ii - fp.utm.my menggunakan borang soal selidik. Borang soal selidik ini terbahagi kepada dua...

download ii - fp.utm.my menggunakan borang soal selidik. Borang soal selidik ini terbahagi kepada dua bahagian

of 30

 • date post

  14-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  29
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ii - fp.utm.my menggunakan borang soal selidik. Borang soal selidik ini terbahagi kepada dua...

 • i

 • ii

  PEMBINAAN MODUL CANTUMAN BERMAKNA DALAM TOPIK PERSAMAAN

  KIMIA

  RAFIDATUL BINTI SUIB

  Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat

  penganugerahan Ijazah Sarjana Muda

  Sains Serta Pendidikan (Matematik)

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  MEI 2011

 • iii

 • iv

 • v

  PENGHARGAAN

  Alhamdulillah dengan limpah kurnia-Nya, hasil nukilan bagi Projek Sarjana

  Muda ini dapat disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Segala rintangan dan

  dugaan yang terpaksa ditempuhi amat memberi pengajaran dan membina semangat serta

  keyakinan diri.

  Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih ditujukan kepada Ketua

  Penyelaras Projek Sarjana Muda dalam memberi dorongan, bimbingan dan hala tuju.

  Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada Dr Johari bin Surif selaku penyelia yang

  tidak mungkin dapat dibalas sepenuhnya jasa beliau. Banyak ilmu yang telah dicurahkan

  dan segala bimbingan yang diberi telah membuatkan terhasilnya tesis ini.

  Seterusnya, terima kasih yang tidak terhingga kepada tenaga pengajar yang telah

  mencurahkan ilmu yang tidak terhingga banyaknya sejak mula berjinak-jinak dengan

  dunia Pendidikan sehinggalah dalam proses menjayakan Projek Sarjana Muda. Segala

  cadangan, komen dan kritikan membina telah membuka minda untuk mengeksplorasi

  apa yang belum diterokai.

  Tidak ketinggalan, kepada teman dan rakan-rakan yang sentiasa berada di

  belakang sebagai paksi di kala memerlukan pertolongan, berkongsi pendapat dan idea di

  dalam menyiapkan projek ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada semua. Sekian.

 • vi

  ABSTRAK

  Kajian ini bertujuan untuk membina sebuah modul pembelajaran iaitu „Modul

  Cantuman Bermakna‟ bagi tajuk persamaan kimia berasaskan kepada tiga kaedah

  pengajaran iaitu kaedah konstruktivisme, kaedah ekplorasi-penemuan dan kaedah

  memainkan peranan. Modul ini juga bertujuan membantu mengatasi masalah kerangka

  alternatif dan meningkatkan kemahiran matematik dalam kalangan pelajar dalam topik

  persamaan kimia. Instrumen yang digunakan untuk menilai modul ini adalah dengan

  menggunakan borang soal selidik. Borang soal selidik ini terbahagi kepada dua bahagian

  iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A digunakan untuk menilai kesesuaian isi

  kandungan dan strategi pengajaran yang digunakan dalam modul. Manakala Bahagian B

  pula menyediakan ruang untuk guru memberikan ulasan dan cadangan berkaitan modul.

  Bagi menguji keberkesanan modul, tiga orang guru kimia di sebuah sekolah di Daerah

  Johor Bahru dipilih sebagai responden kajian. Data yang diperoleh daripada jawapan

  responden diproses dengan menggunakan perisian SPSS 11.0 yang melibatkan frekuensi

  dan peratusan. Daripada data yang dianalisis, didapati bahawa kesemua responden

  memberi pandangan yang positif mengenai Modul Cantuman Bermakna. Oleh itu, ia

  sesuai digunakan serta wajar digunakan di sekolah selain dapat memperkayakan lagi

  bahan rujukan para pelajar dalam bidang kimia. Beberapa cadangan telah dikemukakan

  untuk memperbaiki modul agar lebih menarik dan berkesan.

 • vii

  ABSTRACT

  The purpose of this study is to build a teaching module called „Modul Cantuman

  Bermakna‟ on topic chemical equation that based on three teaching methods that involve

  method of constructivism, method of exploration-discovery, and role playing. This

  module also helps to overcome the problems of alternative frameworks and lack of

  mathematical skill among the students on the topic chemical equations. A questionnaire

  is the instrument that used to assess this module. A questionnaire is divided into two

  parts, part A and part B. Part A is used to assess the suitability of content and the

  teaching strategy had been use by this module. Then, part B is provides a space for

  respondent to give comments and suggestions to improve this module. Three chemistry

  teachers from one school in Johor Bahru had been choose as respondent to test the

  effectiveness of the module. The data that obtained from the respondents was processed

  by using SPSS 11.0 involving the frequency and percentage. From the data analyzed, it

  was found that all the respondent had give positive comment on the module. Therefore,

  the module is suitable and should be used in a school in addition to enriching the

  references for students in chemistry. Several suggestions have been made to improve the

  module to be more interesting and effective.

