Campurtangan British di Tanah Melayu 1

Click here to load reader

 • date post

  24-Jan-2015
 • Category

  Travel

 • view

  14.260
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Campurtangan British di Tanah Melayu 1

 • 1. CAMPUR TANGAN BRITISH
  DI TANAH MELAYU
  Negeri-negeriSelat
  Negeri-negeriMelayu
  Bersekutu (Persekutuan)
  Disediakanoleh : AdibMisslani
 • 2. Menjelangtahun 1874, dasar British terhadapnegeri-negeriMelayuberubah .
  Kerajaan British telahmenukardasartidakcampurtangankepadadasarcampurtangan.
  Terdapatbeberapafaktor yang mendorong British menukardasarnya.
  Antaranyatermasuklah:
  -FaktorEkonomi
  -FaktorPolitik
  -FaktorSosial
 • 3. FAKTOR EKONOMI
  ApabilaRevolusiPerindustrianberkembang di Eropahpadakurun ke-19, bekalanbahanmentahterutamanyabijihtimahdiperlukanuntukpengeluaranbarangankilang.
  Bagimendapatkanbekalansecaraberterusan, British memerlukantanahjajahanbaru yang kaya dengansumber-sumbertersebut.
  Selainitu, British memerlukantanahjajahanbaruuntukdijadikanpasaranbagimengedarkanbarangansiapkeluaranBritaian.
  Terdapatbanyakpemodal-pemodaldariEropahmelaburuntukmemajukankawasanperlombongan.
  Pedagangdanpelabur British mendesakkerajaan British segeracampurtangan di negeri-negeriMelayuuntukmenamatkanhuru-hara yang menyebabkankegiatanperdaganganmerekaterjejas.
 • 4. FAKTOR POLITIK
  Huru-hara ( anarki ) di negeri-negeriMelayu
  Perebutantakhtaantarapewaris-pewaris sultan seperti di Perak.
  Perebutankuasapembesar-pembesarMelayukeataskawasan yang kaya denganbijihtimah.
  PergaduhankongsigelapCinaiaitu Ghee HindanHai San keranaberebutkawasan yang kaya denganbijihtimah di Perak.
  Seranganlanunterhadapkapal-kapaldagang yang belayar di perairanSelat Melaka.
 • 5. Keadaanhuru-harainimenimbulkankebimbangan British kerana :
  -Mengganggukegiatanmelombongbijihtimahdanhampirterhentidaniamerugikansyarikat-syarikat British.
  -MerumitkanperdaganganNegeri-negeriSelatdannegeri-negeriMelayu
  -Mengancamkeselamatanpelaburdankonsesi-konsesisyarikat British di negeri-negerimelayu.
  -Memberipeluangkepadakuasaasing yang lain sepertiJermanuntukcampurtangan di Negeri-negeriMelayu.
  British berasaperlucampurtangan di negeri-negeriMelayuuntukmenamatkanhuru-harabagimenjaminkedudukanmereka.
 • 6. 2. BimbangCampurtanganKuasaAsing Lain
  Munculnegaraimperialismeuntukmencaritanahjajahanuntukmendapatkanbekalanbahanmentahdanpasaranbagibarangmereka.
  Terusan Suez dibukamenghubungkanLautMeditereandanLautMerahtelahmemendekkanperjalanandariEropahke Asia.
  Kuasa Barat tertarikdanberminatterhadapnegeri-negeriMelayukeranakekayaansumberasli.
  Kepentinganpolitikdanekonomi British akanterancamsekiranyaJermanberjayamendapatP.Langkawi.
  British perlucampurtangan di NNM untukmenjagakepentinganmereka.
 • 7. FAKTOR SOSIAL
  FaktorKemanusiaan
  -Menurut Frank Swettenham, British campurtangan di negeri-negeriMelayuatassebabkemanusiaan. Menurutnyalagi, adalahtanggungjawab British sebagaikuasasuperiordanbertamadununtuktamatkankekacauan.
  Peranan Andrew Clarke
  -DilantiksebagaiGabenor NNS. Diarahkanuntukmenyiasatdanmembuatlaporantentangkeadaan di NNM danmengesyorkanmemulihkankeamanan.
  -Beliaubertindakmendahuluiarahan yang diberikanoleh Lord Kimberly denganmencampuriurusandalampertelingkahanpolitik di NNM.
 • 8.
 • 9. NEGERI-NEGERI SELAT
  Selepastahun 1824, British mempunyai 3 bentukpetempataniaituPulau Pinang yang telahditubuhkanpada1786.
  Singapurayang diperolehidaripadaTemenggung Abdul Rahmanpadatahun 1819 dan Melaka yang diterimaselepasPerjanjianInggeris-Belanda1824.
  SelepasPerjanjianInggeris-Belanda 1824, Pulau Pinang ditadbirolehLeftenanGabenorsementara Melaka danSingapuraditadbirolehResiden.
  Padatahun 1826, ketiga-tiganegeritersebutdigabungkanbagimembentukNegeri-negeriSelat. Penggabunganitubertujuanuntukmenyeragamkansertamenjimatkanperbelanjaanpentadbiran.
 • 10. Pemindahanpentadbiranke London padatahun 1867 adalahkerana Syarikat HindiaTimurInggeris (SHTI) di India tidakmengambilberatkebajikanNegeri-NegeriSelat.
  Desakanolehparasaudagar yang tidakberpuashatidengandasarPejabat Tanah Jajahan British di India dancadangan Syarikat HindiaTimurInggerisuntukmenghapustarafpelabuhanbebasSingapuramengancamkemajuanperdagangan di Negeri-NegeriSelat.
  Kemasukanpendatangdari China secaratidakterkawalmenyebabkanberlakukekacauanakibatpenubuhankongsigelapdanpendudukmembantahtindakanPejabat Tanah Jajahan British di India
  Singapuradijadikansebagaitempatpembuanganbanduandari India telahmempercepatkanpemindahanpusatpentadbirannyake London.

