FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN KOMPUTER DI ... guru-guru mata pelajaran teknikal di...

download FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN KOMPUTER DI ... guru-guru mata pelajaran teknikal di sekolah

of 22

 • date post

  17-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN KOMPUTER DI ... guru-guru mata pelajaran teknikal di...

 • FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN

  KOMPUTER DI KALANGAN GURU TEKNIKAL DI SEKOLAH

  MENENGAH TEKNIK BINTULU SARAWAK

  MOHD AIMAN ABDULLAH

  @ SIGAN AK ISA

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN

  KOMPUTER DI KALANGAN GURU TEKNIKAL DI SEKOLAH

  MENENGAH TEKNIK BINTULU SARAWAK

  MOHD AIMAN ABDULLAH

  @ SIGAN AK ISA

  Laporan Projek Ini Dikemukakan

  Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat

  Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan

  (Kemahiran Hidup)

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  2008

 • ii

 • iii

 • iv

  DEDIKASI

  Buat insan yang sanjungi

  Isteri yang dikasihi

  Pn Zuraidah Binti Ibrahim

  Terima kasih atas kesabaran dan pengorbanan yang diberikan selama ini.

  Pengorbanan dan Ketabahan mu menjadi pendorong kejayaan ku

  Ayah dan Ibu

  Isa ak Digat, Niah ak Kuri

  Terima kasih atas doa dan sokongan ayah dan ibu.

 • v

  PENGHARGAAN

  Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan

  kurnia-Nya kajian ini dapat disiapkan. Selawat dan salam ditujukan kepada Rasulullah

  S.A.W. yang membawa rahmat ke seluruh alam.

  Tiada kata seindah bahasa yang dapat diucapkan melainkan ucapan terima kasih

  dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Pensyarah Pembimbing iaitu Dr Zainudin bin

  Abu Bakar yang telah banyak memberi tunjuk ajar, cadangan serta bimbingan tanpa

  rasa jemu dalam menyiapkan kajian ini. Ucapan terima kasih juga kepada Pengetua

  Sekolah Menengah Teknik Bintulu Sarawak serta guru-guru yang telah banyak

  memberi kerjasama semasa kajian ini dijalankan.

  Tidak dilupakan juga sekalung penghargaan kepada individu-individu yang

  terlibat secara tidak langsung dalam menyiapkan kajian ini.

 • vi

  ABSTRAK

  Penyelidikan ini bertujuan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi

  penggunaan komputer di kalangan guru teknikal di Sekolah Menengah Teknik Bintulu

  Sarawak. Faktor-faktor yang dikaji ialah seperti faktor umur, faktor jantina, faktor

  galakan pentadbir, faktor kemudahan komputer dan faktor keyakinan guru. Seramai 50

  orang responden yang terlibat dalam penyelidikan ini. Sampel kajian terdiri daripada

  guru-guru mata pelajaran teknikal di sekolah Menengah Teknik Bintulu Sarawak sahaja.

  Data yang di kumpul dengan menggunakan instrumen soal selidik dan dianalisis

  menggunakan perisian “ Statistical Package of the Sosial Sciences” (SPSS).

  Penganalisisan dibuat secara kaedah statistik deskriptif iaitu dalam bentuk kekerapan,

  peratus dan min. Hasil dapatan ini menunjukkan bahawa faktor galakan pentadbir,

  kemudahan komputer dan keyakinan guru mempengaruhi penggunaan komputer di

  kalangan guru-guru. Beberapa cadangan juga di bincangkan.

 • vii

  ABSTRACT

  This research aims to explore the factors that influence the use of computers

  among the technical teachers in Sekolah Menengah Teknik Bintulu, Sarawak. Among

  the factors investigated are the age, gender, encouragement from the administrators,

  access to computers and also the teachers’ level of confidence. Fifty respondents are

  involved in this study. The data is collected using questionnaires and analyzed using the

  Statistical Package of the Social Sciences (SPSS) software. Analysis is made using the

  descriptive statistics method and presented in frequencies, percentages and averages.

