Rpt sn tahun 4 b bm

Click here to load reader

 • date post

  03-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  413
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Rpt sn tahun 4 b bm

 • 1. Minggu / ObjektifCadanganHasil Pembelajaran NotaPerbendaharaan TarikhPembelajaran Aktiviti PembelajaranKata1. Benda Hidup Mempunyai Keperluan Asas 1 1.1 Memahami manusia Murid menonton tayangan video berkaitan keperluan asas MuridGuru membimbing Basic needs mempunyai manusia,murid membuat keperluan asaskeperluan asascontoh: mengenal pasti keperluan kesimpulan bahawaa) kanak-kanak/ahli keluarga sedang minum dan mengambilasas manusia.makanan, udara, air breath nafas makanan seimbang.dan tempatb) pergerakan dada bayi yang sedang tidur perlindungan adalah breathe c) pelbagai jenis rumah keperluan asasbernafas membuat inferens mengapa manusia.Berdasarkan tayangan video tersebut, murid berbincangmanusia memerlukan bungalow tentang keperluan asas manusia iaitu:makanan, air, udara dan16anglea) makanan,habitat.b) airflat c) udararumahd) habitat. pangsaMurid berbincang tentang :hut pondok manusia perlu makan/minum untuk tumbesaran dan kekalsihat,long house manusia memerlukan udara untuk bernafas,rumah panjang manusia perlu melindungi diri daripada bahaya, sinaranmatahari dan hujan. movement pergerakanMurid berbincang dan menerangkan kesan ketiadaanmakanan, air, udara dan habitat kepada manusia. terrace house rumah teresshelter tempatperlindunganbalanced diet makananseimbang

2. Minggu / ObjektifCadangan Hasil PembelajaranNota Perbendaharaan Tarikh Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata21.2 Memahami haiwan Murid memelihara haiwan peliharaan seperti hamster atau ikanMuridMengingatkan muridholes - lubangmemerlukanuntuk menjagakeperluan asas.Murid memerhati dan merekodkan perkara yang patut mengenal pasti haiwan dengan baik. cage - sangkar dilakukan bagi memastikan haiwan peliharaan mereka hidupkeperluan asas haiwan. dan kekal sihat. container - bekas membuat inferens mengapa Guru membimbing haiwan memerlukanmurid membuat Murid berbincang mengapa hamster atau anak ayam perlureference - makanan, air, udara dankesimpulan dipelihara di dalam sangkar dan bukan di dalam bekas kedap rujukan habitat. makanan, air, udara udara yang bertutup.dan habitat adalah memerihalkan pelbagai jenis air tight - kedapkeperluan asas Berdasarkan rekod tersebut, murid berbincang tentanghabitat haiwan.udarahaiwan. keperluan asas haiwan. Murid berbincang tentang : a) haiwan perlu makan / minum untuk tumbesaran dan sihat. b) haiwan memerlukan udara untuk bernafas. c) haiwan perlu melindungi diri daripada bahaya, sinaranmatahari dan hujan. Murid mengkaji gambar atau tayangan video dan memerihalkan pelbagai jenis habitat haiwan seperti sarang burung, gua dan lubang. 3 1.3 MemahamiMurid menjalankan aktiviti untuk menunjukkan keperluan Murid Aktiviti inicondition -tumbuhan asas tumbuhan dengan membandingkan beberapa pokokmengambil masakeadaanmemerlukan keembung yang serupa dan diletakkan pada keadaan mengenal pasti lebih kurang duakeperluan asas yang berbeza: keperluan asas minggu. similar - serupa a) 1 disiram, 1 tidak disiram tumbuhan.watered - disiram b) 1 diletakkan di luar, 1 disimpan di dalam beg plastikyang berikat.c) 1 diletakkan di luar dan 1 diletakkan dalam almari gelap. Murid memerhati dan merekodkan pemerhatian setiap hari. Berdasarkan rekod tersebut, murid berbincang dan membuat kesimpulan, keperluan asas tumbuhan ialah air, udara dan cahaya matahari. 3. Minggu / ObjektifCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranNotaPerbendaharaanTarikhPembelajaran Kata2. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup42.1 MenganalisaMurid merasa pergerakan dada mereka semasa bernafas. MuridMurid perlu tahuexhale hembus proses - proses hidupMurid berbincang dan membuat kesimpulan pergerakan dada menerangkan bahawa organ utama yangnafas manusiaberlaku apabila bernafas.manusia bernafas.terlibat dalamfaeces najisMurid berbincang apabila menarik nafas, udara masuk dan pernafasan, contoh: rate adarapabila mereka menghembuskan nafas, udara keluar. memerihalkan proses menarika) hidung,undergo dan menghembus nafasb) mulut, menjalaniMurid mengumpul maklumat dan berbincang tentang : c) saluran udara, excretion a) udara yang disedut mengandungi lebih oksigen membezakan udara d) paru-paru. perkumuhandaripada udara yang dihembus.yang disedut dan udara defecate b) udara yang dihembus keluar mengandungi lebihyang dihembus. meninjakarbon oksida berbanding udara yang disedut.Guru offspring anak menyatakan manusia menerangkanchest dadaMurid memerhati model atau menonton tayangan video menggunakan paru-parubahawa kadar reaction tentang tubuh manusia untuk melihat paru-paru sebagaiuntuk bernafas pernafasangerakbalasorgan pernafasan manusia dan mengenalpasti pergerakan bermaksud reproduce laluan udara apabila manusia bernafas. Murid menjalankan mengenal pasti laluan udara jumlahmembiakaktiviti mengira pergerakan dada semasa bernafas dalamsemasa bernafas pergerakkan windpipe salurmasa seminit dan merekodkan dapatan mereka. dada pada pernafasan membuat kesimpulan tidaksemua individu mempunyaisesuatu masa. lung peparuMurid membandingkan dapatan antara kumpulan danmembuat kesimpulan bahawa tidak semua orang mempunyai kadar pernafasan yang samakadar pernafasan yang sama5 Murid berbincang dan membuat kesimpulan manusia menyatakan manusia sweat - peluhberkumuh dan menyahtinja.berkumuh dan penyahtinjastimuli -Murid berbincang apabila manusia :rangsangana) berkumuh - menyingkirkan air kencing, karbon dioksida menyatakan hasil perkumuhandan peluh, penyahtinjaan manusiasurvival -b) menyahtinja - menyingkir najis/tinja.kemandirian membuat inferensMurid berbincang manusia berkumuh dan menyahtinjamanusia perlu berkumuh urine - air kencinguntuk menyingkir bahan buangan dari tubuh. dan menyahtinja.waste product -Murid berbincang untuk membuat inferens kesan terhadapbahan buangankesihatan jika manusia tidak berkumuh dan menyahtinja. 