kaunseling 5

download kaunseling 5

of 33

 • date post

  10-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  56
 • download

  0

Embed Size (px)

description

KAEDAH MENGADAKAN KAUNSELING

Transcript of kaunseling 5

 • 5/20/2018 kaunseling 5

  1/33

  TERHAD

  UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA KAUNSELING

  UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

  1TERHAD

  PRINSIP BIMBINGAN DAN KAUNSELING

  PENGENALAN

  1. Kaunseling merupakan iatilah baru di dalam Bahasa Malayu. Dalam BahasaInggeria perkataan "Counselling" adalah satu dari perkataan yang difahami olehsemua orang tetapi tidak mungkin ada dua orang yang memahaminya dengan carsyang sama.

  2. Dalam pengertian yang paling luas, semua orang pernah terlibat secaralangsung atau tidak langsung di dalam aktiviti kaunseling, terutama ibu bapa, guru,pemimpin agama, peguam, doktor, jururawat, bahkan semua orang yang terlibat didalam proses mendidik dan membuat kebajikan di dalam masyarakat. Konsepkauseling akan sentiasa merupakan kebolehan setiap manusia matang yang inginmenolong orang lain mengatasi masalah dan mencapai kesejahteraan hidup di

  dunia dan akhirat.

  3. Kaunseling sebagai satu profesion, merupakan perkembangan baru bukansahaja di Malaysia bahkan juga di negara-negara yang lebih maju seperti AmerikaSyarikat, Jepun dan negara-negara Eropah. Profesion ini masih lagi di dalam prosesmencari identiti dan membuat perbezaan dengan profesion dan aktiviti-aktivitimengajar, memberi nasihat, membimbing, mengawas, membentuk moral, melatih atau"mengubat".

  4. Kaunseling telah ditakrif sebagai salah satu dari perkhidmatan menolong tetapiahli-ahli profesional dalam bidang ini masih belum lagi dapat membuat satu ketetapan

  tentang apakah perbezaan yang nyata di antara kaunseling dengan profesyen-profesyen lain. Apa yang ketara ialah kaunseling merupakan alat yang asas bagikebanyakan profesion, bahkan ada setengahnya yang sangat-sangatmemerlukan strategi-strategi atau kemahiran kaunseling. Oleh itu secara amnyadapat dikatakan bahawa konsep kaunseling diamalkan di dalam bidang pendidikan,perubatan, kebajikan masyarakat, agama, pemulihan, perkahwinan dan keluarga.

  PENGERTIAN KAUNSELING

  5. Kauseling merupakan satu proses pertemuan bersemuka (face-to-face

  contact) di antara seorang kaunselor terlatih dengan seorang klien atau kaunseli,iaitu individu yang memerlukan pertolongan. Klien ini mungkin datang sendiriatau telah dirujukkan kepada kaunselor.

  6. Satu pertemuan yang memakan masa kira-kira satu jam, merupakan satu daribeberapa sesi yang akan diadakan di antara kaunselor dengan klien tersebut. Jumlahsesi bergantung kepada jenia kaunseling dan matlamat serta tujuan pertemuan

 • 5/20/2018 kaunseling 5

  2/33

  TERHAD

  UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA KAUNSELING

  UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

  2TERHAD

  tersebut. Pertemuan mungkin diadakan sekali seminggu dalam satu jangka waktu,bergantung kepada persetujuan keduadua pihak sehinggalah kedua-dua pihaktersebut bersetuju untuk menamatkan proses dan perhubungan kaunseling tersebut.

  7. Shertzer & Stone (1968) menegaskan bahawa kaunseling adalah proses

  interaksi yang membolehkan individu ini diri dan situasinya. Proses ini akanmengakibatkan pembentukan atau penjelasan matlamat dan nilai hidup individu iaitusehingga dia dapat menentukan tindakan yang wajar diambil untuk masa depannya.

