Ert Kertas 1

download Ert Kertas 1

of 16

 • date post

  02-Mar-2018
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ert Kertas 1

 • 7/26/2019 Ert Kertas 1

  1/16

  DAERA

  HHILIR

  PERAK

  EKONOMI

  RUMAH

  TANGGA

  KERTA

  S 1

 • 7/26/2019 Ert Kertas 1

  2/16

  1. Apakah maksud makanan?

  A Bahan yang belum dimasak dan diproses

  B Bahan yang boleh dimakan dan berkhasiat

  C Bahan yang mengandungi karbohidrat, protein dan lemakD Bahan yang boleh dimakan dalam bentuk pepejal dan cecair

  2. Rajah 1 menunjukkan carta klasiikasi protien.

  !. "ekurangan iodin dalam diet boleh menyebabkan

  # $enyakit goiter ## Radang sara

  ### "ekejangan otot

  #% &umbesaran terganggu

  A # dan ##

  B # dan #%

  C ## dan ###

  D ### dan #%

  Rajah 1

 • 7/26/2019 Ert Kertas 1

  3/16

  '. Rajah 2 menunjukkan satu akti(iti pekerjaan.

  Apakah nutrien yang diperlukan oleh pekerja itu?

  A. %itamin dan lemak

  B. )emak dan karbohidrat

  C. %itamin dan karbohidrat

  D. $rotein dan garam mineral

  *. Antara yang berikut yang manakah sumber polisakarida?

  +. Antara yang berikut yang manakah maksud diet seimbang?

  . Apakah ungsi air dalam tubuh?

  -. Berapakah nilai tenaga dalam ! gram karbohidrat?

  A. 1 kB. !- k

 • 7/26/2019 Ert Kertas 1

  4/16

  C. *1 k

  D. 11'k

  /. $ernyataan diba0ah meneangkan proses yang berlaku dalam badan.

  yatakan nama proses itu.

  A. $eristalsis

  B. $encernaan

  C. $enyerapan

  D. $erkumuhan

  1. Rajah ! menunjukkan sebahagian organ pencernaan.

  yatakan nama organ

  A. $erutB. 3ulut

  C. $ankreas

  D. Duodenum

  11. Antara yang berikut padanan yang manakah benar mengenai makanan mudah dengan

  contoh makanannya ?

  Makanan mudah Contoh makanan

  A 3akanan separa proses 4ilet ikan, perut lembu

 • 7/26/2019 Ert Kertas 1

  5/16

  B 3akanan sedia untuk dimasak 5antan segera, roti prata

  C 3akanan sedia masak untuk

  dipanaskan

  5ayur campur, udang basah

  D 3akanan sedia masak untuk disaji pi66a, nuget

  12. Rajah ' menunjukkan satu kaedah memasak.

  Rajah '

  Apakah kesan haba terhadap tekstur dan 0arna makanan itu?

  &ekstur 7arna

  A )embut $erang

  B )embut $ucat

  C 8aring $erang

  D 8aring $ucat

  1!. Antara berikut, yang manakah kaedah memasak menggunakan haba kering?

 • 7/26/2019 Ert Kertas 1

  6/16

  Menyedia

  Memasak

  X

  Mengemas

  Mencuci

  A B

  C D

  1'. Ciri9ciri ikan segar ialah

  # berbau segar

  ## isi lembik

  ### mata menonjol

  #% sisik melekat

  A #, ## dan ###B #, ## dan #%

  C #, ### dan #%

  D ##, ### dan #%

  1*. Apakah alat penjimat masa yang digunakan semasa menyedia kek permaisuri?.

  A $engisar

  B $engadun

  C $eriuk asi

  D food processor

  1+. Rajah * menunjukkan sebahagian carta alir proses penyediaan makanan.

 • 7/26/2019 Ert Kertas 1

  7/16

  RAA: *

  Apakah proses ;?

  A 3enyaji

  B 3enyapu

  C 3emotong

  D 3engemop

  1. 3aklumat di ba0ah berkaitan dengan penilaian hasil masakan.