4. Minggu / Objektif CadanganHasil PembelajaranNota Perbendaharaan TarikhPembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata6. Murid :. Murid menonton tayangan video dan menjalankan aktiviti menyatakan bahawa manusia 13 17 menunjukkan manusia bertindakbalas terhadap rangsangan, bertindakbalas terhadap Dilarangstimuli -Feb 2012 contoh: menyentuh segelas air panas.rangsanganmenggunakan air rangsangan mendidih. Murid berbincang tentang kesimpulan bahawa manusia memberi sebab bertindakbalas terhadap rangsangan untuk melindungi diri mengapa manusia dari bahaya atau untuk meneruskan kehidupan. bertindakbalas terhadaprangsangan.7Murid melukis gambarajah salasilah keluarga untuk tiga menyatakan bahawasurvival - generasi. Murid membandingkan gambarajah antara satu manusia membiak. kemandirian 20 24 sama lain dan membuat kesimpulan bahawa manusiaFeb 2012 melahirkan anak dari generasi ke generasi yang lain. meramalkan apa yang akan berlaku jika manusia tidak Murid membincangkan apa yang akan berlaku jika manusiamembiak. tidak membiak.82.2 Menyedari tentang Murid berbincang untuk mengenal pasti tabiat buruk manusia.MuridCadangan tajuksmoker - perokoksesetengah Contoh: merokok, minum alcohol dan mengambil dadahceramah : affect - memberi27 Feb 3perlakuan boleh memberi contoh tabiat yang a) Rokok dankesanMac 2012 mengganggu proses Murid melihat gambar atau menonton tayangan videomendatangkan bahayakesihatan.effect - akibat hidup tentang paru-paru perokok dan bukan perokok danterhadap proses hidupdrunken - mabuk membincangkan tentang kesan merokok kepada paru- manusia. b) Bagaimanadelay - paru.merokokmelambatkan menyatakan kesan merokokmenjejaskancause - Murid melihat demonstrasi oleh guru bagi menunjukkankepada paru-paru kesihatanmenyebabkan bahaya bahan-bahan yang terhasil apabila rokok dibakar. drug - dadah menerangkanalcohol - Murid mendengar ceramah tentang merokok dan kesihatanbahawa mengambil minuman keras yang disampaikan oleh Pegawai Kesihatan. dadah dan alkoholpeers - rakanboleh melewatkan sebayatindak balas Murid melukis poster tentang kesan merokok ke atasseseorang terhadap kesihatan.rangsangan. 5. Menyiasat Benda HidupSains - Tahun 4Minggu /ObjektifCadangan Hasil PembelajaranNotaPerbendaharaan Tarikh PembelajaranAktiviti Pembelajaran Kata Murid menonton tayangan video tentang kesan buruk melibatkan diri dalam pengambilan dadah dan alcohol ke atas manusiakempen untuk tidak menyebabkan kelewatan manusia bertindak balas terhadap menggalakkan aktiviti rangsangan, contoh:merokok, mengambil dadah a) keupayaan untuk berjalan dengan betul. dan minum alkohol di b) kelewatan dalam tindak balas boleh menyebabkankalangan rakan sebaya.kemalangan kepada pemandu yang mabuk atau ketagihan Murid menjalankan aktiviti dalam kempen untuk tidak menggalakkan merokok, mengambil dadah dan alkohol di kalangan rakan sebayaMinggu 9 ( 5-9 Mac 2012 ) Ujian Formatif 110 18 Mac 2012 Cuti Pertengahan Penggal102.3 Menganalisis Murid memerhati haiwan di taman sains untuk Murid proses hidup haiwan memutuskan bahawa haiwan berkumuh dan menyahtinja. menyatakan bahawa haiwan19 23 Macberkumuh Murid berbincang bahawa haiwan berkumuh dan 2012 menyahtinja untuk mengeluarkan bahan buangan dari tubuh menyatakan bahawa haiwan mereka.menyahtinja Murid berbincang tentang kesan terhadap kesihatan jika haiwan tidak berkumuh dan menyahtinja. memberi sebab mengapahaiwan perlu untukberkumuh dan menyahtinja11 Murid melihat model atau spesimen hidup untuk melihat menyatakan bahawa haiwan Organ pernafasan organ penafasan bagi burung, ikan, belalang, ketam,bernafas yang terlibat adalah26 30 Mackatak dan monyet. paru-paru (monyet mengenal pasti organ dan burung), struktur 2012 . Berdasarkan tayangan video / model / pernafasan bagi haiwan tertentu. trakea (belalang), spesimen hidup, murid membuat kesimpulan bahawa organ book lung (ketam), menyatakan bahawa organinsang (ikan) dan pernafasan bagi haiwan adalahpernafasan bagi jenis haiwan kulit lembap (katak) mungkin berbeza-beza.yang berlainan adalahberbeza 6. Menyiasat Benda HidupSains - Tahun 4Minggu /ObjektifCadangan Hasil PembelajaranNota Perbendaharaan Tarikh PembelajaranAktiviti PembelajaranKata 12 . Murid menonton video yang menunjukkan haiwan menyatakan bahawa haiwan Rekod boleh give birth -2 6 Aprberanak dan bertelur. membiak. dalam bentukberanak2012lukisan, ukuran Murid berbincang untuk membuat kesimpulan bahawa menyatakan bahawa sesetengah atau penerangan,grasshopper - haiwan membiak. haiwan melahirkan anak dan dan lain-lain belalang sesetengahnya pula bertelur. Murid berbincang untuk membuat kesimpulan bahawa Projek buku skrap ini hatch - menetas sesetengah haiwan beranak dan sesetengah haiwan mengelaskan haiwan boleh diperkenalkan bertelur. berdasarkan cara pada permulaanlay eggs - bertelur pembiakan. topik. Murid boleh Murid berbincang untuk mengkelaskan haiwan kepadamenambah dapatanlife cycle - menerangkan kitaran hidup kumpulan yang bertelur dan melahirkan anak.mereka di dalam kitar hidup bagi haiwan yang berbeza.buku skrap tersebut Murid memerhati haiwan seperti rama-rama, katak,menyatakan bahawa haiwan sambil mereka occur - berlaku hamster atau ayam bermula daripada beranak/bertelur mempunyai kitaran hidupbelajar tentang hingga dewasa. Murid merekodkan perubahan dari segi yang berbeza.haiwan. Aktiviti inistage - peringkat saiz/bentuk pada peringkat yang berbeza dalam kitaranmembantu murid hidup. memahami proses Berdasarkan pemerhatian dan rekod, murid berbincang untukhidup dan menyatakan bahawa kesimpulan bahawa haiwan mempunyai kewujudan kitaran hidup yang berbeza.berterusan haiwan.Ini juga Murid membuat