KBK 3083 TUGASAN INDIVIDU

download KBK 3083 TUGASAN INDIVIDU

of 21

 • date post

  26-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  177
 • download

  12

Embed Size (px)

Transcript of KBK 3083 TUGASAN INDIVIDU

 • KBK3083

  DASAR DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS

  TAJUK TUGASAN

  KUMPULAN

  UPSI101(A122PJJ)

  DISEDIAKAN OLEH

  NAMA NO. ID NO. TELEFON

  SHARIAH BINTI AWALDEEN D20112053891 0192261486

  NAMA TUTOR E-LEARNING: ENCIK MOHAMED FAWZY BIN YUSOF

  TARIKH SERAH : 21 APRIL 2013

  TUGASAN INDIVIDU SOALAN 1

  Huraikan mengenai pengurusan Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah

  Pembelajaran dan perspektif anda mengenai program tersebut serta implikasinya

  terhadap bidang pendidikan.

 • ISI KANDUNGAN HALAMAN

  1.0 Pendahuluan 1

  2.0 Pengenalan Program Pendidikan Khas Integrasi

  Bermasalah Pembelajaran 1 - 2

  a. Prosedur Kemasukan Ke Program Pendidikan

  Integrasi Bermasalah Pembelajaran 2 - 3

  b. Kategori Murid Pendidikan Khas Integrasi

  Bermasalah Pembelajaran 3 - 4

  c. Tempoh Dan Had Umur Program Pendidikan Khas

  Integrasi Bermasalah Pembelajaran 4 - 5

  d. Kurikulum Program Pendidikan Khas Integrasi

  Bermasalah Pembelajaran 5 - 9

  e. Pengurusan Bilik Darjah Program Pendidikan Khas

  Integrasi Bermasalah Pembelajaran 9 - 11

  f. Rancangan Pendidikan Individu 11 - 12

  g. Pengurusan Kewangan Program Pendidikan Khas

  Integrasi Bermasalah Pembelajaran. 12 - 13

  3.0 Persepektif Saya Mengenai Program

  Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran 13 - 14

  4.0 Implikasi Program Pendidikan Khas Integrasi

  Bermasalah Pembelajaran Terhadap Pendidikan 15 - 17

  5.0 Penutup 18

  Rujukan

 • 1.0 Pendahuluan

  Kemahiran asas membaca , menulis, mengira dan menaakul penting bagi menuju alaf

  baru dimana perkembangan teknologi maklumat semakin pesat dan mencabar. Walau

  bagaimana pun masih terdapat murid-murid yang gagal menguasai kemahiran tersebut lantas

  akan menggagalkan hasrat Falsafah Pendidikan Negara iaitu melahirkan insan yang seimbang

  serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani , emosi dan

  jasmani. Perbezaan minat, pengalaman , bakat , gaya belajar dan kecacatan mengakibatkan

  segolongan mereka lambat menguasai pembelajaran. Atas dasar ini program pendidikan khas

  integrasi bermasalah pembelajaran diwujudkan.

  Secara umum kanak-kanak yang memerlukan Pendidikan khas selalunya mempunyai

  ciri-ciri tertentu yang menghalang mereka mengikuti persekolahan seperti biasa. Mereka

  memiliki satu atau gabungan kecacatan atau kekurangan atau kelemahan sama ada dari aspek

  fizikal, deria, mental, emosi, sosial, kesihatan, atau tingkah laku jika dibandingkan dengan

  kanak-kanak biasa. Justeru itu kanak-kanak ini dikatakan bermasalah dan memerlukan satu

  bentuk pendidikan yang sesuai. Dengan kata lain, pendidikan khas adalah satu perkhidmatan

  yang dibentuk khas untuk memenuhi keperluan kanak-kanak kurang upaya dari pelbagai

  aspek .

  2.0 Pengenalan Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran

  Program integrasi bermaksud mendidik kanak-kanak berkeperluan khas bersama-

  sama dengan kanak-kanak biasa dalam satu sekolah. Keadaan ini berdasarkan prinsip kanak-

  kanak berkeperluan khas perlu berkongsi segala kemudahan pembelajaran yang disediakan

  untuk kanak-kaknak lain. (Williams 1988). Laporan Warn telah membahagikan integrasi

  kepada tiga jenis :

  1. Lokasi kanak-kanak berkeperluan khas akan belajar bersama-sama dalam satu

  sekolah tetapi berlainan unit atau kelas. Mereka mempunyai hubungan sosial yang

  terbatas dengan kanak-kanak biasa seperti menggunakan padanag permainan dan

  sebagainya.

  2. Sosial- penempatan murid di sekolah di mana hubungan sosial yang biasa

  misalnya sewaktu bermain atau mengambil bahagian dalam aktiviti sekolah

  walaupun pendidikan formal belaku di tempat-tempat yang berasingan.

  -1-

 • 3. Kefungsian- kanak-kanak berkeperluan khas menghadiri kelas-kelas biasa dan

  mengambil bahagian bersama-sama dengan murid lain , berkongsi kemudahan

  yang disediakan dan tidak dipisahkan daripada sebarang aktiviti sekolah.

  Bermasalah pembelajaran adalah kanak-kanak yang telah dikenal pasti sebagai

  mengalami kecacatan yang mengganggu pembelajaran. Mereka terdiri daripada kanak-kanak

  yang mempunyai keupayaan mental yang rendah dan pengubahsuaian tingkah laku yang

  rendah. Kecacatan yang dialami mempengaruhi kebolehan kognitif, tingkah laku sosial,

  penguasaan bahasa lisan dan pertuturan, penguasaan membaca, kemahiran dan kemahiran

  matematik. Masalah pembelajaran dianggap berpunca daripada ketidakfungsian sistem saraf

  pusat.

