

   Mencari luas bentuk " #imensi.

  Menyelesaikan masalah yang berkaitan mencari perimeter dan luas bagi bentuk " #imensi.

    Menyelesaikan masalah yang melibatkan mencari isipadu bagi bentu kubus dan kuboid.

  Menyelesaikan masalah yang berkaitan mencari

  luas permukaan sesuatu bentuk.

  http://10-bentuk%20dan%20ruang.doc/ http://10-bentuk%20dan%20ruang.doc/

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  8/23

  $ormat bagi %oalan &ertas "$ormat bagi %oalan &ertas "

  'da 3 jenis bentuk soalan dalam'da 3 jenis bentuk soalan dalam

  Matematik &ertas " (Matematik &ertas " ( %oalan ) Markah%oalan ) Markah

  %oalan " Markah %oalan " Markah 

  %oalan 3 Markah%oalan 3 Markah..

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  9/23

  Soalan 1 Markah Selalun,a a!a 0 "#alan

  S#alann,a )u!a

  Menggunakan "i)(#l !an n#)(#$ "aaja

   A$a" ,ang te$lalu )u!a

  1an,a pe$lu )enuli" ja.apan "aaja

  '  2  &    0

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  10/23

  S#alan 2 )a$ka 

  Selalun,a )engan!ungi '% "#alan S#alan Di$e*t !an )eli(atkan pen,ele"aian

  )a"ala

  Menggunakan "i)(#l/n#)(#$ !an pe$kataan

  Pe$lu )enunjukkan pengi$aan3 jalan ke$ja4

   Be$i ja.apan ,ang (etul !an tepat

  Meli(atkan penuka$an unit

  Le(i !a$ipa!a !ua #pe$a"i

  ' 2

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  11/23

  S#alan & )a$ka

  Selalun,a 0 "#alan S#alan Di$e*t !an pen,ele"aian )a"ala

  Menggunakan "i)(#l/n#)(#$ !an pe$kataan

  Pe$lu )enunjukkan pengi$aan3 jalan ke$ja4

   Be$i ja.apan ,ang (etul !an tepat

  Meli(atkan penuka$an unit

  Le(i !a$ipa!a !ua #pe$a"i

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  12/23

  ) Bundarkan 27 053 kepada ratus yang

  hampir. * ) markah+

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  13/23

  " ,uliskan Dua ratus tujuh ribu empat puluh lima dalam bentuk angka.

  * ) markah +

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  14/23

  3 ,ulis 9:05 p.m. dalam sistem 24-  jam

  * ) markah +

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  15/23

  4 ,ukar 17 % dalam bentuk pecahan

  * ) markah +

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  16/23

  5 ,unjuukan )4 dalam bentuk termudah )--

  * ) markah +

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  17/23

  1. Rajah dibawah menunjukkan waktu Husna mula melukis

   pada suatu pagi.

  Husna siap melukis pada pukul 11.20 a.m.Berapakah tempoh masa yang diambil olehnya untuk melukis ?

    5 2 markah 6

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  18/23

  2 Ja!ual !i(a.a )enunjukkan panjang  elai

  $i(en ,ang !i(eli #le Su(a(alani 

  Reben   Panjang

  Biru 4" m

  Hijau ))5 m

  Kuning -5 m

  Merah 3)5 m

  /itungkan purata panjang0 dalam m0

  sehelai riben itu

  1" markah2 

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  19/23

  1. Rajah ' menunjukkan air dalam sebuah bikar .

  Diag$a) 7

  Rajah 7

   Air daripada bikar itu dituang sama banyak ke dalam 5 biji gelas. Hitungkan isipadu air dalam ) setiap gelas itu

    [3 markah]

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  20/23

  2 Raja 2 )enunjukkan (e$at "e(iji (etik Apa(ila

  "e(iji pi"ang !ita)(a !i ata" peni)(ang itu/ ju)la

  (e$at )enja!i 80% gBe$apaka (e$at pi"ang itu 9

  5 & )a$ka 6

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  21/23

  &M'/' #' &%6'P' P'7'&M'/' #' &%6'P' P'7'

   ,idak memahami kehendak soalan ,idak memahami kehendak soalan

  secara keseluruhan * dalam bentuksecara keseluruhan * dalam bentuk

  sol8ing problems mathematics +sol8ing problems mathematics +

  9agal mengaitkan keperluan operasi9agal mengaitkan keperluan operasi

  dengan halatuju soalan matematikdengan halatuju soalan matematik

  &urang sempurna dalam membuat&urang sempurna dalam membuat

  kadar pertukaran unit sukatan.kadar pertukaran unit sukatan.

  * mass:8olume o; li

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  22/23

  9agal membuat anggaran awal9agal membuat anggaran awalkeperluan jawapan matematikkeperluan jawapan matematik

   ,idak menyemak jawapan serta ,idak menyemak jawapan serta

  gopoh ketika menjawab soalangopoh ketika menjawab soalan  ,erlalu yakin pada diri sendiri apabila ,erlalu yakin pada diri sendiri apabila

  melihat soalan yang mudah.melihat soalan yang mudah.

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  23/23