buku skrap berdasarkan haiwan sebenarmenggalakkan murid sebagai haiwan peliharaan yang diimaginasikan, contoh :mencari lebih harimau, ikan paus, cicak, tenggiling, kelawar, cacing, dllbanyak lagi tentanghaiwan yang Murid boleh menulis, melukis atau menampal gambar di menarik minat dalam buku skrap untuk menceritakan tentang haiwan mereka. peliharaan mereka 7. Menyiasat Benda Hidup Sains - Tahun 4Minggu /Objektif CadanganHasil Pembelajaran NotaPerbendaharaan TarikhPembelajaranAktiviti Pembelajaran Kata 13 2.4 MemahamiMurid menjalankan aktiviti untuk mempelajari bagaimana Muridwater lettuce -proses-proses tumbuhan bergerakbalas terhadap kiambang9 - 14 Aprhidup tumbuhanrangsangan, iaitu, menyatakan bahawa bryophyllum - 2012 a) airtumbuhan bergerakbalassetawarb) matahari terhadap rangsangan.extinct - pupusc) sentuhan shoot - pucukd) graviti mengenal pasti bahagianleaflets - anak tumbuhan yangdaunMurid membuat pemerhatian dan merekod hasilbergerakbalas terhadap air young plant -dapatan.anak pokok mengenal pasti bahagianparent plant -Berdasarkan aktiviti di atas murid berbincang untuktumbuhan yangpokok indukmengenalpasti bahagian-bahagianbergerakbalas terhadap spores - sporatumbuhan yang bergerakbalas terhadap rangsangan, gravitisucker - sulur /a) akar bergerakbalas kepada air dan graviti, anak pokok b) pucuk dan daun bergerakbalas kepada mengenal pasti bahagianstem cutting -cahaya matahari, tumbuhan yangkeratan batangc) sesetengah anak daun bergerakbalas kepada bergerakbalas terhadap underground stemsentuhan.cahaya matahari- batangbawah tanah mengenal pasti bahagian tapioca plant -tumbuhan yangpokok ubi kayubergerakbalas terhadapmushroom -sentuhancendawan fern - paku - pakis14 Murid memerhati:Muridvarious - pelbagaicorn - jagung16 20 Apr a) pokok begonia/setawar yang mempunyai anak pokok menyatakan bahawa 2012yang tumbuh daripada daun, tumbuhan membiakb) pokok pisang mempunyai anak pokok yang tumbuh di menerangkan mengapa keliling pokok induk,tumbuhan perlu membiakc) pokok kiambang mempunyai anak pokok yang tumbuh bersama dengan pokok induk. 8. Menyiasat Benda Hidup Sains - Tahun 4Minggu / Objektif Cadangan Hasil PembelajaranNotaPerbendaharaan TarikhPembelajaran Aktiviti Pembelajaran KataMurid membuat perbincangan berdasarkan pemerhatian meramalkan apa yang akanwater lettuce -bahawa tumbuhan membiak. berlaku kepada dunia jika kiambang tumbuhan tidak membiakbryophyllum -Murid melihat gambar /menonton tayangan video dansetawarberbincang bahawa tumbuhan membiak untuk menerangkan pelbagai cara extinct - pupusmemastikan kemandirian spesies.tumbuhan membiakshoot - pucuk leaflets - anakMurid berbincang dan meramalkan apa akan berlaku daunkepada dunia jika tumbuhan tidak membiak, contoh ; young plant -tiada bekalan makanan kepada manusia dan haiwananak pokoktertentu.parent plant - pokok indukMurid mengkaji spesimen hidup/menonton video untuk spores - sporamendapatkan pelbagai cara tumbuhan membiak, iaitu: sucker - sulur /a) melalui biji benih, contoh: keembung, jagung dan durian anak pokok stem cutting -b) melalui spora, contoh : paku pakiskeratan batang underground stemc) melalui sulur/anak pokok, contoh: pisang dan nanas- batang bawah tanahd) melalui keratan batang, contoh: tapioca plant -pokok ubi kayu bunga raya, ros dan pokok ubi kayu mushroom - cendawane) melalui daun, contoh:fern - paku - pakis setawar dan pokok begonia various - pelbagai corn - jagungf) melalui batang bawah tanah, contoh: ubi kentang, bawang, halia dan lili. 9. Menyiasat Benda Hidup Sains - Tahun 4Minggu /Objektif CadanganHasil Pembelajaran NotaPerbendaharaan Tarikh Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata3.Haiwan dan Tumbuhan Melindungi Diri 15 3.1MemahamiMurid menyentuh haiwan seperti siput atau ulat gonggokMuridcurl up - bahawa haiwan dan memerhati bagaimanaGuru mengingatkan menggulung23 27 Aprmempunyai ciri- haiwan tersebut bertindakabalas terhadap mengenal pasti ciri-ciri khas murid untuk tidak 2012ciri khas dan bahaya/musuh. haiwan melindungi dirinya mencederakan millipede - tabiat bagi daripada bahaya.haiwan dan ulat gonggok melindungi diri Murid menerangkan tentang pemerhatian mereka danmengembalikan daripadamemberikan sebab bagi tabiat haiwan tersebut, contoh: mengenal pasti tabiat khashaiwan ke tempat centipede lipan bahaya/musuh. ulat gonggok menggulungkan dirinya atau pura-pura haiwan melindungi dirinya asalnya. mati apabila terdapat bahaya /daripada bahaya/musuh. behaviour musuh. perlakuan Murid memerhati ke atas spesimen hidup atau mengumpul menerangkan bagaimana ciri-hurt cedera maklumat dengan melihat gambar atau video visual ciri khas dan tabiat haiwan mengenai ciri-ciri dan tabiat haiwan melindungi dirinya membantu melindungi dirinyapangolin daripada bahaya/musuh, contoh: daripada bahaya/musuh. tenggiling a) tenggiling mempunyai sisik yang keras untukmelindungi diri daripada bahaya/musuhscale sisik b) pijat mempunyai bau yang busuk c) sesumpah mempunyai keupayaan menukar warna kulitbed bug mengikut persekitaran d) kala jengking mempunyai sengat untuk melindungi pijatdiri daripada bahaya atau musuh.chameleon Murid berbincang dan menjelaskan bagaimana cirri-cirisesumpah khas dan tabiat haiwan melindungi diri mereka daripada bahaya / musuh.sting - sengat Murid melaporkan hasil kajian mereka di hadapan kelas. 