tugasan hadis

Click here to load reader

 • date post

  11-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  46
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of tugasan hadis

PPGPJJ SEMESTER 1 SESI 2014/2015HIQ 3033: KAJIAN TEKS AL-QURAN DAN AL-HADITH

TUGASAN 1 (BERKUMPULAN)APLIKASI ILMU TAKHRIJ AL-HADITH SEBAGAI SUMBER RUJUKAN KEPADA UMAT ISLAM

DISEDIAKAN OLEHNAMANO. ID

HAYATI BINTI HAMDID 20112052457

NOOR ASIAH BT RAMLID 20112052454

KUMPULAN : UPSI 04NAMA TUTOR E-LEARNING : DR. AHMAD YUNUS BIN KASIMBILISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

1.0Pengenalan

2

2.0

2.1Definisi Takhrij al-Hadith dari sudut bahasa

Definisi Takhrij al-Hadith dari sudut istilah

2

3

3.0Perkembangan ilmu Takhrij al-Hadith

4

4.0Kepentingan ilmu Takhrij al-Hadith

5

5.0Metodologi Takhrij al-Hadith

9

6.0

6.1

6.2

6.3Proses perlaksanaan Takhrij al-Hadith

Contoh teks hadith asal

Analisis / dapatan setelah proses Takhrij al-Hadith

Contoh hadith yang dikesan sebagai Hadith Maudhu setelah melalui proses Takhrij al-Hadith.

11

12

13

14

7.0 Karya-karya masyhur dalan Takhrij al-Hadith

17

8.0Kesimpulan

18

9.0Bibliografi

19

1.0PENDAHULUAN

Penggunaan dan penyebaran Hadith Maudu (hadith palsu) semakin berleluasa dalam masyarakat Islam pada hari ini sehingga menggugat keharmonian umat Islam. Perkembangan dan penyebaran Hadith Palsu ini kadangkala tidak disedari oleh masyarat disebabkan kekurangan ilmu. Hal ini berlaku kerana ada masyarakat yang beranggapan semua hadith Nabi itu adalah benar dan patut diamalkan tanpa menyedari ada sebahagian daripada hadith nabi telah dicemari oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk merosakkan keharmonian umat Islam. Oleh yang demikian, aplikasi ilmu Takhrij Hadith perlu dikuasai oleh umat islam agar tidak terjebak dengan penggunaan hadith palsu atau hadith daif. Melalui ilmu Takhrij Hadith umat Islam dapat memastikan setiap hadith yang diamalkan adalah hadith yang sahih dan dapat mengelakkan daripada terjerumus dengan amalan hadith palsu.

2.0DEFINISI TAKHRIJ AL-HADITH DARI SUDUT BAHASA

Takhrij dari sudut bahasa adalah berasal daripada perkataan yang membawa erti keluar. Manakala jika dilihat pada kalimat dan ia akan membawa kepada penghasilan nama terbitan disebut sebagai masdar iaitu dan yang membawa maksud mengeluarkan, menampakkan dan menzahirkan sesuatu. Manakala Prof Dr. Mahmud al-Tahhan menjelaskan bahawa kata takhrij secara bahasa bermaksud:[footnoteRef:2] Kumpulan dua perkara yang saling berlawanan dalam satu masalah. Kata takhrij dapat diertikan dalam beberapa erti dan yang paling terkenal adalah seperti berikut: [2: Mahmud al-Thahhan. (1983). Ushul al-Takhrij wa Dirasat al- Asanid. Riyadh, Arab Saudi : Maktabah al-Rasyid, h. 9]

Al-istinbat (mengeluarkan) At-tadrib (meneliti, melatih) At-tawjih (menerangkan, memperhadapkan).

