Perintah am bab c (cuti)

download Perintah am bab c (cuti)

If you can't read please download the document

 • date post

  31-Oct-2014
 • Category

  Education

 • view

  309
 • download

  33

Embed Size (px)

description

Perintah am bab c (cuti)

Transcript of Perintah am bab c (cuti)

 • 1. OLEH :SAMSUDDIN BIN ABD. RAHMANUNIT NAIK PANGKAT JABATAN PELAJARAN PERAK

2. LATARBELAKANG Perintah Am Bab C (1974) Peruntukan Cuti dikeluarkan di bawah kuasa Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mengikut Fasal (2) Perkara 132 dalam Perlembagaan. Berkuatkuasa mulai dari 1 Januari 1974 dan beberapa peruntukan ini telah dipinda melalui pekeliling dari semasa ke semasa. 2 3. KEMUDAHAN CUTI DALAM PERKHIDMATAN AWAMSUMBER DASAR & PERATURAN KEMUDAHAN PERUBATANPekeliling PerkhidmatanBil 5 Tahun 2009 (1974)Dan surat-surat edaran JabatanPerkhidmatan Awam 4. Prinsip Pemberian Kemudahan a) Disediakan sebagai satu keistimewaan,boleh ditarik balik jika perlu; b) Hanya dinikmati apabila digunakan,luput jika tidak digunakan; c) Diberi atas tujuan tertentu dengansyarat & kelayakan yang berbeza,tidak boleh ditukar ganti; d) Diberi dengan saksama kepada yanglayak.4 5. PENGURUSAN CUTI1. KEMUDAHAN CUTI HENDAKLAH DIBERI MENGIKUT KELAYAKAN KEPADAPEGAWAI YANG LAYAK.4. KELULUSAN CUTI HENDAKLAH DIREKODKAN DALAM BRP. CUTI REHAT DAN CUTI SAKIT BIASA DIREKODKAN DALAM LEMBARAN CUTI BRP SAHAJA.6. BAGI JENIS-JENIS CUTI YANG LAIN, SEPERTI CUTI HAJI, CUTI BERSALIN, DLL DIREKODKAN DALAM KEDUA-DUA LEMBARAN PERKHIDMATAN DAN LEMBARAN CUTI BRP.8. KELULUSAN CUTI TANPA REKOD PERLU DIREKODKAN DALAM LEMBARAN PERKHIDMATAN BRP SAHAJA BAGI MENENTUKAN KELAYAKAN CUTI TANPA REKOD SETERUSNYA. 6. Kesilapan mengurus pentadbiran cutiboleh memberi kesan kepadapengurusan sumber manusia:a. Cuti rehat terlebih diberib. Terlebih bayar emolumen c. Tersilap pemberian selepas habis cuti rehat pergerakan gaji tahun biasanya;(PGT) / tidak diberi PGT d. Pengumpulan GCR tidakteratur. 7. TAFSIRAN DI BAWAHPERINTAH AM BAB C 1974 DAN PEKELILING-PEKELILING BERKAITAN7 8. TAFSIRAN CUTICUTI Sebarang tempoh seseorang pegawaiitu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira sebagaiputus perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja. Perintah Am Bab C - 1 (i) 8 9. CUTI REHAT Cuti bergaji penuh yang diberi kerana perkhidmatan yang melayakkan dalam sesuatu tahun, dari bulan Januari hingga Disember. Perintah Am Bab C 1 (ii)9 10. CUTI SAKIT Cuti bergaji penuh atas sebab- sebab perubatan. Perlukan Sijil Sakitdari seorang pegawai perubatan Kerajaan atau lain-lain doktor yang diterima, dan diberi bagi sakit atau kecederaan yang ada harapan untuk sembuh. Perintah Am Bab C 1 (iii)16.06.0910 11. SIJIL SAKIT Sijil akuan sakit yang dikeluarkanoleh seorangpegawaiperubatanKerajaan atau sebuahLembaga Perubatan(Perintah Am Bab F) atauseorang ahli Panel Doktor yangdiluluskan oleh Kerajaan. Perintah Am Bab C 1 (iv)16.06.0911 12. KETUA JABATANKetua Setiausaha (KSU) kepadaKementerian, Ketua Jabatan, Ketua sesuatu Perkhidmatan, mengikut mana yang berkenaan.Perintah Am Bab C 1 (v) 12 13. KUASA TERTENTU Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau Setiausaha Kerajaan Negeri, mana yang berkenaan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan5 tahun 1985 Perwakilan kuasa dari Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam kepada Ketua-KetuaSetiausaha Kementerian (19 perkara perkhidmatan) Perintah Am Bab C 1 (vi) 13 14. SANAK SAUDARA adik beradik, ibu bapa dan