  Pendidikan Khas masalah pembelajaran pula dapat didefinisikan sebagai

  Pembelajaran yang diperlukan oleh kanak-kanak yang mempunyai tahap kefungsian intelek

  yang terhad dan sedang berkembang, ataupun berkembang dalam tahap yang lambat

  berbanding keupayaan kanak-kanak normal . ( Menurut Thomas 1996 ).

  Pengurusan membawa maksud perancangan , pengelolaan , penyepaduan dan

  pengukuran bagi mencapai sesuatu matlamat. Ia juga merupakan penyeliaan ke atas sesuatu

  yang dibuat oleh orang-orang lain. Menurut Stoner (1984) dalam buku Management

  mengatakan pengurusan ialah satu proses merancang , mengelola, memimpin , mengawal

  daya usaha ahli-ahli yang ditentukan. Matlamat akhir yang diharapkan daripada pengurusan

  ialah mengekalkan serta meningkatkan taraf prestasi sesuatu organisasi . Bagi pengurusan

  Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran aspek pengurusan yang

  berkaitan dengannya ialah :

  a. Prosedur Kemasukan Ke Program Pendidikan Integrasi Bermasalah

  Pembelajaran

  Penempatan murid program pendidikan khas integrasi perlu melalui beberapa

  prosedur. Prosedur kemasukan ke program pendidikan khas integrasi bermasalah

  pembelajaran terletak di bawah Jabatan Pendidikan Khas , Kementerian Pelajaran Malaysia

  dan seterusnya harus juga mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh Jabatan

  Pendidikan Khas dan Jabatan Pendidikan Negeri.

  -2-

 • Pencalonan kanak-kanak dengan keperluan khas untuk dimasukkan ke program

  pendidikan khas integrasi bermasalah pembelajaran adalah satu aspek penting dalam

  pelaksanaan program tersebut. Ini adalah kerana kanak-kanak ini mempunyai hak untuk

  dididik serta dilatih supaya menjadi seorang insan yang sempurna. Pencalonan kanak-kanak

  ini boleh dilakukan oleh beberapa pihak termasuklah guru, ibu bapa, pegawai perubatan dan

  Jabatan Kebajikan Masyarakat.

  Setelah pencalonan diterima prosedur atau proses yang seterusnya yang perlu dilalui

  ialah membawa anak berjumpa jawatankuasa pelbagai disiplin yang terdiri daripada pakar

  perubatan, pakar psikologi, audiologi , jurupulih fizikal dancara kerja , pakar pediatrik , pakar

  neurologi dan lain-lain yang berkaitan agar diagnos dan laporan untuk dapat dilakukan untuk

  mendapatkan pengesahan tentang masalah yang dihadapi kanak-kanak tersebut.

  Setelah mendapat pengesahan serta ditempatkan dalam program pendidikan khas

  integrasi bermasalah pembelajaran yang mana program ini merupakan komponen terbesar

  dalam program pendidikan khas, kanak-kanak ini akan dinilai dengan menggunakan

  Instrumen Penentuan Penempatan (IPP) Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran.

  Instrumen ini menjadi sumber maklumat asas untuk menentukan penempatan calon-calon

  tersebut.

  Pentaksiran akan dijalankan oleh pentaksir yang terdiri dari guru pendidikan khas

  yang dihadiri dengan kehadiran calon dan ibubapa. Pentaksiran dijalankan melalui temuduga,

  pemerhatian dan lembaran kerja dengan menggunakan set ujian yang disediakan. Seterusnya

  pentaksir akan memberi keputusan penempatan calon dalam Borang Pelaporan Individu.

  Penempatan kanak-kanak ini ke program pendidikan khas integrasi bermasalah pembelajaran

  ditentukan berdasarkan kepada skor Instrumen Penentuan Penempatan (IPP) yang dijadikan

  sebagai asas begi penempatan murid-murid yang dianggap berisiko tinggi. Tempoh tiga bulan

  akan diberikan sebagai percubaan sebelum pengesahan penempatan muktamad dibuat.

  b. Kategori Murid Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran

  Mengikut peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas ) 1997 Bahagian II tiga

  kurungan dua menyatakan bahawa seseorang murid dengan keperluan khas adalah boleh

  dididik jika dia mampu untuk mengurus diri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain dan

  disahkan oleh panel yang terdiri pengamal perubatan, pegawai Kementerian Pendidikan dan

  -3-

 • pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai berupaya mengikuti program pendidikan

  kebangsaan layak kecuali murid-murid cacat anggota tetapi mempunyai kebolehan mental

  untuk belajar seperti murid biasa dan murid yang mempunyai pelbagai kecacatan atau yang

  sangat cacat anggotanya atau yang terencat akal yang berat.

  Permasalahan yang dialami boleh dikategorikan mengikut tahap kefungsian murid-

  murid dalam kebolehan fizikal, intelek, emosi dan sosial. Murid-murid ini juga mempunyai

  keistimewaan yang berbeza dari segi bakat, kebolehan dan kemampuan, seterusnya

  memerlukan pendidikan yang bersesuian untuk mengoptimumkan potensi mereka.

  Berdasarkan tahap kefungsian dan peraturan pendidikan di atas kategori yang berhak

  mengikuti program pendidikan khas integrasi bermasalah pembelaja