10. Menyiasat Benda Hidup Sains - Tahun 4 Minggu / ObjektifCadangan Hasil Pembelajaran NotaPerbendaharaanTarikhPembelajaranAktiviti Pembelajaran Kata16 3.2 Memahami bahawaMurid menonton tayangan video mengenai haiwan yang Muridrhinocerous - Haiwan mempunyai tinggal dalam cuaca yang terlalubadak sumbu30 Apr 4 ciri khas dan tabiat panas atau terlalu sejuk. mengenal pasti ciri-ciri khasextreme weather -Mei 2012 melindungi dirinyahaiwan melindungi dirinyacuaca melampau daripada cuaca Murid menyenaraikan ciri-ciri khas dan tabiat haiwan dan daripada cuaca yang terlaluregion - kawasan yang melampau. menerangkan bagaimana ciri khas dan tabiat haiwanpanas dan cuaca yang terlalu thick fur -membantu haiwan melindungi dirinya daripada cuaca yang sejuk. bulu tebalterlalu panas dan terlalu sejuk, contoh:specifica) badak sumbu melindungi dirinya daripada panas menerangkan bagaimana ciri-characteristicsdengan melumurkan badannya dengan lumpur.ciri khas dan tabiat haiwan- ciri-ciri khasb) beruang khutub mempunyai bulu yang tebal melindungi membantu melindungi dirinyahumps - bonggoldirinya daripada cuaca sejuk.daripada cuaca terlalu panas mimosa - semaluc) unta mempunyai bonggol di atas belakangnya untukdan terlalu sejuk. latex - susumenyimpan makanan dan air untuk terus hidup getahdalam padang pasir. fine hair -bulu halusMurid membentangkan hasil kajian mereka di hadapanitchiness -kelas.kegatalanwallowing -berkubang 173.3 Memahami Murid berbincang bahawa haiwan perlu melindungi diri MuridGuru menggalakkan excessive bahawa haiwandaripada musuh dan cuacamurid menggunakan berlebihan7 - 11 Mei mempunyai ciri-yang melampau untuk membolehkan mereka bermandiri. mengenal pasti perlunya haiwan bahan /objek yang ciri khas dan melindungi dirinya daripadadikitar semula. 2012 tabiat yangMurid mereka model mengenai haiwan imaginasi yangmusuh dan keadaan cuaca yang membenarkanboleh melindungi dirinya daripada musuh dan keadaanmelampau. mereka cuaca yang melampau. membuat model haiwan bermandiri imaginasi yang boleh terusMurid membina model dan membuat justifikasi mengapa hidup dalam cuaca yangmodel itu dibina dengan ciri-ciri tertentu. melampau dan juga melindungi dirinya daripada musuh. memberi sebab mengapa model itu dibina dengan mempunyai ciri-ciri tersebut 11. Menyiasat Benda HidupSains - Tahun 4Minggu /Objektif CadanganHasil PembelajaranNotaPerbendaharaan TarikhPembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata 18 3.4 Memahami Murid melihat gambar-gambar/menonton tayangan video Murid tumbuhanmengenai pelbagai jenis tumbuhan dalam mengenalpasti ciri14 - 18 Meimempunyai ciri-ciri untuk melindungi diri daripada musuh. mengenal pasti ciri khas 2012khas untuktumbuhan dalam melindungi diri melindungi diri Murid menyenaraikan ciri-ciri khas tumbuhan.daripada musuh.daripada musuh Murid menerangkan bagaimana ciri-ciri khas tumbuhan ini menerangkan bagaimana ciri khas dapat membantu melindungi diri tumbuhan membantu daripada musuh, contoh: melindungi diri daripada musuh. a) semalu menutup anak daun apabila disentuh, b) daun betik menghasilkan susu getah untuk melindungi diri daripda dimakan, c) pokok nanas mempunyai duri untuk melindungi diri, d) buluh mempunyai bulu halus yangmenyebabkan kegatalan. Murid membentangkan hasil penyiasatan di kelas. Minggu 19 ( 21 25 Mei 2012 ) Peperiksaan Pertengahan Penggal 26 Mei 2012 10 Jun 2012 Cuti Penggal203.5 Memahami Murid menonton tayangan video untuk mengenal pasti memberi contoh dan tumbuhantumbuhan yang dapat dijumpai di, contoh:kawasan keringmengenalpasti ciri khas tumbuhan11 15 Junmempunyai dan berangin kuat yang boleh dijumpai di kawasan 2012ciri-ciri khas untukkering Murid mengumpul dan mentafsir data untuk menunjukkan melindungi diri bagaimana ciri khas tumbuhan dapat melindungi diri mengenal pasti ciri khas tumbuhan daripada kawasan daripada a) kehilangan air berlebihan b) angin kuat yang melindungi diri daripada kering dan angin kuat.Murid menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tumbuhankehilangan air berlebihan.mana yang dapat terus hidup di kawasan kering, contoh: memberi contoh tumbuhan dantumbuhan-tumbuhan berikut disimpan tanpa air mengenalpasti ciri khas tumbuhan a) pokok keembung , b) pokok cili c) pokok kakktusyang hidup di kawasan berangin. Berdasarkan hasil penyiasatan, murid membuat menerangkan bagaimana ciri khas kesimpulan tumbuhan mana yang dapat terus hidup ditumbuhan membantu diri untuk kawasan kering. terus hidup dalam angin kuat. 12. Menyiasat Daya dan Tenaga Sains - Tahun 4Minggu /Objektif Cadangan Hasil PembelajaranNotaPerbendaharaan Tarikh Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata1. Ukuran211.1 Memahami ukuran Murid membincangkan tentang pelbagai cara MuridCadangan alatmeasurement - panjangmengukur panjang ukuran;ukuran18 22 Jun seperti menggunakan penyedut minuman, depa, tali, menyatakan pelbagai cara a) pembaris 2012 pembaris danmengukur panjang.pelbagai length - panjangpita pengukur. ukuran menyatakan unit piawai panjang, width - lebarMurid-murid membincangkan unit piawai untuk panjang untuk ukuran panjang b) pita pengukur,dalam sistem metrik, contoh: mm, cm, m dan km.dalam sistem metrik. c) tali. height - tinggiMurid memilih alat yang sesuai dan mengukur memilih alat yang sesuai untukcircumference -menggunakan unit piawai:mengukur panjang. lilitan a) panjang objek seperti pemadam,pensel atau buku, mengukur panjangarm span - depab) panjang dan tinggi meja guru,menggunakan teknik yangc) panjang dan lebar meja guru, betul.graphic organiser d) panjang dan lebar bilik darjah, rekod ukuran panjang dalam-penyusun grafike) ketinggian kawan-kawan. sistem unit metrik.f) lilitan mana - mana bahagian badan mereka atau calculate - hitungobjek yang berbentuk bulat.standard unit -Merekod pengukuran tersebut dalam penyusun grafik.unit piawai221.2 Memahami cara Murid membandingkan objek pelbagai bentuk seperti MuridGunakan kad mengukur luassegiempat sama,segiempat tepat, dan meneka objek manasegiempat sama25 29 Jun yang mempunyai keluasan yang lebih besar, contoh, membandingkan segiempat sama 1cm x 1cm 2012 a) segiempat sama (4cm x 4cm),dengan segiempat tepat, dan b) segiempat tepat (8cm x 2 cm). meneka objek mana yang Guru menerimamempunyai luas yang lebihsemua ideabesar. daripada murid. 