Manakala perkataan al-hadith dari segi etimologinya, ia membawa maksud sesuatu yang baharu. Dari segi istilahnya pula, al-hadith ditakrifkan sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW sama ada yang terdiri dari kata-katanya, perbuatan, pengakuan, sifatnya dan sejarah hidupnya.[footnoteRef:3] [3: Manna` al-Qattan (1989), Tarikh al-Tasyri` al-Islami. Kaherah: Maktabah Wahbah, h. 72]

2.1 DEFINISI TAKHRIJ AL-HADITH DARI SUDUT ISTILAH.

Menurut istilah, kata takhrij memiliki beberapa erti. Para Muhaddithin mendefinasikan takhrij seperti berikut[footnoteRef:4] : [4: Dr. Ahmad Yunus Kasim, En Samsudin Abd Hamid. (2013 ). Modul LIH 3013 Ilmu-ilmu Hadith. Tanjong Malim: Pusat Pendidikan Luar UPSI. h 114]

a) Menjelaskan hadith pada orang lain dengan menyebutkan para periwayatnya dalam sanad hadith dengan metod periwayatan yang mereka lakukan.[footnoteRef:5] Pengertian ini merupakan salah satu kegiatan yang telah dilakukan oleh para periwayat hadith yang menghimpun hadith ke dalam kitab hadith yang disusun oleh mereka masing-masing misalnya Imam Bukhari dengan kitab sahihnya. [5: Fauzi Deraman. (2001).Ilmu Takhrij al-Hadith: Pengertian, Sejarah dan Kepentingan.Jurnal Usuluddin, bil. 14, ]

b) Mengeluarkan dan meriwayatkan hadith dari beberapa kitab. Misalnya Abu Bakar al- Baihaqi (w. 458H./1066 M.) yang telah banyak mengutip hadith dari kitab sunan karya Abu Hassan al-Basri al-Saffar lalu al-Baihaqi mengemukakan sanadnya sendiri.

c) Menunjukkan asal-usul hadith dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadith yang disusun oleh para mukharrijnya dan menisbatkannya dengan cara menyebutkan metod periwayatan dan sanadnya masing-masing.

d) Menunjukkan tempat hadith pada sumber-sumber aslinya, di dalamnya dikemukakan hadith itu secara lengkap dengan sanadnya masing-masing kemudian menjelaskan darjatnya jika diperlukan.

Berdasarkan pengertian dari sudut bahasa dan istilah ilmu takhrij bermaksud ilmu yang membahaskan usul-usul dan metodologi yang memudahkan ataupun pengetahuan yang membolehkan untuk menjejaki tempat- tempat terletaknya al-Hadith, mutabaat, syawahid, sama ada terletak pada rujukan asal, menyerupai asal atau tidak asal serta mengetahui martabat al- hadith sama ada diterima atau ditolak.

.3.0 PERKEMBANGAN ILMU TAKHRIJ AL-HADITHSejarah perkembangan ilmu takhrij bermula agak lewat. Ini kerana pada zaman awal Islam terutamanya pada zaman kelahiran kitab-kitab hadith yang bermula pada awal abad ke-2 Hijrah sehingga zaman kecemerlangannya pada abad ke-3 Hijrah, kitab-kitab takhrij hadis masih belum wujud. Ini kerana , para ulama hadith ketika itu tidak memerlukan kitab takhrij hadith, lantaran keilmuan mereka yang begitu luas dan ingatan yang kuat mengenai hadis serta kitab-kitab hadis serta metodologi penulisannya.Ulama Hadith pada ketika itu berkemampuan mengenal pasti sumber hadith dan kedudukan sesebuah hadith. Apatah lagi hadis-hadis pada ketika itu masih diterima dan diriwayatkan secara bersanad daripada sheikh atau guru-guru mereka.Keadaan ini berterusan sehingga beberapa abad lamanya sehingga sampai kepada satu keadaan yang memerlukan kepada kaedah-kaedah tertentu bagi tujuan memudahkan usaha mendapatkan sesebuah hadis.Keadaan demikian timbul setelah ramai para ulama dan huffaz hadis meninggal dunia dan pengetahuan mengenai hadith dan kitab-kitab hadith berkurangan. Apatah lagi dengan kemunculan pelbagai karya agama yang memuatkan hadith tanpa sanad dalam pelbagai bidang. Ini menyebabkan usaha untuk mengenal pasti sumber dan status sesebuah hadis menjadi semakin sukar. Berdasarkan faktor ini perkembangan ilmu takrij bermula.Kegiatan takhrij hadith telah mengalami lima peringkat perkembangan iaitu:[footnoteRef:6] [6: A. Irwan Santeri Doll Kawaid,Noor Najihah Jaafar, Nurul asiah Fasehah Mohamad.(2012). Modul Ulum al-Hadith QAA 1022.Bandar Baru Nilai:Universiti Sains Islam Malaysia USIM, h 60]