 • 11. NEGERI-NEGERI MELAYU BERSEKUTU
  MelaluiPerjanjian Persekutuan tahun 1896, negeri-negeri Selangor, Perak, Pahang, danNegeri Sembilan disatukan di bawahsatupemerintahanpusat.
  Negeri-negeriini di kenalisebagaiNegeri-negeriMelayuBersekutu.
  Beberapafaktormendasaripenubuhannyaialah
  -Masalah yang dihadapiolehnegeri Pahang
  -Untuktujuankecekapanpentadbirandankeseragaman
  -Untukmengawalkuasaresiden
  -Faktorkeselamatan
 • 12. KEADAAN DI PERAK, SELANGOR, NEGERI SEMBILAN
  DAN SELANGOR MEMBERI PELUANG
  BRITISH CAMPUR TANGAN
  Ketidakstabilan di Perak
  PerangKlang di Selangor
  Perbalahan di Sg Ujung di Negeri Sembilan
  BimbangPertapakanKuasaEropah Lain di Pahang
 • 13. CAMPUR TANGAN BRITISH
  DI PERAK
  Campurtangandidasariolehfaktor-faktoruntukmenjagakepentingansaudagar-saudagarInggeris.
  Berlakunyakekacauan: PerangLaut ( perebutankeataspenguasaanlombongbijihtimah ) melibatkankongsigelapcinaHai San danGheHin
  Perangsaudaraiaituperebutantakhta di antara Raja Abdullah dengan Raja Ismail
  Permintaanpembesar-pembesarNgah Ibrahim dan Raja Abdullah untuk British campurtangan
  PerjanjianPangkorditandatanganipada 20 Januari 1874
  J.W.W.BirchdilantiksebagaiResiden yang pertama.
 • 14. CAMPUR TANGAN BRITISH
  DI SELANGOR
  Perangsaudaramelibatkan Raja Mahadidan Raja Abdullah
  Raja Abdullah disokongolehTengkuKudindan Yap Ah Loy
  Raja Mahadidisokongolehputera-putera Sultan Selangor danSayidMansor.
  Niat British untukcampurtangantidaktercapaikeranapembesarMelayutidakmahuInggeriscampurtangan.
  Pada 1873, kapaldagang British diseranglanundaninimenjadiasas British untukcampurtangan.
  PadabulanOgos 1874 Frank Swettenhamdilantiksebagaipenasihatrasmi sultan
  J.G. Davidson dilantiksebagaiResiden.
 • 15. CAMPUR TANGAN BRITISH
  DI SG UJONG
  Rebutankuasa di SgLinggi di antaraDato KelanaSayid Abdul RahmandenganDato Bandar Kulup Tunggal.
  Dato KelanamemintabantuanInggerisdanseterusnyadiiktirafsebagaiketua Sungai Ujong.
  NamunperlantikanDato KelanadankehadiranInggerisiniditentangolehDato Bandar Kulup Tunggal.
  TenteraInggeris yang diketuaioleh W.A Pickering berjayamengalahkanDato Bandar Kulup Tunggal.
  Sungai UjongmenerimapenasihatInggerisbernama W.I Tatham.
 • 16. CAMPUR TANGAN BRITISH
  DI PAHANG
  PerangsaudaraberlakuuntukjawatanBendaharaantara Wan Mutahirdengan Wan Ahmad.
  Cadangan Sultan Ahmad untukmemberikankonsesiperdagangankepadakuasa Barat membimbangkanInggeris.
  PadabulanFebruari 1888, seorangwarganegaraInggerisberbangsacinadibunuh di Pekan.
  British menjadikanpembunuhantersebutsebagaialasanuntukcampurtangan.
  Sultan Ahmad menerimaResiden British bernama J.P. Rodger.
 • 17. RESIDEN MENGGUGAT KUASA
  SULTAN DAN PEMBESAR
  RESIDEN BRITISH DI NEGERI-NEGERI MELAYU
 • 18. RESIDEN MENGGUGAT KUASA SULTAN DAN PEMBESAR
  MENGUASAI
  PENTADBIRAN
  MEMAKSA MENERIMA NASIHAT
  MENCAMPURI ADAT
  MENGAMBIL ALIH
  PUNGUTAN CUKAI
 • 19. MENCAMPURI ADAT
  Residenmelampauibidangkuasamereka