13. Menyiasat Daya dan TenagaSains - Tahun 4Minggu /Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran NotaPerbendaharaan Tarikh Pembelajaran Aktiviti PembelajaranKata Murid memastikan tekaan mereka dengan melengkapkan menjalankan ujian untuk segiempat sama 4cm x 4cm dan segiempat tepat menguji tekaan. 8cm x 2cm dengan kepingan kad 1cm x 1cm dan mengira jumlah kad 1cm x 1cm yang digunakan. menyatakan,luas = panjang x lebar. Murid membincangkan hubungan antara jumlah kad 1cm x 1cm dan panjang serta lebar segiempat sama dan menyatakan unit piawai luas segiempat tepat di atas. dalam sistem metrik. a) mm persegi, mengira luas satu bentuk yangb) cm persegi,diberi dalam sistem metrik.c) m persegi, d) km persegi. Murid mengira luas segiempat sama dan segiempat tepat yang diberi menggunakan unit piawai. 231.3 Memahami cara Murid membandingkan 2 objek berlainan seperti kiub MuridGunakan satu kiub volume - isipadumenyukat isipadu dan kuboid serta, meneka objek yang lebih besar dan satu kuboid26 pepejalisipadunya, contoh, membandingkan kiub dan kuboidyangsolid -Julai 2012 a) kiub (4cm x 4cm x 4cm) b) kuboid ( 8cm x 4cm x 2cm)dan meneka isipadu mana yangmempunyai lebih besar.samapepejal Murid mengesahkan tekaan mereka dengan mengisi kiub menjalankan ujian bagi isipadunya. 4cm x 4cm x4cm dan kuboid 8cm x 4cm x 2cm dengan kiub mengesahkan tekaan. cube - 1cm x 1cm 1cm dan mengira jumlah kiub 1cm x 1cm x1cm menyatakan: yang digunakan.isipadu = panjang x lebar x tinggi kiub Murid berbincang untuk menyatakan perhubungan antara menyatakan unit piawai cuboid jumlah kiub 1cm x 1cm x1cm , dengan panjang, lebar dan isipadu pepejal dalam tinggi kiub dan kuboid di atas.sistem metrik. - Murid membincangkan unit piawai isipadu pepejal dalam mengira isipadu kiub dan kuboid sistem metrik, contoh, mm padu, cm padu dan m padu. kuboidberdasarkan pengiraan dalamunit sistem metrik. Murid mengira isipadu kiub dan kuboid yang diberi menggunakan unit piawai. 14. Menyiasat Daya dan Tenaga Sains - Tahun 4 15. Menyiasat Daya dan TenagaSains - Tahun 4Minggu /Objektif CadanganHasil Pembelajaran NotaPerbendaharaan Tarikh PembelajaranAktiviti Pembelajaran Kata 241.4 Memahami cara Murid membincangkan pelbagai cara menyukat isipaduMuridliquids - cecairmenyukat isipaduBerikan murid- cecair menggunakan cawan, penutup botol, bikar dan silinder menyatakan pelbagai cara murid air dengan9 13cecair pkatbeaker - bikar menyukat isipadu cecair. isipadu yangJulai 2012 Murid membincangkan unit piawai isipadu cecair dalam berbeza danmeasuring cylinder sistem metrik, contoh, a) milliliter (m) b) liter () menyatakan unit piawai isipadu benarkan mereka- cecair dalam sistem metrik.menyukat isipadusilinder penyukat Murid memilih alat sesuai untuk menyukat isipadu cecair. cecair tersebut memilih alat yang sesuai bagidengan Murid membincangkan teknik-teknik yang betul semasameniscus - menyukat isipadu cecair. menggunakan alat- mengambil bacaan, iaitu, meniskusalat yang berbeza, a) mengambil bacaan meniskus pada aras terbawah, menyukat isipadu cecaircontoh, bikar atau b) kedudukan mata separas dengan kedudukan terbawah menggunakan teknik yangsilinder penyukatmeniskus.betul. yang berlainan saiz. Murid menjalankan aktiviti menyukat isipadu cecair merekod bacaan isipadu menggunakan teknik- teknik yang betul. menggunakan unit dalamsistem metrik. 251.5 Memahami cara Murid meneliti neraca tuas dan membincangkan grafik. Murid merekod bacaan menggunakan penyusunMurid Jisim sesuatu lever balance -mengukur jisim bahawa ia bolehobjek tidak neraca tuas 16 20 digunakan untuk mengukur jisim pelbagai objek. menyatakan alat-alat untuksepatutnyaJulai 2012mengukur jisim. dikelirukan compression Murid membincangkan unit piawai jisim dalam sistem metrik, dengan berat. balance - contoh, menyatakan unit piawai jisimJisim adalahneraca mampatan a) milligram (mg), b) gram (g),dalam sistem metrik.jumlah bahan dalam c) kilogram(kg). objek dan tidak mass - jisim mengukur jisim objekberubah Murid menggunakan pelbagai alatan untuk mengukur jisim menggunakan teknik yang mengikut tempat. objek seperti buku-buku, kotak-kotak pensel atau beg-betul.Berat adalah daya beg sekolah. tarikan graviti yang merekod bacaan menggunakanbertindak ke atas Murid merekod bacaan menggunakan penyusunan grafik.unit piawai.objek. Beratbergantung kepadalokasi sesuatu objek.Berat diukur dalamunit Newton (N). 16. Menyiasat Daya dan TenagaSains - Tahun 4Minggu /Objektif CadanganHasil PembelajaranNota Perbendaharaan Tarikh Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata 261.6 Memahami cara Murid mengumpul maklumat pelbagai cara untuk mengukur Muriduniformly repeated mengukur masa masa.- 23 27 mengenal pasti pelbagai cara berulanJulai 2012 Murid berbincang dan membuat kesimpulan bahawauntuk mengukur masa. g proses yang berulang secara seragam bolehsecara digunakan untuk mengukur masa. menyatakan bahawa proses yangseraga berulang secaram Murid memerhati proses berikut, a) ayunan bandulseragam boleh digunakan b) titisan air, untuk mengukur masa. swing - ayunan c) denyutan nadi. menyatakan unit piawai masapendulum - Murid berbincang sebab proses di atas boleh digunakan dalam sistem metrik. untuk mengukur masa. bandul water mengenal pasti alat untuk Murid membincangkan unit piawai masa dalam sistem mengukur masa. dripping - metrik. Contoh: a)saat b)minit mengukurmasa dengantitisan c)jam menggunakan alat yang sesuai.air Murid berbincang untuk memilih dan menggunakan alat merekod masa menggunakan pulse rate dan unit yang sesuai bagi mengukur masa.unit piawai. - kadardenyutan Murid mengukur masa yang diambil untuk sesuatu aktivitinadi dengan menggunakan alat dan unit yang sesuai. Murid merekod bacaan dalam unit piawai menggunakan penyusun grafik . 