a) Peringkat PertamaTakhrij hadith yang dilakukan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan kitab sahih mereka dan para penyusun kitab sunan. Corak takhrij hadith yang mereka lakukan adalah dengan mengemukakan hadith kepada orang ramai dengan menyebutkan para periwayatnya dalam sanad yang telah menyampaikan hadith itu dengan metod periwayatan yang mereka tempuh.

b) Peringkat Kedua Takhrij hadith yang dilakukan oleh al-Muhaddithin setelah generasi pertama misalnya Imam al-Baihaqi. Mereka mengemukakan berbagai hadith yang telah dikemukakan oleh para guru hadith atau dari berbagai kitab yang susunannya dikemukakan berdasarkan riwayatnya sendiri ataupun para gurunya dengan mengemukakan periwayat dan penyusun kitab yang dijadikan sumber pengambilan.

c)Peringkat KetigaTakhrij hadith yang dilakukan oleh generasi berikutnya dengan menunjukkan asal- usul hadith dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadith yang disusun oleh para mukharrijnya langsung sebagaimana contoh kitab Bulugh al-Maram karya Ibn Hajar al-Asqalani.

d)Peringkat KeempatTakhrij hadith yang dilakukan oleh muhadditsin dengan mengemukakan hadith berdasarkan sumbernya iaitu kitab-kitab hadith dengan menyertakan metod periwayatannya dan sanadnya masing-masing serta diterangkan keadaan para periwayatnya dan sanadnya masing-masing serta diterangkan keadaan para periwayatnya dan kualiti hadithnya.

e) Peringkat KelimaSama dengan pengertian takhrij hadith yang ketiga dan keempat namun mempunyai kegiatan lanjutan iaitu meneliti hadith baik dari segi sanad mahupun matan.

4.0KEPENTINGAN ILMU TAKHRIJ AL-HADITH

Tujuan melakukan takhrij hadith adalah untuk mendapatkan sumber asal hadith, serta hal keadaannya sama ada makbul atau tertolak.[footnoteRef:7] Oleh yang demikian, tidak syak lagi bahawa ilmu takhrij hadith adalah sangat penting bagi sesiapa sahaja yang mendalami bidang agama sama ada mereka teridiri daripada golongan pondok, universiti atau profesion tertentu. Menurut Abu Muhammad `Abd al-Mahdi dalam Turuq Takhrij Hadith Rasulullah S.A.W, antara faedah mempelajari ilmu takhrij hadith ialah:[footnoteRef:8] [7: Abu Muhammad Abd al-Muhdi, Turuq Takhrij Hadis Rasulillah saw., Mesir: Dar al-Itisam. h 9] [8: Abu Muhammad Abd al-Muhdi, Turuq Takhrij Hadis Rasulillah saw., Mesir: Dar al-Itisam]

a) Mengetahui sumber hadith.Dengan takhrij, seseorang itu dapat mengetahui hadith- hadith yang dikeluarkan oleh para imam, dan kedudukan hadith di dalam karya-karya asal hadith.b) Dapat mengumpulkan sanad hadith dalam bilangan yang banyak. Dengan takhrij, seseorang itu akan dapat sampai ke tempat-tempat hadith yang terdapat di dalam pelbagai kitab hadith. Contohnya sesuatu hadith yang mempunyai banyak tempat di dalam Sahih Bukhari, maka hadith yang sama juga dapat diketahui di dalam karya hadith selain Sahih Bukhari. Pada setiap tempat itu dapat diketahui pula sanadnya, dan ada kalanya sesuatu hadith itu mempunyai banyak sanad hadit