Makanan Hebat Membuang Toksik

of 4 /4
MAKANAN HEBAT MEMBUANG TOKSIK 1 Tomato To mato merupakan sejenis sayur yang paling erkesan meng!alang pengoksi"aan# Kerana ia mengan"ungi anyak ly$opene# Keupayaan ly$opene meng!alang pengoksi"aan %& kali gan"a "aripa"a 'itamin (# %# Anggur Keupayaan iji anggur meng!alang pengoksi"aan juga %& kali gan"a "ian"ingkan "engan 'itamin ( "an )& kali gan "a eran"ing 'itamin E# An"a ole! minum se"ikit *ain ketika makan anggur# Ini ole! mele*atkan kemun$ulan ke"ut pa"a kulit an"a#

Embed Size (px)

Transcript of Makanan Hebat Membuang Toksik

Page 1: Makanan Hebat Membuang Toksik

7/25/2019 Makanan Hebat Membuang Toksik

http://slidepdf.com/reader/full/makanan-hebat-membuang-toksik 1/4

MAKANAN HEBAT MEMBUANG TOKSIK

1 Tomato

Tomato merupakan sejenis sayur yang paling erkesan meng!alang pengoksi"aan# Kerana ia

mengan"ungi anyak ly$opene# Keupayaan ly$opene meng!alang pengoksi"aan %& kali gan"a

"aripa"a 'itamin (#

%# Anggur 

Keupayaan iji anggur meng!alang pengoksi"aan juga %& kali gan"a "ian"ingkan "engan

'itamin ( "an )& kali gan"a eran"ing 'itamin E# An"a ole! minum se"ikit *ain ketika makan

anggur# Ini ole! mele*atkan kemun$ulan ke"ut pa"a kulit an"a#

Page 2: Makanan Hebat Membuang Toksik

7/25/2019 Makanan Hebat Membuang Toksik

http://slidepdf.com/reader/full/makanan-hebat-membuang-toksik 2/4

+#Te! Hijau

Te! !ijau yang juga ersi,at antioksi"a ukan sa!aja mengurangkan anyak lemak "alam a"an

kita- mala! juga er,ungsi menyegarkan# .a"i- an"a ole! terus menerus minum te! !ijau ini

untuk meng!alang pengoksi"aan "an menurunkan erat a"an#

/# Ikan Salmon

Ikan Salmon merupakan satu0satunya makanan erupa "aging yang "ipili! seagai makanan

yang paling erkesan meng!alang pengoksi"aan ole! majala! Times# Ikan Salmon yang

se"ap rasanya ini mempunyai Omega0+- iaitu asi" pelagai tak tepu yang er,ungsi meng!alang

pengoksi"aan "engan kuat# Ikan Salmon yang !i"up liar jau! lei! kuat aik k!asiatnya

"aripa"a eran"ing "engan ikan yang "ipeli!ara#

Page 3: Makanan Hebat Membuang Toksik

7/25/2019 Makanan Hebat Membuang Toksik

http://slidepdf.com/reader/full/makanan-hebat-membuang-toksik 3/4

)# Keka$ang

Keka$ang- seperti *alnut- iji gajus- ka$ang !a2el "an ka$ang tana! yang mengan"ungi 'itamin

E ukan sa!aja er,ungsi meng!alang pengoksi"aan- mala! memantu menjaga sel0sel kulit

a"an kita# Namun egitu- keka$ang mengan"ungi anyak lemak- #maka- ia ti"ak "imakan

terlalu anyak setiap kali#

3# Kuis Bunga

Kuis unga ukan sa!aja mengan"ungi anyak 'itamin A "an (- mala! juga mempunyai

semua jenis a!an yang meng!alang pengoksi"aan# Ia "igelar sayur intang antikanser#

Page 4: Makanan Hebat Membuang Toksik

7/25/2019 Makanan Hebat Membuang Toksik

http://slidepdf.com/reader/full/makanan-hebat-membuang-toksik 4/4

4# Beri Biru

Bua!0ua!an jenis eri kaya "engan karotena "an 'itamin (# Ke"ua0"ua a!an terseut

"isa!kan seagai unsur antioksi"a yang paling aik pakar peruatan# Makanla! stra*eri5- eri

iru "an kraneri anyak0anyak setiap !ari# Selain itu- kalium ter"apat "alam ua! eri juga

ole! mengurangkan kepekatan kolesterol "ara! "an mengurangkan kemungkinan meng!i"ap

tekanan "ara! tinggi#

6# Ba*ang 7uti!

.angan menjau!i a*ang puti! !anya kerana aunya# Ia ukan sa!aja mempunyai ,ungsi

antioksi"a- mala! juga ole! menggalakkan e"aran "ara!- memper$epat ,ungsi metaolisme

"an memantu kita menurunkan erat a"an "an memuang a!an toksin "ari a"an# Unsur

sul,i" yang meng!alang pengoksi"aan ukan sa!aja mengurangkan kolesterol se$ara erkesan-

mala! juga ole! men$ega! tekanan "ara! tinggi "an penyakit "alam sistem saluran "ara!

 jantung# Minum segelas susu selepas makan a*ang puti! "apat meng!ilangkan aunya#