lain-lain saudaramara yang rapat kepada pegawai. Perintah Am Bab C 1 (x)(Laporan JKKMGSA 1991)Lain-lain saudara mara yang rapat: Ibu bapa mertua Datuk dan nenek pegawai 14 15. AHLI KELUARGATERDEKATSuami/isteri yang sah,Anak-anak danIbu/bapa kandung anggota berkenaan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 200215 16. Jenis-Jenis Cuti Dalam PerkhidmatanCuti Yang Cuti Atas Sebab Cuti Tidak Berekod Cuti-Cuti LainDiberi Kerana PerubatanPerkhidmatanCuti Rehat Cuti SakitCuti Gantian Cuti HajiCuti Separuh Cuti Sakit Lanjutan Cuti Latehan Pasukan Cuti MenjagaGajiCuti KerantinaSukarelaAnak (Tanpa Gaji)Cuti tanpa Cuti Kecederaan Cuti menghadiri kemahCuti BerkursusGajiCuti Tibi, Kusta tahunan pertubuhan atau(Cuti Belajar)persatuanKebenaran Tidakdan BarahGuru: Cuti Untuk mengambilHadir bertugasCuti Penggal PeperiksaanAtas SebabCuti Isteri BersalinKecemasan AMCuti RehatKhasCuti Urusan KematianKeluarga TerdekatCuti Tugas Khas PerubatanCuti Kursus sambilanCuti Penderma organ16 17. PERKHIDMATANMELAYAKKAN perkhidmatan yang diambil kira bagi mengira kelayakan mendapat cuti seseorang pegawai dan terdiri dari masa-masa bertugas, cuti rehat dan cuti sakit (dan bagi guru-guru termasuk cuti sekolah bergaji penuh)17 18. Cuti Yang Diberi KeranaPerkhidmatan PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN YANG YANG MELAYAKKANTIDAK MELAYAKKANCuti Separuh GajiMasa-masa bertugasCuti Tanpa GajiCuti RehatCuti HajiCuti SakitCuti Tibi, Kusta dan barahCuti Belajar18 19. CUTI REHATPerintah Am Bab C 1 (ii)16.06.09 19 20. Dasar Cuti Rehat Adalahmenjadi tujuan Kerajaan bahawacuti rehat diambil pada tiap-tiap tahunoleh pegawai-pegawaiuntuk tujuankecekapan dan juga untuk kepentinganpegawai-pegawai itu sendiri (mental danfizikal).KetuaJabatanhendaklahmenyediakan, seberapa yang boleh, jadualgiliran bercuti bagi kakitangan di bawahjagaannya.Perintah Am 2 (a) Bab C16.06.0920 21. CUTI BUKAN HAK Cuti adalah satu keistimewaan atau kemudahan yang diberikan oleh Kerajaan kepada anggota Perkhidmatan Awam.12 22. CUTI REHAT PEGAWAI YANGBERHENTI KERJA Pegawai yang akan meninggalkan perkhidmatankerajaan, hanya layakmengambil CR bagi perkhidmatan yang melayakkan sebelum tarikh beliau meninggalkan perkhidmatan Kerajaan P. Am 9(b) Bab C16.06.0922 23. CUTI REHAT PEGAWAI YANGBERSARA Pegawai yang akan bersara boleh; b)Mengambil kesemua cuti rehat yang ia berkelayakan sejurus sebelum ia bersara supaya CR itu tamat di akhir persaraannya c)CR yang diambil hendaklah tidak melebihi jumlah CR yang boleh dikumpulkannya bagi tempoh selama 24 bulan sebelum tarikh persaraannya.16.06.09 23 24. KADAR CUTI REHAT ERA GAJI SUFFIAN MULAI 1 JANUARI 1970 - 30 JUN 1977 Maksima tangga gaji Di bawahGenap 10 tahun 10 tahun perkhidmatan Perkhidmatandan lebih Melebihi RM1250 sebulan 25 30 $600 hingga $1200 sebulan 20 25 $250 hingga $600 sebulan15 20 Dibawah $25012 1516.06.09 24 25. KADAR CUTI REHATERA JAWATANKUASA KABINETMULAI 1 JULAI 1977 - 31 DISEMBER 1991 Kelas PerkhidmatanDi bawah Genap10 tahun 10 tahunperkhidmatan Perkhidmatan dan lebihBahagian I30 35 Bahagian II25 30 Bahagian III 20 25 Bahagian IV17 2016.06.0925 26. KADAR CUTI REHAT ERA SISTEM SARAAN BARU MULAI 1 JANUARI 1992 31 OKTOBER 2002 Gred/ KategoriDi bawahGenapSSB10 tahun 10 tahun perkhidmatan Perkhidmatandan lebih Gred Khas dan ke atas 30 35Kategori I - VI 30 35 Kategori VII - VIII 25 30Kategori IX XI 20 2516.06.09 26 27. KADAR BARU CUTI REHAT TAHUNAN BAGIPEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM YANG DILANTIK SEBELUM1 SEPTEMBER 2005 GredDi bawahGenap 10 tahun 10 tahun perkhidmatan Perkhidmatan danlebihPengurusan 30 35 TertinggiGred 31 - 54 30 35Gred 21 - 30 25 30Gred 1 - 2020 2516.06.09 27 28. KADAR BARU CUTI REHAT TAHUNAN BAGIPEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM YANG DILANTIK (lantikan baru) MULAI 1 SEPTEMBER 2005GredDi bawahGenap10 tahun 10 tahunperkhidmatan Perkhidmatan dan lebihPengurusan 3030 Tertinggi Gred 31 - 543030 Gred 21 - 302530Gred 1 - 202025 Tarikh kuatkuasa mulai 1 September 2005 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 20 Tahun 200516.06.0928 29. KADAR BARU CUTI REHAT TAHUNAN BAGIPEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM YANG DILANTIK MULAI 1 JANUARI 2009GredDi bawahGenap10 tahun 10 tahunperkhidmatan Perkhidmatan dan lebih Pengurusan Tertinggi 25 25 Gred 31 - 54 25 25 Gred 21 - 30 25 25 Gred 1 - 2020 25 Pegawai yang menerima opsyen PP 14/2008 (JPA 43/7 Klt.8 (3) 1 Disember 2008 Tarikh kuatkuasa mulai 1 Januari 200916.06.0929 30. KADAR CUTI REHAT PEKERJA SAMBILANPegawai Sambilan layak diberi satu hariCuti Rehat bergaji penuh bagi setiapkali genap 23 hari bekerja tetapi tidakmelebihi 7 hari Cuti Rehat dalam satutahun kelender. Baki Cuti Rehat yangtidak diambil tidak boleh dibawa ketahun berikutnya16.06.0930 31. BILA CUTI REHAT BOLEH DIAMBILCuti rehat bagi sesuatu tahun bolehdiambil bila-bila masa sahaja dalamtahun itu. Kuasa yang boleh meluluskancuti rehat ialah Ketua Jabatan P.A 7 Bab C16.06.09 31 32. SYARAT-SYARAT LAIN CRa) Pegawai yang ditahan kerja tidak layak mendapat CRb) CS yang jatuh dalam tempoh CR di dalam Malaysia akan membatalkan CRc) Pegawai yang jatuh sakit semasa CR di luar Malaysia tidak boleh diber CS, kecuali setelah habis tempoh CR dengan syarat mendapat rawatan dari hospital kerajaan dengan negara berkenaan/dimasukkan di hospital kerajaan negara berkenaan. Pegawai hendaklah berusaha kembali ke Malaysia dengan segera. Tempoh perjalanan dikira sebagai CS.16.06.0932 33. CUTI REHATFormula Pengiraan Kelayakan CR Tempoh Perkhidmatan X Kelayakan CR Tahunan Yang Melayakkan365 Contoh Pengiraan Kelayakan CR JAN APRILOGOS DISEMBER CSG Selama 122 hariKelayakan CR bagi tahun ini = (365-122) x 25365 =16.64 =17 hari16.06.0933 34. FORMULA PENGIRAANCUTI REHAT (BULAN BERKHIDMAT) 12 bulan 1 bulan x 35 hari12 bulan= 32.08 32 hari 12 bulan 6 bulan x 35 hari12 bulan= 17.50 18 hari16.06.09 34 35. FORMULA PENGIRAANCUTI REHAT (HARI BERKHIDMAT) 360 hari - 30 hari x 35 hari360 hari = 32.08 32 hari 360 hari - 180 hari x 35 hari360 hari = 17.50 18 hari16.06.09 35 36. CUTI REHAT KHAS PekelilingPerkhidmatan Bil. 3 Tahun 2005. Cuti sambilan diganti dengan cuti rehat khas yang berkuat kuasa mulai 1 Mac 2004. Kadarnya 7 hari dalam satu tahun kalendar.16.06.09 36 37. PENGIRAAN CRK(bulan perkhidmatan) Formula pengiraan CRK 10/12 bulan x 7 hari = 5.83 hari = 6 hari 1/12 bulan x 7 hari = 0.58 = 1 hari16.06.09 37 38. CUTI REHAT KHAS Cuti rehat khas yang tidak dapat dihabiskan yang dibenarkan untuk dikumpul bagi pemberian GCR (berdasarkan kepada perkhidmatan melayakkan). Cuti rehat khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun hadapan. Jumlah yang boleh dikumpulkan terhad kepada 150 hari.16.06.09 38 39. ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI REHAT KHAS:1. CRK patut dipohon sekurang-kurangnya 3 hari daripada tarikh bercuti.2. CRK akan berkurangan jika mengambil CTG,CSG,Cuti TB,Kusta,Barah,Haji dan CBelajar bergaji penuh pada tahun berkenaa