 • viii

  SENARAI KANDUNGAN

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  HALAMAN PENGAKUAN ii

  PENGHARGAAN iv

  ABSTRAK v

  ABSTRACK vi

  SENARAI KANDUNGAN vii

  SENARAI JADUAL xii

  SENARAI RAJAH xiii

  SENARAI SINGKATAN xiv

  SENARAI LAMPIRAN xv

  BAB 1 PENDAHULUAN 1

  1.1 Pengenalan 1

  1.2 Latar Belakang Kajian 3

  1.2.1 Kesukaran Pelajar Menguasai

  Tajuk Persamaan Kimia 4

  1.2.1.1 Kewujudan Kerangka

  Alternatif dalam Topik

  Persamaan Kimia 4

  1.2.1.2 Kelemahan Kemahiran

  Matematik dalam Topik

  Persamaan Kimia 6

  1.2.2 Strategi Mengatasi Kelemahan Pelajar

 • ix

  dalam Topik Persamaan Kimia 7

  1.2.2.1 Pendekatan Konstruktivism 7

  1.2.2.2 Kaedah Eksplorasi-

  Penemuan 9

  1.2.2.3 Kaedah Memainkan

  Peranan 10

  1.2.3 Modul Pengajaran Berteraskan

  Strategi Pengajaran Berkesan untuk

  Mengatasi Kesukaran Pelajar Terhadap

  Topik Persamaan Kimia 12

  1.3 Pernyataan Masalah 13

  1.4 Objektif Kajian 14

  1.5 Persoalan Kajian 14

  1.6 Kepentingan Kajian 14

  1.6.1 Guru 14

  1.6.2 Pelajar 15

  1.7 Batasan Kajian 16

  1.8 Definisi Operasional 17

  1.8.1 Pendekatan, Kaedah atau Strategi

  Pengajaran 17

  1.8.2 Pendekatan Konstruktivisme 18

  1.8.3 Kaedah Ekplorasi-penemuan 19

  1.8.4 Kaedah Memainkan Peranan 19

  1.8.5 Persamaan Kimia 20

  1.9 Penutup 20

 • x

  BAB 2 KAJIAN LITERATUR 21

  2.1 Pengenalan 21

  2.2 Kerangka Alternatif dalam

  Persamaan Kimia 21

  2.2.1 Kerangka Alternatif dalam Menulis

  dan Menyeimbangkan Persamaan

  Kimia 22

  2.2.2 Masalah Komunikasi dan Bahasa

  yang Digunakan 22

  2.3 Masalah Kemahiran Matematik dalam

  Topik Persamaan Kimia 24

  2.3.1 Masalah Pengetahuan dan

  Pengoperasian Matematik yang

  Terhad 25

  2.3.2 Penggunaan Simbol Matematik

  dalam Persamaan Kmia 26

  2.4 Strategi Pengajaran yang Berkesan untuk

  Menguasai Persamaan Kimia 27

  2.4.1 Pendekatan Konstruktivisme 27

  2.4.2 Kaedah Ekplorasi-Penemuan 29

  2.4.3 Kaedah Memainkan Peranan 31

  2.5 Penutup 32

 • xi

  BAB 3 METODOLOGI 33

  3.1 Pengenalan 33

  3.2 Reka Bentuk Kajian 33

  3.2.1 Proses Pembangunan Modul

  Cantuman Bermakna 34

  3.2.2 Modul Cantuman Bermakna 34

  3.2.2.1 Pendekatan Konstruktivisme 36

  3.2.2.2 Kaedah Eksplorasi-Penemuan 39

  3.2.2.3 Kaedah Memainkan Peranan 40

  3.3 Responden Kajian 42

  3.4 Instrumen Kajian 43

  3.5 Tatacara Kajian 43

  3.6 Pemilihan Sampel 45

  3.7 Pengumpulan Data 45

  3.8 Andaian 45

  3.9 Penutup 46

 • xii

  BAB 4 ANALISIS DATA 47

  4.1 Pengenalan 47

  4.2 Bahagian A 48

  4.2.1 Kesesuaian Isi Kandungan 48

  4.2.2 Strategi Pengajaran 51

  4.3 Bahagian B 54

  4.4 Penutup 58

  BAB 5 PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN 59

  5.1 Pengenalan 59

  5.2 Perbincangan 59

  5.2.1 Kesesuaian Isi Kandungan 60

  5.2.2 Strategi Pengajaran 62

  5.2.3 Peniliaian Umum 64

  5.3 Rumusan 66

  5.4 Implikasi Kajian 67

  5.4.1 Guru 68

  5.4.2 Pelajar 69

  5.5 Cadangan Kajian Lanjutan 69

  5.6 Penutup 70

  RUJUKAN 71

  LAMPIRAN A - D 78 - 100

 • xiii

  SENARAI JADUAL

  NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT

  1.1 Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham 8

  1.2 Prinsip-prinsip Kaedah Ekplorasi-Penemuan 10

  1.3 Prinsip-prinsip Kaedah Memainkan Peranan 11

  3.1 Bilangan Atom Bahan Tindak Balas 37

  3.2 Bilangan Atom Hasil Tindak Balas 38

  4.1 Isi Kandungan Modul Cantuman Bermakna 48

  4.2 Strategi pengajaran dalam Modul Cantuman

  Bermakna 51

  4.3 Item Penilaian Umum dan Hasil Jawapan