Pengantar bm

Click here to load reader

download Pengantar bm

of 16

 • date post

  12-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  644
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Pengantar bm

 1. 1. UNIT 10PENGAJARAN BAHASABERBANTUKAN KORPUS
 2. 2. KONSEP KORPUS BERKOMPUTER Menurut J.McH. Sinclair Kamus Linguistik (1997):(199) : Korpus merupakan data Korpus berkomputer mentah linguistik (kerjaadalah sebagai korpuslapangan / teksyang diberimenulis)penanda, kod dan Ia dianalisis untukdiformatkan secara membuat penyatapiawai . saintifik. Ia dapat dicapai dandiproses dengankomputer.
 3. 3. Digunakan secara Korpus berkomputermeluas di Baratsebagai bahan bantuterutama di bidang pengajaran bahasapedagogi terutama bagi aspekbahasa, leksikografi dan morfologi dan sintaksis.kajian linguistik. Di Malaysia, iadigunakan dalambidangperkamusan.(DBP)
 4. 4. KEPENTINGAN KORPUS BERKOMPUTERMembantu guru membina bahan pengajaran dan pembelajarandengan pantas.Memberi pelbagai pilihan bahan.( buku, majalah, surat khabar, prosadan puisi tradisional)Korpus berkomputer di DBP menyediakan jenis teks seperti berikut : Jumlah Data Korpus Berkomputer (sehingga Mac 2004)SUB-PANGKALAN JUMLAH KATA PERATUS AKHBAR52,988,70352.65% BUKU27,797,01027.62% MAJALAH 12,229,37312.15% TEKS TRADISIONAL 2,440,2582.43% LAIN-LAIN3,303,7723.28% TERJEMAHAN 1,886,1061.87% JUMLAH100,645,222100.00%
 5. 5. Memaparkan sesuatu aspek tatabahasa dengan lebih luas, sesuaidengan konteks penggunaan dan representatif sifatnya. Satu-satukorpus dapat memaparkan ribuan (malahan jutaan) contohsesuatu aspek tatabahasa.Guru boleh berperanan sebagai fasilitator iaitu menerangkancontoh penggunaan yang betul dan yang salah dalam sesuatuaspek tatabahasa.
 6. 6. Unit10 Penjanaan Data KorpusDilakukan secara atas talian.Terdapat 2 sumber data iaitu:1. Data Korpus DBP2. Data Korpus Projek konkordan Melayu.Penjanaan Data Korpus DBP1. Layari tapak web DBP , http://www.dbp.gov.my2. Klik Laman Web DBP.3. Dalam kotak carian , menaip perkataan keras dan klik cari.
 7. 7. Pangkalan Data Korpus Projek Konkordans Melayu1. Buka tapak web http://mcp.anu.edu.au/ atau carian Google: Malay Concordance Projek.2. Klik direct search.
 8. 8. 3. Taip perkataan yang hendak dikaji misalnya keras dan tekan butang search untuk proses janaan korpus berkomputer.
 9. 9. 4. Hasil janaan data adalah seperti gambar rajah.Pengkaji boleh copy and paste ke dalam Notepadatau Microsoft Word.Seterusnya data bolehdisimpan untuk tujuan analisis data.
 10. 10. Contoh Persediaan MengajarTajuk : Mencari makna perkataan yang membawa pelbagaimakna. Kata Adjektif keras(sumber konkordans DKB)Masa : 40minitBil. Pelajar : 40 orangObjektif : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat:1. Memberikan makna-makna baru daripada kosa kata keras yang memperlihatkan perluasan makna berbanding dengan merujuk kamus.2. Membina 10 ayat yang gramatis berdasarkan makna keras yang telah diperoleh dari setiap kumpulan perbincangan.Pengisian Kurikulum:Sistem Bahasa : kosa kata, ayatKemahiran Bahasa: Mendengar dan bertutur, memahami dan menulisIlmu : Moral
 11. 11. Kemahiran Bernilai Tambah (KBT): Kemahiran Teknologi maklumat, kecerdasaan pelbagai.Nilai: bekerjasama, kejujuran dan hormat-menghormatiStrategi Pembelajaran: KolaboratifBahan Bantu Mengajar : Korpus kosa kata kerasPengetahuan sedia ada: para pelajar telah memahami konsep makna keras secara literal.Langkah-langkah Pengajaran dan Pembelajaran1. Set induksi- Meminta murid meneka benda maujud yangmemiliki ciri-ciri fizikal yang bersifat keras serta mengaitkandengan pembelajaran seterusnya.2. Aktiviti kumpulan- Pembentukan kumpulan, denganarahan, murid melakukan lakonan spontan/ simulasi suasanayang menggambarkan kehidupan dan aktiviti yang berkaitan.3. Bersoal jawab dengan aktiviti yang telah dilakukan(komunikatif)
 12. 12. 4. Guru mengedarkan bahan pembelajaran DKB yang mengandungi baris-baris konkordans yang berkaitan dengan kata keras.5. Pelajar diminta membaca senyap bahan pembelajaran tersebut.6. Guru menerangkan makna kata keras untuk pengetahuan pelajar berdasarkan makna yang terkandung dalam kamus Dewan dan murid mencatat dalam buku.7. Aktiviti kumpulan- pembentukan kumpulan. Pelajar diarahkan mencari makna baru yang terkandung dalam bahan pembelajaran dengan bantuan guru. Guru menerangkan peranan kolokasi yakni kata-kata yang wujud bersama-sama dengan kata keras dalam memperoleh makna baru.8. Setiap kumpulan diminta membentangkan hasil perbincangan daripada kumpulan masing-masing.