  Antara berikut yang manakah berkaitan dengan maklumat di atas.

  A Rupa

  B Rasa

  C &ekstur

  D $ersembahan

  1-. $ilih urutan yang betul semasa menyediakan sajian yang berikut.

  # asi putih## Ayam masak merah

  Seimbang

  Kemas dari segi saiz, bentuk dan

  warna makanan Hiasan masakan sesuai dan

 • 7/26/2019 Ert Kertas 1

  8/16

  Gentian asli

  X

  Batang feks Y

  Benang sayat

  ### 5up sayur campur

  #% $uding karamel

  A #, ##, ###,#%

  B ##, ###, #%, #C #%, #, ##, ###

  D ###, #%, #, ##

  1/. Apakah yang dimaksudkan dengan sanitasi makanan?

  A. 3akanan yang mengandungi semua nutrien dalam porsi yang sesuai

  B. 5ajian harian indi(idu dalam kuantiti yang mencukupi dan berkhasiat.

  C. $enga0alan keselamatan dalam penyediaan dan penyimpanan makanan.

  D. $enga0alan kebersihan, keselamatan dalam penyediaan dan penyimpanan

  makanan supaya tidak tercemar.

  2. Antara yang berikut yang manakah menyebabkan makanan segar mudah rosak

  # &indak balas en6im

  ## &indak balas kimia

  ### "andungan air yang tinggi

  #% "andungan nutrien yang tinggi

  A. #, ## dan ###

  B. #, ## dan #%

  C. #, ### dan #%

  D. ##, ### dan #%

  21. $ernyataan di ba0ah menunjukkan amalan dalam sanitasi makanan.

  $rinsip kebersihan makanan yang manakah sesuai dengan pernyataan itu?

  A "ebersihan diri

  B "ebersihan i6ikal

  C "ebersihan semasa menyedia makanan

  D "ebersihan semasa memasak makanan

  22. Rajah + menunjukkan klasikasi gentian asli

  Memakai ska atau kep

  Mengamalkan tabiat yang bersih lakkan daripada menyediakan makanan

  !ika mengidap penyakit yang ber!angkit

 • 7/26/2019 Ert Kertas 1

  9/16

  Rajah *

  Apakah Xdan Y?

  X Y

  A "apas

 • 7/26/2019 Ert Kertas 1

  10/16

  RAA: -

  Antara berikut, yang manakah kegunaan alatan di rajah .

  A 3enggunting abrik

  B &rim kelim dan penjuru

  C 3enggunting benang jahitan

  D Digunakan untuk kerja sulaman

  2*. adual 1 menunjukkan kos bahan yang digunakan untuk membuat sehelai blaus.

  AD

 • 7/26/2019 Ert Kertas 1

  11/16

  dan gempal?

  A B

  C

  2. Antara yang berikut jenis lengan yang manakah menunjukkan lengan bisyop?

  D

 • 7/26/2019 Ert Kertas 1

  12/16

  A B

  C

  2-. Rajah / menunjukkan sejenis simbol label agaan &ekstil Antarabangsa

  Rajah /

  Antara yang berikut yang manakah betul mengenai simbol di atas?

  A. &idak boleh diseterika

  B 3enyeterika dengan suhu 21C

  C 3enyeterika dengan suhu 1+C

  D 3enyeterika dengan suhu 12C

  2/. Rajah 1 menunjukkan beberapa cirri bekerja dalam pasukan.

  D

  Ciri bekerja dalam pasukan

 • 7/26/2019 Ert Kertas 1

  13/16

  Rajah 1

  Apakah X?

  A "omuniti kepada keluarga B. 3enentukan bilangan ahli

  C. 3enyenaraikan tugas

  D 5truktur >rganisasi

  !. $ilih penyataan yang betul mengenai maksud ergonomik@?