  8. Arbuckle (1965) pula berpendapat bahawa, kaunseling bukanlahbertujuan untuk menolong klien menyesusaikan diri dengan masyarakat atauberlindung dan mempertahankan diri dari masyarakat, tetapi merupakan prosesmenolong klien memahami dirinya yang sebenar; apa kelebihan dan kekurangannya;apa yang boleh dibuatnya dengan mudah; apa yang boleh dibuatnya tapi menghadapimasalah dan apa yang dia tidak boleh buat langsung.

  9. Corey (1977) menggunakan iatilah kaunseling sebagai satu prosesseorang klien itu diberi peluang untuk meneroka aspek diri dan kehidupan yangmenimbulkan persoalan atau masalah bagi dirinya. Penerokaan ini akanmenimbulkan kesedaran tentang diri dan situasinya serta pilihan-pilihan yang adapadanya. Proses ini diharap akan menolong individu itu mengesan halangan-halangan dan mengenal pasti bakat atau kebolehannya untuk hidup dengan lebihsempurna.

  10. Oleh yang demikian dapatlah dibuat kesimpulan bahawa kaunseling adalah satuproses dan bukanya aktiviti memberi nasihat. Melalui proses ini klien dibimbing untukmembuat keputusan sendiri.

  BENTUK KAUNSELING

  11. Kaunseling yang dijalankan dapat dibahagikan kepada lima bentuk iaitu:

  a. Kaunselinq Sekolah. Merupakan satu aspek dari perkhidmatanbimbingan yang diadakan di sekolah-sekolah yang bertujuan untuk menolongmurid-murid memahami diri serta situasi mereka sehingga mereka dapatmengatasi masalah yang mereka hadapi di bidang pelajaran, sosial, peribadi

  dan pilihan kerjaya.

  b. Kaunseling Institusi Pengaiian Tinqqi. Perkhidmatan kaunselingyang diberi kepada maktab-maktab dan univeslii-universiti dengan tujuanuntuk menolong pelajar yang menghadapi masalah pembelajaran, sosial,peribadi dan juga pemilihan kerja.

 • 5/20/2018 kaunseling 5

  3/33

  TERHAD

  UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA KAUNSELING

  UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

  3TERHAD

  c. Kaunseling Pemulihan. Perkhidmatan kaunseling yangdiadakan di intitusi seperti penjara, pusat pemulihan dadah, pusatpemulihan akhlak dan institusi mental, bagi tujuan memulihkan ataumengurangkan masalah penagih dan pesakit.

  d. Kaunseling Perkahwinan dan Keluarga. Perkhidmatan inidikhaskan kepada pasangan suami iateri yang menghadapi masalahrumahtangga dan keluarga yang mempunyai masalah perhubungan dikalangan ahli-ahlinya.

  e. Kaunseling Persendirian. Perkhidmatan untuk sesiapa sahaja yangmemerlukan pertolongan untuk memahami perasaan, sikap, tanggapan sertapandangan hidupnya yang kurang menyenangkan hati.

  KAUNSELING SEBAGAI SATU PROSES

  12. Perkataan "proses" memberi pengertian satu urutan periatiwa yang berlakudi dalam jangka masa. Periatiwa ini berkembang dari satu peringkat ke satuperingkat. Proses kaunseling melibatkan perkembangan satu perhubungan diantara kaunselor dengan kliennya di dalam satu jangka masa. la merupakanproses berkongsi dari satu intelek dan emosi. Mereka terlibat di dalam proses inimencari makna sebenarnya apa yang dilafazkan oleh klien. Kaunselor cubamemahami makanan yang tersembunyi bersama-sama dengan kliennya, bukannyadia berfikir untuk kliennya atau pun berkenaan dengan klien tersebut.