17. Menyiasat Daya dan TenagaSains - Tahun 4Minggu /ObjektifCadanganHasil PembelajaranNotaPerbendaharaan Tarikh PembelajaranAktiviti Pembelajaran Kata 271.7 Kesedaran Murid melihat contoh doh mainan yang MuridGuru menggunakan dough - adunankepentingandisediakan guru, dan diminta untuk menyediakan dohresipi doh mainan30 Julai menggunakanmainan mereka menggunakan resipi yang diberi. memilih dan menggunakan alat berikut. texture - 3 Ogos unit piawai yang sesuai dalam menyukat2012 Berdasarkan resipi yang diberi, murid berbincang peralatan isipadu cecair dan jisim bahan 400 g tepung tekstur bahan dalam resipi.400 g garam halus yang boleh digunakan untuk menyukat bahan- bahan dan 150 ml air cara menyukat.100 ml minyak masakaccuracy - menyatakan sebab sekiranya ada sudu teh pewarna Murid membuat doh mainan dengan menggunakanperbezaan pada doh yang ketepatan bahan-bahan yang disukat oleh peralatan dan unit yangdisediakan oleh murid-murid Kaedah: mereka pilih.dengan menggunakan resepi1. Larutkan garamknead - uliyang diberikan.dalam air. 2. Gaul bahan-bahan di ingredient - bahan Murid merasa tekstur doh mainan dan memberi sebab- membuat kesimpulan dalam mangkuk. sebab ke atas perbezaan yang terdapat pada doh keperluan menggunakan unit 3. Uli adunan menjadimixture - berbanding dengan doh mainan yang disediakan oleh guru.piawai.doh.campuran Berikan resipi berikut untuk murid-murid Murid membuat kesimpulan bahawa unit piawai diperlukanmembuat doh mainan untuk ketepatan dan ketekalan.mereka 1 mangkuk tepung 2 cawan garam halus gelas air cawan minyak masak Secubit pewarna makanan Guru menyediakan beberapa cawan dan mangkuk yang pelbagai saiz dan membenarkan murid-murid memilih cawan dan mangkuk yang akan mereka gunakan untuk menyukat bahan-bahan. 18. Menyiasat Bahan Sains - Tahun 4Minggu / Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan TarikhPembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata1. Sifat bahan 28 1.1 Memahami sifat Murid diberikan pelbagai objek yang dibuat daripada kayu, MuridGuru menyediakanmaterial - bahan bahan.plastik, logam,pelbagai jenis6 10 gelas atau getah dan mengelaskannya berdasarkan mengelaskan objek ke dalam objek seperti conductor -Ogos 2012bahan asal objek. kumpulan berdasarkan bahan pembarispengalir yang diperbuat.kayu,sudu Murid menguji objek yang dibuat daripada kayu, plastik,logam,tuala insulator - penebat logam, kaca atau getah untuk mengenalpasti kebolehan mengenalpasti bahan yang kecil,kertas, berikut;boleh mengalirkan arus wangmetal - logama) mengalirkan arus elektrik,elektrik.syiling,cebisanb) menyerap haba, mengenalpasti bahan yang kulit haiwan,getahheat - habac) terapung di atas air,kalis air, boleh mengalirkan haba.gelang,piringd) menyerap air,kaca,kain float - terapung e) diregang atau ditarik, mengenalpasti bahan yang kapas,gabus,dan f) membenarkan cahaya melaluinya. boleh terapung di atas air.guli. absorb - menyerap Murid merekod hasil ujikaji dalam graf atau carta palang. mengenalpasti bahan yang boleh Aktiviti ini bolehstretch - regang menyerap air dijalankansecara kaedah mengenalpasti bahan yang stesen. boleh diregang mengenal pasti bahan yangCadangan membenarkan cahaya jadual grafik melaluinya.seperti dibawah: 19. Menyiasat Bahan Sains - Tahun 4 Minggu /Objektif Cadangan CadanganHasil Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Nota PerbendaharaanPerbendaharaanTarikhPembelajaranAktiviti PembelajaranAktiviti Pembelajaran Kata Kata Membincangkan mengenai pengalir dan penebat. 2012 ) - Ujian menyatakan maksudMinggu 29 ( 13 17 Ogos Formatif 2Objek yangkonduktor. dicadangkan: Berdasarkan penyusunan grafik, murid membuat kesimpulan 2 dan Hari Raya Aidilfitri18 26 Ogos 2012 Cuti Pertengahan Penggal gelas, buku, bahawa pengalir haba yang baik adalah pengalir elektrik kertas, tuala, 301.2 Murid memerhati model atau tayangan yang baik. MuridGuru boleh menyediakan menyatakan maksudsapu tangan, cold - sejuk Mengaplikasikan video mengenai strukturpenebat. semua bahan yangkaca tingkap,27 30 Ogos pengetahuan bekas polistirena atau termos untuk mencadangkan cara dikehendaki seperti serbuk habuk sinar, Murid menjalankan aktiviti mengkaji berlainan bahan seperti plastik lut2012 tentang memahamikayu, getah, ianya dan plastik mengenai keupayaan supayamenjaga objek mengitlak bahawa konduktor kotak kertas surih, gelas, bagaimana logamkayu, polistirena, sifat bahan dalam berfungsi. membenarkan cahaya melaluinya. kekal sejuk. kadbod dalam saiz yangdan lain-lain lagi.haba yang baik adalah kehidupanpengalir elektrik yang baik.plastik, putik berbeza, beg seharian. mencadangkan cara Murid berbincang aktiviti diatas, murid mengelaskan objek ke Berdasarkan dan memberikankapas, sabut kelapa, kain, cadangan cara memastikan objek sentiasamenjaga objek supaya dalam 3 kategori, iaitu: mengelaskan tuala, kertas tisu dan suratbahan sejuk, contoh,lut sinar yang membolehkan cahaya kekal panas. a) bahan berdasarkan khabar lama. kebolehan cahaya menyimpan minuman sejuk semasa melaluinya,menembusinya. berkelah. b) bahan lut cahaya yang membenarkan sebahagian cahaya melaluinya, merancang cara yang menyatakan maksud bahan Murid membincangkan dan memberikan cahaya melaluinya. supaya objek sinar. c) bahan legap tidak membenarkan berkesanlut cadangan cara memastikan objek kekal panas atau sejuk. sentiasa panas, contoh, berbincang mengenai kegunaan bahan Murid mengkaji dan menyimpan menyatakan maksud bahan minuman panas cahaya dan legap. lut sinar, lut semasa berkelah.lut cahaya. Murid menjalankan aktiviti untuk menyatakan maksud bahan menguji cadangan mereka. legap. Murid berbincang untuk membuat menyenaraikan bahan lut sinar,lut kesimpulan cara yang terbaik cahaya dan legap. menyimpan objek supaya kekal panas atau sejuk. 