  A. "ajian menghubung kaitkan manusia dan persekitaran sekeliling.

  B. Akti(iti yang menghubung kaitkan manusia,masa dan tenaga

  C. Akti(iti yang menghubung kaitkan manusia dengan tempat kerja

  D. Akti(iti yang mengaitkan manusia dengan tempat kerja dan tempat kediaman

  !1. Antara berikut, yang manakah peraturan menggunting abrik semasa membuatpakaian?

  # lakkan mengangkat abrik semasa menggunting

  ## &ekan kepingan abrik dengan sebelah tangan

  ### 8unting abrik mengikut garisan pemadan

  #% 8unting kepingan yang kecil dahulu

  A # dan ##

  B # dan #%C ## dan ###

  D ### dan #%

  !2. Antara berikut, pilih kenyataan yang menunjukkan tingkah laku positi yang dapat

  membina imej kendiri.

  A &enang apabila menghadapi masalah.

  B &erlalu yakin dan tidak menerima pandangan orang lain.

  C 3embandingkan kekurangan diri dengan kelebihan orang lain.

  D 3enggunakan pengalaman orang lain sahaja untuk menyelesaikan

  5pesiikasi

  tugas dantanggung ja0ab

  3atlamat ;

 • 7/26/2019 Ert Kertas 1

  14/16

  "min # "minah

  Hassan # $atimah Habib

  "hmad"ti%ah Syawal Heliza

  Mark&nah # Masri # Khali!ah

  'ahayu (isaKamal

  masalah berkumpulan.

  !!. Antara berikut,yang manakah bahan untuk menanggalkan sel9sel mati pada kulit

  muka.

  A 5crubB $erapi

  C $enyegar

  D $elembab

  !'. Antara berikut manakah bahan yang digunakan untuk mencegah bau badan?

  # Deodoran

  ## Bedak talkum

  ### Antiperspirant

  #% "rim pembersih

  A. #, ## dan ###

  B. #, ## dan #%

  C. #, ### dan #%

  D. ##, ### dan #%

  !*. $ernyataan berikut mengenai satu halangan dalam berkomunikasi.

  Apakah jenis halangan tersebut.

  A :alangan 4i6ikal

  B Cara dan gaya pertuturan.

  C &anggapan dan tasiran mesej

  D 5ikap penyampai dan penerima

  !+. Rajah 1! menunjukkan salasilah keluarga n. Amin

  )'&hid "rian tidak dapat mendengar apa yang dikatakan &leh See*hi Hui kerana terdapat bunyi yang kuat dari pembesar suara yang

 • 7/26/2019 Ert Kertas 1

  15/16

  "eluarga A "eluarga B "eluarga C

  RAA: 1!

  $adanan yang manakah betul mengenai struktur keluarga tersebut.

  !. Antara berikut, pilih aktor yang mempengaruhi pengurusan sumber.

  # &ara pendidikan keluarga

  ## )okasi tempat kediaman

  ### &ahap "eselamatan "eluarga

  #% 5ikap dan amalan pengurusan

  A #, ## dan ###

  B #, ## dan #%

  C #, ### dan #%

  D ##, ### dan #%

  !-. $ernyataan berikut menerangkan peringkat kitaran hidup keluarga n. 5aiullah

  Apakah peringkat kitaran hidup keluarga n. 5aiullah

  A $eringkat akhir

  B $eringkat permulaan

  C $eringkat pengecilan

  D $eringkat perkembangan

  !/. $ernyataan mengenai peranan ainuri di dalam keluarganya.

  Apakah aktor yang mempengaruhi peranan ainuri di dalam keluarganya.

  Berkahwin pada tahun -../ dan baru saha!a mendapatanak pada bulan "pril -.00

  *ainuri anak lelaki Kemban adalah pela!ar yang

  berbangsa 1ban dan berusia 02 tahun 3ia

  mempunyai 4 &rang adik dan sering men!aga

  K$!ua'(a A K$!ua'(a B K$!ua'(a C

  A "eluarga luas "eluarga nuklear "eluarga poligami

  B "eluarga nuklear "eluarga luas "eluarga induk tungga