  13. Adalah tidak dinafikan, bahawa proses kaunseling boleh berlaku di dalam mans-many perhubungan di antara dua orang individu, tetapi "ia lebih cekap danberkesan apabila perhubungan itu merupakan perhubungan yang profesional. Untukitu salah seorang dari dua individu tadi mestilah seorang yang profesional atau sekurang-kurangnya terlatih dengan kemahiran mengendalikan proses kaunseling, danyang seorang lagi meminta pertolongannya atas dasar dia telah diiktiraf sebagai orangyang ada "kemahiran" yang berbentuk profesional.

  RUJUKAN

  1. Nur Aini Md. Yaman. Penqantar Kaunselinq. Maktab Pengurusan Ilmu Khas, Kuala Lumpur, 1984.

 • 5/20/2018 kaunseling 5

  4/33

  TERHAD

  UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA KAUNSELING

  UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

  4TERHAD

  TEORI KAUNSELING

  TERAPI RASIONAL EMOTIF

  PENGENALAN

  1. Terapi rasional emotif atau dikenali juga sebagai terapi A-B-C, merupakansatu teori yang berbeza sekali dari teori-teori psikoanaliaa, pusatan kaunseling,gestalt dan sebagainya, kerana teori ini mementingkan ketiga-tiga aspek ataualam yang terdapat pada seseorang individu itu, iaitu aspek kognitif, aspekemotif dan aspek tingkahlaku. la mementingkan pemikiran, penilaian,penganaliaaan, perlakuan serta membuat keputusan. Pendekatannya juga berbezasekali kerana ia amat bercorak didaktik atau mengajar, amat mengarah, dan lebihmengutamakan pemikiran daripada perasaan.

  2. Terapi rasional emotif yakin tentang wujudnya sistem nilai dan kepercayaan

  yang salah dan tidak rasional di dalam diri tiap-tiap individu, yang dicabar dandibetulkan, agar ia dapat berpandukan nilai-nilai yang baik dan rasional. Di dalamkonteks ini, ia merupakan suatu sistem pendidikan semula (re-education) yangmengajar individu untuk menggantikan sistem nilai dan kepercayaannya yangmenyebabkan kesengsaraan di dalam hidupnya dengan sate set nilai dankepercayaan yang lebih baik yang akan membawa kepada kesejahteraan dankebahagiaan kepada dirinya dan kepada orang yang signifikan baginya.

  3. Albet Allia yang menjadi pelopor terapi ini telah mengutamakan teori rasionalemotif ini setelah ia dapati yang teori psikoanaliaa yang diamalkannya padaketika itu tidak begitu berkesan dan memakan mesa yang begitu panjang.

  Beliau pun mencuba terapi ini ke etas dirinya sendiri dan mendapati ianya lebihjauh berkesan daripada terapi psikonaliaa. Dengan menggunakan teori ini danstrategi-strategi yang berkaitan, ia telah berjaya mencabar dan mematahkan sistemkepercayaan tidak rasional yang wujud di dalam dirinya sendiri. Sejak itulah Elliamemberikan perhatian yang lebih banyak, lebih sirius dan lebih bersungguh kepadateorinya itu. Melalui kajian-kajian dan rawatan-rawatan yang dibuatnya dan juga olehpendukung-pendukungnya, kita boleh mendapat banyak sekali penuliaan-penuliaandan laporan-laporan yang menunjukkan betapa berkesannya terapi rasional emotif ini.lanya boleh digunakan di dalam kaunseling individu dan juga kaunseling kelompok.Masalah-masalah yang dihadapi oleh kaunseling-kaunseling ini pula beraneka

  jenia, tidak terbatas kepada sesuatu jenia tertentu sahaja. Namun demikian, satu

  bidang yang paling berjaya ialah bidang seks dan keluarga.

  4. Ellia berpendapat memang tidak ada gunanya kita menemui kaunselor kitalama-lama atau menunggu sehingga mendapat kefahaman dan celik akal mengenaimasalahnya yang selalunya mengambii masa yang panjang sepertimana yangdinyatakan di dalam huraian mengenai terapi psikonalia