20. Menyiasat BahanSains - Tahun 4Minggu /Objektif CadanganHasil PembelajaranNotaPerbendaharaan Tarikh Pembelajaran Aktiviti PembelajaranKata 31 1.3 Murid mempelajari objek dan menyenaraikan bahanMurid MembimbingMensintesis pengetahuan berdasarkan bahan apa ia diperbuat.murid untuk3 7 Sep mengenai penggunaan menyenaraikan objek dan bahan menyusun2012bahan berdasarkan sifat Murid mencadangkan sebab mengapa bahan itu digunakan daripada apa ia diperbuat.maklumat kebahan untuk membuat sesuatu objek. dalam memberikan sebab mengapajadual Murid membincangkan perbezaan bahan yang mempunyaibahan khusus digunakan untukseperti di sifat bahan yang berbeza dengan mengambil kira pemilihanmembuat sesuatu objek.bawah: bahan untuk membuat sesuatu objek, contoh: logam dan menyatakan bahawa bahan yang kaca digunakan untuk membuat cermin mata. dipilih untuk membuat objek Guru membimbing adalah berdasarkan sifat bahanmurid untuk Murid mereka bentuk objek untuk tujuan tertentu dengantersebut. merancang satu menggunakan bahan yang dipilih dan membuatobjek, contoh: mereka bentuk objek yangGuna satu justifikasi mengapa bahan itu digunakan. khusus dan memberikan sebab penutup tin dan mengapa sesetengah bahan itusebatang digunakan untuk membuat pembaris kayu sesuatu objek.untuk membuat kuali.1.4Murid memerhati dan mengelaskan objek di sekitar kpd: Muridman - made - a) objek daripada bahan semula jadi, contoh, kayu, bahan buatanMengetahui kepentingan tanah-tanih, logam, keluli, kulit, kapas, bulu, getah memberikan contoh bahanreuse - guna semulamengguna semuladan sutera. semula jadirecycle -bahan,mengurangkankitar semula b) objek diperbuat daripada bahan buatan manusia, memberikan contoh bahanpenggunaan bahan, reduce -contoh, plastik dan kain sintetik. buatan manusia.dan mengitar semula mengurangkanbahan menyatakan bahawa bahan Murid membincangkan tentang bahan buatan manusia adalah diperbuat daripada bahan semula jadi.buatan manusia diperbuat wood - kayu metal - daripada bahan semula jadi.logam cotton - kapas Murid membuat kesimpulan bahawa kita perlu memelihararubber getah bahan yang terhad dan mengurangkan penggunaan menyatakan sebab mengapasilk sutera sekiranya tidak mampu untuk melindunginya.perlunya memulihara bahan leather - kulit semula jadi. Murid menjalankan aktiviti mengenai mengguna semula menjalankan aktiviti mengguna bahan, mengurangkan penggunaan bahan dan mengitar semula, mengurangkan penggunaan semula bahan sepanjang tahun. bahan, dan mengitar semula bahan. 21. Menyiasat Bumi dan Alam SemestaSains - Tahun 4Minggu /ObjektifCadangan Hasil PembelajaranNota Perbendaharaan Tarikh PembelajaranAktiviti Pembelajaran Kata 32 1.5 Memahami Murid memerhati paku yang berkarat dan tidak berkarat dan Murid rust - karat bahawamenerangkan tentang perbezaannya.10 14 Sepsesetengah menyatakan perbezaan antara rusty - berkarat 2012bahan Murid memerhati objek di sekeliling sekolah dan objek berkarat dan objek tidak boleh berkarat. mengelaskan objek seperti berikut:berkarat. a) berkarat, mengenal pasti objek berkarat. b) tidak berkarat. membuat kesimpulan bahawa Murid membincangkan untuk membuat kesimpulan bahawa objek yang di perbuat daripada objek daripada logam boleh berkarat.logam boleh berkarat. Murid menjalankan aktiviti untuk menyiasat sebab terjadinya merancang ujikaji untuk pengaratan, contoh, kehadiran udara dan air.mengetahui faktor yang menyebabkan pengaratan dengan mengenal pasti pemboleh ubah manipulasi, pembolehubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. menjalankan ujikaji dan merekod pemerhatian.1.6 Memahami Murid memerhati objek di sekitar sekolah danMurid grease - grisbahawa mencadangkanpengaratan pelbagai cara untuk mencegah pengaratan. menyatakan pelbagai cara untukcoating - menyalutbolehmencegah objek daripada Murid membincangkan dan membuat kesimpulan bahawa berkarat.dicegahpaint - cat pengaratan boleh dielakkan dengan mencegah logam daripada terdedah kepada udara dan air dengan mengecat, menjelaskan bagaimana cara- menyalut minyak, menggriskan atau menyalut logamcara ini boleh mencegah dengan bahan yang tidak boleh berkarat. pengaratan. Murid berbincang kebaikan mencegah menjelaskan pentingnya pengaratan. mencegah pengaratan. 22. Menyiasat Bumi dan Alam Semesta Sains - Tahun 4Minggu /Objektif CadanganHasil PembelajaranNota Perbendaharaan Tarikh Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata1. Sistem Suria 33 1.1 Memahami SistemMurid mengkaji model atau menonton simulasi MuridAhli-ahli dalamSolar System SuriaSistem Suria.Sistem Suria Sistem Suria 18 21menyenaraikan ahli adalah Utarid,Sep 2012 Murid berbincang mengenai ahli Sistem Suria. Muriddalam Sistem Suria.Zuhrah, Bumi,Mercury-UtaridMarikh, Musytari,VenusZuhrah membuat simulasi jarak relatif planetmenyenaraikan urutan Zuhal, Uranus, Earth Bumi dalam Sistem Suria. planet dalam Sistem Suria. Neptun, satelitMars Marikhsemula jadi, meteor, Jupiter -Musytari Murid berbincang semua planet dalam Sistem menyatakan planet- planetkomet dan asteroid.Saturn Zuhal Suria beredar mengelilingi Matahari.beredar mengelilingiUranus Uranus Matahari. Neptune - Neptun 34 1.2 Memahami saizMurid membandingkan saiz sebutir sagu, sebiji guli danMuridNisbah saiz: sago sagu dan jarak relatif sebiji bola keranjang untuk menyatakan saiz relatif 24 28 antara Bumi,menunjukkan saiz relatif Bulan, Bumi danMatahari dengan saiz Bulan Bumi support lives Sep 2012 Bulan dan Matahari. Bumi.Matahari menyokong hidupan Matahari. Murid berbincang dan menganggarkan berapa kali menyatakan saiz relatif Bumi 1 : 4 : 400absence of water Matahari lebih besar daripada Bumi serta berapa kalidengan saiz Bulan.ketiadaan air Bumi lebih besar daripada Bulan.menyatakan jarak absence of air relatif daripada Bumi ke Murid mengumpul maklumat untuk menganggar jarak relatif ketiadaan udara Matahari berbanding jarak antara Matahari dengan Bumi dan Bulan dengan Bumi. relatif daripada Bumi ke Bulan. Murid berbincang dan merumuskan bahawa jarak di antara Bumi ke Matahari ialah 400 kali jarak di antara Bumi dan Bulan. Murid membuat simulasi / membina model untuk menunjukkan saiz dan jarak relatif di antara Bumi dan Bulan dan di antara Bumi dan Matahari. 