  The findings indicate that encouragement from the administrators, access to computers

  and the level of teachers’ confidence influence the use of computers among the teachers

  in Sekolah Menengah Teknik Bintulu. Some suggestions and recommendation are also

  discussed.

 • viii

  KANDUNGAN

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  PENGESAHAN STATUS TESIS

  HALAMAN JUDUL i

  PENGAKUAN ii

  PENGESAHAN PENYELIA iii

  DEDIKASI iv

  PENGHARGAAN v

  ABSTRAK vi

  ABSTRACT vii

  ISI KANDUNGAN viii

  SENARAI JADUAL xii

  SENARAI LAMPIRAN xiii

 • ix

  KANDUNGAN

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  BAB 1 PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan 1

  1.2 Latar belakang Masalah 3

  1.3 Pernyataan Masalah 4

  1.4 Objektif Kajian 5

  1.5 Persoalan Kajian 6

  1.6 Kepentingan Kajian 7

  1.7 Batasan Kajian 8

  1.8 Definisi Istilah 9

  1.9 Penutup 10

  BAB 2 SOROTAN KAJIAN

  2.1 Pengenalan 11

  2.2 Kepentingan komputer dalam pendidikan 11

  2.3 Umur 12

  2.4 Jantina 13

  2.5 Galakan pentadbir 15

  2.6 Kemudahan komputer di sekolah 17

  2.7 Keyakinan guru 18

  2.8 Penutup 19

 • x

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  BAB 3 METODOLOGI KAJIAN

  3.1 Pengenalan 20

  3.2 Reka bentuk Kajian 20

  3.3 Tempat Kajian 21

  3.4 Sampel Kajian 21

  3.5 Instrumen Kajian 22

  3.6 Prosedur kajian 24

  3.7 Kajian rintis 24

  3.8 Analisis data 25

  3.9 Penutup 26

  BAB 4 ANALISIS DATA

  4.1 Pengenalan 27

  4.2 Profil Responden 28

  4.2.1 Taburan responden mengikut Umur 28

  4.2.2 Taburan responden mengikut jantina 29

  4.2.3 Taburan responden mengikut pemilikan komputer 29

  Sendiri.

  4.2.4 Taburan responden mengikut pilihan menggunakan 30

  Komputer.

  4.2.5 Taburan responden mengikut kemudahan komputer 31

  Di sekolah

  4.3 Analisis mengikut persoalan kajian 31

  4.3.1 Dapatan Persoalan 1 32

  4.3.2 Dapatan Persoalan 2 40

  4.3.3 Dapatan Persoalan 3 48

  4.4 Analisis perbandingan 56

  4.5 Penutup 57

 • xi

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  BAB 5 PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN

  5.1 Pengenalan 58

  5.2 Ringkasan kajian 58

  5.2 Perbincangan Terhadap Dapatan Kajian 59

  5.3 Cadangan Berhubung Dapatan Kajian 64

  5.4 cadangan Kajian Lanjutan 65

  5.5 Rumusan 66

  BIBLIOGRAFI 68

  LAMPIRAN 72

 • xii

  SENARAI JADUAL

  JADUAL TAJUK MUKA SURAT

  3.1 Pecahan item soal selidik 23

  3.2 Skor skala Likert 23

  3.3 Tahap min 26

  4.1 Profil responden mengikut umur 28

  4.2 Profil responden mengikut jantina 29

  4.3 Pemilikan komputer sendiri 29

  4.4 Pilihan menggunakan komputer 30

  4.5 Kemudahan komputer di sekolah 31

  4.6 Taburan responden mengikut frekuensi bagi faktor

  Galakan pentadbir. 32

  4.21 Taburan responden mengikut frekuensi bagi faktor

  Kemudahan komputer. 40

  4.36 Taburan responden mengikut frekuensi berhubung

  dengan keyakinan terhadap penggunaan komputer. 49

  4.51 Analisis perbandingan faktor-faktor yang mempengaruhi

  Penggunaan komputer di kalangan guru teknikal di Sekolah

  Menengah Tekni