23. Menyiasat Bumi dan Alam SemestaSains - Tahun 4Minggu /Objektif CadanganHasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Tarikh Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata 351.3 MenghargaiMurid mengumpul maklumat planet dalam Muridconducive - sesuaikesempurnaan Sistem Suria. 15kedudukan planet menyatakan sebab placement -Okt 2012Bumi dalam SistemMurid berbincang bagaimana jarak planet daripadasesetengah planet tidakkedudukanSuriaMatahari memberi kesan terhadap kepanasan ataukondusif untuk benda hidup. kesejukan pada planet itu. Murid berbincang dan mengaitkan kepanasan dan meramalkan keadaan yang akan kesejukan sesuatu planet dengan keupayaan berlaku jika Bumi berada lebih menampung kehidupan.dekat atau lebih jauh daripada Matahari. Murid berbincang dan meramal apa yang akan berlaku jika Bumi berada lebih dekat atau lebih jauh daripada Matahari. membuat kesimpulan bahawa Bumi adalah satu- satunya Murid berbincang mengenai faktor lain yang memberiplanet dalam Sistem Suria yang kesan ke atas keupayaan sesuatu planet menampungboleh menampung hidupan. hidupan, contoh: ketiadaan air dan ketiadaan udara1. Teknologi 361.1 Murid menguji kebolehan mereka, contoh: menyatakan had keupayaan Memahamimanusia dalam membuat 8 12 kepentingana) cuba mengingat satu nombor telefon dan sesuatu perkara.Okt 2012 teknologi dalam kehidupan kemudian mengingat 5 lagi nombor telefon hariantanpa menulis nombor-nombor itu, b) cuba melompat setinggi mungkin untukmenyentuh siling, c) cuba membaca tulisan yang sama daripada jarak berlainan. Murid berbincang mengenai had keupayaan mereka 24. Menyiasat Teknologi Sains - Tahun 4Minggu / ObjektifCadangan Hasil PembelajaranNotaPerbendaharaan TarikhPembelajaranAktiviti Pembelajaran Kata.Murid menonton tayangan video untuk melihat cara mengenal pasti alat yangGuru menggunakan memorise penggunaan teknologi dalam mengatasi had keupayaandigunakan untuk mengatasi tayangan video untuk mengingatmanusia.had keupayaaan manusia. menunjukkanpelbagai penggunaandevice alatMurid berbincang dan memberi contoh lain had keupayaan menerangkan cara sesuatu alat teknologi, contoh:manusia dan cara untuk mengatasinya, contoh:digunakan untuk mengatasi hadabilities keupayaana) mikrosurgerikeupayaan manusia.b) alata) tidak dapat melihat sesuatu objek secara terperinci.limitation hadIni dapat diatasi dengan menggunakan kantapendengarankeupayaanpembesar atau mikroskop,c) pengesan logamb) tidak dapat bercakap cukup kuatd) gogel penglihatan magnifying glass untuk didengari oleh seseorang yang berada jauh. Inimalam kanta pembesardapat diatasi dengan menggunakan mikrofon, megafone) x-ray overcome atau telefon, mengatasic) tidak dapat berjalan dalam jarak jauh. Ini dapat diatasi dengan menunggang basikal ataumengembara dengan kereta,keretapi, kapal ataukapal terbang. 371.2 Memahami Murid mengumpul maklumat dan membuat folioMuridcommunication perkembangan teknologi mengenai perkembangan teknologi dalam bidang,komunikasi 15 19a) komunikasi memberi contoh dalam transportation Okt 2012b) pengangkutan c)perkembangan teknologi pengangkutanpertanianagriculture d) pembinaanmengenalpasti keperluan untuk pertanian membaharui atau mencipta construction peralatan bagi manfaat manusiacontoh: perkembangan teknologi dalam bidang komunikasi pembinaansejagat.berubah dari isyarat asap kepada bunyi gendang, telefon, innovate walkie-talkie, membaharuitelefon bimbit dan tele-persidangan. betterment kebaikanMurid memberi sebab mengenai keperluan mankind manusiauntuk membaharui atau mencipta peralatan bagisejagatmanfaat manusia sejagat. 25. Menyiasat TeknologiSains - Tahun 4Minggu /ObjektifCadangan Hasil PembelajaranNota Perbendaharaan TarikhPembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata 381.3 Mensintesis cara Murid berbincang dan menyenaraikan masalah yangMuridContoh masalah encounter - hadapi teknologimereka hadapi dalam kehidupan harian. masalah yang 22 24 digunakan untuk mengenal pasti masalah yangdicadangkan,Okt 2012 menyelesaikan dihadapi dalam kehidupan seperti; masalah.harian.Murid menjalankan sesi sumbangsaran caraa) hilang penselmenyelesaikan masalah yang dikenal pasti. menjana idea untukatau pen dari menyelesaikan masalah yangsemasa ke telah dikenalpasti. semasa,Murid membina alatan untuk menyelesaikan masalahyang dikenalpasti. mereka cipta satu alat untuk b) habuk menyelesaikan masalah yangberterbangan telah dikenal pasti.semasa membersihkanMurid mempamerkan ciptaan mereka di dalam kelas. Melakukan demonstrasi carapapan hitam. alat yang dicipta dapat digunakan untukGuru menasihati menyelesaikan masalah yang murid untuk dikenal pasti. mencipta alatanyang mudahdibuat.Menggalakkanmuridmenggunakanbahan kitarsemula untukmembuat alatan. 26. Menyiasat TeknologiSains - Tahun 4Minggu / Objektif Cadangan Hasil PembelajaranNota Perbendaharaan Tarikh PembelajaranAktiviti Pembelajaran Kata 391.4 MenganalisaMurid berbincang dan menyenaraikan kebaikan sertaMurid Cadangan topik- benefit manfaatteknologi memberi keburukan teknologi kepada manusia topik untuk29 Okt manfaat kepadasejagat. menyatakan kebaikan dan perdebatan:wisely 2 Novmanusia sejagatkeburukan teknologi. secara2012jika digunakanMurid berdebat mengenai topik yang berkait dengana) Teknologi boleh bijaksanasecara bijaksanateknologi.membahayakanmanusia membuat kesimpulan sejagat. bahawa teknologi dapatb) Teknologi yangMurid membuat kesimpulan mengenai hasil perdebatan memberi manfaat kepada meningkatkantentang teknologi yang memberi manfaat kepada manusiamanusia sejagat jika kualiti hidup.sejagat jika digunakan secara bijaksana. digunakan secara bijaksana. Minggu 40 ( 5 9 Nov 2012 ) Peperiksaan Akhir Tahun